Archive for May 5th, 2022

(from a lecture of Swami Tirtha, 05.05.2017 evening, Rila Mountain)

 

(continues from the previous Friday)

 

“The spiritual master is always engaged in the temple worship of Shri Shri Radha and Krishna. He also engages his disciples in such worship. They dress the deities in beautiful clothes and ornaments, clean Their temple, and perform other similar worship of the Lord. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master.”[1]

So, this is another type of engagement for the spiritual masters – cleaning. It’s a cleaning service. Mahaprabhu was very ecstatic to clean the Gundicha temple and He collected more dust than all the others. But what is the point here? The point is that there is worship in the temple. And actually sometimes we might think that the temple means the building. But actually the temple should mean the whole universe, the whole existence. And whatever he does – like cleaning or putting ornaments on the deities, or whatever – it’s an offering, it’s a service. In the same way, whatever we do should be also an offering, because we are living in the temple of the universe.

Once I met a person whose spiritual lineage was blocked by law enforcement – they were forced to give up their monasteries, active preaching, etc. And he said: “You see, our ashrams have been closed for 70 years, but now the whole world has become our ashram.” This conception we need to have. If you have a temple – good, if you don’t have a temple – then the whole world is your temple. And our teachers move in this temple and whatever they do, they try to do it for the satisfaction of the Divine Couple.

And what makes a teacher to be a teacher? It is the students. And what is the duty of a student? To learn, to follow. If the teacher is doing, acting like that, then we also have to develop the same mood. Therefore we are ready to offer our respects. But what about the next verse?

“The spiritual master is always offering Krishna four kinds of delicious food…” Aha, so not only cleaning – cooking also. “When the spiritual master sees that the devotees are satisfied by eating bhagavat-prasada, he is satisfied. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master”.

When I sing this verse, I always remember a picture from 1984. At that time we were sitting in one room taking prasadam. And then Gurudev entered the room and observed the devotees taking the food. Such a divine smile was on his face. He was fully and deeply satisfied by observing this very simple activity. You are eating, and your master is happy about that – you see, it’s not that difficult to satisfy the spiritual master. Eat in a proper manner. Food is another exchange of energy. And it’s not the physical substance, it’s the loving offering exchange that is important.

(to be continued)

[1] A line from the song Shri Gurvashtakam(Szvámí Tírtha 2011.05.05-i, Rila-hegység esti előadásából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

 A lelki tanítómester Srí Srí Rádhát és Krsnát imádja, és tanítványait is erre neveli. A múrtikat szebbnél szebb ruhákkal és díszekkel ékesítik, tisztántartják templomukat, és más hasonló szolgálatokkal imádják az Urat. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az ilyen lelki tanítómester lótuszvirág lábainál.”[1]

Itt ismét egy másfajta szolgálatot láthatunk, melyet a lelki tanítómester végez – és ez pedig a templom takarítása. Maháprabhu szintén nagyon extatikus hangulatban volt miközben a Gundicsá templomot takarította és jóval több piszkot gyűjtött össze, mint a többiek együttvéve. De mi ennek a lényege? Az, hogy a templomban imádat folyik. S valójában néha azt hihetjük, hogy a templom egyet jelent magával az épülettel. De tulajdonképp a templomnak az egész univerzumot, az egész létezést kellene jelentenie a számunkra. S akármit is tegyen a lelki tanítómester –, mint például a takarítás, a múrtik felékesítése vagy bármi egyéb – az egy felajánlás, szolgálat. Hasonlóképpen, bármit is teszünk, annak szintén felajánlásnak kellene lennie, mivel a világmindenség templomában élünk.

Egyszer találkoztam valakivel, aki egy olyan lelki paramparához tartozott, melyet törvényileg betiltottak – bezáratták az ásramaikat, nem prédikálhattak stb. Ez az ember azt mondta nekem, hogy: „Látod, az ásramaink már 70 éve zárva vannak, így az egész világ lett a mi ásramunk.” Ezt a látásmódot kell elsajátítanunk. Ha van templomotok – az jó, ha pedig nincs –, akkor az egész világ a templomotok. A tanítómestereink pedig ebben a templomban tevékenykednek és bármit is végeznek, azt próbálják az Isteni Pár elégedettségéért tenni.

S mi tesz egy tanítómestert tanítómesterré? A tanítványok. S mi a feladata, kötelessége egy tanítványnak? Hogy tanuljon és kövesse a mesterét. Ha a tanítómester végzi a dolgát, ekként cselekszik, akkor nekünk is fejlődnünk kell a követői hozzáállásban. Ezért készek vagyunk hódolatunkat ajánlani Neki. De miről szól a következő versszak?

A lelki tanítómester sokféle finomságot ajánl fel Krsnának …” Ó, nem csak takarításról van szó – főzésről is. “…és nagy örömmel tölti el, ha látja, hogy tanítványai élvezik a bhagavat-praszádát. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az ilyen lelki tanítómester lótuszvirág lábainál.”

Amikor ezt a bhadzsant éneklem, akkor mindig eszembe jut egy kép 1984-ből. Egy szobában ültünk, praszádamoztunk, amikor Gurudév belépett és nézte a bhaktákat, ahogy éppen ettek. Nagyon elégedett lelki mosoly ült az arcán, ahogy figyelte ezt a nagyon hétköznapi tevékenységet. Csak esztek és a mesteretek boldog ettől – látjátok, nem is olyan nehéz elégedetté tenni a lelki tanítómestereteket. Megfelelő hozzáállással fogyasszátok a praszádamot! Az étel is egy energiacsere. S itt nem a fizikai anyagról van szó, hanem a felajánlás általi szeretet áramlás a lényeg.

(folytatása következik)

[1] A Srí Gurvastakam című dal(от лекция на Свами Тиртха, 05.05.2017 вечер, Рила)

 (продължава от предишния петък)

 „Духовният учител винаги обожава в храма Шри Шри Радха и Кришна. Той ангажира и учениците си в това обожание. Те обличат божествата в прекрасни одежди и украшения, чистят храма им и извършват други подобни обожания. Поднасям смирените си почитания в лотосовите нозе на такъв духовен учител.”[1]

И така, ето още един ангажимент на духовния учител – да чисти. Той е чистач. Махапрабху много екстатично е чистел храма Гундича и е събирал повече смет от останалите. Но кое е важното тук? Важното е, че има обожание в храма. И понякога можем да си мислим, че храм означава сградата. Но всъщност храм би трябвало да означава цялата вселена, цялото битие. И каквото и да прави той – чистене, украсяване на муртите или нещо друго – то е приношение, то е служене. По същия начин, каквото и да правим ние, то също трябва да е приношение, защото живеем във вселенския храм.

Веднъж срещнах един човек, чиято духовна традиция бе забранена от закона – те бяха принудени да изоставят своите манастири, активно проповядване и т.н. Та той каза: „Ашрамите ни са затворени от 70 години, но сега целият свят стана за нас ашрам.” Такова разбиране ни е нужно. Ако имаш храм – добре; ако нямаш храм – тогава целият свят е твой храм. Нашите учители вървят из този храм и каквото и да правят, стремят се да го правят за удовлетворение на Божествената Двойка.

И кое прави учителя учител? Учениците му. А какъв е дългът на ученика? Да учи, да следва. Щом учителят прави нещата по определен начин, значи и ние трябва да развием същото настроение. Затова сме готови да му поднасяме почитта си. Ами следващият стих?

„Духовният учител винаги предлага на Кришна четири вида превъзходна храна”… Аха – значи не само чисти, ами и готви! „Когато духовният учител вижда, че бхактите са удовлетворени, ядейки бхагават-прасада, той също е удовлетворен. Поднасям смирените си почитания в лотосовите нозе на такъв духовен учител.”

Когато пея този стих, винаги си спомням една картина от 1984 г. Бяхме насядали в стаята и приемахме прасадам. Тогава Гурудев влезе и наблюдаваше как бхактите се хранят. Такава божествена усмивка грееше на лицето му! Той беше напълно, дълбоко удовлетворен, съзерцавайки тази съвсем простичка дейност. Ти се храниш, а духовният ти учител е щастлив от това – виждате ли, не е чак толкова трудно да зарадваш духовния учител. Яж по правилен начин. Храната е друг обмен на енергия. И не физическата субстанция е важна, а любящото приношение и обмяна.

 

(следва продължение)

 

[1] От песента „Шри Гурващака”(из лекции Свами Тиртхи, 05.05.2017 вечером, Рила)

 (продолжение с предыдущей пятницы)

„Духовный учитель всегда занят храмовым поклонением Шри Шри Радхе и Кришне. Он также вовлекает своих учеников в такое поклонение. Они одевают божеств в красивые одежды и украшения, убирают Их храм и совершают другие подобные поклонения Господу. Я в почтении склоняюсь перед лотосными стопами такого духовного учителя”[1]

Итак, это еще один вид деятельности духовных учителей — очищение. Это очищающее служение. Махапрабху был в восторге от уборки храма Гундича, и Он собрал больше пыли, чем все остальные. Но в чем здесь смысл? Дело в том, что в храме есть богослужение. И на самом деле иногда мы можем подумать, что храм означает здание. Но на самом деле храм должен означать всю вселенную, все бытие. И что бы он ни делал — чистил божества, украшал их или что-то еще — это подношение, это служение. Точно так же все, что мы делаем, должно быть подношением, потому что мы живем в храме вселенной.

Однажды я встретил человека, чью духовную традицию запретили законом — они были вынуждены отказаться от своих монастырей, активной проповеди и т. д. И он сказал: „Понимаете, наши ашрамы закрыты уже 70 лет, а теперь весь мир стал нашим ашрамом”. Нам нужно иметь такое понимание. Если у вас есть храм — хорошо, если у вас нет храма — тогда весь мир — ваш храм. И наши учителя входят в этот храм, и что бы они ни делали, они стараются делать это для удовлетворения Божественной Четы.

А что делает учителя учителем? Это его ученики. А что входит в обязанности ученика? Учиться, следовать. Если учитель так поступает, действует, то и мы должны развивать такое же настроение. Поэтому мы готовы выразить наше почтение. Но как насчет следующего стиха?

 „Духовный учитель всегда предлагает Кришне четыре вида вкусной еды…” Ага, значит, не только убирать, но и готовить. „Когда духовный учитель видит, что преданные удовлетворены тем, что едят бхагават-прасад, он тоже удовлетворен. Я предлагаю свои почтительные поклоны лотосным стопам такого духовного учителя”.

Когда я пою этот стих, я всегда вспоминаю картину 1984 года. В то время мы сидели в одной комнате и принимали прасад. Тогда Гурудев вошел в комнату и стал смотреть, как преданные принимают пищу. Такая божественная улыбка была на его лице! Он был полностью и глубоко удовлетворен, наблюдая за этим очень простым действием. Вы едите, и ваш гуру этому рад — видите ли, не так уж трудно удовлетворить духовного учителя. Питайтесь надлежащим образом. Еда – это еще один обмен энергией. И важна не физическая субстанция, а любящий обмен и приношение.

 

(продолжение следует)

[1] Из песни „Шри Гурващака”