Archives

Calendar

December 2021
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Archive for December 19th, 2021

tulasi

(from a lecture of Swami Tirtha, 04.01.2017 evening, Sofia) 

(continues from the previous Monday)

As we agreed, we have to be practical. If this is the theory – whenever there is a trouble in the world, God will appear – let’s try to put it into practice. As the whole cosmos, the universe is compared to the microcosm of a human being, in the same way the small human being is just like a big cosmos. Then, if there is a trouble in this small little universe, you can also expect that God will appear. How you will meet Him? If we apply formally this method, then you have to create a big trouble in your small system. Because then you can expect that He will come, right? So, make a big scandal! But sorry, it’s not sure that He will come.

If we want to meet the Supreme, we should apply properly the method. What was the method described here? All the superior authorities went to the next level authority. Mother Earth had a trouble – she went to the superior creator Brahma, and then they all went to Vishnu. This method we should apply: if you have trouble in your small little system, go to a higher authority. And if he doesn’t know the solution, then he will take you to the next level. It’s very practical. And then you will sit and meditate on the Supreme Lord, trying to find some answers.

Usually we expect that authorities should know the answers. But my dear ones, a stupid person can ask much more questions than a wise man can answer. And sometimes it happens that even the greatest authorities cannot find the proper answer. May I give you an example of that? You know, sacred objects deserve sacred attention. In the long list of devotional practices, there are many different services recommended – of course chanting the holy names, associating with the sadhus, visiting the temples, coming together on lectures, but also service to the cows, respect to the sacred trees for example, and also to a very special plant – the tulasi. Tulasi is like a bush. It’s also called vrinda. I think we have heard this name? Vrinda-vana; vana is a ‘forest’. And this vrinda is a personification of devotion in a form of a bush. It’s very sacred. And in Vrindavana they grow like a jungle – because this is the place of dedication, this is the place of devotion.

Once I visited India, I went to buy some books in a bookstore, we were selecting a long list and spending so much time; there was one senior Indian gentleman and he asked: “Ah, very nice that you came to India; which places you are going to visit?” I said: “Well, basically we shall go to Vrindavan.” He said: “Vrindavan! Why?! You should go to Kashi, to Benares – there is the Sanskrit knowledge. If you go to Vrindavana, there is only devotion.” And I said: “Correct! Therefore we shall go to Vrindavana!” Because this is the forest of bushes of dedication – this is what we are searching for!

So, tulasi is a very sacred object. It is said Krishna doesn’t accept any offering without the tulasi leaves. Therefore in the duties of a pujari, a person who is doing the service, it’s a very important point to go out in the early mornings, and collect the manjaris and the fresh leaves of the tulasis from the garden for the worship in the temple. It’s something very secret! Of course this is very beneficial, very useful also like a medical herb. But we don’t pay attention to this practical use, but we pay attention to the secret identity of the tulasi. Even while you pick the flowers and the manjaris from the tulasi you have to be very careful. First excuse yourself when you pick one leaf, ask for blessings and then you go.

(to be continued)tulasi

(Szvámí Tírtha 2017. 01. 04-i szófiai esti tanításából) 

(az előző hétfői tanítás folytatása) 

Abban egyetértettünk, hogy gyakorlatiasnak kell lennünk. Ha az elmélet ez – hogy valahányszor zavar támad a világban, a Jóisten megjelenik – akkor próbáljuk ezt átültetni a gyakorlatba. Ahogyan az egész világegyetem, az univerzum az emberi mikrokozmoszhoz hasonlítható, hasonlóképp a kis ember is olyan, mint a nagy világegyetem. Így aztán, ha zavar támad ebben a kis univerzumban, számíthattok rá, hogy a Jóisten meg fog jelenni. Hogyan fogtok találkozni Vele? Ha hivatalosan alkalmazzátok ezt a módszert, akkor nagy bajt kell okoznotok a kis rendszeretekben. Akkor számíthattok rá, hogy eljön, igaz? Tehát csináljatok botrányos dolgokat! De sajnálom, egyáltalán nem biztos, hogy meg fog jelenni.

Ha szeretnétek találkozni a Legfelsőbbel, helyesen kellene alkalmaznotok a módszert. Mi is volt ez az említett módszer? Minden felsőbb tekintély elment egy magasabb szintű szaktekintélyhez. Földanya el volt keseredve, így elment a teremtőhöz Brahmához, majd a többi félistennővel együtt felkeresték Vishnut. Ezt a módszert kell alkalmaznunk: ha valami gond támad az életetekben, menjetek egy magasabb tekintélyhez. Ha vele sem találtok megoldást, akkor ő elvisz titeket a következő szintre. Ez nagyon gyakorlatias. Majd leültök és meditáltok a Legfelsőbb Úron, hogy megkapjátok válaszokat.

Általában azt reméljük, hogy az elöljárók tudják a válaszokat. De kedveseim, egy ostoba személy sokkal több kérdést tud feltenni, mint amennyit egy bölcs válaszolni tud. S néha az is előfordul, hogy még a legnagyobb tekintély sem tudja a helyes választ. Említhetek egy példát ezzel kapcsolatban? Tudjátok a szent dolgok, szent figyelmet érdemelnek. Az odaadó gyakorlatok hosszú listáján, sokféle szolgálat javasolt – természetesen a Szent Név zengése, társulás a szentekkel, a templom látogatása, közösen részt venni a tanításokon, de ajánlott még a tehenek szolgálata, tisztelni a szent fákat és egy nagyon különleges növényt – a tulaszít. Tulaszí egy bokros növény, melyet, vrndának is neveznek. Szerintem már hallottátok ezt a nevet. Vrndá-vana; vana erdőt jelent és ez a vrndá a megtestesült odaadás, aki egy bokor formájában szállt alá. Nagyon szent. Vrndávanban dzsungelként nő – mert ez az odaadás és imádat helye.

Egyszer, amikor Indiában jártam, elmentem abba a könyvesboltba, ahonnan egy hosszú listát szerettem volna összeválogatni és nagyon sok időt töltöttem ott. Közben megszólított egy idős indiai úriember: „Ó, de jó, hogy eljött Indiába, hová szeretne ellátogatni?” Azt válaszoltam: „Nos, alapvetően Vrndávanba kell mennünk.” Erre ő:„ Vrndávan! Miért pont oda?! Menjetek inkább Kashiba, Benáreszbe – az a szanszkrit tudás fellegvára. Ha Vrndávanba mentek, ott csak odaadást találtok.” Erre azt feleltem: „Úgy van! Ezért kell Vrndávanba mennünk!” Mert Vrndá-vana az odaadás bokrainak erdeje – ez az, amit mi keresünk!

Tehát tulaszí egy nagyon szent „dolog”. Azt mondják Krsna nem fogadja el a felajánlást tulaszí levél nélkül. Ezért a pudzsári (templomi szolgálatot végző bhakta) feladatai között szerepel egy nagyon fontos mozzanat, hogy korán reggel kimegy a kertbe és összegyűjti a manydzsaríkat és a friss tulaszí leveleket a templomi imádathoz. Ez egy nagy titok! Természetesen nagyon hasznos és jótékony gyógynövényként is. De ne a gyakorlati felhasználására figyeljetek, hanem a tulaszí rejtélyes mivoltára. Akár a virágokat, akár a manydzsaríkat szeditek a tulaszíról, legyetek nagyon körültekintőek! Először kérjetek elnézést, amikor leszedtek egy levelet, utána pedig kérjétek az áldását és csak ezután távozzatok.

(folytatása következik)tulasi

(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2017 вечер, София) 

(продължава от предишния понеделник)

Както се съгласихме, трябва да сме практични. Щом това е теорията – когато има проблем в света, Бог ще се появи – нека се опитаме да я приложим на практика. Както целият космос, вселената е сравнена с микрокосмоса на човешкото същество, по същия начин и малкото човешко същество е досущ като огромен космос. И тогава, ако има проблем в тази ваша мъничка вселена, също можете да очаквате Богът да се появи. Как ще Го посрещнете? Ако прилагаме формално този метод, значи трябва да сътворите голям проблем във вашата малка система – понеже тогава може да очаквате, че Той ще дойде, нали? Да направите нещо скандално. Но съжалявам, не е сигурно, че така Той ще дойде.

Ако искаме да срещнем Всевишния, трябва да приложим метода правилно. Какъв беше методът, описан тук? Всички висши авторитети се обърнали към по-висшия си авторитет. Майката Земя имала проблем – тя отишла при по-висшестоящия, твореца Брахма, а сетне заедно отишли при Вишну. Това е методът, който трябва да приложите: ако имате проблем във вашата малка система, обърнете се към по-висш авторитет. А ако той не знае решението, сам ще ви отведе до следващото ниво. Много е практично. И след това ще седнете и ще медитирате над Върховния Бог, стремейки се да намерите отговорите.

Обикновено очакваме от авторитетите да знаят отговорите. Но скъпи мои, глупецът може да зададе много повече въпроси, отколкото мъдрецът може да отвърне. И понякога се случва дори велики авторитети да не могат да намерят верния отговор. Мога ли да ви дам пример за това? Знаете, че свещените обекти заслужават свещено внимание. В дългия списък с практики на предаността са препоръчани най-различни видове служене – разбира се възпяване на светите имена, общуване със садху, посещаване на храмове, събиране за лекции, но освен това служене на кравите, поднасяне на почит на свещени дървета, например, а също и на едно много специално растение – туласи. Туласи е по-скоро храст. Наричат го още и вринда. Мисля, че сме чували това име? Вринда-вана; вана означава „гора”. А вринда е олицетворение на предаността под формата на храст. Много свещено растение. Във Вриндавана избуяват като джунгла – защото там е мястото на посветеността, мястото на предаността.

Веднъж като бях в Индия, отидох да купя някои книги в една книжарница. Подбирах дълъг списък със заглавия, застоях се дълго време и имаше един възрастен индиец, който ме запита: „О, колко хубаво, че сте дошли в Индия; кои места се каните да посетите?” Отвърнах: „Ами, основно ще идем във Вриндаван.” Той рече: „Вриндаван! Защо?! Трябва да идете в Каши, Бенарес – там е санскритското познание. Ако идете във Вриндавана, там има само преданост.” А аз казах: „Именно! Тъкмо затова отиваме във Вриндавана.” Защото тя е гората от храстите на посветеността – това е, което търсим!

И така, туласи е много свещен обект. Казва се, че Кришна не приема никое приношение без листенца туласи. Затова в задълженията на пуджари, който извършва служенето, много важна точка е да излезе рано сутринта и да набере свежи листенца туласи от градината за обожанието в храма. Туласи е нещо много свещено! Разбира се, растението е много лековито и полезно и като медицинска билка. Но ние не обръщаме внимание на практическата употреба, а на свещената идентичност на туласи. Дори докато берете цветчета и манджари от туласи, трябва да сте много внимателни. Най-напред се извинете като ще берете листенца, помолете за благословии, пък след това пристъпете.

(следва продължение)