Archives

Calendar

December 2021
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Archive for December 12th, 2021

Prithvi (1)

(from a lecture of Swami Tirtha, 04.01.2017 evening, Sofia) 

(continues from the previous Monday) 

We need to fix our consciousness. To stabilize our consciousness and also to find inner peace. And the best practice to achieve this inner peace is to listen to the divine advice, pray for the mercy, remember your spiritual identity – and what was the fourth? Meditation was the fourth. Therefore, my humble suggestion for this evening is to listen to the divine stories of Krishna.

This is a book from Bhaktivedanta Narayan Maharaj, where he discusses certain aspects of the Shrimad Bhagavatam. Here there is some very important topic: why Krishna descends? We are not satisfied with a God hiding in His divine realm, creating the world and then paying no attention to His creatures. No, we need such a Lord who takes care, who is not only starting the whole system, but from time to time visits it. He doesn’t let us down. Therefore we have to inquire: what is the reason for God Supreme to come down to Earth? I think this is a very important topic: why did Krishna descend to this world?

The first reason is that Mother Earth along with the demigods went to Brahma, the secondary creator. Prithivi told him: “Recently my four legs have been broken and I cannot walk. My husband Dharma, religion personified, who is now in the shape of a bull, also cannot walk. Nowadays there is so much sin in this world. Both men and women are like animals. So called saintly persons and sannyasis do not observe the rules of saintly life. They make some artificial show; at the same time however they are always duplicitous. In all these ways we have so many problems. Please, save me and my husband!”

So Mother Earth was troubled. And I think this is a description of today, although it happened quite some time back. It looks like the same story is repeated all the time. There is something nice as it started and then it begins to corrupt. Then the demigoddess of this planet Earth, Prithivi, went to Brahma for consultation.

“Brahma became very worried and went with Prithivi and the demigods to the ocean of milk. There he began to do aradhanam, or meditation on Garbhodakashayi Vishnu. In his trance he heard the Lord’s reply: “I already know about all these troubles. The Supreme Personality of Godhead, Krishna is all aware and He will quickly descend. All the demigoddesses should come in the form of earthly ladies to Gokula Vrindavana and Mathura and all the demigods should also come in the form of gopals and the Yadus. Krishna will appear very soon.” This is one reason for Krishna’s descend.

So, if there is too much trouble in this world, you can expect the appearance of the Supreme Lord. At the beginning of the 20th century, Bhaktivinod Thakur was observing the conditions of the Earth, the political situation and everything, and he said: “Ah, this world is so crazy that only an avatar can help.” I don’t know what he would say if he observed the conditions of the world right now. Maybe he would say: ‘Ah, we need a double incarnation’. So whenever there is a trouble, you can expect a compassionate God to come and save you. It’s not that He says: “Ah, you had created the trouble for yourself – now digest it.” No. In the Gita it is said: “With compassion I will appear in their heart and I will give them the transcendental knowledge through which they can come to Me.”[1] 

 (to be continued)

[1] Bhagavad Gita 10.10-11Prithvi (1)

(Szvámí Tírtha 2017. 01. 04-i szófiai esti tanításából) 

(az előző hétfői tanítás folytatása) 

Rögzítenünk kell a tudatunkat, erősíteni a tudatosságunkat és megtalálni a belső békét is. A legjobb módszer a belső béke eléréséhez az, ha odafigyeltek az isteni útmutatásra, áldásokért fohászkodtok, emlékeztek a lelki mivoltotokra – és mi a negyedik? A negyedik a meditáció. Ezért az lenne a szerény javaslatom erre az estére, hogy figyeljetek oda Krsna kedvteléseire.

Az itt látható könyvet Bhaktivédánta Nárájan Mahárádzs írta, melyben a Srímad Bhágavatamot tárgyalja különböző nézőpontokból. Ezek közül néhány fontosabb téma: ’Például, hogy Miért szállt alá Krsna? Vagy hogy Nem elégszünk meg egy olyan Istennel, aki  az isteni birodalmában bujkál; csak megteremti a világot, de nem törődik a teremtményeivel’. Nem! Nekünk egy olyan Isten kell, aki gondoskodik a híveiről, nem csak beindítja ezt az egész rendszert, hanem időnkét meg is látogatja azt. Aki nem hagy minket cserben! Ezért tudakozódnunk kell: mi az oka annak, hogy a Legfelsőbb Isten megjelent itt a Földön? Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma: miért száll alá a Jóisten?

Először is azért, mert Földanya, Prthiví a félistenekkel együtt elment Brahmához, a másodlagos Teremtőhöz és azt mondta Neki: „Nemrég eltört a négy lábam és nem tudok járni. A férjem, Dharma, a megtestesült vallás, aki most egy bika formáját öltötte magára, Ő sem képes járni. Manapság annyi bűn van ezen a világon. A férfiak és a nők is olyanok, mint az állatok. Az úgynevezett szentemberek és szannyászik nem tartják be a szent élet szabályait, megjátsszák magukat és kétszínűek. Minden tekintetben rengeteg a problémánk! Kérlek, ments meg minket a férjemmel!”

Tehát Földanya gondterhelt volt. Azt gondolom ma ugyanez a helyzet, holott ez elég régen történt. Úgy látszik mindig ugyanaz a történet ismétlődik. Kezdetben jól alakulnak a dolgok, majd elkezdenek romlani. Tehát a Föld félistennői és Prthiví elmentek tanácskozni Brahmához.

„Brahmát aggodalom töltötte el, így elment Prthivível és a félistenekkel a Tejóceánhoz. Ott hozzáfogott az árádhanamhoz, vagyis fohászkodni kezdett Garbhódakasájí Visnuhoz. Eksztázisában meghallotta az Úr válaszát, aki ezt mondta: „Már tudok ezekről a szörnyűségekről. Az Istenség Legfelsőbb Személyisége, Krsna tud minderről és hamarosan alászáll. Az összes félistennőnek el kell jönnie földi asszonyok formájában Gókula Vrndávanába és Mathurába, a félisteneknek pedig gópákként a Yaduk nemzetségében kell megszületniük. Krsna rövidesen megjelenik.” Ez az egyik oka Krsna alászállásának.”

Tehát, ha túl sok szörnyűség van ezen a világon számíthattok a Legfelsőbb Úr megjelenésére. A 20. század elején Bhaktivinód Thákur figyelte a Föld helyzetét, a politikai állapotokat és sok mindent, majd azt mondta: „Ó, ez a világ annyira tébolyodott, hogy már csak egy avatár segíthet.” Nem tudom mit mondana most a világ helyzetéről?! Talán azt: „Ó, két avatárra van szükségünk!” Tehát valahányszor nehézségbe ütköztök, számíthattok arra, hogy a könyörületes Úr eljön és megment titeket. Nem azt fogja mondani, hogy: „Ó, ti okoztátok magatoknak a bajt – hát viseljétek is el!” Nem, a Gítában az áll: „Együttérzésből a szívükben lakozom, s megadom azt az értelmet, amellyel eljuthatnak Hozzám.”1 

 (folytatása következik)

1Bhagavad- gítá 10.10-11.

 Prithvi (1)

(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2017 вечер, София)

 

(продължава от предишния понеделник) 

Трябва да насочим своето съзнание. Да го стабилизираме и да намерим вътрешен покой. А най-добрата практика за постигане на такъв вътрешен покой е да слушаме божественото послание, да се молим за милост, да помним духовната си същност – и кое беше четвъртото? Медитацията беше четвъртото. Затова смиреното ми предложение за тази вечер е да слушаме божествените истории за Кришна.

Това е една книга от Бхактиведанта Нараян Махарадж, в която той дискутира някои аспекти от „Шримад Бхагаватам”. Ето една много важна тема: защо Кришна се спуска? Ние не сме удовлетворени от някакъв Бог, който се крие в Своето божествено царство; който е създал  света, а пък сетне не обръща внимание на творенията си. Не, нуждаем се от грижовен Бог, който не просто поставя началото на цялата система, но от време на време я и навестява. Той не ни е изоставил. Затова следва да се запитаме: каква е причината Всевишния да идва на Земята? Мисля, че това е много важна тема: защо Кришна се е спуснал в този свят?

Първата причина е, че Майката Земя, заедно с боговете, отишла при Брахма, вторичния творец. Притхиви му казала: „Наскоро четирите ми крака бяха счупени и не мога да вървя. Съпругът ми Дхарма, олицетворението на религията, който сега е в облика на бик, също не може да върви. Понастоящем има толкова много грях в този свят. И мъжете, и жените са като животни. Тъй наречените свети люде и санняси не спазват правилата на светия живот. Правят някакво изкуствено шоу, ала същевременно са винаги двулични. По този начин имаме толкова много проблеми. Моля те, спаси мен и моя съпруг!”

И така, Майката Земя била притеснена. Мисля, че това е описание на наши дни, макар да се е случило доста отдавна. Изглежда все същата история се повтаря през цялото време. Има нещо хубаво в началото, което постепенно се покварява. Тогава богинята на планетата Земя, Притхиви, дошла при Брахма за съвет.

„Брахма много се обезпокоил и отишъл заедно с Притхиви и боговете на брега на Млечния Океан. Там започнал да извършва арадханам, медитация върху Гарбходакашайи Вишну. В своя транс той чул отговора на Бога: „Вече знам за всички тези проблеми. Върховният Господ, Кришна, знае всичко и скоро ще се спусне. Всички богини трябва да дойдат в облика на земни жени в Гокула Вриндавана и Матхура, а всички богове – в облика на гопали и Ядави. Кришна ще се появи съвсем скоро.” Това е една от причините за идването на Кришна.

И така, ако има твърде много проблеми в този свят, можете да очаквате появяването на Върховния Бог. В началото на 20ти век Бхактивинод Тхакур, наблюдавайки условията на Земята, политическата ситуация и т.н., казал: „Ах, този свят е толкова полудял, че само някой аватар може да помогне!” Не зная какво би казал, ако можеше да погледне света сега. Навярно: „О, нуждаем се от двойна инкарнация.” Така че когато има проблеми, можем да очакваме от един състрадателен Бог да дойде да ни спаси. Той не би казал: „Ами, сами сте си създали проблемите – сега преглъщайте ги.” Не, в „Гита” е казано: „Със състрадание ще се появя в сърцата им и ще им дам трансценденталното знание, чрез което могат да дойдат при Мен.”[1]   

 (следва продължение)

[1] „Бхагавад Гита” 10.10-11