Archive for December 23rd, 2021

DSCN0033

(from a lecture of Swami Tirtha, 23.08.2016 evening, Ludasto) 

(continues from the previous Friday) 

Question: I would like to ask: what was the sacrifice that those sages prepared for thousand years in the forest of Naimisharanya? What kind of sacrifice was that?

Swami Tirtha: Actually this is part of the story itself. So, it will come in the next verses. But even in this verse it was mentioned that it was for pleasing the Supreme Lord and also for satisfying His devotees. Because actually the desire of the sages who came together was to serve the benefit of the world, of the living entities. And this is also a question of philosophy. Because how can we serve the prosperity of all living beings? If we satisfy the source of the creation. So, if Krishna is satisfied, then everybody is satisfied. Therefore the first purpose of the sacrifice is to satisfy the Supreme Lord. But how can we sacrifice the Supreme Lord? Sorry, satisfy the Supreme Lord? If we satisfy His devotees. Therefore these two parties are involved. One is for God, and one is for the servants.

But I said “how to sacrifice the Supreme”, right? You think that this was lapsus linguae, but it’s not. If you study the Rig Veda, you will understand.

So, this we have to study – how to satisfy the Supreme Lord, how to satisfy His beloved devotees. This is the main purpose of our life. We have to firmly believe this! Therefore association with the devotees – this is not a material company for us, this is a sacred practice. Why? Because when God was a little overburdened, then He asked His angels: “I need a place to hide. Tell Me some place where they won’t find Me. I want to hide. But these guys, they always find Me with their prayers: “Help me, give me!” Do you have an idea where can I hide?” Then the angels said: “Oh, you have a very good place for that. This is the heart of the human beings. Nobody will search for You there.”

That means Krishna resides in the hearts. And especially in the hearts of the pure devotees. But then the next question comes: “Who lives in the heart of the pure devotees?” Krishna. Therefore we appreciate the pure devotees so much, because they are in the heart of Govinda and in their heart Govinda is residing. If you want to find God, find your angel. Find your goswamis.DSCN0033

(Szvámí Tírtha 2016. 08. 23-i ludastói esti tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása) 

Kérdés: Azt szeretném megkérdezni, hogy mi volt pontosan az ezeréves áldozat, melyre a szentek Naimisáranja erdejében összegyűltek? Milyen áldozat volt az?

Szvámí Tírtha: Valójában ez része a történetnek, melyet olvasunk és a következő vers éppen erről szól. Bár már ez a vers is említi az áldozat célját, hogy elégedetté tegyék a Legfelsőbb Urat és a híveit! Mivel valójában az összegyűlt szentek vágya az volt, hogy a világ és az élőlények javát szolgálják, mely egyben filozófiai kérdés is. Mert hogyan tudjuk valamennyi élőlény jólétét szolgálni? Úgy, hogy elégedetté tesszük a teremtés forrását. Ha Krsna elégedett, mindenki elégedett! Ezért az áldozat elsődleges célja az volt, hogy elégedetté tegyék a Legfelsőbbet. De hogyan tudjuk „feláldozni” a Legfelsőbbet? Elnézést, elégedetté tenni a Legfelsőbbet? Azáltal, hogy elégedetté tesszük a híveit. Ezért érintett mind a két fél ebben, mind az Úr, mind a szolgái.

De elszóltam magam: „hogy feláldozzuk a Legfelsőbbet”, igaz? Azt gondolhatjátok, hogy ez csak egy nyelvbotlás volt, de valójában nem az! Ha tanulmányozzátok a Rg-védát, akkor meg fogjátok érteni, hogy miért nem.

Tehát ezt kell megvizsgálnunk, hogyan tegyük elégedetté a Legfelsőbbet és szeretett híveit. Ez életünk fő célja. Ebben szilárdan kell hinnünk! Ezért a bhaktákkal való társulás nem egyfajta anyagi együttlét, hanem egy szent gyakorlat. Miért? Mert amikor a Jóisten egy kissé túlterhelt volt, akkor az angyalaihoz fordult: „Szükségem van egy helyre, ahol elbújhatnék. Tudtok javasolni ilyet, ahol nem találnak Ram az emberek. Szeretnék elrejtőzni, de mindig megtalálnak az imáikkal: „Segíts meg bennünket így; add meg nekünk azt!” Tudtok javasolni egy helyet, ahol elrejtőzhetnék?” Erre az angyalok azt válaszolták: „Ó, van egy remek javaslatunk a számodra: az emberek szíve! Ott senki nem fog keresni!”

Ez azt jelenti, hogy Krsna a szívekben rejtőzik., legfőképpen a bhakták szívében. De aztán felmerül a következő kérdés, hogy: „Ki lakik egy tiszta bhakta szívében?” Góvinda! Ezért becsüljük annyira nagyra a tiszta bhaktákat, mert ők Góvinda szívében vannak és az ő szívükben pedig Góvinda lakozik. Ha meg akarjátok találni a Jóistent, találjátok meg az angyalotokat! Találjátok meg a gószvámítokat!DSCN0033

(от лекция на Свами Тиртха, 23.08.2016 вечер, Лудащо) 

(продължава от предишния петък) 

Въпрос: Бих искал да попитам каква е била жертвата, която тези мъдреци подготвяли за хиляда години в гората Наимишараня? Какъв вид жертва е била?

Свами Тиртха: Всъщност това е част от самата история, така че ще стане ясно в следващите стихове. Но дори в този стих беше споменато, че целта ѝ е да зарадва Бога и също да удовлетвори Неговите предани. Защото в действителност желанието на мъдреците, които се били събрали, било да служат за благото на света, на живите същества. А това е и философски въпрос. Понеже как можем да служим за благополучието на всички същества? Ако удовлетворим извора на творението. Така че ако Кришна е доволен, всеки е доволен. Затова първата цел на жертвата е да се удовлетвори Всевишния. Но как можем да пожертваме Всевишния? Извинете – да удовлетворим Всевишния? Ако удовлетворим Неговите предани. Така че и двете страни участват. От едната страна Бога, от другата – слугите Му.

Но аз казах „как да пожертваме Бога”, нали? Мислите си, че е било грешка на езика[1], но не е. Ако прочетете Риг Веда, ще разберете.

Така че това трябва да изучим – как да удовлетворим Върховния, как да удовлетворим Неговите свидни предани. Това е главната цел на живота ни. Трябва твърдо да вярваме в това! Затова общуването с преданите за нас не е материална компания, то е свещена практика. Защо? Защото когато Бог бил малко претоварен, Той запитал ангелите: „Нужно ми е място да се скрия. Кажете Ми къде няма да Ме намерят. Искам да се скрия. Но хората винаги Ме намират със своите молитви: „Помогни ми! Дай ми!” Имате ли идея къде мога да се скрия?” Тогава ангелите рекли: „О, има много добро място. Това са сърцата на човешките същества. Никой няма да Те потърси там.”

Това означава, че Кришна живее в сърцата. И особено в сърцата на чистите предани. Но тогава идва следващият въпрос: Кой живее в сърцата на чистите предани? Кришна. Затова толкова високо ценим чистите предани – защото са в сърцето на Говинда, а Говинда живее в техните сърца. Ако искате да намерите Бога, намерете своя ангел. Намерете своите госвами.

 

[1] На английски думите sacrifice (жертвам) и satisfy (удовлетворявам) са близки по звучене.DSCN0033

(из лекции Свами Тиртхи, 23.08.2016 вечером, Лудащо) 

(продолжение с предыдущей пятницы) 

Вопрос: Я хотел бы спросить: какую жертву готовили эти мудрецы в течение тысячи лет в лесу Наймишаранья? Что это за жертва?

Свами Тиртха: Собственно, это часть самой истории, так что это будет рассказано в следующих стихах. Но даже в этом стихе упоминается, что это было сделано для удовлетворения Верховного Господа, а также для удовлетворения Его преданных. Потому что на самом деле желание мудрецов, которые собрались вместе, состояло в том, чтобы служить благу мира, живых существ. А это так же и вопрос философии. Потому что, как мы можем служить процветанию всех живых существ? Если мы удовлетворим источник творения. Итак, если Кришна доволен, тогда довольны все. Поэтому первая цель жертвоприношения – удовлетворить Верховного Господа. Но как мы можем принести в жертву Верховного Господа? Извините, удовлетворить Верховного Господа? Если мы удовлетворим Его преданных. Следовательно, вовлечены эти две стороны. Один для Бога, а другой для Его слуг.

Но я сказал: „как пожертвовать Всевышним”, верно? Вы думаете, что это было ошибка языка /lapsus linguae/[1], но это не так. Если вы изучите Ригведу, вы поймете.

Так что, мы должны изучить это – как удовлетворить Верховного Господа, как удовлетворить Его возлюбленных преданных. Это главная цель нашей жизни. Мы должны твердо верить в это! Поэтому общение с преданными – это не материальная компания для нас, это священная практика. Почему? Потому что, когда Бог был немного перегружен, тогда Он спросил Своих ангелов: „Мне нужно место, чтобы спрятаться. Скажи Мне какое-нибудь место, где Меня не найдут. Я хочу спрятаться. Но эти ребята всегда находят Меня своими молитвами: „Помоги мне, дай мне!” У вас есть идеи, где мне спрятаться?” Тогда ангелы сказали: „О, есть для этого очень хорошее место. Это сердце людей. Там Тебя никто искать не будет”.

Это означает, что Кришна обитает в сердцах. И особенно в сердцах чистых преданных. Но тогда возникает следующий вопрос: „Кто живет в сердцах чистых преданных?” Кришна. Поэтому мы так ценим чистых преданных, потому что они находятся в сердце Говинды, а в их сердце обитает Говинда. Если хочешь найти Бога, найди своего ангела. Найдите своих госвами.

[1] В английском языке слова sacrifice (жертвую) и satisfy (удовлетворяю) близки по звучанию.