Archives

Calendar

November 2021
M T W T F S S
« Oct   Dec »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  Archive for November 4th, 2021

писател

(from a lecture of Swami Tirtha, 23.08.2016, morning, Ludasto)

Dharmah projjhita-kaitavo ‘tra[1] – rejecting all materially motivated dharma ambitions. This topic discusses purely and in a very refined manner the highest truth. And this is considered to be a very precious gem in the Vedic literature. How it is – is described in the next verse.

nigama-kalpa-taror galitam phalam

shuka-mukhad amrita-drava-samyutam

pibata bhagavatam rasam alayam

muhur aho rasika bhuvi bhavukah[2]

“O expert and thoughtful men, relish Shrimad Bhagavatam, the mature fruit of the desire tree of Vedic literatures. It emanated from the lips of Shukadeva Gosvami. Therefore this fruit has become even more tasteful, although its nectarean juice was already relishable for all, including liberated souls.”

A tree. Special tree, wish-fulfilling tree. Made of literature, containing divine truth. Such a special tree that will fulfill desires – kalpataru. Vedas are compared to such a desire tree. We all have different-different desires. If you approach the knowledge, the science of the Vedas, then you will be satisfied, you will be remunerated. Most of us have material desires, but some of us do have some spiritual desires as well. Therefore we have to be careful about the desire tree of the Vedas, because it will fulfill your material ambitions also. Anybody likes to cultivate gardens here? Manjari, I heard that you have one tomato. When you try to cultivate your precious one little tomato, how many weeds will start up with that?

Manjari: At least ten.

Swami Tirtha: You see, our small little tomato is our one spiritual desire. While the many weeds are the material ambitions. Therefore in spiritual gardening we have to be very careful, because sometimes it happens that we do some spiritual practice and nevertheless material ambitions will grow. Why? Because the desire tree of the Vedas will fulfill all desires, whatever you have. But then what to do? Give up all spiritual practices, because they might nourish our material ambitions? This is not my suggestion. In the previous verse we got the key, how to sit under the desire tree of the Vedas, in what consciousness, in what manner – rejecting all material ambitions concerning dharma. If you purify your willingness, then you can sit under this tree, then you will have no problems. Therefore only the expert and thoughtful men are invited – those who need this wisdom, not the knowledge. Wisdom is beyond knowledge. Knowledge is theory, wisdom is practice. That is the difference; if you have this wisdom, then you can come, you are invited. If you only have knowledge that means you have only information, no transformation has happened yet. And what is the transformation? That is the transformation of the heart, the purification of the mind and consciousness. This is the victory of dharma over adharma.

Wise and expert. Who is an expert? The one who can apply the theory. Because if you are very clever in argumentation and in formulating different theories, but you cannot drive a nail into a piece of wood, then you are zero. If you have splendid ideas how to save the whole world, but somebody is suffering by your side and you walk by, then what is the application of your wisdom? Expert also means that you have gained some experience, you are experienced. Such a person had faced many troubles, but nevertheless his or her enthusiasm is not broken. And sometimes we don’t know what a success is and what a failure is. For example, if you are an engineer of bombs, what is a success – if your bomb explodes? On the information platform this is a success. On a karmic platform this is a big disaster. Yet if on the obvious platform your bomb doesn’t explode, that’s a failure, but on the higher platform this is a real success. You could create such a weapon that doesn’t work – so nice! Expert. Expert means you are experienced. We can also say that this is a person who has realizations. But what is the topic of our experience? This is not the limited experience of material life, but experience of spiritual taste.

(to be continued)

[1] Shrimad Bhagavatam 1.1.2

[2] Shrimad Bhagavatam 1.1.3писател

(Szvámí Tírtha 2016. 08. 23-i ludastói reggeli tanításából)

Dharmah próddzshita kaitavó’tra [1] – elvetve minden anyagi célú vallásos (dharma) cselekedetet. Ez a vers tisztán feltárja és nagyon kifinomultan elemzi a legmagasabb igazságot. A Védikus Irodalomban ez egy nagyon értékes gyöngyszemként van számon tartva. Hogy ez miként valósul meg -, azt a következő vers taglalja.

nigama-kalpa-tarór galitam phalam
suka-mukhád amrta-drava-szamjutam
pibata bhágavatam raszam álajam
muhur ahó rasziká bhuvi bhávukáh
[2]

„Óh, tapasztalt bölcsek, ízleljétek meg a Srímad Bhágavatamot, a Védikus Irodalom kívánságteljesítő fájának érett gyümölcsét! Srí Sukadév gószvámí ajkairól fakad e gyümölcs, s ezért még zamatosabbá vált, bár nektárja mindig ízletes volt mindenki, még a felszabadult lelkek számára is.”

Egy fa, egy különleges fa, egy kívánságteljesítő fa, mely a Védikus Irodalomból áll és az isteni igazságot tartalmazza. Az ilyen különleges fát, mely kívánságteljesítő – kalpataruként említik. A Védákat egy ilyen kívánságfához hasonlítják. Mindannyiunknak különböző vágyai vannak. Ha megpróbáltok közelébe férkőzni ennek a tudásnak, a Védák tudományának, akkor elégedetté váltok, elnyeritek a jutalmatokat. Legtöbbünknek anyagi, de néhányunknak lelki vágyai is vannak. Így hát óvatosnak kell lennünk a Védák kívánságteljesítő fájával, mert az anyagi ambícióitokat is beteljesíti. Van közöttetek olyan, aki szeret kertészkedni? Manydzsarí, hallottam, hogy van egy paradicsomod! Nos, amikor nekilátsz gondozni az egyetlen drága kis paradicsomodat, hány gaz kezd el vele együtt növekedni?

Manydzsarí: Legalább tíz.

Szvámí Tírtha: Látjátok, a mi kis paradicsomunk az egyetlen lelki vágyunk, míg a sok gaz körülötte az anyagi ambícióink. Ezért a lelki kertészkedés során nagyon óvatosnak kell lennünk, mert néha előfordul, hogy végzünk valamilyen lelki gyakorlatot, de annak ellenére az anyagi ambíciók növekednek. Miért? Mivel a Védák kívánságteljesítő fája minden vágyat teljesít, bármi is legyen az! De akkor mitévők legyünk? Adjuk fel valamennyi lelki gyakorlatunkat, mert azok az anyagi ambícióinkat táplálják? Ezt nem javasolnám. Az előző vers megmutatta számunkra a megoldást, hogyan üljünk a Védák kívánságteljesítő fája alatt, milyen tudatban, milyen módon – elutasítva minden, dharmával kapcsolatos anyagi ambíciót. Ha megtisztítjátok a szándékotokat, akkor már odaülhettek a fa alá, akkor már nem lesznek problémáitok. Ezért csak a szakavatott és megfontolt férfiak vannak meghívva – azok, akiknek szüksége van erre a bölcsességre, nem csupán a tudásra. A bölcsesség meghaladja a tudást. A tudás elmélet, a bölcsesség gyakorlat. Ez a különbség, hogy ha rendelkeztek ezzel a bölcsességgel, akkor jöhettek, meghívottak vagytok. Ha pusztán tudásotok van, az azt jelenti, hogy csak információtok van, még nem történt meg az átalakulás. S mi is ez az átalakulás? A szív átalakulása, az elme és a tudat megtisztulása. Ez a dharma győzelme az adharma felett.

Bölcs és szakavatott. Ki a szakavatott? Az, aki alkalmazni tudja az elméletet, mivel, ha nagyon ügyesen tudtok érvelni ill. a különböző elméleteket megfogalmazni, de nem tudtok szöget verni egy fadarabba, akkor hiábavalók vagytok. Ha remek ötleteitek vannak arra vonatkozólag, hogyan mentsétek meg az egész világot, de valaki szenved a környezetetekben és ti csak elsétáltok mellette, akkor mi haszna a bölcsességeteknek? A szakavatott azt is jelenti, hogy szert tettetek már némi tapasztalatra, tapasztaltak vagytok. Az ilyen ember már szembesült számos problémával és mégsem veszítette el a lelkesedését. S néha nem tudjuk, hogy mi a siker és mi a kudarc. Például, ha bombaszakértők vagytok, akkor abban az esetben mi a siker – ha felrobban a bombátok? Informatív szinten ez a siker. Karmikus szinten ez egy hatalmas katasztrófa. Mégis, ha köznapi szinten a bombátok nem robban fel, az egy kudarc, de magasabb szinten ez egy valódi siker. Létrehozhattok egy ilyen fegyvert, ami nem működik – az másokra nézve szép dolog! Sőt kiváló! A kiváló (expert) azt jelenti, hogy tapasztalt (experienced). Azt is mondhatjuk, hogy az a személy, akinek van megvalósítása. De mi a tapasztalatunk témája? Nem az anyagi élet viszonylagos ismerete, hanem a lelki ízek megtapasztalása.

(folytatása következik)

[1] Srímad Bhágavatam 1.1.2.

[2] Srímad Bhágavatam 1.1.3.писател

(от лекция на Свами Тиртха, 23.08.2016, сутрин, Лудащо)

Дхармах проджхита-кайтаво ‘тра[1] – отхвърляйки всички материално мотивирани дхарма амбиции. Тази тема обсъжда чисто, по много рафиниран начин най-висшата истина. И е считана за много скъпоценен камък на ведическата литература. Защо е описано в следващия стих:

нигама-калпа-тарор галитам пхалам

шука-мукхад амрита-драва-самютам

пибата бхагаватам расам алаям

мухур ахо расика бхуви бхавуках[2]

„О, опитни и дълбокомислени люде, вкусвайте „Шримад Бхагаватам”, зрелия плод на сбъдващото желанията дърво на ведическата литература. Той излиза от устните на Шукадева Госвами и затова този плод е станал дори още по-вкусен, макар нектарният му вкус бездруго вече да е бил наслада за всички, дори за освободените души.”

Дърво. Специално дърво, сбъдващо желанията дърво. Дърво на литературата, съдържаща божествената истина. Такова специално дърво, което сбъдва желанията – калпатару. Ведите са сравнени с такова дърво на желанията. Ние всички имаме най-различни желания. Ако се обърнете към познанието, към ведическата наука, ще бъдете удовлетворени, ще бъдете възнаградени. Повечето от нас имат материални желания, но някои имат и духовни желания. Затова трябва да сме внимателни с ведическото дърво на желанията, защото то ще изпълни и материалните ви амбиции. Някой тук обича ли да отглежда градина? Манджари, чух, че ти имаш един домат. Докато се стараеш да отглеждаш своя едничък мъничък домат, колко плевели ще пораснат заедно с него?

Манджари: Поне десет.

Свами Тиртха: Виждате ли, нашият мъничък домат е нашето единствено духовно желание. А множеството плевели са материалните ни стремежи. Затова в духовното градинарство трябва да сме много внимателни, защото понякога се случва да извършваме духовна практика, ала при все това материалните амбиции да растат. Защото сбъдващото желанията дърво на Ведите изпълнява всички желания, каквито и да са те. Тогава какво да правим? Да изоставим всякаква духовна практика, понеже може да подхранва материалните ни амбиции? Не това е предложението ми. В предишния стих получихме ключа как да седим под ведическото дърво на желанията, в какво съзнание, с какво отношение – отхвърляйки всякакви материални стремежи свързани с дхарма. Ако пречистите своята готовност, сядайки под това дърво, тогава няма да имате проблеми. Затова само опитните и дълбокомислени люде са поканени – тези, които се нуждаят от мъдрост, а не от знание. Мъдростта е отвъд знанието. Знанието е теория, мъдростта е практика. В това е разликата; ако имате тази мъдрост, можете да дойдете, поканени сте. Ако просто имате знание, това означава, че имате само информация, но още не се е случила никаква трансформация. А каква е трансформацията? Тя е промяна в сърцето, пречистване на ума и съзнанието. Това е победата на дхарма над адхарма.

Опитни и дълбокомислени. Кой е опитен? Този, който умее да прилага теорията. Защото ако сте много остроумни в споровете и във формулирането на различни теории, обаче един пирон не можете да забиете в парче дърво, не струвате. Ако имате великолепни идеи как да спасите целия свят, ала отминавате страдащия край вас, какво е приложението на вашата мъдрост? Опитни означава също, че сте придобили известен опит. Такъв човек се е изправил пред множество проблеми, но при все това ентусиазмът му не се е пречупил. И понякога не знаем кое е успех и кое провал. Например, ако сте инженер на бомби, кое е успех – бомбата ви да избухне ли? На нивото на информацията това е успех. На кармично ниво е огромно бедствие. Но ако на очевидното ниво бомбата ви не избухне, това е провал, само че на по-висшето ниво е истински успех. Успели сте да създадете оръжие, което не работи – колко хубаво! Опитен. Опитен означава, че сте преживели много. Можем да кажем също и че това е човек с осъзнавания. Но какъв е обектът на нашата опитност? Това не са ограничените преживявания в материалния живот, а изпитването на духовен вкус.

(следва продължение)

[1] „Шримад Бхагаватам” 1.1.2

[2] „Шримад Бхагаватам” 1.1.3писател

(из лекции Свами Тиртхи, 23.08.2016, утром, Лудащо)

Дхармах проджхита-кайтаво ‘тра[1] – отказ от всех материально мотивированных дхарма амбиций. В этой теме чисто и очень тонко обсуждается высшая истина. И это считается очень драгоценной жемчужиной в ведической литературе. Почему – это рассказывается в следующем стихе:

нигама-калпа-тарор галитам пхалам

шука-мукхад амрита-драва-самютам

пибата бхагаватам расам алаям

мухур ахо расика бхуви бхавуках[2]

„О искушенные и вдумчивые люди, вкусите „Шримад-Бхагаватам” зрелый плод древа желаний ведической литературы. Он изошел из уст Шри Шукадевы Госвами, отчего стал еще вкуснее, хотя его нектарный сок и прежде приносил наслаждение всем, включая и освобожденные души.”

Дерево. Особенное дерево, дерево исполняющее желания. Сделано из литературы, содержащей божественную истину. Такое особое дерево, которое выполняет желания – калпатару. Веды сравнивают с таким деревом желаний. У всех нас самые разные желания. Если вы приблизитесь к знанию, к ведической науке, тогда вы будете удовлетворены, вы получите вознаграждение. У большинства из нас есть материальные желания, но у некоторых есть и духовные желания. Поэтому мы должны быть осторожны с деревом желаний Вед, потому что оно также удовлетворит и ваши материальные амбиции. Кто-нибудь любит здесь разводить сады? Манджари, я слышал, что у тебя есть один помидор. Когда вы пытаетесь вырастить свой драгоценный один маленький помидор, сколько сорняков при этом прорастет?

Манджари: По крайней мере десять.

Свами Тиртха: Видите ли, наш маленький помидор – наше единственное духовное желание. В то время как много сорняков – это материальные амбиции. Поэтому в духовном садоводстве мы должны быть очень осторожны, потому что иногда случается, что мы занимаемся духовной практикой, и, тем не менее, материальные амбиции будут расти. Почему? Потому что древо желаний Вед исполнит все желания, какими бы они ни были. Но что тогда делать? Отказаться от всех духовных практик, потому что они могут питать наши материальные амбиции? Этого я  не предлагаю. В предыдущем стихе мы получили ключ, как сидеть под деревом желаний Вед, в каком сознании, каким образом – отвергая все материальные амбиции относительно дхармы. Если вы очистите свою готовность, тогда вы сможете сесть под этим деревом, тогда у вас не будет проблем. Поэтому приглашаются только опытные и вдумчивые люди – те, кому нужна эта мудрость, а не знания. Мудрость выше знания. Знание – это теория, мудрость – это практика. В этом разница; если у вас есть эта мудрость, тогда вы можете прийти, вас приглашают. Если у вас есть только знания, а это значит, что у вас есть только информация, трансформация еще не произошла. А что такое трансформация? Это преобразование сердца, очищение ума и сознания. Это победа дхармы над адхармой.

Мудрые и опытные. Кто такой опытный? Тот, кто может применить теорию. Потому что, если вы очень умны в аргументации и формулировке различных теорий, но не можете вбить гвоздь в кусок дерева, тогда вы – ноль. Если у вас есть прекрасные идеи, как спасти весь мир, но кто-то страдает рядом с вами, и вы проходите мимо, тогда в чем применение вашей мудрости? Опытный также означает, что вы приобрели некоторый опыт, у вас есть опыт. У такого человека было много неприятностей, но тем не менее его энтузиазм не сломлен. А иногда мы не знаем, что такое успех и что такое неудача.

Например, если вы инженер по бомбам, что считается успехом – если ваша бомба взорвется? На информационной платформе это успех. На кармическом уровне это большая катастрофа. Но если на очевидной платформе ваша бомба не взорвется, это провал, а на более высокой платформе это настоящий успех. Вы смогли создать такое оружие, которое не работает – как хорошо! Опытный. Опытный означает, что у вас есть опыт. Мы также можем сказать, что это человек, у которого есть осознания. Но какова тема нашего опыта? Это не ограниченный опыт материальной жизни, а опыт духовного вкуса.

(продолжение следует)

[1] „Шримад Бхагаватам” 1.1.2

[2] „Шримад Бхагаватам” 1.1.3