Archives

Calendar

December 2021
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Archive for December 9th, 2021

Naimisharanya (1)

(from a lecture of Swami Tirtha, 23.08.2016 evening, Ludasto) 

(continues from the previous Friday) 

This was the introduction so far. Now comes the story itself.

naimishe ’nimisha-kshetre
rishayah shaunakadayah
satra
m svargaya lokaya
sahasra-samam
asata[1] 

“Once upon a time in a holy place in the forest of Naimisharanya the great sages, headed by the sage Shaunaka, assembled to perform a great thousand-year sacrifice for the satisfaction of the Lord and His devotees”.

This is the beginning of the story. There is a sacred spot in Northern India, it’s called Naimisharanya, Naimisha-aranya. What is the meaning of aranya? This is ‘forest’. And what is naimisha? It comes from nimisha, nimisha is like a ‘moment’. Naimisha is ‘belonging to a moment’ – so this is ‘The momentary forest’. What kind of special place is this? A momentary forest? A forest – it takes so much, hundreds of years to cultivate, to grow big! And how is it that it’s called ‘a momentary forest’? Very strange name. Why is that? And why on this spot these holy persons came together? Because actually this forest is a place of quantum leap. Yes, quantum jump, thousands of years back. Why? Because this is a spot where you can transcend time. Where you can go beyond the limited time and you can reach eternity.

So, it is a very special place. This is the place to overcome the limitation of time. Therefore they came together to perform a sacrifice. What kind of sacrifice? When we come together for a sacrifice, after half an hour everybody starts to feel uneasy. Now it’s ten to nine and you feel very uneasy on this sacrifice. While these saints came together for a thousand-year long sacrifice. Just imagine, we have been here together for three days and their perspective was thousand years. How can you perform a thousand-year long sacrifice? It’s very easy – either you alone sit there for one thousand years or you find 999 partners and you sit only for one year.

But this is not a joke. Because the main point, the main importance is the sacrifice. This was the purpose why they came together. So why we come together? To perform the sacrifice. They have come together thousands of years back; now we come together today –  but the purpose, the spirit is he same. Then we can jump back to their time, we can invite the same atmosphere, the same mood, what they were perceiving. Therefore we have to perform this sacrifice ourselves. And what was the direct purpose of this sacrifice? The satisfaction of the Lord and His devotees. So, if we perform our activities for the same purpose, that means we are in Naimisharanya.

I think that’s a very good topic of our meditation and also of our contemplation to travel back in time and to rise in the spirit. And not simply traveling way back in time, but also one step closer to eternity, to eternal values in order to transcend limitations of time.

(to be continued)

[1] Shrimad Bhagavatam 1.1.4Naimisharanya (1)

(Szvámí Tírtha 2016. 08. 23-i ludastói esti tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása) 

Nos, eddig tartott a Bhágavatam bevezetője, most pedig jöjjön maga a történet.

naimisé ‘nimisa-ksétré
rsayah szanakádajah
szatram szvargája lókája
szahaszra-szamam ászata
[1] 

„Hajdanán egy szent helyen, Naimisáranja erdejében a bölcs Saunaka vezetésével a nagy szentek hatalmas, ezer évig tartó áldozat bemutatására gyűltek össze, hogy elégedetté tegyék az Urat és híveit”.

Így kezdődik a történet. Észak-Indiában található egy szent hely, melyet Naimisáranjának, Naimisa-áranjának hívnak. Mit jelent az áranja? ‘Erdőt’. S mi a jelentése naimisának? A nimisa szóból származik, mely olyasmit jelent, mint a ‘pillanat’. Így tehát a Naimisa jelentése ‘pillanat, szemhunyásnyi idő’ – így együtt olvasva tehát ‘A Szemhunyásnyi-erdő’. Milyen különleges hely is ez a Szemhunyásnyi-erdő? Egy erdőnek több száz évre van szüksége a kialakulásához, hogy terjedelmessé válhasson! Akkor, mégis hogyan lehetséges, hogy ezt ‘Szemhunyásnyi-erdőnek hívják’? Meglehetősen szokatlan elnevezés! Miért hívják így és miért éppen ezen a helyen gyűltek össze a szentek? Azért, mert valójában ez az erdő az, ahol megvalósulhat az időugrás. Igen, időugrás, több ezer évre visszamenőleg! Ez az a hely, ahol átléphetitek az idő korlátait, ahol túlléphettek a korlátozott időn és elérhetitek az örökkévalóságot.

Tehát ez egy nagyon különleges hely, ahol legyőzhető az idő korlátja, s ezért gyűltek össze egy áldozat bemutatására. Milyen áldozatról is van szó? Talán olyanról, amikor fél óra elteltével mindenki kezdi kényelmetlenül érezni magát? Most már 20.50 van és már meglehetősen kényelmetlenül érzitek magatokat ezen a mai összejövetelen, áldozaton, míg az említett szentek egy ezer évig tartó áldozatra gyűltek össze. Csak képzeljétek el, a mi összejövetelünk három napos, míg ők egy ezeréves távlatban gondolkoztak. Hogyan tudtok megvalósítani egy ezer esztendeig tartó áldozatot? Nagyon egyszerűen – vagy egyedül ültök itt ezer esztendeig, vagy pedig találtok még 999 társat ehhez és akkor csak fejenként egy évet kell itt ülnötök.

Ez nem vicc, mert a lényeg, a legfontosabb az áldozat! Ez volt a céljuk, ezért gyűltek össze. S mi a mi célunk? Az áldozathozatal. Ők több ezer évvel ezelőtt gyűltek össze; a mi összejövetelünk most van – de a cél, a szellem ugyanaz. Majd visszaugorhatunk az ő idejükbe, megidézhetjük ugyanazt a légkört, hangulatot, amit ők megtapasztalhattak. Ezért magunknak kell végrehajtanunk ezt az áldozatot. S mi volt a közvetlen célja ennek az áldozatnak? Az Úr és bhaktáinak az elégedetté tétele. Tehát, ha mi is ugyanazért a célért cselekszünk, az azt jelenti, hogy mi is ott vagyunk velük Naimisáranja erdejében.

Azt hiszem ez nagyon szép tárgya a meditációnknak, elmélkedésünknek, hogy visszautazzunk az időben és hogy lélekben emelkedhessünk. S nem csak arról van szó, hogy visszautazunk az időben, hanem hogy egy lépéssel közelebb kerülünk az örökkévalósághoz, az örök értékekhez, hogy túllépjük az idő korlátait.

 

1. Srímad Bhágavatam 1.1.4.Naimisharanya (1)

(от лекция на Свами Тиртха, 23.08.2016 вечер, Лудащо) 

(продължава от предишния петък) 

Това дотук беше въведението. Сега идва самата история.

наимише ’нимиша-кшетре
ришаях шаунакадаях
сатрам сваргая локая
сахасра-самам асата[1]

 

„Някога, в свещената гора Наимишараня, великите мъдреци, оглавявани от мъдреца Шаунака, се събраха да извършат хилядогодишна жертва за удовлетворение на Бога и Неговите предани”.

Това е началото на историята. Има едно свято, свещено място в Северна Индия, наречено Наимишараня – Наимиша-араня. Какво означава араня? Това е „гора”. А какво е наимиша? Идва от нимиша; нимиша значи „миг”. Наимиша означава „принадлежаща на мига” – значи това е „Мигновената гора”. Що за специално място е това? Гората на мига? Толкова дълго време, хиляди години са нужни, за да израсте една голяма гора! Как така е наречена „Гората на мига”? Много странно име. Защо е такова? И защо именно на това място са се събрали светците? Защото всъщност тази гора е място на квантов скок. Да, квантов скок хиляди години назад. Защо? Защото това е мястото, където можете да надмогнете времето. Където можете да преминете отвъд ограниченото време и да достигнете вечността.

Така че това е много специално място. То е място, където може да се премине отвъд пределите на времето. Затова са се събрали там, за да извършват жертва. И каква жертва? Когато ние се събираме за жертвоприношение, след половин час всички започват да се местят неудобно. Сега е девет без десет и вие се чувствате много неудобно на тази жертва, лекцията. А тези светци се били събрали заедно, за да извършат хиляда години дълга жертва! Представете си, ние сме тук заедно от три дни, а тяхната перспектива била хиляда години. Как може някой да извърши жертва с продължителност хиляда години? Много е лесно – или седиш там самичък в продължение на хиляда години, или намираш 999 партньори и седиш само една година.

Но това не е шега. Защото главното, значимото нещо е жертвата. Това била целта, с която се събрали. А ние защо се събираме? Да извършваме жертва. Те са се събрали преди хиляди години; ние се събираме днес –  но смисълът, духът е същият. И тогава ние можем да прескочим назад в тяхното време, можем да призовем същата атмосфера, същото настроение, което те са изпитвали. Затова самите ние трябва да направим тази жертва. И каква била нейната пряка цел? Удовлетворението на Бога и Неговите предани. Така че ако извършваме действията си със същата цел, значи сме в Наимишараня.

Мисля, че това е много добра тема на нашата медитация и размисъл – да се върнем назад във времето и да въздигнем духа си. И не става въпрос просто за пътуване назад във времето, но за една стъпка по-близо до вечността, до вечните ценности, за да надхвърлим ограниченията на времето.

(следва продължение)

[1] „Шримад Бхагаватам” 1.1.4Naimisharanya (1)

(из лекции Свами Тиртхи, 23.08.2016 вечером, Лудащо) 

(продолжение с предыдущей пятницы) 

До сих пор это было введением. А теперь перейдем к самому рассказу. 

наимише ’нимиша-кшетре
ришаях шаунакадаях
сатрам сваргая локая
сахасра-самам асата[1]
 

„Однажды в святом месте, в лесу Наимишаранйа собрались великие мудрецы во главе с мудрецом Шаунакой, чтобы совершить великое тысячелетнее жертвоприношение для удовлетворения Господа и Его преданных.”.

Это начало истории. В Северной Индии есть священное место, которое называется Наймишаранья, Наймиша-аранья. Что означает аранья? Это „лес”. А что такое наймиша? Оно происходит от нимши, нимша означает „мгновение”. Наимиша „принадлежит мгновению” – так что это „мгновенный лес”. Что это за особенное место? Мимолетный лес? Лес – столько времени нужно, сотни лет, чтобы вырасти большим лесом! И как это тогда можно назвать „моментный лес”? Очень странное название. Это почему? И почему именно здесь собрались эти святые? Потому что на самом деле этот лес – место квантового скачка. Да, квантовый скачок тысячи лет назад. Почему? Потому что это место, где можно преодолеть время. Где вы можете выйти за рамки ограниченного времени и достичь вечности.

Так что это особенное место. Это место, где можно преодолеть ограничение во времени. Поэтому они собрались совершить жертвоприношение. Какая жертва? Когда мы собираемся вместе для жертвоприношения, через полчаса всем становится не по себе. Сейчас без десяти девять, и вам очень неловко от этой жертвы, лекции. А эти святые собрались вместе для тысячелетнего жертвоприношения. Только представьте, мы здесь вместе три дня, а их перспектива была тысячей лет. Как вы можете совершить тысячелетнее жертвоприношение? Это очень просто – либо ты один сидишь тысячу лет, либо найдешь 999 партнеров и сидишь всего один год.

Но это не шутка. Потому что главное, значимое – жертва. Это было целью, почему они собрались вместе. А почему мы собрались вместе? Совершить жертвоприношение. Они собрались тысячи лет назад; теперь мы собрались сегодня вместе – но цель, дух он тот же. И тогда мы можем вернуться в их время, мы можем пригласить ту же атмосферу, то же настроение, которое и они воспринимали. Поэтому сами мы должны принести эту жертву. И какова была прямая цель этой жертвы? Удовлетворение Господа и Его преданных. Так что, если мы выполняем наши действия с той же целью, это означает, что мы находимся в Наймишаранье.

Я думаю, что это очень хорошая тема для нашей медитации, для нашего размышления о путешествии во времени и возвышении в духе. И не просто путешествие в прошлое, но и на шаг ближе к вечности, к вечным ценностям, чтобы преодолеть ограничения времени.

(продолжение следует)

[1] „Шримад Бхагаватам” 1.1.4