Archive for May 12th, 2022

(from a lecture of Swami Tirtha, 05.05.2017 evening, Rila Mountain)

(continues from the previous Friday)

“The spiritual master is always eager to hear and chant about the unlimited conjugal pastimes of Radhika and Madhava, and Their qualities, names, and forms. The spiritual master aspires to relish these at every moment. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master.”[1]

Now, this is a culmination. So far we understood that the spiritual master has to chop wood, cleanse the temple, cook the food. But now we’ve got some news. He is surcharged with the loving worship of Radha and Madhava. Who is Madhava? Radhika you all know, Radha is the most beautiful girl in the village. But who is Madhava? Madhava is the Lord of the Goddess of the fortune. He is very wealthy. He possesses all the treasures of the world. Otherwise madhu has a different other meaning, madhu means ‘honey’. So, His wealth is sweet like honey. Therefore, the material reflection of that original wealth is also very sweet. But what happens if you become firmly established in connection with this Madhava, with this possessor of madhu? Then you become a sadhu, you will live according to the supreme absolute truth – with a special tinge, with a special taste. You will live according to the honey, you can become a madhu-sadhu. So, if you serve Radha-Madhava, you can become a madhu-sadhu. But what about the next verse?

“The spiritual master is very dear, because he is expert in assisting the gopis, who at different times make different tasteful arrangements for the perfection of Radha and Krishna’s conjugal loving affairs within the groves of Vrindavana. I offer my most humble obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master”.

You see, it’s not only the temple, it’s not only the building – it’s a forest grove, a hidden place. The most intimate aspects of worship, your meeting with divinity is in a hidden place. Secret rendezvous of the hearts and souls. This is not an astonishing vision of the Supreme truth; no, this is a loving rendezvous. And if we are introduced into this intimate connection, we need to offer our respects.

“The spiritual master is to be honored as much as the Supreme Lord, because he is the most confidential servitor of the Lord. This is acknowledged in all revealed scriptures and followed by all authorities. Therefore I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master, who is a bona fide representative of Shri Hari”.

Sakshad – a direct representative of the Supreme. Hari means ‘who snatches everything that is blocking your path’. And this aspect is glorified in all the scriptures. Because such a master who helps everybody around to come closer to the divine ambitions is very dear to the Supreme. If somebody is dear to our beloved God, then he should also be dear to us.

(to be continued)

[1] Verses 5-7 from the song Shri Gurvashtaka(Szvámí Tírtha 2011.05.05-i, Rila-hegység esti előadásából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

„A lelki tanítómester mindig Rádhiká és Mádhava szerelmes játékairól és szépségéről szeretne hallani és beszélni. Arra vágyik, hogy minden pillanatban ilyen boldogságban lehessen része. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az ilyen lelki tanítómester lótuszvirág lábainál.”[1]

Ez a kulmináció, a tetőpont, a lényeg. Eddig arról hallottunk, hogy a lelki tanítómesternek fát kell vágnia, templomot takarítania és megfőznie az ételt. De itt most más dologról is szó van. Szíve túlcsordul Rádha és Mádhava szeretetteljes imádatától. Ki Mádhava? Rádhikát mindannyian ismeritek, Rádhá ’a falu legszebb lánya’. De ki az a Mádhava? Mádhava a Szerencseistennő Ura és nagyon gazdag, a világ valamennyi kincsének a birtokosa. Máskülönben a madhu szónak van egy másik jelentése is, ‘mézet’ jelent. Tehát a gazdagsága olyan édes, mint a méz. Ezért ennek az eredeti gazdagságnak az anyagi tükröződése szintén nagyon édes. De mi történik akkor, ha megszilárdul a kapcsolatotok Mádhavával, a madhu birtokosával? Akkor szádhuk lesztek, a Legfelsőbb Abszolút Igazság szerint fogtok élni – egy különleges árnyalattal és ízzel felruházott módon. A méz-íz szerint fogtok élni, madhu-szádhuvá váltok. Tehát, ha Rádhá-Mádhavát szolgáljátok, madhu-szádhukká válhattok. De miről szól a következő vers?

 „A lelki tanítómester a gópíkkal együtt Rádhá és Krsna szerelmes vrndávani találkozásait szolgálja, ezért nagyon kedves Krsnának. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az ilyen lelki tanítómester lótuszvirág lábainál”.

Látjátok, nem pusztán a templom, egy épület – a ligetes erdő, egy rejteki hely. Az imádat legbensőségesebb módjai, egy rejtett helyen történő találkozás Az Isteni Párral. Szívek és lelkek titkos találkozása. Ez nem a Legfelsőbb Igazság káprázatos látomása; nem, ez egy szeretetteljes találka. S ha bevezetnek, bebocsájtást nyerünk ebbe a bizalmas kapcsolatba, hódolatunkat kell ajánlanunk.

„A lelki tanítómester Srí Hari (Krisna) képviselője és meghitt szolgája. Ezért a Legfelsőbbnek kijáró tiszteletben kell részesíteni. Ezt tanítják a kinyilatkoztatott írások, és a szentek is ekképp cselekszenek. Én is tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az ilyen lelki tanítómester lótuszvirág lábainál”.

Száksád jelentése – a Legfelsőbb közvetlen képviselője. A Hari jelentése, ‘aki el-hárít minden akadályt az utunkból’. S ezt az aspektust dicsőíti valamennyi szentírás. Mivel az ilyen tanítómester, aki segít mindazokon, akik a közelébe kerülnek az isteni törekvés nagyon kedves a Legfelsőbbnek. Ha valaki kedves a szeretett Urunkhoz, akkor az a személy a számunkra is kedves.

(folytatása következik)

[1] A Srí Gurvástakam című ének 5-7 versszaka(от лекция на Свами Тиртха, 05.05.2017 вечер, Рила)

 (продължава от предишния петък)

„Духовният учител винаги копнее да слуша и възпява безкрайните интимни забавления на Радхика и Мадхава, Техните качества, имена и форми. Той се стреми да ги вкусва всеки миг. Поднасям почтителните си поклони в лотосовите нозе на такъв духовен учител.”[1]

Това е кулминацията. Дотук разбрахме, че духовният учител трябва да цепи дърва, да чисти храма, да готви храна. Но сега имаме новина. Той е наситен с любящо обожание на Радха и Мадхава. Кой е Мадхава? Радхика всички я знаете, Рада е най-красивата девойка в селото. Но кой е Мадхава? Мадхава е господарят на богинята на сполуката. Той е много богат. Притежава всички съкровища на света. Иначе мадху има и друго значение, мадху означава „мед”. Така че Неговото богатство е сладко като мед. Затова и материалното отражение на това изначално богатство също е много сладко. Но какво става, ако установите здрава връзка с този Мадхава, притежателя на мадху? Тогава ставате садху, ще заживеете според върховната абсолютна истина – при това със специален оттенък, със специален вкус. Ще заживеете според меда, ще станете мадху-садху. Значи, ако служите на Радха-Мадхава, ще станете мадху-садху. Но какво казва следващият стих?

 „Духовният учител е много скъп, защото много умело помага на гопите, които по различно време правят различни изискани приготовления, за да станат още по-съвършени интимните любовни игри на Радха и Кришна в горичките на Вриндавана. Поднасям почтителните си поклони в лотосовите нозе на такъв духовен учител.”

Виждате, не е просто храм, не е просто сграда, а горичка, тайно място. Най-съкровените аспекти на обожанието, срещата с божественото, се случват скришно. Скришното рандеву на сърцата и душите. Това не е някакво поразително видение на Абсолютната Истина; не, това е любовно рандеву. И ако бъдем въведени в тази интимна връзка, трябва да поднесем почитанията си.

 „Духовният учител трябва да бъде почитан като Върховния Бог, защото е най-поверителният слуга на Бога. Това се потвърждава във всички разкрити писания и се следва от всички авторитети. Затова поднасям почтителните си поклони в лотосовите нозе на такъв духовен учител, който е искрен представител на Шри Хари.”

Сакшад – пряк представител на Върховния. Хари означава „който премахва всичко от пътя ти”. И този аспект е възхваляван във всички писания. Защото такъв учител, който помага на всеки край себе си да се доближи до божествения стремеж е много скъп на Всевишния. А ако някой е скъп на нашия любим Бог, значи трябва да е скъп и на нас.

 

(следва продължение)

[1] 5-7 стих от песента „Шри Гурващака”(из лекции Свами Тиртхи, 05.05.2017 вечер, Рила)

 (продолжение с предыдущей пятницы)

 „Духовный учитель всегда жаждет слушать повествования о бесчисленных любовных играх Радхики и Мадхавы, Их имена и описания Их качеств и форм и всегда готов воспевать Их. Духовный учитель жаждет наслаждаться этим непрестанно, и потому я в глубоком почтении склоняюсь к лотосным стопам такого духовного учителя.”[1]

Теперь это кульминация. Итак, мы поняли, что духовный учитель должен рубить дрова, убирать храм, готовить еду. Но теперь у нас есть новости. Он переполнен любовным поклонением Радхе и Мадхаве. Кто такой Мадхава? Радхика, вы все знаете, Радха самая красивая девушка в деревне. Но кто такой Мадхава? Мадхава — повелитель богини удачи. Он очень богат. Он владеет всеми сокровищами мира. А также мадху имеет другое значение, мадху означает „мед”. Так что Его богатство сладко, как мед. Поэтому материальное отражение этого изначального богатства также очень сладко. Но что произойдет, если вы укрепитесь в связи с этим Мадхавой, с этим обладателем мадху? Тогда вы станете садху, вы будете жить по высшей абсолютной истине — с особым оттенком, с особым вкусом. Вы будете жить согласно меду, вы можете стать мадху-садху. Итак, если вы служите Радхе-Мадхаве, вы можете стать мадху-садху. Но как насчет следующего стиха?

„Духовный учитель очень дорог Господу Кришне, ибо он очень умело помогает гопи, которые, проявляя необыкновенное искусство, делают в рощах Вриндаваны различные приготовления, чтобы довести любовные игры Радхи и Кришны до совершенства. В глубочайшем смирении я склоняюсь к лотосным стопам такого духовного учителя.”

Понимаете, это не только храм, это не только здание — это лесная роща, укромное место. Самые интимные аспекты поклонения, встреча с божественным в сокровенном месте. Тайное свидание сердец и душ. Это не удивительное видение Высшей истины; Нет, это любовное свидание. И если нас вводят в эту интимную связь, мы должны выразить свое почтение.

„Духовному учителю следует оказывать то же почтение, что и Верховному Господу, ибо он – Его ближайший слуга. Так гласят все богооткровенные писания, и этому указанию следуют все авторитеты. Духовный учитель – истинный представитель Шри Хари  и я в глубоком почтении склоняюсь к его лотосным стопам.”

Сакшад – прямой представитель Всевышнего. Хари означает „тот, кто схватывает все, что стоит на вашем пути”. И этот аспект прославлен во всех писаниях. Потому что такой мастер, который помогает всем вокруг приблизиться к божественным стремлениям, очень дорог Всевышнему. Если кто-то дорог нашему возлюбленному Богу, то он должен быть дорог и нам.

 

(продолжение следует)

 

[1] 5-7 стихи из песни „Шри Гурв-аштака”