Archives

Calendar

November 2021
M T W T F S S
« Oct   Dec »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  Archive for November 14th, 2021

Nov

14

lord-vishnu

(from a lecture of Swami Tirtha, 04.01.2017, morning, Sofia)

(continues from the previous Monday) 

Now let’s focus our attention on neutrality in divine relationships. The five different rasas are like waves on the ocean of divine love. And from these the first wave is neutrality – shanta-rasa. In that respect this is a general term – when this relationship is not specified, it’s only like a general attachment, doesn’t have special features.

The second explanation of this neutrality is like transparence. It is said just like the precious stones. They are transparent and in whatever environment you put them, they will reflect the same colors and beauties. The devotees also have different-different relationships, and in that sense this is also like a general term.

And finally we can say that this neutrality is like a peaceful relationship to the Supreme, a kind of realized platform. As we expect the practitioners of yoga to be very serene, very peaceful, with a very controlled mind.

Nevertheless if we speak about rasa, that’s a living connection, then we need to add something to this peace. Realization in yoga will bring the peace, the stability. But we need to add something to this peace (shanti) if we speak about shanta-rasa. And the best examples for this are the Kumaras. They are four saintly personalities in the ancient times of creation, they are the mental sons of Brahma, the secondary creator. They have taken birth as realized persons. So much so that they didn’t want to enter into the complicated life of this material universe and therefore they decided to remain as small children, celibate young boys. How can you do that? Only if you are very peaceful and very realized. It’s a very high platform. But you remember the story when they wanted to enter Vaikuntha and they were rejected. There were little curses up and down. And then finally to achieve the peace of the situation Lord Vishnu came. Of course the Kumaras, as realized persons, offered obeisances on the spot with the full peace and realization of their yoga vision. But then what happened? They felt a smell. There were some tulasi manjaris offered at the feet of Vishnu and they felt this smell. And then all the peace of their yoga realization was gone. Their neutrality was surcharged with the yearning: “Yes! I want to meet that person from whom such a smell emanates.” So when such urgency to meet Krishna is added to this neutral realization, then we can speak about rasa.

What are the basic practices of shanta-rasa? This is usually like a passive approach, not so much activity is manifested there. But still, what do you think?

Yashoda: Meditation.

Swami Tirtha: Correct, this is the fourth. The first is listening. When you listen about the glories of Krishna, shravanam. If I’m right, even in the Bible it is said that from listening faith is born. So what will be the result of such an attentive listening? Purification of the heart.

Once there was an occasion. One friend of Gurudev had an ashram in South India. And after cooking one devotee took the utensils to the river to clean them. On the way a snake came and bit him. It’s dangerous. So then what the devotees did when they understood what happened? They came together around this person and started to chant the maha-mantra into his ears. And when he regained the consciousness, immediately the whole village was converted to vaishnavism. “Wow – they said – if the holy name is so powerful, better to have an antidote, because in South India there are many snakes!”

But actually the snakebite – this is the material illusion. We all suffer from that snakebite. We have fainted. So what is the story? By spiritual practice you can regain your consciousness. From this insane condition of material life you can come back to your original consciousness. If you listen to the mantra, you can regain your life, so to say. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare – this is the way to regain our life.

(to be continued)

 

 lord-vishnu

(Szvámí Tírtha 2017. 01. 04-i szófiai reggeli tanításából) 

(az előző hétfői tanítás folytatása) 

Most fókuszáljunk a semleges érzületre az istenhez fűződő kapcsolatok közül. Az öt rasza olyan, mint a hullámok az istenszeretet óceánján. Ezek közül az első hullám a semleges érzület – a sánta-rasza. Ebből a szempontból ez egy általános kifejezés – amikor a kapcsolat jellege még nem meghatározott, csak amolyan általános ragaszkodás van, nincs különleges jellemzője.

A második értelmezése ennek a semleges érzületnek az áttetszőség. Azt mondják, éppen olyanok, mint a drágakövek. Áttetszőek és bármilyen környezetbe helyezzük is őket, visszatükrözik ugyanazokat a színeket és szépségeket. A bhaktáknak is különböző kapcsolataik vannak és ebben az értelemben ez is olyan, mint egy általános kifejezés.

Végül azt mondhatjuk, hogy ez a semleges érzület egy békés kapcsolat a Legfelsőbbel, egyfajta megvalósított szint. Mint, ahogy a jóga gyakorlóival szemben elvárt, hogy nagyon nyugodtak, békések és fegyelmezett tudatúak legyenek.

Azonban, ha a raszákról beszélünk, ami egy élő kapcsolat, akkor hozzá kell adnunk valamit ehhez a békéhez. A jógában a megvalósítás békét és stabilitást eredményez, de ehhez a békéhez (sánti) még hozzá kell tennünk valamit, ha a sánta-raszáról beszélünk. Erre a legjobb példa a négy szentéletű Kumára, akik Brahmának, a másodlagos teremtőnek voltak a szellemi fiai, a teremtés kezdetekor. Megvalósított személyekként születtek, olyannyira, hogy nem akartak belebonyolódni ebbe az anyagi világba, ezért úgy döntöttek, hogy gyermekek maradnak, cölibátusban élő fiatal fiúk. Hogyan tudjátok ezt elérni? Csak úgy, ha nagyon békések és megvalósítottak vagytok. Ez nagyon magas szint, de emlékeztek arra a történetre, amikor be akartak lépni Vaikunthára, de nem engedték be őket. A kialakult vita során mindkét oldalról kis átkozódások hangzottak el.  Végül eljött az Úr Vishnu, hogy a helyzetet békés mederbe terelje. Természetesen a Kumárák, mint megvalósított személyek, nyomban hódolatukat ajánlották teljes jógikus békével. Majd mi történt ezután? Valami nektári illatot éreztek. Éppen néhány tulaszí manydzsarít ajánlottak fel az Úr Visnu lótuszlábainál és ők megérezték ezt az illatot! Majd a jógikus megvalósításuk minden békéje eltűnt. A semlegességüket egy sóvárgás váltotta fel: „Igen! Szeretnék találkozni ezzel a személlyel, aki ilyen illatot áraszt.” Tehát, amikor ehhez a semlegességhez hozzáadódik a Krsnával való találkozás mohó vágya, akkor beszélhetünk raszáról.

Mik a sánta-rasza alapgyakorlatai? Ezek általában olyanok, mint egy passzív közeledés, nincs benne túl sok aktivitás. Mit gondoltok?

Jasódá: Meditáció.

Szvámí Tírtha: Helyes, ez a negyedik. Az első a hallás, amikor Krsna dicsőségéről hallotok, sravanam. Ha jól tudom, még a Bibliában is azt mondják, hogy a hallásból születik a hit. Tehát mi lesz az eredménye egy ilyen figyelmes hallgatásnak? A szív megtisztulása.

Egy alkalommal Gurudév egyik tanítványának, dél-Indiai ásramában az történt, hogy főzés után az egyik bhakta a folyóhoz vitte elmosni az edényeket, de útközben megmarta egy kígyó. Ez nagyon veszélyes!  Mit tettek a bhakták, amikor látták, hogy mi történt? Körbeállták őt és a fülébe zengték a mahá- mantrát. Amikor magához tért már az egész falu áttért a vaisnavizmusra. – „Hűha – mondták – ha ilyen erős a Szent Név, jobb, ha van „ilyen” ellenszerünk, mivel nagyon sok kígyó él Dél-Indiában”!

Igazából a kígyómarás az az anyagi illúzió. Mindannyian szenvedünk ettől a kígyómarástól. Elájultunk. Tehát mi a lényeg? A lelki gyakorlatokkal visszanyerhetjük a tudatosságunkat. Az anyagi élet őrületéből visszatérhetünk az eredeti tudatosságunk állapotához. Ha halljátok a mantrát visszanyerhetitek az életeteket Haré Krsna, Haré Krsna, Krsna Krsna, Haré Haré, Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré – ez az út, hogy visszaszerezhessük az életünket.

(folytatása következik)

 lord-vishnu

(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2017, сутрин, София)

(продължава от предишния понеделник) 

Нека сега насочим вниманието си към неутралността в божествените взаимоотношения. Петте различни раси са като вълни в океана на божествената любов. От тях първата вълна е неутралността – шанта-раса. В този смисъл това е общ термин – когато свързаността не е специфична, а е просто основна привързаност, няма някакви специални характеристики.

Второто обяснение на тази неутралност е нещо като прозрачност. Сравнява се със скъпоценните камъни. Те са прозрачни и в каквато среда ги поставят, ще отразят такива цветове и красоти. Преданите също имат най-различни взаимоотношения, и в този смисъл това също е общ термин.

Накрая можем да кажем, че неутралността е като спокойна връзка с Върховния, един вид ниво на осъзнатост, каквото очакваме от йога практикуващите – да са много ведри, много спокойни, с много овладян ум.

При все това, ако говорим за раса, а тя е жива връзка, тогава трябва да добавим нещо към това спокойствие. Реализацията в йога ще донесе умиротворение, стабилност. Но трябва да добавим нещо към този мир (шанти), щом говорим за шанта-раса. Най-добрият пример за това са Кумарите. Те са четирима светци в древните времена на сътворението, родени от ума на Брахма, вторичния творец, които още от раждането си били себеосъзнати. До такава степен, че не искали да се въвличат в сложния живот на тази материална вселена и затова решили да останат в облика на малки деца, девствени момчета. Как може някой да направи това? Само ако е много умиротворен и осъзнат. Това е много висше ниво. Но помните историята как те искали да влязат във Ваикунтха и били възпрени. Раздали се малко проклятия. И накрая, за да успокои ситуацията, дошъл Бог Вишну. Разбира се Кумарите, като осъзнати души, поднесли веднага почитанията си, с цялото спокойствие и реализация на своята йога визия. Но какво се случило тогава? Те доловили ухание. В нозете на Вишну били поднесени няколко туласи манджари и те усетили аромата им. Тогава цялото умиротворение на тяхната йога реализация ги напуснало. Неутралността им се изпълнила с копнеж: „Да! Искам да срещна оногова, който излъчва такова ухание.” Когато такава неотложност да се срещне Кришна се добави към неутралната осъзнатост, тогава можем да говорим за раса.

Какви са основните практики на шанта-раса? Тя обикновено е по-скоро пасивен подход, няма кой знае каква дейност в нея. Но все пак, как мислите?

Яшода: Медитация.

Свами Тиртха: Правилно, това е четвъртото. Първото е слушане – когато слушаш за славата на Кришна, шраванам. Ако си спомням правилно, дори в Библията се казва, че вярата се ражда от слушането. И какъв ще бъде резултатът от такова внимателно слушане? Пречистване на сърцето.

Веднъж имало една случка. Един приятел на Гурудев имал ашрам в Южна Индия. След готвенето, един от преданите занесъл тенджерите на реката да ги измие. По пътя го ухапала змия – това е опасно. И какво направили преданите, като разбрали какво се е случило? Насъбрали се около него и започнали да повтарят махамантрата в ушите му. А когато той дошъл на себе си, незабавно всички в селото станали ваишнави. „О, – казали си те – щом святото име е толкова могъщо, по-добре да имаме противоотрова, защото в Южна Индия има много змии!”

Ала всъщност змийското ухапване – това е материалната илюзия. Ние всички страдаме от нейното змийско ухапване. В несвяст сме. Така че какво казва тази история? Чрез духовна практика можете да дойдете на себе си. От тези безумни условия в материалния свят, можете да се завърнете в изначалното си съзнание. Ако слушате мантрата, можете да се съживите, така да се каже. Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе – това е начинът да си възвърнем живота.

(следва продължение)