Archives

Calendar

December 2021
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Archive for December 2nd, 2021

1500-1200_BCE,_Rigveda_manuscript_page_sample_iii,_Sanskrit,_Devanagari

(from a lecture of Swami Tirtha, 23.08.2016 evening, Ludasto)

(continues from the previous Friday)

So, this was the exposition why we pay so much attention to the Bhagavata Purana – because it discusses rasa and therefore this is the ripe fruit of the vedic literature. But please give me another argument why we treat it so high?

Manjari: Because it’s coming from Shukadeva.

Swami Tirtha: Oh, very nice! But give me something more, go deeper! Who is the main authority in our line?

Manjari: Radhika.

Swami Tirtha: All right, how can I say not? But please, little down to Earth. Looks like the kirtan was very ecstatic. So, down to Earth. Who is the main authority in our line?

Yashoda: Bhaktisiddhanta Saraswati.

Swami Tirtha: All right, Radhika and Shukadeva are too much in the past. Bhaktisiddhanta is too much in the recent times. In between the two, give me something else.

Answer: Chaitanya Mahaprabhu.

Swami Tirtha: Chaitanya Mahaprabhu, correct! Don’t forget about Him! And this was the favorite book of Mahaprabhu. He said: “From the many different revealed scriptures we take this as most important.” And therefore we pay so much attention to the Bhagavatam – because this was His choice. Due to these rasic chapters – therefore this is the ripe fruit.

But in these three verses that we discussed so far, we have got a glorification of the Source. I know it’s a little late, but nevertheless let me ask you a question: the whole vedic literature is divided into two parts, two sections. Which are these two? Shruti

Comment:  And smriti.

Swami Tirtha: If I say shruti, you say smriti. It’s not bad. Yes, these are the two main parts. Shruti – direct revelation and smriti – what is remembered. So, the Puranas – to which category do they belong? Either one or the other. So? There was one suggestion that it belongs to the direct revelation, but actually it belongs to the other class. This is smriti, the sacred tradition, part of the sacred tradition. But especially in Kali Yuga the Puranas, and the Itihasas, and Mahabharata, Ramayana – they are considered just like the Vedas. They are considered the Fifth Veda. So, this is very important to understand – that the ultimate conclusion of the direct revelation and the sacred tradition is the same.

(to be continued)

 1500-1200_BCE,_Rigveda_manuscript_page_sample_iii,_Sanskrit,_Devanagari

(Szvámí Tírtha 2016. 08. 23-i ludastói esti tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

Tehát ez volt a magyarázata annak, hogy miért szenteljünk annyi figyelmet a Bhágavata Puránának – mivel a raszákat tárgyalja, ezért tekintendő a véda-irodalom érett gyümölcsének. Kérlek mondjatok még más érveket arra vonatkozólag, hogy miért tekintjük olyan magasztosnak?

Manydzsarí: Mert Sukadévától származik.

Szvámí Tírtha: Ó ez nagyon szép! De mondjatok még több érvet, menjetek mélyebbre! Ki a fő szaktekintély a mi vonalunkon?

Manydzsarí: Rádhiká.

Szvámí Tírtha: Jól van, erre hogyan is mondhatnék nemet…?! Kicsit gondolkodjatok földre-szálltabban. Úgy tűnik, hogy nagyon extatikus volt a mai kirtan! Szóval földre-szálltabban. Ki a mi vonalunknak a szaktekintélye?

Jasódá: Bhaktisziddhánta Szaraszvatí.

Szvámí Tírtha: Na jó, Rádhiká és Sukadéva időben meglehetősen távoliak, Bhaktisziddhánta pedig időben túl közel van hozzánk. A kettő között mondjatok valakit.

Válasz: Csaitanja Maháprabhu.

Szvámí Tírtha: Csaitanja Maháprabhu, helyes! Ne feledkezzetek meg Róla! Ez volt Maháprabhu kedvenc könyve. Azt mondta, hogy: „A különféle kinyilatkoztatott szentírások közül ezt tartjuk a legfontosabbnak.” S ezért szentelünk komolyabb figyelmet a Bhágavatamnak – mert Ő ezt választotta. A lelki ízekkel teli fejezeteknek köszönhetően tekintjük a véda-irodalom érett gyümölcsének.

A három versben, amit eddig megvizsgáltunk, rálelhettünk még a forrás dicsőítésére is. Tudom, hogy kicsit későn, de mégis hadd tegyek fel nektek egy kérdést: az egész véda-irodalom két részre, két egységre van osztva. Melyik ez a kettő? Sruti

Hozzászólás: És a szmrti.

Szvámí Tírtha: Ha azt mondom sruti, akkor ti azt felelitek, hogy szmrti. Nem rossz!  Igen, ez a két fő rész. A sruti – a közvetlen kinyilatkoztatás és a szmrti – az, amire emlékszünk. Tehát a puránák – melyik kategóriába tartoznak? Vagy az egyikbe vagy a másikba. Tehát? Az egyik javaslatotok az volt, hogy a közvetlen kinyilatkoztatáshoz tartozik, de valójában a másik osztályba sorolják. A szmrtibe, a szent tradícióba, része a szent hagyománynak. Azonban, főként a kali-jugában a puránákat, az itihászákat, a Mahábháratát és a Rámájanát – éppen olyannak tartják, mint a védákat. Ezeket az ötödik védának tekintik. Tehát nagyon fontos megértenünk, hogy a közvetlen kinyilatkoztatás végkövetkeztetése és a szent hagyomány egy és ugyanaz.

 

(folytatása következik)1500-1200_BCE,_Rigveda_manuscript_page_sample_iii,_Sanskrit,_Devanagari

(от лекция на Свами Тиртха, 23.08.2016 вечер, Лудащо)

(продължава от предишния петък)

Това беше обяснението защо отделяме толкова много внимание на „Бхагавата Пурана”понеже в нея се обсъжда раса и затова тя е зрелият плод на ведическата литература. Но моля ви, дайте ми друг аргумент защо я ценим толкова високо?

Манджари: Защото идва от Шукадева.

Свами Тиртха: О, много хубаво! Но кажете ми нещо повече, влезте по-надълбоко! Кой е главният авторитет в нашата школа?

Манджари: Радхика.

Свами Тиртха: Нима бих могъл да кажа не? Но моля ви, малко по-близо до земята. Явно киртанът е бил много екстатичен. Слезте на земята. Кой е главният авторитет в нашата школа?

Яшода: Бхактисиддханта Сарасвати.

Свами Тиртха: Радхика и Шукадева са твърде назад в миналото. Бхактисиддханта е съвсем неотдавна. Кажете ми някой друг по средата.

Отговор: Чайтаня Махапрабху.

Свами Тиртха: Чайтаня Махапрабху, правилно! Недейте да забравяте за Него! А „Бхагаватам” била любимата книга на Махапрабху. Той казал: „Сред множеството различни разкрити писания, считаме това за най-важното.” Именно затова отделяме толкова много внимание на „Бхагаватам” – защото е Неговият избор. Заради тези раса глави – затова е зрелият плод.

Но в тези три стиха, които обсъждахме досега, имаше възхвала на източника. Знам, че е вече късно, но въпреки това нека ви попитам: Цялата ведическа литература е разделена на два дяла. Кои са те? Шрути

Коментар:  И смрити.

Свами Тиртха: Щом аз кажа шрути, вие казвате смрити. Не е зле. Да, това са двата основни раздела. Шрути – прякото откровение; и смрити – онова, което се помни. И така, към коя категория спадат Пураните? Или към едната, или към другата. Та? Имаше предложение, че спадат към прякото откровение, но всъщност те принадлежат към другата група, а именно смрити, свещената традиция – част са от свещената традиция. Обаче специално в Кали Юга, Пураните, Итихасите, Махабхарата, Рамаяна биват считани за равнозначни на Ведите. Наричат ги Петата Веда. Това е много важно да се разбере – че окончателното заключение на прякото откровение и на свещената традиция е едно и също.

 

(следва продължение)1500-1200_BCE,_Rigveda_manuscript_page_sample_iii,_Sanskrit,_Devanagari

(из лекции Свами Тиртхи, 23.08.2016 вечером, Лудащо)

(продолжение с предыдущей пятницы)

Итак, это объяснение того, почему мы уделяем так много внимания „Бхагавата-пуране” – потому что она обсуждает расу, и, следовательно, это зрелый плод ведической литературы. Но, пожалуйста, дайте мне еще один аргумент, почему мы так высоко ценим ее?

Манджари: Потому что исходит от Шукадева.

Свами Тиртха: О, очень хорошо! Но скажите мне кое-что еще, войдите глубже! Кто является главным авторитетом в нашей школе?

Манджари: Радхика.

Свами Тиртха: Хорошо, как я могу сказать нет? Но, пожалуйста, немного приземлитесь. Похоже, киртан был очень экстатическим. Итак, спускаемся на Землю. Кто является главным авторитетом в нашей линии?

Яшода: Бхактисиддханта Сарасвати.

Свами Тиртха: Хорошо, Радхика и Шукадева слишком много в прошлом. Бхактисиддханта слишком современный. Между этими двумя скажите мне кто-нибудь еще.

Ответ: Чайтаня Махапрабху.

Свами Тиртха: Чайтаня Махапрабху, правильно! Не забывайте о Нем! А „Бхагаватам” была любимой книгой Махапрабху. Он сказал: „Среди множества различных богооткровенных писаний, мы считаем это самым важным.” Именно поэтому уделяем столько внимания „Бхагаватам” – потому что это Его выбор. Благодаря этим раса главам – поэтому она спелый плод.

Но в этих трех стихах, которые мы обсуждали до сих пор, было прославление Источника. Я знаю, что уже немного поздно, но тем не менее позвольте мне задать вам вопрос: вся ведическая литература разделена на две части, два раздела. Какие это два? Шрути

Коментарий:  И смрити.

Свами Тиртха: Если я говорю шрути, вы говорите смрити. Это не плохо. Да, это две основные части. Шрути – прямое откровение и смрити – то, что помнят. Итак, Пураны – к какой категории они принадлежат? Либо одно, либо другое. Так? Было одно предположение, что он принадлежит к прямому откровению, но на самом деле они принадлежат к другому классу. Это смрити, священная традиция, часть священной традиции. Но особенно в Кали-югу Пураны, Итихасы, Махабхарата, Рамаяна – они считаются такими же как Веды. Они считаются Пятой Ведой. Итак, очень важно понять, что окончательный вывод прямого откровения и священной традиции один и тот же.

 

(продолжение следует)