Archives

Calendar

December 2021
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Archive for December 30th, 2021

following

(from a lecture of Swami Tirtha, 24.08.2016 morning, Ludasto) 

Om namo bhagavate vasudevaya! This invocation is a prayer for ultimate shelter. The brave and stupid human beings think they don’t need shelter. But those who are really strong and smart know the real source of all power, all knowledge, all pure vision, etc. Those who are strong are ready to accept their weaknesses. Those who have overcome themselves, their false egotism, they are ready to bow their heads to the Supreme. Those who are real masters, they are ready to be servants.

And as this is a prayer for this kind of shelter, what happens if we chant? We take ourselves from under the influence of illusion and submit ourselves under divine protection. Because the way to get rid of one influence is to accept another influence. Instead of a wrong low class of influence we choose a very high class pure influence and there we surrender. This is the personal benefit that you can take by chanting this mantra. And what is the universal benefit of chanting this mantra? That all others whom you invite under this protective shield can take the benefit of divine blessings. Then what is the divine benefit of chanting this mantra? That the Supreme Lord is satisfied. So, it works on three platforms: your individual benefit, the benefit of others and the happiness of the Supreme.

Why do we mention this? Because we have to be smart – to fight our way through the jungle. Because we are searching for some treasure. So through the jungle of all the false concepts, all the traps of illusion and the even bigger traps of false egotism – we cut through all this network and try to connect directly to the pure spiritual essence, divine essence. Nevertheless we should not be depressed by this thick network inside the jungle. Because there are some tracks.

Therefore it is a little symbolic that the sages came together in a jungle, in a forest. As we have read: “Once, in a holy place in the forest of Naimisharanya, great sages headed by the sage Shaunaka assembled to perform a great thousand-year sacrifice for the satisfaction of the Lord and His devotees”[1]. Then today’s verse says:

ta ekada tu munayah

pratar huta-hutagnayah

sat-kritam sutam asinam

papracchur idam adarat

“One day, after finishing their morning duties by burning a sacrificial fire and offering a seat of esteem to Shrila Suta Gosvami, the great sages made inquiries with great respect about the following matters”.[2]

Shrila Prabhupada says: “Morning is the best time for spiritual services”. How do you feel: are you satisfied with one little short morning in a day? No, we have to extend the morning – to have a permanent sunrise every day, so that the sun never sets on the horizon of our hearts and consciousness. Because we don’t have power over the darkness. Therefore stay always in the light. The sages are swimming in the nectar, but they want one gulp more. This is the lifestyle of the sages. What is the lifestyle of general people? When they wake up, it’s too late, they have to run to their jobs. They have the first gulp of strong coffee to boost the system and maybe one cigarette, and then in a very bitter mood they start their day. So, you have to choose which lifestyle you want – a lifestyle of the sages or the people in general. Once you have to decide. It’s possible to live both ways; but you cannot ride two horses with one ass.

(to be continued)

[1] Shrimad Bhagavatam 1.1.4

[2] Shrimad Bhagavatam 1.1.5following

(Szvámí Tírtha 2016. 08. 24-i ludastói reggeli tanításából) 

Óm namó bhagavaté vászudévája! Ez egy fohász a végső oltalomért. A vakmerő és ostoba emberek azt gondolják, hogy nincs szükségük oltalomra, míg azok, akik igazán erősek és értelmesek ismerik minden erő, tudás és tisztán látás valódi forrását. Akik erősek, készek elfogadni a gyengeségeiket, legyőzték önmagukat, hamis egoizmusukat, hajlandók fejet hajtani a Legfelsőbb előtt. A valódi tanítók készen állnak arra, hogy szolgák legyenek.

S mivel ez egy ilyenfajta oltalomért szóló fohász, mi történik, ha zengjük? Kivonjuk magunkat az illúzió befolyása alól és alárendelődünk az isteni oltalomnak. Az egyik befolyástól csak úgy tudunk megszabadulni, hogy alárendeljük magunkat egy másiknak. A helytelen, alacsony szintű helyett egy nagyon magas, tiszta befolyást választunk és alárendeljük magunkat annak. Ez a személyes áldás, amit e mantra zengéséből kaphattok. S mi az egyetemes jótéteménye, ha zengitek ezt a mantrát? Az, hogy mindazok, akiket meghívtok ennek a fohásznak a védőernyője alá részesülhetnek az isteni áldásban. S mi a Jóisten haszna ennek a mantrának a zengéséből? Az, hogy ezáltal Ő is elégedetté válik. Tehát három szinten működik: az egyéni hasznotok, másoké és a Legfelsőbb boldogsága is ebből ered.

Miért is beszélünk most erről? Mert elég intelligensnek kell lennünk ahhoz, hogy átverekedjük magunkat a dzsungelen, mivel bizonyos kincsekre vadászunk. Tehát a hamis tévképzetek dzsungelén keresztül, az illúzió összes csapdája s a hamis ego még nagyobb kelepcéin keresztül átvágjuk magunkat ezen a sűrű hálón és megpróbálunk közvetlenül kapcsolódni a tiszta lelki, isteni lényeghez. Azonban nem szabad csüggednünk a dzsungel e vastag hálóját látván, hiszen akadnak lábnyomok is benne.

Ezért szimbolikus némileg, hogy a szentek a dzsungelben, egy erdőben gyűltek össze. Ahogy olvastuk: „Hajdanán egy szent helyen, Naimisáranja erdejében a bölcs Saunaka vezetésével a nagy szentek hatalmas, ezer évig tartó áldozat bemutatására gyűltek össze, hogy elégedetté tegyék az Urat és híveit”[1]. A mai vers pedig így szól:

ta ékadá tu munajah prátar huta-hutágnajah
szat-krtam szútam ászínam papraccshur idam ádarát

„Egy napon, amikor az áldozati tűz meggyújtásával befejezték reggeli kötelességeiket, a nagy szentek tiszteletbeli ülőhelyet ajánlottak fel Sríla Szúta Gószvámínak, és mélységes tisztelettel tudakozódni kezdtek tőle”.[2]

Sríla Prabhupád így ír ennek a versnek a megvilágításában: „A reggel a legkedvezőbb időszak a lelki szolgálatokra”. Ti hogyan vagytok ezzel: megelégszetek egy kis rövidke reggeli kezdéssel? Nem! Meg kell hosszabbítanunk a reggelt, hogy állandó napfelkelténk legyen, hogy a Nap soha ne menjen le szívünk és tudatunk horizontján. Mert nincs hatalmunk a sötétség felett. Ezért maradjatok mindig a világosságban! Ahogyan a szentek, akik bár úszkálnak a nektárban, de még több kortyot akarnak. Ilyen az ő életük. Viszont milyen az átlagemberek élete? Amikor felébrednek már túl késő van, így rohanniuk kell dolgozni. Megisszák az első korty erős kávét, hogy felpörögjenek és talán egy cigarettát is elszívnak, majd meglehetősen savanyú hangulatban elkezdik a napjukat. Tehát el kell döntenetek, hogy melyik fajta életet akarjátok élni – a szentekét vagy az átlagemberekét. Egyszer döntenetek kell! Lehetséges mindkét fajta életet élni; de nem lehet egy fenékkel két lovat megülni.

(folytatása következik)

 

[1] Srímad Bhágavatam 1.1.4.

[2] Srímad Bhágavatam 1.1.5.following

(от лекция на Свами Тиртха, 24.08.2016 сутрин, Лудащо) 

Ом намо бхагавате васудевая! Това възвание е молитва за най-висш подслон. Безразсъдните глупци смятат, че не се нуждаят от подслон. Но тези, които са действително силни и умни знаят кой е източникът на цялата сила, на цялото знание, на цялото чисто виждане и т.н. Тези, които са силни, са готови да приемат своите слабости. Които са победили себе си, своя фалшив егоизъм, са готови да преклонят глави пред Върховния. Които са истински господари, са готови да бъдат слуги.

И тъй като това е молитва за такъв вид подслон, какво се случва като я повтаряме? Ние извеждаме себе си изпод влиянието на илюзията и се отдаваме под божествена закрила. Понеже начинът да се отървем от дадено въздействие е да се поставим под друго въздействие. Вместо погрешното, по-низше влияние, избираме много висш тип чисто влияние и му се предоставяме. Това е личното благо, което можете да извлечете от повтарянето на тази мантра. А какво е универсалното благо от повтарянето ѝ? Че всички останали, които поканите под този закрилящ шит, могат също да се възползват от божествените благословии. Тогава какво е божественото благо от повтарянето на тази мантра? Че Всевишният ще е удовлетворен. Така че тя работи на три нива: вашето лично добруване, добруването на останалите и щастието на Бога.

Защо споменаваме това? Защото трябва да сме умни – да си пробием път през джунглата. Нали търсим съкровище. И така, през джунглата на всички фалшиви концепции, през всички капани на илюзията и дори още по-големите капани на фалшивия егоизъм, ние си проправяме път през цялата тази мрежа и се стремим да се свържем пряко с чистата духовна есенция, с божествената същност. Въпреки всичко не бива да се обезкуражаваме, че тази джунгла е толкова гъста и заплетена. Защото се намират пътеки.

Затова е някак символично, че мъдреците се събрали заедно насред джунгла, насред гора. Както прочетохме: „Веднъж, на едно свято място в гората Наимишараня, великите мъдреци предвождани от мъдрия Шаунака се събрали, за да извършат хилядогодишна жертва за удовлетворение на Бога и Неговите предани[1]. А днешният стих гласи:

та екада ту мунаях

пратар хута-хутагнаях

сат-критам сутам асинам

папрачхур идам адарат

„Един ден, след като приключили сутрешните си задължения, като запалили свещения огън и предложили почетно място на Шрила Сута Госвами, великите мъдреци отправили запитване с голяма почит по следните въпроси”.[2]

Шрила Прабхупада казва: „Сутринта е най-доброто време за духовно служене”. Вие как чувствате: достатъчна ли ви е една кратка сутрин за целия ден? Не, ние трябва да удължим сутринта – да имаме постоянен изгрев всеки ден, за да не залязва слънцето никога на хоризонта на нашето сърце и съзнание. Понеже нямаме власт над мрака. Затова нека винаги оставаме в светлината.

Мъдреците плуват в нектар, но искат още една глътка. Такъв е техният начин на живот. А какъв е начинът на живот на обикновените хора? Когато се събудят, вече е твърде късно, трябва да хукват на работа. Поемат първата глътка силно кафе, за да дадат тласък на системата, и може би една цигара, а сетне в горчиво настроение започват деня си. Така че трябва да изберете кой стил на живот искате – на мъдреците или на  обикновените хора. Веднъж трябва да направите своя избор. Възможно е да се живее по всеки от двата начина; но не можете да яздите два коня с един задник.

 

(следва продължение)

[1] „Шримад Бхагаватам” 1.1.4

[2] „Шримад Бхагаватам” 1.1.5following

(из лекции Свами Тиртхи, 24.08.2016 утром, Лудащо) 

Ом намо бхагавате васудевая! Этот призыв – молитва о высочайшем убежище. Безразсудные глупцы думают, что они не нуждаются в убежище. Но те, кто действительно сильны и умны, знают настоящий источник всей силы, всего знания, всего чистого видения и т.д. Те, кто сильны, готовы принять свои слабости. Те, кто преодолели себя, свой ложный эгоизм, готовы склонить голову перед Всевышним. Те, кто настоящие хозяева, готовы быть слугами.

И поскольку это молитва о таком убежище, что произойдет, если мы будем повторять? Мы выходим из-под влияния иллюзии и подчиняемся божественной защите. Потому что способ избавиться от одного влияния – это принять другое влияние. Вместо неправильного низкого класса влияния мы выбираем чистое влияние очень высокого класса и там сдаемся. Это личное благо, которое вы можете получить, повторяя эту мантру. И какова универсальная польза от повторения этой мантры? Что все остальные, кого вы пригласите под этим защитным щитом, могут воспользоваться божественными благословениями. Тогда в чем же божественная польза от повторения этой мантры? Это удовлетворение Верховного Господа. Итак, она работает на трех платформах: ваше личное благо, благо других и счастье Всевышнего.

Почему мы упоминаем об этом? Потому что мы должны быть умными – пробиваться сквозь джунгли. Потому что мы ищем какое-то сокровище. Итак, сквозь джунгли всех ложных концепций, все ловушки иллюзии и еще более крупные ловушки ложного эгоизма – мы прорезаем путь через всю эту сеть и пытаемся напрямую подключиться к чистой духовной сущности, божественной сущности. Тем не менее, мы не должны впадать в депрессию из-за этой густой сети внутри джунглей. Потому что есть какие-то тропы.

Поэтому немного символично, что мудрецы собрались в джунглях, в лесу. Как мы читаем: „Однажды в святом месте, в лесу Наимишаранйа собрались великие мудрецы во главе с мудрецом Шаунакой, чтобы совершить великое тысячелетнее жертвоприношение для удовлетворения Господа и Его преданных.”[1]. А в сегодняшнем стихе говорится:

та екада ту мунаях

пратар хута-хутагнаях

сат-критам сутам асинам

папрачхур идам адарат

„В один из дней, выполнив свои утренние обязанности, разведя жертвенный огонь и предложив почетное место Шриле Суте Госвами, великие мудрецы с глубоким почтением стали задавать ему следующие вопросы.”.[2]

Шрила Прабхупада говорит: „Утро – лучшее время для духовного служения”. Как вы себя чувствуете: вас устраивает одно короткое утро в день? Нет, мы должны продлить утро – чтобы восход солнца был постоянным каждый день, чтобы солнце никогда не зашло на горизонте наших сердец и сознания. Потому что у нас нет власти над тьмой. Поэтому оставайся всегда на свету. Мудрецы плавают в нектаре, но им нужно еще один глоток. Это образ жизни мудрецов. Каков образ жизни обычных людей? Когда они просыпаются, уже слишком поздно, им нужно бежать на работу. Они делают первый глоток крепкого кофе для стимуляции организма и, возможно, одну сигарету, а затем в очень горьком настроении начинают свой день. Итак, вы должны выбрать, какой образ жизни вы хотите – образ жизни мудрецов или обычных людей. Когда-то тебе предстоит определиться. Можно жить обоими способами; но ты не можешь ездить на двух лошадях с твоей одной задницей.

 

(продолжение следует)

[1] „Шримад Бхагаватам” 1.1.4

[2] „Шримад Бхагаватам” 1.1.5