Archives

Calendar

January 2022
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  Archive for January 13th, 2022

namisaranya

(from a lecture of Swami Tirtha, 24.08.2016 morning, Ludasto)

(continues from the previous Friday)

“One day, after finishing their morning duties by burning a sacrificial fire and offering a seat of esteem to Shrila Suta Gosvami, the great sages made inquiries with great respect about the following matters”.[1]

The sages started to inquire in a very humble and spiritual way. Something from the purport of Shrila Prabhupada: “Those who listen to the Bhagavatam may put questions to the speaker in order to elicit the clear meaning, but this should not be done in a challenging spirit. One must submit questions with a great regard for the speaker and the subject matter. This is also the way recommended in Bhagavad Gita: one must learn the transcendental subject by submissive aural reception from the right sources. Therefore these sages addressed the speaker Suta Gosvami with great respect.”

One of the basic rules of our devotional community concerning communication is given here by Shrila Prabhupada. “The discussion should be based on great respect for the speaker and the subject matter”. There are three rights and three requirements in communication in our circles. First I give the three rights: we have free communication, there are no taboos, and you can discuss anything. These are the three rights – there’s nothing to hide, open communication. But you can exercise your rights only if you follow the requirements. And the three requirements concerning communication in our circles are: the first what is mentioned by Shrila Prabhupada here – the necessary respect to the other party and to the topic discussed; there are no questions for the sake of questions; and there must be willingness to accept the answer. Do you agree on the rules? Thank you! Then you will have no problems. Whatever comes to you individually in the mission, you can always overcome the difficulties.

Question of Yashoda: There was such a situation in the ashram when there was obvious disrespect to the lecturer. What should be done in such a case? Should the lecturer insist on to be respected, or he has to work to gain this respect?

Swami Tirtha: Well, if we have to fight for respect, that’s too bad. That’s the end of the story. Nevertheless we have to work hard to be a direct representative of something higher. And fortunately you have a very mild and very protective environment in the ashram. Because if the lecturer doesn’t fight for his or her rights, the others will protect him. We have to educate people also that the proper mood of inquiries is not the challenging way. Because then one requirement is missing – the willingness to accept the answer.

But you know sometimes while preaching we face some very funny moments. Such challenging moments are always very beneficial for practicing humility. So, I don’t really see it’s a big problem. Just imagine, once Gaura Kishora das Babaji was visiting a program, a big feast in one temple. He was a full ascetic, extremely independent person. So, the devotees served him prasadam and then a young brahmachari said: “Oh, Babaji Maharaj only comes for the free chapaties!” Then he said: ”Yes! You are correct! Finally you have understood my motivation!”

So, such challenging moments are good for practicing humility. It’s not the problem of Gaura Kishora das Babaji Maharaja; this is the problem of the young brahmachari. But if you hear somebody criticizing your Babaji, stop that.

[1] Shrimad Bhagavatam 1.1.5namisaranya

(Szvámí Tírtha 2016. 08. 24-i ludastói reggeli tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

„Egy napon, amikor az áldozati tűz meggyújtásával befejezték reggeli kötelességeiket, a nagy szentek tiszteletbeli ülőhelyet ajánlottak fel Sríla Szúta Gószvámínak, és mélységes tisztelettel tudakozódni kezdtek tőle”.[1]

A szentek nagyon alázatos és emelkedett módon kezdtek tudakozódni. Hallgassunk meg egy részletet Sríla Prabhupád magyarázatából: „A Bhágavatam hallgatói tehetnek fel kérdéseket a beszélőnek, hogy feltáruljon előttük a Bhágavatam tiszta jelentése, de ezt sohasem szabad kihívó szellemben tenni. Az embernek úgy kell előadnia kérdését, hogy tiszteletet tanúsít mind a beszélővel, mind a témával szemben. A Bhagavad-gítá szintén ezt ajánlja: az embernek alázatos hallgatás útján, a megfelelő forrásból kell elsajátítania a transzcendentális tudást. Éppen ezért a szentek nagy tisztelettel szólították meg Szúta Gószvámít.”

Sríla Prabhupád itt leírja közösségi életünk egyik alapszabályát, mely a kommunikációnkra vonatkozik. „A tudakozódásnak mind a beszélő, mind a téma iránt nagy tiszteleten kell alapulnia.” A mi köreinkben a kommunikációt illetően három engedmény (jogok, melyekre lehetőség van) és három követelmény érvényesül. Elmondanám először a három engedményt: nyílt kommunikáció, nincsenek tabuk és bármiről lehet beszélni. Azonban a jogokat csak úgy gyakorolhatjátok, ha betartjátok a követelményeket is! Nézzük meg a három követelményt is a kommunikációt illetően: az első, melyet Sríla Prabhupád említett itt – az előírt tiszteletteljes hozzáállás a másik fél és a tárgyalt téma iránt; nem kérdezünk pusztán a kérdés kedvéért és készen kell állni a válasz elfogadására. Egyetértetek ezekkel a szabályokkal? „Igen!” Köszönöm! Ez esetben nem lesznek problémáitok, bármi is ér benneteket személy szerint a misszióban, mindig le tudjátok majd győzni a nehézségeket.

Jasódá kérdése: Előfordult olyan eset az ásramban, amikor valaki elég nyilvánvalóan tiszteletlen volt a lecketartóval szemben. Mi a teendő ilyen esetben? Ragaszkodjon az előadó ahhoz, hogy tiszteljék vagy pedig azon dolgozzon, hogy elnyerje a tiszteletet?

Szvámí Tírtha: Nos, ha harcolnunk kell a tiszteletért, az már eleve rossz. Erről ennyit. Viszont keményen kell dolgozni azon, hogy valami magasabbnak a közvetlen képviselői lehessünk. Szerencsére az ásram ehhez egy nagyon békés és védett környezetet biztosít. Mivel, ha az előadó nem harcol a maga igazáért, akkor majd a többiek fogják megvédeni, mert azt is meg kell tanítanunk az embereknek, hogy a megfelelő módja a tudakozódásnak nem a provokatív kérdezősködés. Hiszen ebben az esetben nem állunk készen a válasz elfogadására.

Azonban tudjátok, hogy prédikálás közben néha nagyon vicces momentumokkal találkozunk. Az ilyen kihívásokkal teli pillanatok mindig nagyon hasznosak az alázat gyakorlásához. Szóval nem igazán látom, hogy ez nagy probléma lenne. Például képzeljétek csak el, amikor Gaurakisóra dász bábádzsí egyszer meglátogatott egy templomot, ahol éppen nagy lakomát tartottak. Ő teljesen független, aszketikus életet élt. Tehát a bhakták megkínálták praszádammal és egy ifjú brahmacsárí így szólt hozzá: „Ó Bábádzsí Mahárádzs csak az ingyen csapátiért jött!” Erre azonnal rávágta: „Igen! Igazad van! Végre valaki megértette milyen is vagyok valójában!”

Tehát az ilyen kihívások kitűnő lehetőséget adnak az alázat gyakorlására. Ez a történet nem Gaurakisóra dász bábádzsí Mahárádzs problémájáról szól, hanem az ifjú brahmacsáríéról. Azonban, ha meghalljátok, hogy valaki a ti Bábádzsítokat kritizálja, azonnal vessetek véget annak!

 

[1] Srímad Bhágavatam 1.1.5.namisaranya

(от лекция на Свами Тиртха, 24.08.2016 сутрин, Лудащо)

(продължава от предишния петък)

„Един ден, след като приключили сутрешните си задължения, като запалили свещения огън и предложили почетно място на Шрила Сута Госвами, великите мъдреци отправили запитвания с голяма почит по следните въпроси”.[1]

Мъдреците започнали да поставят въпроси по много смирен и духовен начин. Ето нещо от коментара на Шрила Прабхупада: „Тези, които слушат „Бхагаватам”, могат да задават въпроси на лектора, за да изяснят истинското значение, но това не бива да се прави в дух на предизвикателство. Човек трябва да задава въпроси с голямо уважение към говорещия и към темата. Това е и начинът, препоръчан в „Бхагавад Гита”: човек следва да изучава трансценденталните теми чрез смирено слушане от верния източник. Затова мъдреците се обърнали към лектора Сута Госвами с голяма почит.”

Едно от основните правила на нашата общност на преданите по отношение на общуването е дадено тук от Шрила Прабхупад. „Разговорът трябва да се основава на голямо уважение към говорещия и темата”. Има три права и три изисквания при общуването в нашите среди. Най-напред ще ви дам трите права: можем да общуваме свободно, няма табута, за всичко може да се говори. Това са трите права – няма нищо стаено – открито общуване. Обаче можете да упражнявате правата си само ако изпълнявате и изискванията. А трите изисквания по отношение на общуването в нашите кръгове са: първото е споменато от Шрила Прабхупад тук – необходимото уважение към отсрещната страна и към обсъжданата тема; да няма въпроси само заради въпросите; и трябва да има готовност за приемане на отговора. Съгласни ли сте с правилата? Благодаря ви! Тогава няма да имате проблеми. Каквото и да идва към вас индивидуално вътре в мисията, винаги можете да надмогнете трудностите.

Въпрос на Яшода: Имаше веднъж такава ситуация в ашрама, когато бе проявено очевидно неуважение към лектора. Какво трябва да се направи в такъв случай? Трябва ли лекторът да настоява за уважение, или трябва да работи да го спечели?

Свами Тиртха: Ако се налага да се борим за уважение, значи нещата са много зле. Това е краят на историята. При все това трябва здраво да се потрудим да бъдем преки представители на нещо по-висше. И за щастие вие имате много грижовно, много защитено обкръжение в ашрама. Защото ако лекторът не се бори за правата си, другите ще го защитят. Трябва да образоваме хората, че правилното отношение при запитване не е предизвикателството. Понеже тогава едно от изискванията липсва – готовността за приемане на отговора.

Но знаете, понякога като проповядваме се натъкваме на какви ли не нелепи ситуации. Подобни предизвикателни моменти винаги са много благотворни за практикуване на смирение. Така че аз всъщност не виждам чак такъв голям проблем. Само си представете, веднъж Гоура Кишор Дас Бабаджи бил на една програма, голям празник в храма. Той бил абсолютен аскет, изключително непривързан. Бхактите му поднесли прасадам и тогава един млад брахмачари казал: „А, този Бабаджи Махарадж идва само заради безплатните чапати!” А той отвърнал: „Ами да, прав си! Най-сетне разбрахте моята мотивация!” Така че такива предизвикателни ситуации са добри за практикуване на смирение. Проблемът не е на Гоура Кишора Дас Бабаджи Махарадж; проблемът е на младия брахмачари.

Но ако вие чуете някой да критикува вашия Бабаджи, сложете край на това.

 

[1] „Шримад Бхагаватам” 1.1.5namisaranya

(от лекция на Свами Тиртха, 24.08.2016 сутрин, Лудащо)

(продолжение с предыдущей пятницы)

„В один из дней, выполнив свои утренние обязанности, разведя жертвенный огонь и предложив почетное место Шриле Суте Госвами, великие мудрецы с глубоким почтением стали задавать ему следующие вопросы”. [1]

Мудрецы начали спрашивать очень смиренно и духовно. Вот кое-что из комментария Шрилы Прабхупады: „Слушатели „Бхагаватам” вправе задавать рассказчику вопросы, чтобы уяснить значение услышанного, но этого не следует делать вызывающе. Вопросы необходимо задавать с большим почтением к рассказчику и к самому предмету. Это же рекомендуется и в „Бхагавад-гите”. Трансцендентную науку следует постигать, смиренно слушая надлежащие источники. Поэтому мудрецы обратились к Суте Госвами с великим почтением.”

Шрила Прабхупада дает здесь одно из основных правил нашего сообщества преданных, касающихся общения. „Обсуждение должно основываться на большом уважении к говорящему и к теме, к предмету обсуждения”. В общении в наших кругах есть три права и три требования. Сначала я даю три права: у нас свободное общение, нет табу, и можно обсуждать все что угодно. Это три права — нечего скрывать, открытое общение. Но вы можете воспользоваться своими правами только в том случае, если будете соблюдать требования. И три требования к общению в наших кругах это: первое, о чем здесь говорит Шрила Прабхупада – необходимое уважение к другой стороне и к обсуждаемой теме; нет вопросов ради вопросов; и должна быть готовность принять ответ. Вы согласны с правилами? Спасибо! Тогда у вас не будет проблем. Что бы ни приходило к вам индивидуально в миссии, вы всегда сможете преодолеть трудности.

Вопрос Яшоды: В ашраме была такая ситуация, когда было явное неуважение к лектору. Что следует делать в таком случае? Должен ли лектор настаивать на том, чтобы его уважали, или он должен работать, чтобы добиться этого уважения?

Свами Тиртха: Что ж, если нам приходится бороться за уважение, это очень плохо. Это конец истории. Тем не менее, мы должны много работать, чтобы быть прямыми представителями чего-то высшего. И, к счастью, у вас в ашраме очень мягкая и очень защитная среда. Потому что если лектор не будет бороться за свои права, его защитят другие. Мы также должны учить людей тому, что правильный настрой вопросов – это не вызов. Потому что тогда отсутствует одно требование – готовность принять ответ.

Но знаете, иногда во время проповеди мы сталкиваемся с очень забавными моментами. Такие трудные моменты всегда очень полезны для практики смирения. Так что я не вижу в этом большой проблемы. Только представьте, однажды Гаура Кишора дас Бабаджи посетил программу, большой праздник в одном храме. Он был полным аскетом, чрезвычайно независимым человеком. Итак, преданные подали ему прасад, а затем молодой брахмачари сказал: „О, Бабаджи Махарадж приходит только за бесплатными чапати!” Тогда он сказал: „Да! Ты прав! Наконец-то вы поняли мою мотивацию!”

Таким образом, такие трудные моменты хороши для практики смирения. Это не проблема Гаура Кишора даса Бабаджи Махараджа; это проблема молодого брахмачари. Но если вы слышите, как кто-то критикует вашего Бабаджи, остановите его.

[1] „Шримад Бхагаватам” 1.1.5