Archives

Calendar

June 2022
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  Archive for June 23rd, 2022

(from a lecture of Swami Tirtha, 06.05.2017 morning, Rila)

(continues from the previous Friday)

 “Destiny fixed the time for Maharaja Bharata’s enjoyment of material opulence at one thousand times ten thousand years.” Destiny. If you calculate your lifetime, how many minutes of enjoinment of material opulence have you had? But even that period was finished: “When that period was finished he retired from family life and divided the wealth he had received from his forefathers among his sons. He left his paternal home, the reservoir of all opulence, and started for Pulaha-ashrama, which is situated in Haridwar. The shalagrama-shilas are obtainable there. At Pulaha-ashrama, the Supreme Personality of Godhead, Hari, out of His transcendental affection for His devotee, becomes visible to His devotee, satisfying His devotee’s desires. In Pulaha-ashrama is the Gandaki River, which is the best of all rivers. The shalagrama-shilas, the marble pebbles, purify all those places. On each and every marble pebble, up and down, circles like navels are visible.”[1]

This is something interesting – God coming as a stone. Sometimes you think that you can make an image and in this way you can create your God. But it’s not enough. This is called idol worship – if it is according to your desire, your artistic experience. But when He wants to come, He can reveal Himself in any form. There are very special natural forms respected as direct representatives of God Supreme. Like for example if you go to the upper Ganges and you search out the pebbles on the shore, they say that practically any type of little stone you find, if there is a white circle going around, it is just like directly Krishna. Or this shalagrama is a very powerful representation of Lord Vishnu, this is His stone, always connected with His chakra. So this navel that is mentioned here, it’s practically a chakra. And also Shiva appears in stone lingam form. So it looks like everybody wants to show – to call your attention: “Hey, I am here.”

“In the gardens of Pulaha-ashrama, Maharaja Bharata lived alone and collected a variety of flowers, twigs and tulasi leaves. He also collected the water of the Gandaki River, as well as various roots, fruits and bulbs. With these he offered food to the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva, and, worshiping Him, he remained satisfied. In this way his heart was completely uncontaminated, and he did not have the least desire for material enjoyment. All material desires vanished. In this steady position, he felt full satisfaction and was situated in devotional service.”[2]

So, this is like a fixed achievement of spiritual practices. Focused attention, and the result is full satisfaction. The goals and the means have exchanged their position today. People consider satisfaction a goal. Sorry, this is a result of something else. So, the means is to worship and the result is satisfaction. It’s not that the goal is satisfaction, because in this way you will never reach.

“That most exalted devotee, Maharaja Bharata, in this way engaged constantly in the devotional service of the Lord. Naturally his love for Vasudeva, Krishna, increased more and more and melted his heart. Consequently he gradually lost all attachment for regulative duties). The hairs of his body stood on end, and all the ecstatic bodily symptoms were manifest. Tears flowed from his eyes, so much so that he could not see anything. Thus he constantly meditated on the reddish lotus feet of the Lord. At that time, his heart, which was like a lake, was filled with the water of ecstatic love. When his mind was immersed in that lake, he even forgot the regulative service to the Lord. Maharaja Bharata appeared very beautiful. He had a wealth of curly hair on his head, which was wet from bathing three times daily. He dressed in a deerskin. He worshiped Lord Narayana, whose body was composed of golden effulgence and who resided within the sun. Maharaja Bharata worshiped Lord Narayana by chanting the hymns given in the Rig Veda, and he recited the following verse as the sun rose. “The Supreme Personality of Godhead is situated in pure goodness. He illuminates the entire universe and bestows all benedictions upon His devotees. The Lord has created this universe from His own spiritual potency. According to His desire, the Lord entered this universe as the Supersoul, and by virtue of His different potencies He is maintaining all living entities desiring material enjoyment. Let me offer my respectful obeisances unto the Lord, who is the giver of intelligence.”[3]

So, remember that the sun is the loving, caring eye of the Supreme over us. And just like the rising sun illuminates the whole universe, in the same way the divine dedication with the rays of consciousness illuminates the whole body. Here we have received some instructions concerning the joy and happiness of life. Even a very prolonged enjoinment will finish, but the inner satisfaction of the heart comes from the loving worship of the Supreme.

[1] Shrimad Bhagavatam 5.7.8-10

[2] Shrimad Bhagavatam 5.7.11

[3] Shrimad Bhagavatam 5.7.12-14(Szvámí Tírtha 2017.05.06-i, Rila-hegység reggeli előadásából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

 „A sors úgy hozta, hogy Bharata Mahárádzs ezerszer tízezer évig élvezhette az anyagi gazdagságot.” Ilyen a sors. Ha végig gondoljátok/számításba veszitek, hogy nektek egy élethossz alatt mennyi anyagi bőségben volt részetek, de még ez is véget ér egyszer! „Amikor letelt az ideje, visszavonult a családi élettől, és az ősapáitól örökölt vagyont szétosztotta fiai között. Elhagyta a szülői házat, minden gazdagság kútfejét, és a Haridvárban lévő Pulaha-ásramba indult, ahol a sálagram-silák találhatók. A Pulaha-ásramban az Istenség Legfelsőbb Személyisége, Hari, transzcendentális szeretetéből, láthatóvá válik bhaktája számára, teljesítve annak vágyát. A Pulaha-ásram a Gandakí, a legkiválóbb folyó partján fekszik. Ezt a helyet a sálagram-silák, a márványkavicsok tisztítják meg. Minden egyes márványkavicson felül és alul köldökre emlékeztető körök láthatók.”[1]

Ez egy érdekes dolog – hogy Isten kő formájában jelenik meg! Előfordul néha és azt gondoljátok, hogy készítetek valamilyen másolatot egy Istenségről és abban a formában imádjátok Őt. Azonban ez így nem helyes, ezt hívják bálványimádásnak, amikor művészi indíttatásból szeretnétek egy Istenszobrot készíteni, imádni. Azonban, ha Ő szeretne eljönni, akkor bármilyen formában felfedheti magát. Léteznek olyan különleges természeti formák, melyeket a Legfelsőbb közvetlen képviselőiként tisztelnek. Például, ha felmentek a Gangesz felső szakaszához és a part menti kavicsok között keresgéltek, azt mondják, hogy gyakorlatilag bármilyen kis követ is találtok, melyen fehér vonal fut körbe, az olyan mintha egyenesen Krisna volna. Vagy ez a sálagram, mely szintén nagyon erőteljes képviselője az Úr Visnunak, ez az Ő köve, mindig a csakrájával, a köldökével együtt látható, melyet ez a vers is említ. Siva is egy kő lingam formájában jelent meg. Tehát úgy tűnik mindenki fel szeretné hívni magára a figyelmet, hogy „Hé én is itt vagyok!”

„Bharata Mahárádzs egyedül élt Pulaha-ásram kertjeiben. Virágokat, gallyakat és tulaszí leveleket gyűjtött, vizet hozott a Gandakí folyóról, gyökereket, gyümölcsöket és gumókat szedett, s az ezekből készített ételt felajánlotta az Istenség Legfelsőbb Személyiségének, Vaszudévának. Őt imádva mindig elégedettség töltötte el. Szívét semmi sem szennyezte be, és a legkisebb vágy sem élt benne az anyagi élvezetre – megszűnt minden anyagi vágya. Ebben a megingathatatlan anyagi helyzetben teljes elégedettséget érzett, és átadta magát az odaadó szolgálatnak.”[2]

Szóval ez olyan, mint a lelki gyakorlatok általi szilárd megvalósítás. Összpontosított figyelem, melynek eredménye a teljes elégedettség. A cél és az eszköz napjainkban felcserélődtek. Az emberek az elégedettséget célnak tekintik, de sajnálom, ez valami másnak az eredménye. Visszatérve, az eszköz az imádat, az eredmény pedig az elégedettség; nem pedig az elégedettség a cél, mivel ily módon sohasem fogjátok elérni.

„Bharata Mahárádzs, a legemelkedettebb bhakta, szünet nélkül az Úr odaadó szolgálatába merült. Vaszudéva, Krisna iránti természetes szeretete nőttön nőtt, és meglágyította a szívét. Emiatt lassan minden ragaszkodása megszűnt a szabályok előírta kötelességek iránt. Testén a szőrszálak örökké égnek álltak, és az eksztázis valamennyi testi jele megmutatkozott rajta. Szeméből úgy hullottak a könnyek, hogy semmit sem látott. Örökké az Úr pirosas lótuszlábán meditált, s így szíve, amely olyan volt, akár egy tó, az eksztatikus szeretet vizével telt meg. Amikor elméje a tó vizébe merült, Bharata Mahárádzs még az Úr rendszeres szolgálatáról is megfeledkezett. Bharata Mahárádzs rendkívül szép volt. Naponta háromszor fürdött, ezért dús, göndör haja nedvesen hullott vállára. Szarvasbőrt viselt, s az Úr Nárájant imádta, akinek teste aranyszínű ragyogás, és aki a napban lakik. A Rg-véda himnuszait énekelve imádta Őt, s minden napfelkeltekor a következő verset ismételte: „Az Istenség Legfelsőbb Személyiségét a tiszta jóság jellemzi. Az egész univerzumot beragyogja, és minden áldást megad bhaktáinak. Saját lelki energiájával hozta létre ezt az univerzumot.  Saját akarata szerint Felsőlélekként belépett ebbe az univerzumba, és különféle energiáin keresztül gondoskodik az anyagi élvezetre vágyó élőlényekről. Hadd ajánljam tiszteletteljes hódolatomat az Úrnak, aki intelligenciát ad!”[3]

Tehát ne feledjük, hogy a Nap a Legfelsőbb, kinek szerető, gondoskodó tekintete ragyog felettünk. S ahogy a felkelő Nap bevilágítja az egész univerzumot, ugyanúgy az isteni odaadás a tudat sugaraival megvilágítja az egész testet. Itt kaptunk némi útmutatást arra vonatkozólag, hogy mi ad örömet és boldogságot az életben. Azonban még a nagyon hosszan tartó boldogság is véget ér egyszer, de a szív belső elégedettsége a Legfelsőbb szeretetteljes imádatából fakad.

[1] Shrimad Bhagavatam 5.7.8-10

[2] Shrimad Bhagavatam 5.7.11

[3] Shrimad Bhagavatam 5.7.12-14(от лекция на Свами Тиртха, 06.05.2017 сутрин, Рила)

(продължава от предишния петък)

 „Съдбата била предопределила Махарадж Бхарата да се наслаждава на материално великолепие в продължение на хиляда пъти по десет хиляди години.” Съдба. Ако пресметнете в своя живот, колко минутки наслаждение на материалното изобилие сте имали? Ала дори и този дълъг период изтекъл: „Когато този период изтекъл, той се оттеглил от семейния живот и разделил богатството, което бил получил от предците си сред своите синове. Напуснал бащиния си дом, вместилище на целия разкош, и поел към Пулаха Ашрам, разположен в Харидвар. Там могат да се намерят шалаграм-шила. В Пулаха Ашрам Върховният Господ, Хари, от трансцендентална обич към Своя предан, станал видим за него, сбъдвайки желанията му. В Пулаха Ашрама е реката Гандаки, най-добрата от всички реки. Мраморните камъчета шалаграм-шила пречистват всички тези места. На всяко едно камъче се виждат кръгове, наподобяващи пъп.”[1]

Това е нещо интересно – Бог идва като камък. Понякога си мислите, че можете да създадете някакъв образ и по такъв начин да си сътворите свой Бог. Но това не е достатъчно. То се нарича идолопоклонничество – ако е според вашето желание, според вашето художествено изражение. Но когато Той поиска да дойде, Той може да се разкрие във всякакъв образ. Има много специални естествени образувания, които са почитани като преки представители на Господ. Например, ако идете по горното течение на Ганг и потърсите камъчета по брега, казват, че всяко малко камъче, което намерите, стига на него да има бяла окръжност, е директно Кришна. Или пък този шалаграма е могъщ представител на Бог Вишну, това е Неговият камък, винаги свързан с Неговата чакра. Този пъп, споменат тук, на практика е чакра. Шива също се появява под формата на каменен лингам. Изглежда всеки иска да се разкрие, да привлече вниманието ни: „Хей, тук съм.”

„В градините на Пулаха Ашрама, Махараджа Бхарата живеел в усамотение и събирал различни цветя, клонки и листа туласи. Взимал също вода от река Гандаки, различни корени, плодове и луковици. С тях поднасял храна на Върховния Бог, Васудева, и в обожание към Него живеел удовлетворено. По този начин сърцето му било напълно незамърсено и той не изпитвал и най-малкото желание за материално наслаждение. Всичките му материални желания секнали. В тази стабилна позиция той изпитвал пълно удовлетворение, оставайки в предано служене.”[2]

Това е стабилно постижение в духовните практики. Съсредоточено внимание, което води до пълно удовлетворение. Целта и средствата в днешно време са разменили местата си. Хората считат удовлетворението за цел. Съжалявам, но то е резултат от нещо друго. И така, средството е обожанието, а резултатът е удовлетворението. А не, че целта е удовлетворението, защото по този начин никога няма да го постигнете.

„Този най-възвишен предан, Махараджа Бхарата, по такъв начин бил постоянно въвлечен в предано служене на Господа. Естествено неговата любов към Васудева, Кришна, нараствала все повече и повече, и разтапяла сърцето му. В следствие на това той постепенно изгубил всякаква привързаност към предписания и ритуали. Космите по тялото му настръхвали и се проявявали всички екстатични симптоми. Сълзи се стичали от очите му, до такава степен, че не виждал нищо. Той постоянно медитирал върху червеникавите лотосови нозе на Бога. Така сърцето му, което било подобно на езеро, се изпълвало с водите на екстатичната любов. Когато умът му потъвал в това езеро, той забравял даже предписаното служене към Бога. Махараджа Бхарата изглеждал много красив. Изобилните му къдрави коси били мокри от къпането три пъти дневно. Бил облечен в еленова кожа. Обожавал Бог Нараяна, обитаващ недрата на Слънцето, чието тяло е съставено от златен блясък. Махарадж Бхарата обожавал Бог Нараяна, напявайки химните, дадени в Риг Веда, и повтарял следните стихове, докато слънцето изгрявало. „Върховният Господ се намира в чиста добродетел. Той озарява цялата вселена и дарява благодат на преданите си. Богът е сътворил тази вселена от собствената си духовна енергия. По Свое желание Богът влиза в тази вселена като Свръхдуша, и по силата на различните си енергии поддържа всички живи същества, жадуващи за материални наслади. Нека поднеса почтителните си поклони на Господа, който дарява интелигентността.”[3]

И така, помнете, че слънцето е любящото, грижовно око на Всевишния над нас. И точно както изгряващото слънце озарява цялата вселена, по същия начин божествената посветеност с лъчите на съзнанието озарява цялото тяло. Тук получихме някои насоки, касаещи радостта и щастието в живота. Дори и най-дългият период на наслада ще свърши, ала вътрешното удовлетворение на сърцето идва от любящото обожание на Върховния.

[1] „Шримад Бхагаватам” 5.7.8-10

[2] „Шримад Бхагаватам” 5.7.11

[3] „Шримад Бхагаватам” 5.7.12-14(из лекции Свами Тиртхи, 06.05.2017 утром, Рила)

(продолжение с предыдущей пятницы)

 „Судьба определила Махарадже Бхарате наслаждаться богатствами этого мира в тысячу раз по десять тысяч лет /десять миллионов лет/. Судьба. Если вы подсчитаете свою жизнь, сколько минут вы наслаждались материальным изобилием? Но и этот период закончился: Когда этот срок истек, великий император разделил между сыновьями все богатства предков, которые он унаследовал от отца, и отрекся от семейной жизни. Покинув полный роскоши и изобилия отчий дом, он отправился в ашрам Пулахи, что находится в Хардваре – там, где можно достать шалаграма-шилы. В ашраме Пулахи Верховный Господь, Хари, движимый трансцендентной любовью к Своим преданным, предстает перед ними в том образе, который они желают видеть. Ашрам Пулахи находится на берегу лучшей из рек – Гандаки. В ней можно найти священные шалаграма-шилы – мраморная галька, которая очищает все те места. Каждый такой камень отмечен кольцами, похожими на пупок.”[1]

Это что-то интересное – Бог грядет как камень. Иногда вы думаете, что можете создать образ и таким образом создать своего Бога. Но этого недостаточно. Это называется идолопоклонничеством – если оно соответствует вашему желанию, вашему художественному опыту. Но когда Он хочет прийти, Он может явить Себя в любой форме. Есть очень особые природные формы, почитаемые как прямые представители Всевышнего Бога. Например, если вы идете к верхнему Гангу и ищете гальку на берегу, говорят, что практически любой тип маленького камня, который вы найдете, если вокруг него есть белый круг, это прямо как Кришна. Или эта шалаграма – очень мощный представитель Господа Вишну, это Его камень, всегда связанный с Его чакрой. Итак, этот пупок, который здесь упоминается, это практически чакра. А также Шива появляется в форме каменного лингама. Так что, похоже, все хотят показать себя – привлечь ваше внимание: „Эй, я здесь”.

 „Живя один в рощах ашрама Пулахи, Махараджа Бхарата питался лесными кореньями, плодами и луковицами. Он собирал их и вместе с цветами, молодыми побегами, листьями туласи и водой из Гандаки предлагал Верховной Личности Бога, Васудеве. Поклоняясь Господу, Махараджа Бхарата был доволен и счастлив. Сердце его было безупречно чистым: в нем не осталось и следа материальных желаний. Полностью изжив в себе стремление к мирским удовольствиям, он обрел душевный покой, удовлетворение и уверенно продолжал предано служить Господу.”[2]

Итак, это как стабильное достижение духовных практик. Сосредоточенное внимание, и его результат – полное удовлетворение. Сегодня цели и средства поменялись местами. Люди считают удовлетворение целью. Извините, это результат чего-то другого. Итак, средство – это поклонение, а результат – удовлетворение. Дело не в том, что целью является удовлетворение, потому что таким образом вы никогда его не достигнете.

„Так этот величайший преданный, Махараджа Бхарата, всегда оставался погруженным в служение Господу. Его любовь к Васудеве, Кришне, усиливалась день ото дня, пока сердце его наконец не растаяло. Постепенно Махараджа Бхарата утратил всякий интерес к разного рода предписаниям и ритуалам. Волосы на его теле вставали дыбом, проявлялись и все остальные признаки духовного экстаза. Порой он ничего не мог видеть, потому что слезы ручьями лились из его глаз. Не прерываясь ни на минуту, он мысленно созерцал красноватые лотосные стопы Господа. К тому времени сердце Махараджи Бхараты превратилось в озеро экстатической любви, и, погрузив свой ум в это озеро, он даже забыл о правилах поклонения Господу.

Махараджа Бхарата был очень красив. Его пышные вьющиеся волосы обычно были влажными: он совершал омовение три раза в день. Одеждой ему служила оленья шкура. Он поклонялся Верховному Господу, пребывающему в недрах Солнца, Нараяне, чье тело соткано из золотого сияния. Поклоняясь Ему, Махараджа Бхарата пел гимны из „Риг-веды”. По утрам, на восходе солнца, он произносил такой стих.

„Верховная Личность, Бог, пребывает в чистой благости. Своим сиянием Он озаряет весь мир и исполняет все желания тех, кто предан Ему. Своей духовной энергией Господь создал эту вселенную и затем по собственному желанию вошел в нее в образе Сверхдуши. С помощью Своих разнообразных энергий Он заботится обо всех живых существах, которые ищут материальных наслаждений. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Ним, Господом, дарующим разум”.”[3]

Итак, помните, что солнце – это любящий, заботливый глаз Всевышнего над нами. И как восходящее солнце освещает всю вселенную, так и божественное посвящение лучами сознания освещает все тело. Здесь мы получили некоторые наставления относительно радости и счастья в жизни. Даже очень продолжительное наслаждение закончится, но внутреннее удовлетворение сердца приходит от любовного обожания Всевышнего.

[1] „Шримад Бхагаватам” 5.7.8-10

[2] „Шримад Бхагаватам” 5.7.11

[3] „Шримад Бхагаватам” 5.7.12-14