Archives

Calendar

June 2022
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  Archive for June 19th, 2022

(from a lecture of Swami Tirtha, 06.01.2017 evening, Sofia)

(continues from the previous Monday)

In the heart we have some capacity – of thinking, of willing and of feeling. So your innermost heart is the hidden temple for the best of your thoughts, the best of your willpower and the best of your affection. Therefore please, my Lord, accept the mandir[1] of my heart and soul as Your residence! Mama mana mandire[2]. This is our program for this lifetime – to build the inner temple and to bring the best object of worship.

Isn’t it beautiful: “I will bring the best flowers to You!” The existence of flowers directly proves that there is God. Otherwise it’s impossible! Without a creative creator it’s impossible. Beautiful shape, color and smell together – and with a lot of meanings. If you give a flower to somebody, it’s a very direct message. So “The best flowers I will bring to You!”

Plus “I will worship You with the most delicate scent if sandalwood.” Sandalwood is a very precious tree. Actually in South India they have a register for the sandal trees; each tree has a number and they are under care, you cannot cut them. Because you have to wait at least 15 or 20 years for the sandalwood tree to produce the aroma. So it takes a long time until it will produce the essence.

In the Ramayana one very instructive story is mentioned concerning the sandalwood. Sandalwood naturally emanates its aroma, irrespective of your treatment. If you treat the tree nice, if you treat the tree wrong – it will give the same aroma. Even what happens if you come with an axe to a sandalwood tree? If you start to cut down the tree with an axe, it will embrace and embalm the axe with this aroma. So even if a very violent attack comes to that tree, it emanates the same fragrant harmony. Therefore the great, realized saints are compared to sandalwood. However violently you treat them, they will respond in a same manner – they will only be your well-wishers. So, “Love your enemies” – the sandalwood is a very obedient disciple of Lord Jesus. It will give its essence even to the enemies. I think we’ve got a lot to learn.

Therefore the aroma, the scent of the sandalwood is very precious. You have to cut the tree into very small particles and then boil it and distill the essential oil. The real sandalwood oil is at the price of gold. Therefore we can consider this tree and its oil as the essence of the flora of the planet Earth – this is something very-very precious. And this “I will use in Your worship.”

But there are some more requirements for worship. Not only the beautiful flowers and not only the essential oil of the very precious sandalwood tree, but “You deserve the best of water and You deserve the best of fire.” Our affection is shown in our eyes. Therefore “I come to worship You with the flame of my eyes and the water of my tears. This is the essential thing that I can extract from myself. The light of my eyes – this is what I offer to You! And the never-ending water of my tears – this is what I offer.”

These are the best-best objects of worship. Therefore “Whether I live or die, I’m your unconditional servant. Jivane-marane gati[3] – whether I live or die I’m eternally connected to You.” So, if you construct the inner place of worship in your heart, you can use only the best elements for that worship.

(to be continued)

[1] temple

[2] A song by Bhaktivinod Thakur

[3] A line from the song Sakhī-vṛnde vijñapti by Narottam Das Thakur(Szvámí Tírtha 2017. 01. 06-i szófiai esti tanításából)

(az előző hétfői tanítás folytatása)

A szívünkben vannak rejtett képességeink – a gondolat, akarat és érzés rejlik ott. Szívetek legbelső részében pedig található egy rejtett templom, melyben a legtisztább gondolatok, törekvések és szeretetetek legjava található. Ezért kérlek Uram, fogadd el a szívem mandírját1 és a lelkemet Lakóhelyedül. Mama mana mandiré2. Ez a célunk erre az életre – megépíteni e belső templomunkat és felajánlanunk az imádat legszebb kellékeit.

Ugye mennyire szép? „A leszebb virágokat hozom Neked!” A virágok léte egyértelműen bizonyítja, hogy Isten létezik. Különben ők sem létezhetnének. Egy ilyen kreatív teremtő nélkül ez lehetetlen lenne. Gyönyörű forma, szín és illat együtt – számos jelentést hordozva. Ha valakinek virágot adsz, az egy nagyon nyilvánvaló üzenet. Tehát „A legszebb virágokat hozom Neked!”

Ráadásul „A legfinomabb illatú szantálfával foglak imádni Téged!” A szantálfa egy nagyon értékes fa. Igazából Dél-Indiában pontosan nyilvántartják a szantálfákat; mindegyiknek van egy adott száma; gondozzák, nem lehet őket kivágni, hiszen legalább 15-20 évet kell várni arra, hogy a szantálfának illata legyen. Sok időbe telik, mire az esszenciáját előállítja.

A Rámájanában van egy nagyon tanulságos történet, ami a szantálfával kapcsolatos. A szantálfa természetesen árasztja az illatát, gondozástól függetlenül. Akár szépen, akár rosszul gondozzátok a fát – ugyanazt az illatot árasztja magából, még akkor is, ha fejszével a kezetekben érkeztek. Ha elkezditek kivágni a fát, akkor még a fejszét is átöleli és bebalzsamozza az illatával. Tehát ugyanezt az illatos harmóniát árasztja magából még akkor is, ha nagyon erőszakos támadás éri. Ezért hasonlítják ezeket a fákat, a nagy, önmegvalósított szentekhez. Akármilyen durván is bántok velük, akkor is ugyanúgy reagálnak, a jóakaróitokként viselkednek majd veletek. Tehát: „Szeressétek az ellenségeiteket!” A szantálfa az Úr Jézus egy nagyon engedelmes tanítványa. Még az ellenségnek is a lényeget adja. Azt gondolom sok tanulnivalónk van még.

Ezért a szantálfa aromája, illata nagyon értékes. Nagyon apróra vágják a fát, amit majd megfőznek és desztillációval kinyerik az illóolajat. Az igazi szantálfa olajnak aranyára van, ezért tekinthetjük ezt a fát és az olaját a Föld növényvilágának a legjavának – ez valami nagyon-nagyon értékes dolog és „Ezt használom az imádatodhoz Uram.”

Azonban van még néhány előírása az imádatnak, nem csak a gyönyörű virágok és a nagyon értékes szantál olaj, hanem „Megérdemled a legtisztább vizet és a legtökéletesebb tüzet is.” A szeretetünk megmutatkozik a szemünkben. Ezért „Eljövök, hogy imádjalak a szemem lámpásának fényével és a könnyeim vizével. Ezek azok a lényeges dolgok, melyeket magamból adhatok. A szemeim lámpásának fénye – ez az, amit felajánlhatok Neked! És a könnyeim véget nem érő vizét – ezt felajánlom.”

Ezek az imádat legtökéletesebb tárgyai. Ezért: „Akár élek, akár halok, feltétel nélkül szolgállak Téged. Dzsívané marané gati1 – akár élek, akár nem, örök kapcsolatban vagyok Veled.” Tehát, ha felépítitek az imádat helyszínét a szívetekben, akkor csak a legtisztább hozzávalókat használhatjátok az imádathoz.

1 idézet Naróttam dász Thákur dalából a dal címe: Szakhí-vrndé vigjapti, daloskönyv 144. oldal

 

 (от лекция на Свами Тиртха, 06.01.2017 вечер, София)

(продължава от предишния понеделник) 

В сърцето си ние имаме някои способности – да мислим, да желаем и да чувстваме. Така че съкровеността на сърцето ви е тайният храм за най-добрите ви мисли, за най-доброто от силата на волята ви и за най-красивата ви обич. Затова моля Те, мой Господи, приеми този мандир[1] на сърцето и душата ми за Своя обител! Мама мана мандире[2]. Това е нашата програма за този живот – да съградим вътрешния храм и да доведем най-добрия обект на обожание.

Не е ли красиво: „Ще Ти донеса най-прекрасните цветя!” Съществуването на цветята е пряко доказателство за съществуването на Бог. Инак би било невъзможно да ги има! Без съзидателния творец е невъзможно. Прекрасна форма, цвят и аромат наведнъж – при това с дълбок смисъл. Ако дадете цвете на някого, това е директно послание. И така „Ще Ти поднеса най-прекрасните цветя!”

И освен това „Ще Те обожавам с най-деликатното ухание на сандалово дърво.” Сандаловото дърво е много ценно. В Южна Индия сандаловите дървета даже са заведени под регистър; всяко дърво има номер, за него се грижат, не можете да го сечете. Защото трябва да се чака поне 15-20 години, за да произведе сандаловото дърво аромата си. Много дълго време е нужно да се създаде есенцията.

В „Рамаяна” е разказана една много поучителна история за сандаловото дърво. Сандаловото дърво от само себе си излъчва аромата си, независимо как се отнасяте с него. Дали ще се отнасяте добре или зле – то все ще излъчва същото ухание. Дори какво се случва, ако отидете с брадва при някое сандалово дърво? Ако започнете да го сечете с брадвата, то обгръща острието със своето благоухание. Значи дори насилствена атака да връхлети дървото, то я посреща със същата уханна хармония. Затова великите, себеосъзнати светци ги сравняват със сандаловото дърво. Колкото и дивашки да се отнасяте с тях, те ще отвръщат по един-единствен начин – ще бъдат единствено ваши доброжелатели. Така че „Възлюби врага си” – сандаловото дърво е много покорен ученик на Исус Христос. То дарява есенцията си дори на враговете. Мисля, че има много какво да научим.

Затова ароматът, парфюмът на сандаловото дърво е много скъп. Дървесината трябва да се нареже на много малки парченца, сетне да се вари и да се дестилира есенциалното масло. Истинското сандалово масло е на цената на златото. Затова можем да считаме това дърво и неговото масло за есенцията на фауната на планетата Земя – това е нещо много, много ценно. И него „аз ще използвам, за да Те обожавам.”

Но има и още някои изисквания за обожанието. Не само красивите цветя и не само есенциалното масло на толкова скъпото сандалово дърво, но „Ти заслужаваш най-добрата вода и най-добрия огън.” Нашата любов блести в очите ни. Затова „Идвам да Те обожавам с пламъка на очите си и с водата на сълзите си. Това са най-есенциалните неща, които мога да извлека от себе си. Светлината на моите очи – нея Ти поднасям! И несекващия извор на моите сълзи – това Ти поднасям.”

Тези са най-най добрите предмети за обожание. Затова „Независимо дали живея или умирам, аз съм Твой безусловен слуга. Дживане-маране гати[3] – дали живея или умирам, аз съм завинаги свързан с Теб.” И така, ако съградите вътрешния храм за обожание в сърцето си, можете да използвате само най-добрите елементи за това обожание.

 

(следва продължение)

 

[1] храм

[2] Песен на Бхактивинод Тхакур

[3] Ред от песента „Сакхи-вринде вигяпати” от Нароттам дас Тхакур