Archives

Calendar

November 2021
M T W T F S S
« Oct   Dec »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  Archive for November 11th, 2021

108138602_634165767491773_5514477138767364462_n

(from a lecture of Swami Tirtha, 23.08.2016, morning, Ludasto)

(continues from the previous Friday)

Shrimad Bhagavatam is a fruit. And fruits are sweet. How to judge whether a fruit is really ripe or not? If it is touched and picked by the beak of a parrot, then you can be sure that this is sweet. The fruit of the Shrimad Bhagavatam was emanating from the beak, from the lips of Shukadeva Goswami.

Parrots are considered very precious in our process. In India, also in Vrindavana, there are a lot of parrots. They are this green type, very loud. Nevertheless you are never annoyed by their noise. And why they are appreciated so much there? Because they are transmitting messages. When Radha and Govinda cannot meet, They want to communicate. It’s little complicated – under the care of the families and the social customs, etc. etc. it’s impossible to meet. There were no handy phones at that time. So, some kind of communication must have been there. And They have chosen the parrots to be Their messengers. From this you can see how much we have degraded in this Kali Yuga. Instead of green parrots we use black telephones. There is a living messenger and here is a dead construction. Yet usually people use this messenger for the same purpose – love messages. But the messages that you send should reflect the victory of dharma over adharma, the victory of the spirit over the matter, the victory of the truth over the illusion. Because this is provided by Shukadeva Goswami in the Shrimad Bhagavatam. It became more tasteful than before. Although it was relishable for all, including liberated souls.

Pibata bhagavatam rasa[1]. Pibata – drink, taste the nectar of the Bhagavatam. And how you can drink the nectar of the Bhagavatam – by your ears. So, a mystic transformation happens to the audience. Now you removed your locks to open up your ears more. This is the mystic transformation that we need. So that we can convert this limited material constitution into a spiritual receiver. A spiritual receiver of the transcendental message. And just like in the first verse there was one very important expression, this was the svarat – the independent Supreme, here is another very important thing mentioned – rasika. Rasika! “Those who are expert in relishing rasa.”

This is a very delicate part of spiritual cultivation. This is not jungle warfare. This is a very delicate part of spiritual cultivation. This is a search for the treasure. Just to take one example from cultivating rasa. Mahaprabhu’s devotees were so sensitive that whenever they met Mahaprabhu, their beloved Lord, immediately they could understand and feel the special emotional mood that He enjoyed. And they could quote the shastras, the shlokas, the rasik stories accordingly. When Mahaprabhu was too much in the mood, they started to quote something that will pacify Him. When He was too much passive, then they quoted something that will agitate Him. Always according to His taste. So, you see what a depth of refined sensitive approach! It’s not that ‘I come with my problems’. No, ‘I come to serve You according to Your taste’. When you come with your problems – this is the jungle warfare. When you understand something about this rasik approach – this is the search for the treasure. So, decide for yourself whether you want to be an anarchist, in the group of the partisan warfare, or you are a hunter for the treasures. And if you enroll in the hunters’ group for the treasures, then come with rasa. Don’t come with a bag of problems.

(to be continued)

[1] Shrimad Bhagavatam 1.1.3108138602_634165767491773_5514477138767364462_n

(Szvámí Tírtha 2016. 08. 23-i ludastói reggeli tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

A Srímad Bhágavatam egy gyümölcs, s a gyümölcsök általában édesek szoktak lenni. Hogyan tudjuk eldönteni, hogy vajon igazán érett egy gyümölcs vagy sem? Ha már belecsípett egy papagáj a csőrével, akkor biztosak lehettek abban, hogy az már elég édes. A Srímad Bhágavatam érett gyümölcse Sukadév gószvámín keresztül áradt ki, miután megízlelte ajkaival.

A papagájokat nagyon értékesnek tartják a folyamatunkban! Indiában és Vrndávanban is sok papagáj található, melyek közül a zöld fajták különösen hangosak, ennek ellenére mégsem bosszantó a hangjuk! S vajon miért tisztelik őket annyira? Mivel ők viszik a híreket, amikor Rádhá és Góvinda nem tudnak találkozni, de szeretnének valahogy beszélgetni. Kissé bonyolult – a szülői felügyelet, a társadalmi szokások és egyéb okok miatt lehetetlen, hogy találkozzanak! Akkoriban még nem voltak mobiltelefonok. Ezért kellett valamiféle megoldás, hogy kommunikálni tudjanak és Ők a papagájokat választották, hogy a hírvivőik legyenek. Ebből láthatjátok, hogy mennyire degradálódtunk itt a kali-jugában. Zöld papagájok helyett fekete telefonokat, élő hírvivők helyett halott szerkezeteket használunk. Mégis általában az emberek ugyanarra a célra használják ezt az üzenetközvetítő eszközt, mégpedig szerelmes üzenetek továbbítására. Viszont az üzeneteknek, melyet küldötök tükrözniük kell a dharma győzelmét az adharma felett, a lélek győzelmét az anyag felett és az igazság győzelmét az illúzió felett! Ezt a tanítást adja Sukadév gószvámí a Srímad Bhágavatamban. Ezáltal vált sokkal ízletesebbé, mint korábban volt! Bár már addig is ízletes volt mindenkinek, beleértve a felszabadult lelkeket is.

„Pibata bhágavatam raszam[1]. Pibata – igyátok, ízleljétek a Bhágavatam nektárját! S hogyan tudjátok inni a Bhágavatam nektárját? A füleitekkel. Tehát a hallgatóságban egy misztikus átalakulás történik. Most sikerült eltávolítanotok a zárat, hogy jobban kinyithassátok a füleiteket. Erre a misztikus átalakulásra van szükségünk, hogy ezt a korlátozott anyagi szerkezetet átalakíthassuk lelki receptorokká, a transzcendentális üzenet lelki befogadójává. S éppúgy, mint ahogy az első versben volt egy nagyon fontos kifejezés, mégpedig a szvarát – a független, mely a Legfelsőbbre vonatkozott, itt is, egy másik nagyon fontos dolog van említve – a raszikáh. Raszikáh! „Azok, akik jártasak a rasza megízlelésében.”

Ez egy nagyon kifinomult része a lelki gyakorlatoknak. Ez nem dzsungelharc! Ez egy nagyon kifinomult része a lelki gyakorlatoknak. Ez a kincskeresés. Vegyünk egy példát a rasza megéléséről. Maháprabhu bhaktái annyira érzékenyek voltak, hogy valahányszor találkoztak Maháprabhuval, szeretett Urukkal, azonnal képesek voltak megérteni és átérezni azt a különleges érzelmi hangulatot, amiben Maháprabhu éppen volt. Aszerint tudták idézni a hangulatához illő szentírást, verseket vagy történeteket. Amikor Maháprabhu túlontúl belemélyedt egy bizonyos hangulatba, akkor elkezdtek olyasvalamit idézni, ami megnyugtatta. Amikor túlzottan passzív hangulatban volt, akkor idéztek valamit, ami kissé felkavarta, mindig a szívének kedves hangulatot. Tehát látjátok, hogy milyen mélységei vannak a kifinomult, érzékeny társulásnak! Nem arról van szó, hogy ‘Előhozakodok a problémáimmal’. Nem! ‘Azért jöttem, hogy a Neked kedves hangulatban szolgálhassalak’. Amikor a problémáitokkal hozakodtok elő, az olyan, mint a dzsungelharc, amikor viszont megértetek valamit ebből a raszikus hangulatú közeledésből, az a kincsvadászat. Tehát döntsétek el, hogy anarchisták akartok-e lenni a partizánharcosok csoportjában vagy pedig kincsvadászok. S ha a kincsvadászok csoportjába álltok be, akkor rasza hangulatban közelítsetek. Ne egy nagy adag problémával jöjjetek!

(folytatása következik)

[1] Srímad Bhágavatam 1.1.3.108138602_634165767491773_5514477138767364462_n

(от лекция на Свами Тиртха, 23.08.2016, сутрин, Лудащо)

(продължава от предишния петък)

„Шримад Бхагаватам” е плод. Плодовете са сладки. Как може да се прецени дали един плод е наистина зрял или не? Ако е накълван от човката на папагал, можете да сте сигурни, че е сладък. А плодът на „Шримад Бхагаватам” излиза от „човката”, от устните на Шукадева Госвами.

Папагалите се считат за нещо много ценно в нашия процес. В Индия, а също и във Вриндавана, има много папагали. Те са зелени и много шумни. При все това техният шум никога не дразни. И защо ги ценят толкова много? Защото те предават съобщения. Когато Радха и Говинда не могат да се срещнат, Те искат да общуват. А това е доста сложно под надзора на семействата, обществените привички и т.н. – за Тях е невъзможно да се срещнат. По онова време не е имало мобилни телефони. Но им е било нужно някакво общуване. И Те са избрали папагалите за Свои пратеници. По това се вижда колко сме деградирали ние в Кали Юга. Вместо зелени папагали, използваме черни телефони. Онова е жив пратеник, а това – мъртъв предмет. Но хората пак ползват месинджър със същата цел – за любовни послания. Само че посланията, които изпращате, трябва да отразяват победата на дхарма над адхарма, победата на духа над материята, победата на истината над илюзията. Защото това ни дава Шукадева Госвами в „Шримад Бхагаватам”. Той е станал по-вкусен от преди, макар да е бил наслада за всички, дори за освободените души.

Пибата бхагаватам раса[1]. Пибата – пийте, вкусвайте нектара на „Бхагаватам”. А как можете да пиете нектара на „Бхагаватам”? През ушите. Така със слушателите се случва мистична трансформация. Премахнали сте резетата и сте отворили още повече ушите си. Това е мистичната промяна, от която се нуждаем, за да можем да превърнем тази ограничена материална конструкция в духовен приемник. Духовен приемник на трансценденталното послание. И както в първия стих имаше един много важен израз, сварат – независимият Бог, тук е споменато друго много важно нещо – расика. Расика –  „тези, които умеят да вкусват раса.”

Това е много деликатна част от духовното отглеждане. То не е бой в джунглата, а много фина страна на духовното култивиране. То е търсене на съкровище. Да вземем един пример от насърчаването на раса: преданите на Махапрабху били толкова чувствителни, че когато и да срещнели Махапрабху, техния възлюбен Господ, незабавно съумявали да разберат и усетят специфичното емоционално настроение, което вкусвал в момента. И можели да цитират подходящите шастри, шлоки и раса истории. Когато Махапрабху бил навлязъл прекалено надълбоко в настроението, те започвали да цитират нещо, което да Го успокои. А когато бил твърде пасивен, цитирали нещо, което да Го развълнува. Винаги в съответствие с Неговия вкус. Виждате какви дълбини на пречистен сетивен подход. Не „Аз идвам с моите проблеми”. Не – „Аз идвам да Ти служа според Твоето желание”. Когато идвате с проблемите си – това е боят в джунглата. А когато разберете нещичко за този раса подход – това е търсенето на съкровището. Така че изберете сами дали искате да сте партизани в джунглата или ловци на съкровища. А ако изберете да сте сред ловците на съкровища, елате с раса, не идвайте с торбата си с проблеми.

(следва продължение)

[1] „Шримад Бхагаватам” 1.1.3108138602_634165767491773_5514477138767364462_n

(из лекции Свами Тиртхи, 23.08.2016, утром, Лудащо)

(продолжение с предыдущей пятницы)

„Шримад Бхагаватам” это плод. Плоды сладкие. Как можно определить действительно ли плод спелый? Если он наклеван клювом попугая, можете быть уверены, что он сладкий. А плод „Шримад Бхагаватам” вышел из „клюва”, из уст Шукадева Госвами.

В нашем процессе попугаи считаются очень ценными. В Индии, также во Вриндаване, много попугаев. Они такие зеленые, очень громкие. Тем не менее, вас никогда не раздражает их шум. И почему их там так ценят? Потому что они передают сообщения. Когда Радха и Говинда не могут встретиться, Они хотят общаться. Это довольно сложно – под опекой семьи, социальных обычаев и т.д. Встретиться было невозможно. В то время не было портативных телефонов. Но должно было быть какое-то общение. И Они выбрали попугаев в качестве посланников. Из этого вы можете увидеть, насколько мы деградировали в эту Кали-югу. Вместо зеленых попугаев мы используем черные телефоны. То живой веститель, а это мертвый предмет. Но обычно люди используют этот мессенджер для той же цели – любовных сообщений. Но послания, которые вы отправляете, должны отражать победу дхармы над адхармой, победу духа над материей, победу истины над иллюзией. Потому что это дает нам Шукадева Госвами в „Шримад Бхагаватам”. Он стал вкуснее, чем раньше. Хотя он и так был приятен для всех, в том числе и для освобожденных душ.

Пибата бхагаватам раса[1]. Пибата – пейте, вкушайте нектар „Бхагаватам”. А как можете пить нектар „Бхагаватам”? Через уши. Так со слушателями происходит мистическая трансформация. Теперь вы убрали локон, чтобы лучше раскрыть уши. Это та мистическая трансформация, которая нам нужна. Чтобы мы могли превратить эту ограниченную материальную конструкцию в духовного приемника. Духовный получатель трансцендентного послания. И так же, как в первом стихе было одно очень важное выражение, это было сварат – независимый Всевышний, здесь упоминается еще одна очень важная вещь – расика. Расика – „те, которые умеют вкушать расу.”

Это очень деликатная часть духовного совершенствования. Это не война в джунглях. Это очень деликатная часть духовного созревания. Это поиск сокровищ. Возьмем один пример из практики расы. Преданные Махапрабху были настолько чувствительны, что всякий раз, когда они встречали Махапрабху, своего возлюбленного Господа, сразу же могли понять и почувствовать особое эмоциональное настроение, которым Он наслаждался. И они могли соответственно цитировать шастры, шлоки и расика истории. Когда Махапрабху был слишком глубоко в настроении, они начинали цитировать то, что Его бы успокоило. Когда Он был слишком пассивен, они цитировали то, что  Его бы взволновало. Всегда по Его вкусу.

Вы видите, какая глубина изысканного чуткого подхода! Не то, что „я пришел со своими проблемами”. Нет, „Я пришел служить Тебе по Твоему вкусу”. Когда вы приходите со своими проблемами – это война в джунглях. Когда вы что-то понимаете в этом расика-подходе – это поиск клада. Итак, решайте сами, хотите ли вы быть партизаном джунглях или вы охотник за сокровищами. А если ты записываешься в отряд охотников за сокровищами, то приходи с расой. Не приходите с мешком проблем.

(продолжение следует)

[1] „Шримад Бхагаватам” 1.1.3