Archives

Calendar

February 2022
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  Archive for February, 2022

B.A.Narayan Maharaj

(from a lecture of Swami Tirtha, 25.08.2016 evening, Ludasto) 

(continues from the previous Friday) 

“Vasudeva could understand that this child was the Supreme Personality of Godhead, Narayana. Having concluded this without a doubt, he became fearless. Bowing down with folded hands and concentrating his attention, he began to offer prayers to the child, who illuminated His birthplace by His natural influence.”[1]

Now comes the prayers of Vasudeva and we understand the story how they achieved the dignified position of becoming the parents of God Supreme. They performed austerities for a long, long time in previous lifetimes; in this way they achieved this position that Krishna agreed to come as their son – not only once, but in different incarnations. And this was one of these events. Such a spiritual ambition – to invite God as your family member! This whole pastime shows how Krishna comes so close, so close to His beloved devotees. And some of them are chosen to be His parents.

Just to quote few verses from these prayers:

O inaugurator of the material energy, this wonderful creation works under the control of powerful time, which is divided into seconds, minutes, hours and years. This element of time, which extends for many millions of years, is but another form of Lord Vishnu. For Your pastimes You act as the controller of time, but You are the reservoir of all good fortune. Let me offer my respects to You.”[2]

To this prayer the Supreme Lord answers: “My dear mother, best of the chaste, in your previous birth, in the Svayambhuva millennium, you were known as Prishni, and Vasudeva, who was the most pious Prajapati, was named Sutapa. When both of you were ordered by Lord Brahma to create progeny, first you went through severe austerities. My dear father and mother, you endured rain, wind, strong sun, scorching heat and severe cold, suffering all sorts of inconvenience according to different seasons. By practicing pranayama to control the air within the body through yoga, and by eating only air and dry leaves fallen from the trees, you cleansed from your minds all dirty things. In this way, desiring a benediction from Me, you worshiped Me with peaceful minds. Thus you spent twelve thousand celestial years performing difficult activities of tapasya in consciousness of Me.”[3]

This was how they performed their tapasya in order to invite Krishna as their son. “Both of you, husband and wife, constantly think of Me as your son, but always know that I am the Supreme Personality of Godhead. By thus thinking of Me constantly with love and affection, you will achieve the highest perfection: returning home, back to Godhead.”[4]

So, Krishna’s appearance starts with a miracle. He appears in His full divine splendor and instructs the parents about their past lives. Why do we mention this? Because most probably if Krishna appears in our life, He will tell us all the secrets that are necessary, and finally we can get this instruction that: “If you think of Me, you will achieve the greatest perfection and return home back to Godhead.”

Just imagine yourself being a father and a mother in a jail, expecting your newborn baby to be killed. It’s quite dramatic. What can we expect in such a moment? We expect the birth of a normal child and all of a sudden some dazzling beauty appears – even more trouble! But as Vasudeva realized that He is the Supreme Lord, he became very fearless in the end. So strange that my brothers and sisters, we are called by some ‘the Narayanush’ – belonging to Narayan – according to our Gurudev’s name. And why the disciples of Gurudev were so fearless? Because Narayan appeared to them as Gurudev. He was called ‘The Fearless Preacher’, as you know by the title of the book.

So, you are there as a father in a jail to the newborn baby. And what to do now? It’s a very extreme moment. Krishna gave the instruction that “If you think of Me and understand that I am God, then you will achieve perfection,” and then He transformed back into a normal, small child. Helmet down, two of the four hands back, throwing away the shankha and the chakra… Thereafter Vasudeva received an inspiration from the Supreme to take the newborn child from the delivery room at that moment when Yoga-maya, the Lord’s spiritual energy, took birth as the daughter of Nanda Maharaja’s wife.

(to be continued) 

[1] Shrimad Bhagavatam 10.3.12

[2] Shrimad Bhagavatam 10.3.26

[3] Shrimad Bhagavatam 10.3.32-36

[4] Shrimad Bhagavatam 10.3.45B.A.Narayan Maharaj

(Szvámí Tírtha 2016. 08. 25-i ludastói esti tanításából) 

(az előző pénteki tanítás folytatása) 

„Vaszudéva megértette, hogy a gyermek az Istenség Legfelsőbb Személyisége, Nárájan. Semmi kétsége nem maradt ezt illetően, s így minden félelme elszállt. Kezét összetéve leborult, s figyelmét összpontosítva imádkozni kezdett a gyermekhez, aki természetes hatalma révén beragyogta az egész helyiséget, ahol megszületett.”[1]

Most pedig Vaszudév fohászai következnek, melyből megérthetjük, hogy miként érték el azt a kitüntetett helyzetet, hogy a Legfelsőbb Úr szülei lehessenek. Előző életeikben nagyon hosszú ideig végeztek lemondásokat; ily módon érték el azt a helyzetet, hogy Krisna beleegyezett abba, hogy fiukként fog megjelenni- nem csak egy, hanem számos inkarnációjában. S ez egyike volt ezen alkalmaknak. Milyen magas lelki vágyak – meginvitálni Istent családtagként! Ez az egész kedvtelés megmutatja, milyen közel jön Krisna szeretett bhaktáihoz. Néhányukat pedig arra választott ki, hogy a szülei lehessenek.

Hadd idézzünk fel néhány verset ezekből a fohászokból:

„Óh, Te, aki működésbe hoztad az anyagi energiát! Ez a csodálatos teremtés a hatalmas idő irányítása alatt működik, melyet másodpercekre, percekre, órákra és évekre osztunk. Ez az idő-elem, amely millió és millió év hosszú, nem más, mint az Úr Visnu egyik formája. Kedvteléseid érdekében az idő irányítójaként cselekszel, de Te vagy minden jó szerencse tárháza. Hadd hódoljak meg teljesen Előtted, Uram.”[2]

A Legfelsőbb Úr így válaszolt erre a fohászra: „Kedves Anyám, óh, legerényesebb! Előző életedben, a Szvájambhuva-korszakban Prsni voltál, Vaszudévát pedig, aki a legjámborabb Pradzsápati volt, Szutapának hívták. Amikor az Úr Brahmá mindkettőtöket arra utasított, hogy hozzatok a világra utódokat, először érzékeitek fegyelmezésével szigorú lemondásokat végeztetek. Drága apám és anyám! Eltűrtétek az esőt, a szelet, az erős napot, a perzselő hőséget és a nagy hideget, és minden évszakban megannyi kényelmetlenségtől szenvedtetek. A testben lévő levegő irányítása érdekében a pránajámát gyakoroltátok a jóga segítségével, s azzal, hogy csak levegőt és fákról lehullott száraz leveleket ettetek, megtisztítottátok elméteket minden szennyeződéstől. Így imádtatok békés elmével, arra vágyva, hogy elnyerjétek áldásomat. Tizenkétezer égi esztendőt töltöttetek el a tapaszja nehéz folyamatát végezve, Rólam tudatosan (Krisna tudatban).”[3]

Így végezték a tapaszjájukat, azért, hogy Krisnát fiukként invitálhassák meg. „Ti mindketten, férj és feleség, örökké a fiatokként gondoltok Rám, de mindig tudjátok, hogy az Istenség Legfelsőbb Személyisége vagyok. Azáltal, hogy szüntelenül ilyen szeretettel és vonzódással gondoltok Rám, el fogjátok érni a legmagasabb rendű tökéletességet: haza fogtok térni, vissza Istenhez.”[4]

Szóval Krisna megjelenése egy csodával kezdődik. Teljes Isteni pompájában jelent meg és megismerteti szüleivel az előző életeiket. Miért beszélünk erről? Mivel nagy valószínűséggel, ha Krisna megjelenik az életünkben, akkor elmondja nekünk  az összes titkunkat és végül ezt az ígéretet is megkaphatjuk Tőle, hogy: „Gondolj mindig Rám és akkor elnyered a legmagasabb tökéletességet és visszatérhetsz Hozzám.”

Csak képzeljétek el magatokat apaként, anyaként egy börtönben gyermeketek megszületését várva, akit majd megölnek. Meglehetősen drámai! Mire is számíthatunk egy ilyen pillanatban? Egy átlagos gyermek világra jöttét várjuk és hirtelen megjelenik egy káprázatos szépség – még tovább fokozódnak a problémák! Azonban, amint Vaszudéva felismerte, hogy Ő a Legfelsőbb Úr, teljesen félelemnélkülivé vált. Igen szokatlan, kedves testvéreim, de bennünket némelyek ‘a nárájanosoknak’ hívnak – akik Nárájanhoz tartoznak – Gurudév nevére utalva ezzel. S miért is voltak Gurudév tanítványai annyira félelemnélküliek? Mivel Nárájan, Gurudévként jelent meg a számunkra. Gurudévet úgy jellemezték, hogy ‘A Rettenthetetlen prédikátor’, ahogy ezt a Gurudév könyvből is ismerhetitek.

Szóval ott vagytok apaként a börtönben egy újszülött kisbabával. S most mitévők legyetek? Ez egy meglehetősen rendkívüli helyzet! Krisna azt az utasítást adta, hogy „Ha Rám gondoltok és megértitek, hogy Én vagyok Isten, akkor elnyeritek a tökéletességet,” majd visszaváltozott egy átlagos kisgyermekké. Eltűnt a sisakja, a négy karból kettő lett, eldobta a sankhát és a csakrát… Ezután Vaszudéva inspirációt kapott a Legfelsőbbtől, hogy vigye el az újszülött gyermeket a születési helyéről, amint Jóga-májá, az Úr lelki energiája, Nanda Mahárádzs és Jasódá lányaként megszületik.

 

(folytatása következik)

[1] Bhágavata-purána 10.3.12.

[2] Bhágavata-purána 10.3.26.

[3] Bhágavata-purána 10.3.32-36.

[4] Bhágavata-purána 10.3.45.B.A.Narayan Maharaj

(от лекция на Свами Тиртха, 25.08.2016 вечер, Лудащо) 

(продължава от предишния петък) 

„Васудева разбрал, че това дете е Върховният Бог, Нараяна. Като заключил това без съмнение, той се изпълнил с безстрашие. Покланяйки се с допрени длани и съсредоточавайки вниманието си, започнал да поднася молитви на детето, което озарявало стаята с естественото си сияние.”[1]

Тук следват молитвите на Васудева, чрез които разбираме историята как те постигнали достойната позиция да станат родители на Всевишния. Били изпълнявали аскеза дълго-дълго време в предишните си животи и по този начин добили съгласието на Кришна да стане техен син – и то не само веднъж, но в различни инкарнации. Това бил един от тези случаи. Какъв духовен стремеж – да поканиш Бога за член от семейството си! Цялото това забавление показва колко близко идва Кришна, толкова близко до Своите възлюбени предани. И някои от тях са избрани да бъдат Негови родители.

Ще цитирам само няколко стиха от тези молитви:

„О, източник на материалната енергия, това дивно битие действа под контрола на могъщото време, разделено на секунди, минути, часове и години. Елементът време, разпростиращо се в множество милиона години, е просто друга форма на Бог Вишну. В забавленията си, Ти действаш като господар на времето, но си източникът на цялата добра съдба. Позволи ми да Ти поднеса почитта си.”[2]

На тази молитва Върховният отвръща така: „Моя скъпа майко, най-добра сред благочестивите, в предишното си раждане в епохата на Сваямбхува, ти бе позната като Пришни, а Васудева, който бе най-добродетелният Праджапати, се наричаше Сутапа. Когато двамата получихте заръката на Бог Брахма да създадете потомство, вие най-напред се подложихте на сурови отречения. Мои скъпи татко и майко, вие понасяхте дъжд, вятър, силно слънце, изгаряща жега и жесток студ, изстрадвайки всевъзможни неудобства в зависимост от сезоните. Практикувайки пранаяма, за да овладеете жизнения дъх в тялото си чрез йога, хранейки се единствено с въздух и сухи листа, паднали от дърветата, вие пречистихте ума си от всичко замърсено. По този начин, желаейки благословия от Мен, Ме обожавахте с умиротворени умове. Така преживяхте дванадесет хиляди небесни години, изпълнявайки различни отречения в съзнание за Мен.”[3]

Ето как двамата били извършвали тапася, за да поканят Кришна за свой син. „И двамата, съпруг и съпруга, постоянно мислете за Мен като за свой син, ала винаги знайте, че Аз съм Върховният Господ. Така, неспирно мислейки за мен с любов и нежност, вие ще постигнете най-висшето съвършенство: ще се завърнете у дома, обратно при Бога.”[4]

И така, появяването на Кришна започва с чудо. Той се появява в пълното си божествено великолепие и говори на родителите си за миналите им животи. Защо споменаваме това? Защото най-вероятно, ако Кришна се появи в нашия живот, Той ще ни разкрие всички необходими тайни и накрая ще получим насоката: „Ако мислите за Мен ще постигнете най-висшето съвършенство и ще се завърнете у дома, обратно при Бога.”

Представете си, че сте баща или майка в затвора, и очаквате новороденото ви бебе да бъде убито. Доста драматично. Какво можем да очакваме в подобен момент? Очакваме раждането на нормално дете, а изведнъж се появява такава блестяща хубост – това създава дори още по-голям проблем! Ала тъй като Васудева осъзнал, че бебето е Върховният Бог, в крайна сметка той станал много безстрашен. Странно, но на нас с моите духовни братя и сестри, някои ни казваха Нараянови – принадлежащи на Нараян – по името на нашия Гурудев. И защо учениците на Гурудев бяха толкова безстрашни? Защото Нараян се появи при тях като Гурудев. Наричаха го „Безстрашния Проповедник”, както знаете от заглавието на книгата.

И така, вие сте в затвора и сте баща на новородено бебе. Какво да сторите сега? Много напрегнат момент. Кришна дал насоката, че „Ако мислите за Мен и разберете, че Аз съм Бог, ще постигнете съвършенство,” а след това се превърнал в нормално малко дете. Шлемът паднал, две от четирите ръце се скрили, захвърлил и шанкха, и чакра… След това Васудева получил вдъхновение от Върховния да вземе новороденото от стаята, където било дошло на бял свят, в същия миг, в който Йога-мая, духовната енергия на Бога, се родила като дъщеря на съпругата на Нанда Махарадж.

 

(следва продължение)

[1] „Шримад Бхагаватам” 10.3.12

[2] „Шримад Бхагаватам” 10.3.26

[3] „Шримад Бхагаватам” 10.3.32-36

[4] „Шримад Бхагаватам” 10.3.45B.A.Narayan Maharaj

(из  лекции Свами Тиртхи, 25.08.2016 вечером, Лудащо) 

(продолжение с предыдущей пятницы)

 

„Васудева понял, что этот ребенок — Верховная Личность Бога, Нараяна. Окончательно придя к такому выводу, Васудева полностью избавился от страха. Молитвенно сложив ладони и сосредоточившись, он преклонил голову и стал возносить молитвы ребенку, осветившему Своим могуществом место, где Он родился.”[1]

Теперь идут молитвы Васудевы, и мы понимаем историю о том, как они достигли достойного положения, став родителями Всевышнего Бога. В прошлых жизнях они совершали аскезы в течение долгого-долгого времени; таким образом они добились такого положения, что Кришна согласился явиться как их сын – не только один раз, но и в разных воплощениях. И это было одно из таких событий. Такое духовное стремление – пригласить Бога в члены своей семьи! Вся эта игра показывает, как Кришна подходит так близко, так близко к Своим возлюбленным преданным. И некоторые из них избраны быть Его родителями.

Процитирую всего несколько стихов из этих молитв:

„О Господь, приводящий в действие материальную энергию, все в этом удивительном творении подчиняется власти могущественного времени, которое делится на секунды, минуты, часы и годы. Эта сила, время, простирающееся на миллионы лет, есть иное проявление Господа Вишну. Ради Своего развлечения Ты повелеваешь временем, оставаясь при этом источником благоденствия. Я всецело поручаю себя Твоей Милости.”[2]

На эту молитву Верховный отввечает так: „Верховный Господь ответил: Дорогая Моя мать, лучшая из целомудренных женщин, в прошлой жизни, в эру Сваямбхувы, тебя звали Пришни, а Васудеву, который был самым благочестивым из Праджапати, звали Сутапой. Когда Господь Брахма велел вам двоим произвести на свет потомство, вы прежде всего подвергли себя суровой аскезе, обуздывая свои чувства. Мои дорогие отец и мать, вы безропотно переносили дождь, ветер, палящее солнце, зной и стужу, терпя всевозможные неудобства, связанные с временами года. Занимаясь пранаямой, чтобы с помощью йоги управлять воздушными потоками в теле, и питаясь только воздухом и сухими опавшими листьями, вы очистили свои умы от всей скверны. И, желая получить от Меня благословение, вы с умиротворенным умом поклонялись Мне. Так, сосредоточив свое сознание на Мне, вы провели двенадцать тысяч небесных лет, совершая суровую тапасью.”[3]

Так они совершали тапасью, чтобы пригласить Кришну в качестве своего сына.

„Постоянно думайте обо Мне как о своем сыне, но всегда знайте, что Я — Верховная Личность Бога. Так, постоянно с любовью и нежностью думая обо Мне, вы оба достигнете высшего совершенства — вернетесь домой, к Богу.”[4]

Итак, явление Кришны начинается с чуда. Он появляется во всем Своем божественном великолепии и рассказывает родителям об их прошлых жизнях. Почему мы упоминаем об этом? Потому что, скорее всего, если Кришна появится в нашей жизни, Он расскажет нам все необходимые секреты, и в конце концов мы сможем получить такое наставление: „Если вы будете думать обо Мне, вы достигнете величайшего совершенства и вернетесь домой обратно к Богу. ”

Просто представьте себя отцом и матерью в тюрьме, ожидающими, что вашего новорожденного ребенка убьют. Это довольно драматично. Что мы можем ожидать в такой момент? Мы ожидаем рождения нормального ребенка и вдруг появляется какая-то ослепительная красота – это создает еще больше бед! Но когда Васудева понял, что Он Верховный Господь, в конце концов он стал совершенно бесстрашным. Так странно, что нас, моих братьев и сестер, некоторые называли „Нараяновы” —  принадлежащие Нараяну — по имени нашего Гурудева. И почему ученики Гурудева были такими бесстрашными? Потому что Нараян явился им как Гурудев. Его называли „Бесстрашный проповедник”, как вы знаете из названия книги.

Итак, вы находитесь там в тюрьме как отец новорожденного ребенка. И что теперь делать? Это очень экстремальный момент. Кришна дал наставление: „Если вы будете думать обо Мне и поймете, что Я — Бог, вы достигнете совершенства”, а затем снова превратился в нормального маленького ребенка. Шлем упал, две из четырех рук спрятались, отбросил шанкху и чакру… После этого Васудева получил вдохновение от Всевышнего забрать новорожденного ребенка из родильного зала в тот момент, когда родилась Йога-майя, духовная энергия Господа, как дочь жены Нанды Махараджи.

 

(продолжение следует)

 

[1] „Шримад Бхагаватам” 10.3.12

[2] „Шримад Бхагаватам” 10.3.26

[3] „Шримад Бхагаватам” 10.3.32-36

[4] „Шримад Бхагаватам” 10.3.45care

(from a lecture of Swami Tirtha, 05.01.2017 morning, Sofia)
 
(continues from the previous Monday)
Question: As I’m still on the level of expecting the feedback, I would like to ask: how can we understand if Krishna has accepted our offering – if this is our business to know?
Swami Tirtha: Ah, good! You are humble. If I cannot judge, I have to ask somebody who can judge. If the devotees are happy with the food served to them, then maybe this was accepted by Krishna. Usually they are happy. So most probably He always accepts.
But always remember this beautiful story of Mahaprabhu – when He tasted one sweetmeat. He said: “Ah, we all know the ingredients of these sweetmeats: the sugar, the milk and the spices – we all know that. But here is some higher taste. Where does it come from? Krishna must have tasted this, therefore from the touch of His lips this extraordinary divine taste is coming.”
So, if we are purified more and more, and also become experts in the kitchen, then from your expertise you will know all the ingredients and from your spiritual purification you will see when there is the divine higher taste. It’s a mystery, but it’s said that the food turns into Krishna. This means that it can fully spiritually acquire divine potency.
Question: How to put the theory into practice?
Swami Tirtha: To serve God – usually we are far from that reality. So we need something, somebody closer – where we can see, where we can judge.
One of the disciples of Gurudev, when he wants to remember his spiritual master, it’s not the strong philosophical lectures that he remembers, it’s not the strong chastisement that he has received, it’s not the grand happiness that they enjoyed while doing services together – but when he was cooking for his master. A new recipe! And Gurudev from time to time was peeping into the kitchen: “Ah, what’s that?”
This is service.
Devotional life is sometimes very insignificant. I mean: what explains to you this essence sometimes is very insignificant. But I think we are very fortunate if we have some flashes like this.
It’s the same with chanting. Chanting is like a private meditation, also an offering to God and we know that this is our main practice. And usually we offer this chanting as a service. And sometimes He will accept – then you will feel: ‘Today this was not my chanting. Today He accepted.”
I think we all have some experience what it means to really selflessly and spontaneously give something as a loving offering, as a loving service. It’s not that complicated, this is vey human. This is the beauty of this process – that the most general human activities we can sanctify, we can engage in service.
(to be continued)


care

(Szvámí Tírtha 2017. 01. 05-i szófiai reggeli tanításából)
 
(az előző hétfői tanítás folytatása)
Kérdés: Mivel én még azon a szinten vagyok, hogy szükségem van visszajelzésre, megerősítésre, szeretném megkérdezni: honnan tudjuk, hogy Krisna elfogadja a felajánlásunkat – ha ez egyáltalán a mi dolgunk.
Szvámí Tírtha: Nagyszerű! Mivel Te Alázatos vagy ezért, ha nem tudod megítélni a dolgokat, megkérdezel valakit, aki el tudja dönteni. Ha a bhakták boldogok attól az ételtől, amit felszolgáltál nekik, akkor valószínű, hogy Krisna elfogadta a felajánlásodat. Ők általában boldogok, tehát nagyon valószínű, hogy mindig elfogadja.
Viszont mindig emlékezzetek Maháprabhunak arra a csodálatos történetre – amikor megkóstolt egy édességet. Azt mondta: „Ó, mindannyian tudjuk ennek az édességnek a hozzávalóit: cukor, tej és fűszerek – mindannyian tudjuk ezt. De van itt valami magasabb íz is. Honnan jön ez? Biztosan megízlelte Krisna; megérintette az ajkával, onnan jön ez a kivételes isteni íz.”
Tehát, ha egyre jobban megtisztultok és szakavatottabbak lesztek a konyhában is,  minden hozzávalót ismerni fogtok, akkor majd a lelki tisztaságotokkal érzékelni fogjátok, a magasabb lelki ízt. Ez misztérium és azt mondják, hogy Krisna Maga lesz az étel. Ez azt jelenti, hogy az étel teljes mértékben, lelkileg átminősülve isteni erőre tud szert tenni.
Kérdés: Hogyan ültessük át az elméletet a gyakorlatba?
Szvámí Tírtha: Isten szolgálatával – általában távol vagyunk ennek a valóságától. Szükségünk van valamire, valakire a közelünkből – hogy megértsük, meg tudjuk ítélni.
Mikor Gurudév egyik tanítványa meg akart emlékezni mesteréről, nem a komoly filozófia tanításai vagy a szigora jutott az eszébe, nem a nagy boldogság, amit a közös szolgálatok során megtapasztaltak – hanem amikor főzött a mesterének. Egy új recept és amikor Gurudév időnként kíváncsian bekukucskált a konyhába: “Ó, mi ez?”
Ez a szolgálat!
A lelki élet néha nagyon jelentéktelen. Úgy értem: amiből megérthetitek a lényeget, az néha nagyon mellékesnek tűnő, elenyésző dolog. De úgy gondolom, nagyon szerencsések vagyunk, ha van néhány ilyen lelki pillanatunk.
Ugyan így van a mantrazengéssel is. A mantrázás egy egyéni meditáció, ez is egy felajánlás Istennek és tudjuk, hogy ez a legfőbb lelki gyakorlatunk. Általában szolgálatként ajánljuk fel és néha elfogadja az Úr – akkor azt fogjátok érezni: ‘ Ma nem én mantráztam, ma elfogadta az Úr.’
Úgy gondolom mindannyiunknak van olyan tapasztalata, hogy mit jelent önzetlenül, spontán szeretettel felajánlani valamit, szeretetteljes szolgálatként. Ez nem olyan bonyolult dolog, nagyon is emberi. Ez a szépsége ennek a folyamatnak – hogy még a leghétköznapibb emberi tevékenységeket is meg tudjuk szentelni, be tudjuk vonni a szolgálatba.
(folytatása következik)


care

(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2017 сутрин, София)
 
(продължава от предишния понеделник)
Въпрос: Тъй като все още съм на нивото да очаквам обратна връзка, бих искала да попитам как можем да разберем дали Кришна е приел нашето приношение – ако въобще е наша работа да знаем?
Свами Тиртха: О, добре! Вие сте смирена. Ако сам не мога да преценя, трябва да попитам някой, който може. Ако бхактите са щастливи с храната, която им се сервира, значи тя най-вероятно е била приета от Кришна. Обикновено те са щастливи. Така че най-вероятно Той всеки път приема.
Но винаги помнете онази красива история за Махапрабху – когато вкусил един сладкиш, Той казал: „О, всички познаваме съставките на този сладкиш: захарта, млякото, подправките – всички ги знаем. Но тук има някакъв по-висш вкус. Откъде идва той? Кришна трябва да е вкусвал този сладкиш, затова от досега на устните Му се е появил този необикновен, божествен вкус.”
Така че ако се пречистваме все повече и повече, и ако освен това станем експерти в кухнята, тогава във вещината си ще познавате всичките съставки, а в духовната си чистота ще долавяте божествения по-висш вкус. Това е мистерия, но казва се, че храната се превръща в Кришна. Което означава, че тя в пълнота може да придобие духовни, божествени характеристики.
Въпрос: Как да прилагаме теорията на практика?
Свами Тиртха: Да служим на Бога – обикновено сме далеч от тази реалност. Затова се нуждаем от нещо, от някого, които да са по-близо и по които да можем да преценим.
Един от учениците на Гурудев, когато иска да спомене духовния си учител, не си спомня силните му философски лекции, нито строгото гълчене, което е получавал, нито огромното щастие докато са служили заедно – спомня си как е готвил за своя учител. Нова рецепта! И как Гурудев от време на време надничал в кухнята: „О, какво е това?”
Това е служене.
Животът в преданост понякога е много незначителен. Имам предвид, това, което ти обяснява същината на живота в преданост, понякога е много незначително. Но мисля, че сме големи късметлии, ако имаме няколко проблясъка като този.
Същото е и с мантруването. Мантруването е лична медитация, също е приношение към Бога и знаем, че то е нашата главна практика. Обикновено предлагаме това мантруване като служене. И понякога Той го приема – тогава ще почувствате: „Днес това не беше моето мантруване. Днес Той го прие.”
Мисля, че всички сме изпитвали какво означава действително безкористно и спонтанно да дадеш нещо като любящ дар, като любящо служене. Не е чак толкова сложно, съвсем човешко е. В това е красотата на този процес – че най-обикновените човешки дейности можем да ги осветим, да ги въвлечем в служене.
(следва продължение)


main-qimg-0c19919b47629f449a3677ae3b680f8f-pjlq

(from a lecture of Swami Tirtha, 25.08.2016 pm, Ludasto) 

As we discussed the sages came together for a sacrifice. And don’t forget about the ultimate desire of the sages – ‘Beyond all the official benefits for the world let’s discuss the pastimes of the Supreme.’ Therefore now this is the time to enter into the lilas of Krishna. Of course He has a lot of different pastimes, but which pastime should we discuss? The appearance – this is discussed in the Tenth Canto of the Shrimad Bhagavatam. Shukadeva Goswami is speaking:

“Thereafter, at the auspicious time for the appearance of the Lord, the entire universe was surcharged with all the qualities of goodness, beauty and peace.” Do you feel that? That means the time is ready. “The constellation Rohini appeared, as did stars like Ashvini. The Sun, the Moon and the other stars and planets were very peaceful. All directions appeared extremely pleasing, and the beautiful stars twinkled in the cloudless sky. Decorated with towns, villages, mines and pasturing grounds, the earth seemed all-auspicious. The rivers flowed with clear water, and the lakes and vast reservoirs, full of lilies and lotuses, were extraordinarily beautiful. In the trees and green plants, full of flowers and leaves, pleasing to the eyes, birds like cuckoos and swarms of bees began chanting with sweet voices for the sake of the demigods. A pure breeze began to blow, pleasing the sense of touch and bearing the aroma of flowers, and when the brahmanas engaging in ritualistic ceremonies ignited their fires according to Vedic principles, the fires burned steadily, undisturbed by the breeze. Thus when the birthless Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead was about to appear, the saints and brahmanas, who had always been disturbed by demons like Kamsa and his men, felt peace within the core of their hearts, and kettledrums simultaneously vibrated from the upper planetary system.”[1]

So, what happen? This is prema-bhakti – everything is surcharged with peace, beauty, goodness. “The kinnaras and gandharvas began to sing auspicious songs, the siddhas and charanas offered auspicious prayers, and the vidyadharis, along with the apsaras, began to dance in jubilation. The demigods and great saintly persons showered flowers in a joyous mood, and clouds gathered in the sky and very mildly thundered, making sounds like those of the ocean’s waves. Then the Supreme Personality of Godhead, Vishnu, who is situated in the core of everyone’s heart, appeared from the heart of Devaki in the dense darkness of night, like the full moon rising on the eastern horizon, because Devaki was of the same category as Shri Krishna.”[2]

Now the story starts to evolve. “Vasudeva then saw the newborn child, who had very wonderful lotuslike eyes and who bore in His four hands the four weapons: shankha, chakra, gada and padma[3]. On His chest was the mark of Shrivatsa and on His neck the brilliant Kaustubha gem. Dressed in yellow, His body blackish like a dense cloud, His scattered hair fully grown, and His helmet and earrings sparkling uncommonly with the valuable gem Vaidurya; the child, decorated with a brilliant belt, armlets, bangles and other ornaments, appeared very wonderful.”[4]Vaidurya refers to a jewel which shines blue, yellow and red.

“When Vasudeva saw his extraordinary son, his eyes were struck with wonder. In transcendental jubilation, he mentally collected ten thousand cows and distributed them among the brahmanas as a transcendental festival.”[5] I think we would all be very surprised if such a child were born. Just like Vasudeva was also very much surprised. But the circumstances of Krishna’s birth were very extraordinary. He was born in a jail. Definitely not a home delivery, not a hospital delivery, but a jail delivery. It’s so strange that the person who will liberate the whole world from all the burden is born in a jail.

 

(to be continued)

[1] Shrimad Bhagavatam 10.3.1-5

[2] Shrimad Bhagavatam 10.3.6-8

[3] Conch shell, disc, mace and lotus

[4] Shrimad Bhagavatam 10.3.9-10

[5] Shrimad Bhagavatam 10.3.11main-qimg-0c19919b47629f449a3677ae3b680f8f-pjlq

(Szvámí Tírtha 2016. 08. 25-i ludastói esti tanításából) 

Amint azt már megbeszéltük a szentek egy áldozat bemutatására gyűltek össze. S ne feledkezzünk meg végső óhajukról – ‘A világ javát szolgáló hivatalos jótéteményeken túl beszéljünk a Legfelsőbb kedvteléseiről.’ Itt az ideje, hogy belemerüljünk a Krisna lílákba! Természetesen számtalan különböző kedvtelése van, melyikről is beszéljünk? A megjelenéséről – ezt a Bhágavata-purána Tizedik Éneke tárgyalja. Sukadév goszvámí így szólt:

„Az Úr megjelenésének áldott pillanatában az egész univerzumot a jóság, a szépség és a béke tulajdonságai árasztották el.” Érzitek ezt? Tehát ez azt jelenti, hogy elérkezett az idő. „Feltűnt a Róhiní-csillagkép, valamint olyan csillagok is, mint az Asvini. A Nap, a Hold, a többi Csillag és bolygó végtelen békét sugárzott. Minden égtáj különleges örömet nyújtott, s a felhőtlen égen gyönyörű csillagok ragyogtak. A városokkal, falvakkal, bányákkal és legelőkkel ékesített Föld végtelenül áldottnak látszott. A folyókban tiszta víz folyt, s a liliomokkal és lótuszokkal borított tavak és hatalmas víztárolók egyedülálló szépségben pompáztak. A virágokkal és levelekkel teli fákon és a többi zöld növényen, melyekre boldogság volt rápillantani, kakukkok és más madarak énekeltek, s méhek rajai zümmögtek édes hangon a félistenek kedvéért. Virágillattal terhes, tiszta szellő kezdett fújni, örömet okozva a tapintóérzéknek, s amikor a rituális szertartásokat végző bráhmanák a védikus elvek szerint tüzet gyújtottak, a tűz egyenletesen lángolt a szellő nem zavarta meg. Így történt, hogy amikor a megszületetlen Úr Visnu, az Istenség Legfelsőbb Személyisége megjelenni készült, a szentek és a bráhmanák, akiket örökké olyan démonok sanyargattak, mint Kansza és emberei, úgy érezték, béke tölti el szívük mélyét, s ezzel egy időben a felsőbb bolygórendszerekből felhangzott az üstdobok hangja”[1]

Szóval, mi történik? Ez a préma-bhakti – minden tele van békével, szépséggel és jósággal. „A kinnarák és a gandharvák áldásos dalokat kezdtek énekelni, a sziddhák és a csáranák kedvező imákat zengtek, a vidjádharák pedig az apszarákkal együtt örömükben táncra perdültek. A félistenek és nagy szentek túláradó örömükben virágesőt szórtak. Az égen felhők gyűltek össze, s szelíden mennydörögtek, olyan hangot keltve, mint az óceán hullámai. Ekkor az Istenség Legfelsőbb Személyisége, Visnu, aki mindenki szívének mélyén jelen van, megjelent Dévakí szívéből a sűrű, sötét éjszakában, ahogyan a telihold kel fel a keleti horizonton, hiszen Dévakí Srí Krisnával azonos kategóriába tartozott.”[2]

Most kezd kialakulni a történet. „Vaszudéva ekkor megpillantotta az újszülött gyermeket. Szépséges lótuszszeme volt, s négy kezében a négy fegyvert: a sankhát, a csakrát, a gadát és a padmát tartotta[3]. Mellkasát a Srívatsza jele ékesítette, nyakában pedig a ragyogó Kausztubha ékkövet viselte. Sárga ruhájában, olyan feketés árnyalatú testtel, mint egy sűrű felhő, hosszú, vállára omló hajával, sisakjában és fülbevalóival, melyeken Vaidúrja drágakövek szikráztak különleges fénnyel, a kardíszekkel, karkötőkkel és más ékszerekkel felékesített gyermek végtelenül csodálatos volt.”[4]Vaidúrja egy ékszerre utal, amely kéken, sárgán és vörösen ragyog.

„Amikor Vaszudéva meglátta rendkívüli fiát, szeme tágra nyílt a csodálkozástól. Transzcendentális öröm töltötte el, s lelki ünnepet ült gondolatban tízezer tehenet gyűjtött össze és osztott szét a bráhmanák között.”[5] Azt hiszem mindannyian meglepődnénk, ha egy ilyen gyermek születne. Vaszudéva is kellőképpen meglepődött, mivel Krisna születésének a körülményei nagyon rendkívüliek voltak. Börtönben született, kétségkívül nem otthonszülés vagy kórházi szülés, hanem börtönszülés volt. Igencsak szokatlan, hogy az a Személy, aki majd megszabadítja az egész világot a terheitől éppen egy börtönben születik meg!

(folytatása következik)

[1] Bhágavata-purána 10.3.1-5.

[2] Bhágavata-purána 10.3.6-8.

[3] Kagylókürt, diszkosz, buzogány és lótuszvirág

[4] Bhágavata-purána 10.3.9-10.

[5] Bhágavata-purána 10.3.11.main-qimg-0c19919b47629f449a3677ae3b680f8f-pjlq

(от лекция на Свами Тиртха, 25.08.2016 вечер, Лудащо) 

Както говорихме, мъдреците се събрали за жертвоприношение. И не забравяйте за тяхното най-висше желание – „Освен за всички официални облаги за света, нека разговаряме за забавленията на Всевишния.” Затова сега е времето да навлезем в лилата на Кришна. Разбира се, Той има множество различни забавления, но кое трябва да обсъдим? Появяването Му – за него се разказва в Десета Песен на „Шримад Бхагаватам”. Шукадева Госвами казва:

„Сетне, когато настъпило благоприятното време за появяване на Бога, цялата вселена била наситена с качествата доброта, красота и спокойствие.” Усещате ли това? Значи времето е дошло. „Изгряло съзвездието Рохини, както и звезди като Ашвини. Слънцето, Луната и другите звезди и планети били много умиротворени. Всички посоки изглеждали изключително приятни и красивите звезди блещукали в безоблачното небе. Украсена с градове, села, мини и пасища, Земята изглеждала всеблагоприятна. Реките течели с чисти води, а езерата и големите водоеми, изпълнени с лилии и лотоси, били изключително прекрасни. В дърветата и зелените растения, цели в цветя и листа, приятни за очите, птици като кукувици и рояци пчели започнали сладкогласните си песни за радост на полубоговете. Подухнал чист ветрец, галещ осезанието, понесъл аромата на цветя, и когато брамините, заети с ритуалистични церемонии, запалили огньовете си в съответствие с ведическите принципи, пламъците им горели стабилно, несмущавани от вятъра. Така когато нероденият Бог Вишну, Върховният Господ, предстояло да се появи, светците и брамините, които винаги били тормозени от Камса и неговите хора, почувствали спокойствие вътре в сърцата си, а от по-висшите планетарни системи едновременно отекнали барабани.”[1]

И така, какво се случва? Това е према-бхакти – всичко е наситено със спокойствие, красота, доброта. „Киннарите и гандхарвите запели благотворни песни, сиддхите и чараните поднесли благоприятни молитви, а видядхарите заедно с апсарите затанцували в радост. Полубоговете и великите светци посипали цветчета в щастливо настроение, а облаците се събирали в небето и много нежно гърмели, издавайки звуци като океанските вълни. Тогава Върховният Бог Вишну, който се намира вътре във вс   яко сърце, се появил от сърцето на Деваки всред мрака на нощта, както пълната луна изгрява на източния хоризонт, тъй като Деваки била от същата категория като Шри Кришна.”[2]

Сега историята започва да се разгръща. Тогава Васудева видял новороденото дете, което имало удивителни подобни на лотос очи и носело в четирите си ръце четирите оръжия шанкха, чакра, гада и падма[3]. На гръдта Му бил знакът Шриватса, а на шията – сияйният скъпоценен камък Каустубха. Облечено в жълто, с тяло тъмно като гъст облак и напълно пораснали разпилени коси, с шлем и обеци блестящи необикновено, обсипани със скъпоценния камък Вайдуря, детето, нагиздено със сияен колан, гривни на ръцете и нозете, и други украшения изглеждало изключително удивително.”[4]Вайдуря е скъпоценен камък, който блести в синьо, жълто и червено.

„Когато Васудева видял своя необикновен син, очите му се разширили от учудване. В дивна радост, наум той събрал десет хиляди крави и ги раздал на брамините като трансцендентален празник.”[5] Мисля, че всички бихме били много изненадани, ако ни се роди такова дете. Точно колкото изненадан бил и Васудева. Но обстоятелствата около раждането на Кришна били много необичайни. Той бил роден в затвор. Това определено не било домашно раждане, не било и раждане в болница, а в затвор. Колко странно, че онзи, който щял да освободи целия свят от цялото време, се родил в затвор.

(следва продължение)

[1] „Шримад Бхагаватам” 10.3.1-5

[2] „Шримад Бхагаватам” 10.3.6-8

[3] Раковина, диск, боздуган и лотос

[4] „Шримад Бхагаватам” 10.3.9-10

[5] „Шримад Бхагаватам” 10.3.11