Archives

Calendar

January 2022
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  Archive for January 2nd, 2022

йоги-Параматма

(from a lecture of Swami Tirtha, 04.01.2017 evening, Sofia) 

(continues from the previous Monday)

Question of Mahadev: This fontanel on the young babies is open; are there such occasions that an elderly person can open this gate before death, in this lifetime?

Swami Tirtha: It’s possible, but not in a mechanical way. Sometimes people try to achieve spiritual results in mechanical ways, but this is absolutely not recommended. Because it will not bring the results that they desire. Actually this is the demoniac way – to achieve something spiritual in a mechanical way. Same stories are repeated all over in the sacred traditions – when, for example, Ravana wanted to reach the spiritual sky by some technical elevation. Or when people started to build the tower of Babylon; and many other stories.

So, in a mechanical way it is not possible to reach a spiritually higher platform. For that we have to apply the spiritual method properly. Then we can open the upper gate – this is the sahasrara-chakra, or the crown chakra, which is actually a little above the physical skull. In yoga tradition proper this is considered to be the place of perfect consciousness. Even in yoga, traditionally it is said that this is the entrance gate for amrita. So if you are connected through perfect meditation to the perfect level of consciousness, then immediately amrita will enter into your system. Then this amrita drop by drop will enter through the different glands inside the brain and then finally will penetrate the whole system. Everything is resonance. So if you resonate, if you vibrate the soft palate, this is a way to stimulate the glands above the palate and to invite the drops of nectar into your system.

But how to activate that resonance? There’s a very simple way – chant Hare Krishna. Because if you speak nonsense, your whole body will resonate that. If you tell lies, your brain will resonate with these lies. And it’s destructive, it’s just destructive. Therefore we have to stick to the truth. Because then the truth will resonate throughout your body. And as we want to be connected to the topmost platform of perfect consciousness it’s only possible through the truth.

But what is the nectar for us? It’s not the truth. Simply the truth is boring, sorry. We need the divine qualities and the divine nectar of Krishna’s name and Krishna’s pastimes. Therefore if we chant the holy names, then this will resonate in our whole system. This will connect us to the supreme reality. Then if your upper gate opens, it’s very much possible that He will enter again and again, and He will show His presence.

And then a transformation will begin. We can start to drink with our ears, to eat with the heart and to speak with the eyes – this is the divine transformation that we need.

As we agreed, some divine vibration should be there. And the best resonance that we can create in this bodily structure is the chanting, is the resonance of the holy names. I wish that extended moment of eternity is never broken. Please, take this message with you and always be very attentive in your spiritual practices. This is the way to convert an ordinary day into a special celebration.

 йоги-Параматма

(Szvámí Tírtha 2017. 01. 04-i szófiai esti tanításából) 

(az előző hétfői tanítás folytatása) 

Mahádév kérdése: Mint ahogy korábban említetted, a kutacs nyitva van a babáknál. Lehetséges az, hogy az ember idős korában halála előtt még egyszer megnyissa ezt a kaput?

Tírtha Szvámí: Lehetséges, de nem mesterséges módon. Olykor az emberek mechanikus módszerekkel próbálnak spirituális eredményeket elérni, de ez egyáltalán nem ajánlott, mert nem az lesz az eredménye, amire vágynak. Igazából ez a démoni út – elérni valami lelkit mechanikus módon. Ugyanazok a történetek ismétlődnek a szent hagyományokban –  például, amikor Rávana szeretett volna felemelkedni a lelki bolygókra  anyagi eszközökkel vagy, amikor az emberek elkezdték építeni Bábel tornyát és még vannak hasonló történetek.

Tehát mechanikus módon nem lehet elérni a magasabb lelki szinteket. Ehhez megfelelően kell alkalmaznunk a lelki eszközöket, azután meg tudjuk nyitni a legfelsőbb kaput, a szahaszrára-csakrát vagy más néven koronacsakrát, ami valójában egy kicsivel a koponya fölött helyezkedik el. A jóga hagyományában ezt tekintik a tökéletes tudatosság helyének. Még a jógahagyománya is úgy tartja, hogy ez a főbejárata az amritának. Tehát, ha kapcsolódtatok a tökéletes meditáció által a tökéletes tudatszinthez, akkor azonnal amrita fog áramlani belétek, majd cseppenként bejut az agy különféle mirigyeibe és végül átjárja az egész lényeteket. Minden rezonancia. Tehát, ha rezonáltok, ha megrezegtetitek a lágy szájpadlásotokat, ez stimulálja a fölötte lévő mirigyeket és meginvitálja a nektárcseppeket a, mely aztán áthatja az egész belsőtöket.

De vajon hogyan aktiváljuk ezt a rezgést? Van egy nagyon egyszerű módja – zengjétek a Haré Krsnát! Mert ha ostobaságokról beszéltek, erre fog rezonálni az egész testetek. Ha hazudtok, akkor az agyatok ezeket a hazugságokat fogja rezonálni és ami romboló, az romboló! Azért kell ragaszkodnunk az igazsághoz, hogy az járhassa át egész testünket! Ha a tökéletes tudatosság legfelsőbb szintjéhez szeretnétek kapcsolódni, az csak az igazságon keresztül érhető el.

Számunkra mi jelenti a nektárt? Nem az igazság, bocsánat, de az egyszerűen unalmas. Nekünk az isteni minőség kell, Krsna neveiből és a kedvteléseiből származó isteni nektárcseppek. Ezért, ha zengjük a Szent Neveket ez fog rezonálni az egész rendszerünkben, ez összekapcsol minket a Legfelsőbb Valósággal. Ha megnyílik ez a felső kaputok nagyon is lehetséges, hogy Ő újra és újra belép rajta és érzékelteti a jelenlétét.

Majd elkezdődik az átalakulás; ihatunk a fülünkkel, ehetünk a szívünkkel és beszélhetünk szemeinkkel – ez az az isteni átalakulás, amire szükségünk van.

Abban egyetértettünk, hogy valami isteni rezgésnek kell lennie és a legjobb rezonancia, amit létrehozhatunk ebben a fizikai testben az a Szent Nevek zengése által valósítható meg. Bárcsak ne szakadna meg soha és az örökkévalóságig tartana ez a pillanat! Kérlek, vigyétek ezt az üzenetet magatokkal és ügyeljetek gondosan a lelki gyakorlataitokra! Így alakíthatjátok át egy átlagos napotokat ünneppé.йоги-Параматма

(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2017 вечер, София) 

(продължава от предишния понеделник)

Въпрос на Махадев: Фонтанелата при малките бебета е отворена; има ли случаи възрастен човек да отвори тази врата приживе, преди смъртта си?

Свами Тиртха: Възможно е, но не по механичен начин. Понякога хората се опитват да постигнат духовен резултат по механичен път, но това абсолютно не е препоръчително. Защото няма да им донесе резултата, който жадуват. Всъщност това е демоничният начин – да постигаш нещо духовно по механичен път. Все същите истории се повтарят навсякъде из свещените предания – например когато Равана искал да се въздигне в духовното небе с някакво техническо изобретение. Или когато хората започнали да строят Вавилонската кула; и много други истории.

Така че по механичен начин не е възможно да се достигне едно духовно извисено ниво. За подобно нещо е нужно да прилагаме духовния метод правилно. Тогава можем да отворим горната врата – именно сахасрара-чакра или коронната чакра, която всъщност е малко над физическия череп. В същинската йога традиция това се смята за мястото на съвършеното съзнание. В йога дори традиционно се казва, че то е входната врата за амрита. Така че ако сте свързани посредством съвършена медитация със съвършеното ниво на съзнание, амрита незабавно ще се влее във вас. Капка по капка тя ще навлезе чрез различните жлези вътре в мозъка, а сетне в края на краищата ще проникне навред из цялото тяло. Всичко е резонанс. Така че ако резонирате, ако вибрирате с мекото небце, това е начин да се стимулира жлезата над него и да призовете капките нектар.

Но как да активирате този резонанс? Има много семпъл начин – възпявайте Харе Кришна. Защото ако говорите глупости, цялото ви тяло ще резонира това. Ако казвате лъжи, мозъкът ви ще резонира тези лъжи. А това е пагубно, просто пагубно! Затова трябва да се придържаме към истината. Защото тогава истината ще отеква в тялото ви. И тъй като искаме да сме свързани с най-висшето ниво на съвършено съзнание, това е възможно единствено чрез истината.

Но кое е нектарът за нас? Не е истината. Ако е само истината, тя е скучна, съжалявам. Нуждаем се божествените качества и божествения нектар на името на Кришна и на забавленията Му. Затова ако повтаряме светите имена, това ще резонира в цялото ни тяло. То ще ни свърже с върховната реалност. Тогава ако горната ви порта се отвори, напълно възможно е Той да влиза отново и отново, и да разкрива присъствието си.

И тогава ще започне трансформацията. Ще започнем да пием с ушите, да ядем със сърцето и да говорим с очите – това е божествената трансформация, от която се нуждаем.

Както говорихме, трябва да има божествени вибрации. А най-добрият резонанс, който можем да създадем в това тяло е мантруването, отекването на святото име. Пожелавам ви този разтеглен миг от вечността никога да не свършва. Моля ви, вземете това послание със себе си и винаги бъдете много внимателни в своите духовни практики. Това е начин да обърнете един обикновен ден в специален празник.