Archives

Calendar

December 2021
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Archive for December 16th, 2021

preaching

(Szvámí Tírtha 2016. 08. 23-i ludastói esti tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása) 

Kérdés: Említetted, hogy a gunáknak megfelelően háromféle Purána létezik. Lehet tudni, hogy ki kategorizálta be az embereket ezekbe a csoportokba, illetve kik adták nekik a különböző Puránákat olvasásra? A tanítók osztják szét a szentírásokat?

Szvámí Tírtha: Nagyon jó kérdés! Különbözőképpen történik. Nagyon szerencsések vagyunk abban az esetben, ha a tanítómestereink vezetnek bennünket az ízlésünk, a lelki szükségleteink és jövőbeni céljaink figyelembevételével gondoskodnak a megfelelő szentírásról. Azonban ez fordítva is megtörténhet. Ha már eleve van valamiféle irányultságotok, amely valamelyik Puránához vezérel benneteket, azáltal megtudhatjátok, hogy melyik guna hat rátok inspirálólan. Miért? Mivel mindazok, akik a szenvedély kötőerejében vannak, el akarnak érni valamit. Tehát ők az ilyenfajta üzenetet fogják kutatni, még a szent hagyományban is, mely az ilyen irányú ambícióikat fogja kielégíteni. Vannak olyanok, akik a saját malmukra akarják hajtani a vizet és felhasználni a lelkiség destruktív módon is használható erejét – ez olyan, mint egyfajta tamaszikus hajlam. Gerjesztenek egyfajta félig hamis lelki erőt azért, hogy aztán rossz célra használják fel.

De szerencsére a Srímad Bhágavatam nem tartozik egyik ilyen kategóriába sem, mert ez ‘A makulátlan tisztaságú Purána’, a legfontosabb, kristálytiszta, a legtisztább, makulátlan. Ez a gunákhoz rendelt Puránák fölött áll, transzcendentális és nem csak úgymond egy része a lelki irodalomnak, hanem egyenesen a Legfelsőbb inkarnációjának tartják. Ő visszavonult ebből a világból, de nem távozott el teljesen, mert itt hagyta írásos inkarnációját a Bhágavatamot. Tehát nem vagyunk magunkra hagyva! S van még egy oka annak, hogy miért olyan jelentős a Bhágavata Purána, mivel ez, (Ő) az ötödik Véda, amely tartalmazza a lelki ízekkel teli, rasza irodalmat, Csaitanja Maháprabhu kedvencét és mint említettem ez Krsna személyes inkarnációja, ezért mindenkié! 

akámah szarva-kámó vá
móksa-káma udára-dhíh
tívréna bhakti-jógéna
jadzséta purusam param
[1]

Akámah – akár nincsen, akár számtalan vágyatok van – szarva-kámó vá, vagy csupán egyetlen vágyatok van a tökéletesség, a felszabadulás iránti vágy, móksa-káma – nem számít. Tívréna – szomjúhozva, olthatatlan szomjúsággal, tívréna bhakti-jógéna, odaadással, szeretetteljes kapcsolattal, jadzséta purusam param, kellene szolgálnotok a Legfelsőbbet. Az odaadást szomjúhozva kellene szolgálnunk a Legfelsőbbet! Tehát, ha bármelyik osztályozáshoz is tartozunk nem számít, mert a lélek transzcendentális. A Bhágavatam, mint transzcendentális irodalom egyenesen a lélekhez szól, ezért mindenkinek ajánlott a tanulmányozása. Valójában ez a vers magából a Bhágavatamból származik.

Kérdés: Pontosan hol található ez a vers?

Szvámí Tírtha: Nem tudom fejből a számát, de remélem emlékszem a jelentésére!

(folytatása következik)

[1] Srímad Bhágavatam 2.3.10.preaching

(from a lecture of Swami Tirtha, 23.08.2016 evening, Ludasto) 

(continues from the previous Friday) 

Question: You were saying that there were three types of Puranas according to the three gunas. Who categorized the people, who give them their specific Puranas to read? Are the teachers distributing the scriptures?

Swami Tirtha: Very good question. It works in different ways. We are very fortunate if our masters guide us and provide us the proper scripture according to our taste, according to our spiritual needs and prospects. But it goes the other way round also. If your inclination leads you to some of the Puranas, it will tell you what kind of guna inspires you. Why? Because those who are in passion, they want to achieve something. So, they will search for that type of information even in the sacred tradition which will satisfy their ambitions. There are some who want to exploit and use destructive powers of spirituality – this is like a tamasic inclination. You generate a kind of half pseudo-spiritual power in order to use it in a wrong manner.

But fortunately the Shrimad Bhagavatam doesn’t belong to any categories like this. Because this is ‘The Spotless Purana’, this is the essential, the pure, purest of the pure. Immaculate . This is not according to the gunas. This is transcendental. And not only a transcendental piece of literature, but it’s considered an incarnation of the Supreme. By body He has withdrawn from this world. But He didn’t leave, because He left the Bhagavatam – this is His written incarnation. So, we are not left alone. Yet another reason why the Bhagavata Purana is so important. It is the Fifth Veda, it is containing the rasic literature, it’s the favorite of Chaitanya Mahaprabhu and a personal incarnation of Krishna. And therefore this is for all.

 

akamah sarva-kamo va

moksha-kama udara-dhih

tivrena bhakti-yogena

yajeta purusham param[1]

 

Akamah – whether you have no desire, or you have a lot of desires – sarva-kamo va, or you have only one desire for perfection, liberation – moksha-kama – it doesn’t matter. Tivrena – with a thirst, with an unquenchable thirst, tivrena bhakti-yogena, with devotion, with devotional connection, yajeta purusham param, you should serve the Supreme. The Supreme should be served with a thirsty devotional desire. So, if we belong to any classification, it doesn’t matter, the spirit soul is transcendental. The Bhagavatam as a transcendental piece of literature is concerned directly with the soul. Therefore study of the Bhagavatam is recommended for all. Actually this verse is from the Bhagavatam itself.

Question: Which verse is this?

Swami Tirtha: I don’t know by heart the number, but I hope I remember the meaning.

(to be continued) 

[1] Shrimad Bhagavatam 2.3.10preaching

(от лекция на Свами Тиртха, 23.08.2016 вечер, Лудащо) 

(продължава от предишния петък) 

Въпрос: Казахте, че има три типа Пурани, съответстващи на трите гуни. Кой категоризира хората, кой им дава специфичните Пурани за четене? Учителите ли разпределят писанията?

Свами Тиртха: Много добър въпрос. Случва се по различен начин. Големи късметлии сме ако нашите учители ни напътстват, давайки ни подходящото свещено писание, отговарящо на вкуса ни, духовните ни нужди и перспективи. Но се случва и по обратния начин. Ако наклонностите ви водят към определени Пурани, това ще ви подскаже каква гуна ви вдъхновява. Защо? Защото тези, които са в страстта, искат да постигат нещо. Така че те ще търсят такава информация дори в свещената традиция, която би удовлетворила амбициите им. Има такива, които искат да експлоатират и да използват разрушителните сили на духовността – това е тамастична наклонност. Генерирате един вид полу-псевдо-духовни сили, за да ги използвате по погрешен начин.

Ала за щастие „Шримад Бхагаватам” не спада към никакви подобни категории. Защото това е „Безгрешната Пурана”; тя е есенциална, чиста, по-чиста от най-чистото. Безупречна. Тя не съответства на гуните, тя е трансцендентална. И не е просто трансцендентална литературна творба, а е считана за инкарнация на Върховния. Телом Той се е оттеглил от света. Обаче не го е напуснал, защото е оставил „Бхагаватам” – това е Неговата писмена инкарнация. Така че ние не сме оставени сами – това е още една причина защо „Бхагавата Пурана” е толкова важна. Тя е Петата Веда, съдържа раса литература, любима е на Чайтаня Махапрабху и е лична инкарнация на Кришна. Именно затова тя е за всички.

 

акамах сарва-камо ва

мокша-кама удара-дхих

тиврена бхакти-йогена

яджета пурушам парам[1]

 

Акамах – дали нямаш никакви желания; или си изпълнен с желания – сарва-камо ва; или пък имаш само едно желание – за съвършенство, за освобождение, мокша-кама – няма значение. Тиврена – с жажда, с ненаситна жажда, тиврена бхакти-йогена, с преданост, с връзка на преданост яджета пурушам парам, трябва да служиш на Всевишния. На Всевишния трябва да се служи с жадно, изпълнено с преданост желание. Така че няма никакво значение дали спадаме към някаква класификация, духовната душа е трансцендентална. „Бхагаватам”, като трансцендентална литература, касае пряко душата. Затова изучаването на „Бхагаватам” е препоръчително за всички. Всъщност този стих е от самия „Бхагаватам”.

Въпрос: Кой стих е това?

Свами Тиртха: Не зная номера наизуст, но се надявам да съм запомнил смисъла му.

(следва продължение)

[1] „Шримад Бхагаватам” 2.3.10preaching

 (из лекции Свами Тиртхи, 23.08.2016 вечером, Лудащо) 

(продолжение с предыдущей пятницы) 

Вопрос: Вы сказали, что существует три типа пуран в соответствии с тремя гунами. Кто классифицировал людей, кто дает им читать их конкретные Пураны? Разпределяют ли учителя Священные Писания?

Свами Тиртха: Очень хороший вопрос. Бывает по-разному. Нам очень повезло, если наши учителя направляют нас и предоставляют нам подходящие отрывки из Священных Писаний в соответствии с нашим вкусом, нашими духовными потребностями и перспективами. Но бывает и наоборот. Если ваша склонность приведет вас к некоторым Пуранам, она подскажет, какая гуна вас вдохновляет. Почему? Потому что страстные люди хотят чего-то добиться. Таким образом, они будут искать такую информацию даже в священной традиции, которая удовлетворит их амбиции. Есть те, кто хочет эксплуатировать и использовать разрушительные силы духовности – это тамастическая склонность. Вы генерируете своего рода наполовину псевдодуховную силу, чтобы использовать ее неправильно.

Но, к счастью, „Шримад Бхагаватам” не принадлежит ни к одной подобной категории. Поскольку это „Безупречная Пурана”, это самое сокравенное, чистое, самое чистое из чистых. Безупречная. Она не подвластна гунам. Она трансцендентна. И не только трансцендентное литаретурное произведение, но и считается воплощением Всевышнего. Телом Он удалился из этого мира. Но Он не ушел, потому что оставил „Бхагаватам” – это Его письменное воплощение. Итак, мы не остались одни. Еще одна причина того, почему „Бхагавата Пурана” так важна. Это Пятая Веда, она содержит раса литературу, это любимая книга Чайтаньи Махапрабху и личное воплощение Кришны. А значит, она для всех.

 

акамах сарва-камо ва

мокша-кама удара-дхих

тиврена бхакти-йогена

яджета пурушам парам[1]

 

Акамах – нет ли у вас желаний, или у вас много желаний – сарва-камо ва, или у вас есть только одно желание совершенства, освобождения – мокша-кама – не имеет значения. Тиврена – с жаждой, с неутолимой жаждой, тиврена бхакти-йогена, с преданностью, йаджета пурушам парам, вы должны служить Всевышнему. Всевышнему следует служить с жаждущим преданным желанием. Так что нет значения если мы принадлежим какой-либо классификации, имеет значение только то, что духовная душа трансцендентна. „Бхагаватам” как трансцендентная литература имеет прямое отношение к душе. Поэтому изучение „Бхагаватам” рекомендуется всем. На самом деле этот стих взят из самого „Бхагаватам”.

Вопрос: Какой это стих?

Свами Тиртха: Не знаю номер наизусть, но я надеюсь запомнил его смысл.

 

(продолжение следует)

 

[1] „Шримад Бхагаватам” 2.3.10