Archives

Calendar

October 2021
M T W T F S S
« Sep    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031Archive for October 7th, 2021

74789382_10214765104030751_9209126781385179136_n

(from a lecture of Swami Tirtha, 22.08.2016 morning, Ludasto)

What is the point of a spiritual meeting? To discuss the spiritual truth and to elevate the consciousness. Or, in a devotional manner – to fly your soul. Because elevating the consciousness is very dry, while flying the soul is very sweet. Nevertheless sometimes instead of flying you might feel like a half dead pigeon dipped in tar. What kind of flying is this? Unreal. Many times when you think you fly, actually you are just flapping your wings in the tar. Then what to do? How can we touch something real? If we want to touch the essence, we have to follow the example of the great ones. How to touch transcendence, an encounter with divinity, as we discussed last time in Sofia? Offer you respects.

“O my Lord, Shri Krishna, son of Vasudeva, O all-pervading Personality of Godhead, I offer my respectful obeisances unto You. I meditate upon Lord Shri Krishna because He is the Absolute Truth and the primeval cause of all causes of the creation, sustenance and destruction of the manifested universes. He is directly and indirectly conscious of all manifestations, and He is independent because there is no other cause beyond Him. It is He only who first imparted the Vedic knowledge unto the heart of Brahmaji, the original living being. By Him even the great sages and demigods are placed into illusion, as one is bewildered by the illusory representations of water seen in fire, or land seen on water. Only because of Him do the material universes, temporarily manifested by the reactions of the three modes of nature, appear factual, although they are unreal. I therefore meditate upon Him, Lord Shri Krishna, who is eternally existent in the transcendental abode, which is forever free from the illusory representations of the material world. I meditate upon Him, for He is the Absolute Truth.”[1]

This is the exposition of the Bhagavatam which is considered so important for us. This is like a prayer, a glorification and setting the goal. Usually all the different Puranas and holy scriptures in the first shloka or sutra, they identify the goal, the topic. So here Bhagavan is identified as the target. Therefore this Purana is called Bhagavata Purana, because it discusses Bhagavan, it is connected to Him. This is the First Canto, 1.1.1. We start at the beginning, not at the end. Every process should start at the beginning and finish at the end, not the other way round. What is more important – to start or to arrive? If you arrive, starting is included.

So, different things are mentioned here: the creation and the illusion, and this and that – so many things are mentioned even in this first little verse. But ultimately one word is important here – svarat, independent. This is so important that one main political movement of the 20th century in India was Svaraj – The independence movement. What is the ultimate svarat, or svaraj, the ultimate independence? The dependence on God. So we can say what the end of India’s history was this is the beginning of the Shrimad Bhagavatam. Svarat, Krishna is svarat, God is independent. So, whatever was mentioned before: creation, destruction, maintenance, illusion, this and that – it doesn’t concern Him, He is independent of that. What is important here – that He is independent. We want to worship an independent God. Why? Krishna is free. And as the opposites attract each other, maybe the slaves are most attracted to this free God.

(to be continued)

[1] Shrimad Bhagavatam, 1.1.174789382_10214765104030751_9209126781385179136_n

(Szvámí Tírtha 2016. 08. 22-i ludastói reggeli tanításából)

Mi az értelme egy lelki összejövetelnek? Az, hogy megvitassuk a lelki igazságokat és felemeljük a tudatunkat. Bhaktikus érzülettel pedig, hogy szárnyaljon a lelkünk! Míg a tudatszint felemelése meglehetősen száraz, addig a lelkünk szárnyalása egy nagyon édes dolog. Azonban néha szárnyalás helyett úgy érezhetitek magatokat, mint egy kátrányba ragadt félholt galamb. Miféle szárnyalás az? Nem igazi. Többnyire amikor azt hiszitek, hogy szárnyaltok, valójában csak a kátrányba ragadva csapdostok a szárnyatokkal. Akkor mit tegyünk? Hogyan tudunk valami valódit elérni? A lényeg megközelítéséhez a nagy lelkek példáját kell követnünk! Hogyan érjük el a transzcendenst, hogyan kerüljünk kapcsolatba az isteni szférával, mint ahogy ezt legutóbb Szófiában már megbeszéltük? Ajánljuk tiszteletteljes hódolatunkat Nekik!

“Óh, Uram, Srí Krsna, Vaszudéva fia! Óh, mindent átható Istenség Személyisége, tiszteletteljes hódolatomat ajánlom Neked! Az Úr Srí Krsnán meditálok, mert Ő az Abszolút Igazság, a megnyilvánult univerzumok teremtésében, fenntartásában és megsemmisülésében minden ok elsődleges oka. Ő közvetve és közvetlenül minden megnyilvánulásról tudatos, és független, mert nincs más ok Rajta kívül. Ő az, aki a védikus tudást először Brahmádzsí, az első élőlény szívébe juttatta. Általa még a legkiválóbb szenteket és félisteneket is hatalmába keríti az illúzió, éppúgy, ahogyan az ember megzavarodik a tűzben látott víz vagy a vízben látott föld káprázatától. Csupán Miatta tűnnek valóságosnak a természet három kötőereje visszahatásaiként ideiglenesen megnyilvánult univerzumok, habár nem valóságosak. Ezért Rajta, az Úr Srí Krsnán meditálok, aki mindig transzcendentális hajlékán él, amely örökre mentes az anyagi világ csalóka megnyilvánulásaitól. Rajta meditálok, mert Ő az Abszolút Igazság.”[1]

Így szól a Bhágavatam első énekének első verse, mely rendkívül fontos a számunkra. Olyan, mint egy fohász, dicsőítés és a cél meghatározása. Általában valamennyi Purána és szentírás első slókája vagy szútrája meghatározza a mű célját és témáját. Itt Bhagaván szerepel, mint cél. Ezért hívják ezt a Puránát Bhágavata Puránának, mivel ez Bhagavánról szól. Az elején kezdjük, nem pedig a végén. Minden folyamatnak az elején kell kezdődnie, nem pedig a végén, fordítva. Mi a fontosabb – elindulni vagy megérkezni? Ha sikerül megérkeznetek, akkor értelemszerűen el is indultatok.

Tehát itt különböző dolgok vannak megemlítve: teremtés, illúzió és miegymás – annyi dologról van szó, már ebben az első kis versben is. De végül is itt egy szó az, ami igazán fontos – szvarát, független. Ez olyannyira fontos, hogy a 20. század egyik fő indiai politikai mozgalmát is így hívták Szvarádzs – Függetlenségi mozgalom. Mi a végleges szvarát, vagy szvarádzs, a végső függetlenség? A Jóistentől való függés! Tehát azt mondhatjuk, hogy ami az indiai történelem végét jelentette, az a Srímad Bhágavatam eleje. Szvarát, Krsna szvarát, vagyis Isten független. Tehát bármit is említettek korábban: teremtés, pusztítás, fenntartás, illúzió, miegymás – az Rá nem vonatkozik, Ő ezektől független. Mi az, ami lényeges ebből – az, hogy Ő mindezektől független! Mi egy független Istent szeretnénk imádni! Miért? Mert Krsna szabad. S mivel az ellentétek vonzzák egymást, talán leginkább ezért vonzódunk mi szolgák Őhozzá, a szabad Istenhez!

(folytatása következik)

[1] Srímad Bhágavatam, 1.1.1.74789382_10214765104030751_9209126781385179136_n

(от лекция на Свами Тиртха, 22.08.2016 сутрин, Лудащо)

Каква е целта на една духовна среща? Да разговаряме за духовната истина и да извисим съзнанието си. Или, на езика на предаността – душата ни да полети. Защото „извисяване на съзнанието” звучи много сухо, докато „полет на душата” е много сладостно. Въпреки това понякога вместо да летите може да се чувствате като полумъртъв гълъб, овъргалян в катран. Що за полет е това? Неистински. Много пъти когато си мислите, че летите, всъщност просто шляпате с криле в катрана. Какво да сторим тогава? Как да се докоснем до нещо истинско? Ако искаме досег със същината, трябва да следваме примера на великите. Как да влезем в съприкосновение с трансцендента, да срещнем божественото, както говорихме последния път в София? Като поднесем почитта си.

„О, мой Господи Шри Кришна, сине на Васудева, о, всепроникваща Божествена Личност, поднасям Ти почтителните си поклони. Медитирам върху Бог Шри Кришна, защото Той е абсолютната истина и предвечната причина на всички причини за сътворението, поддържането и унищожението на проявените вселени. Той е пряко и косвено осъзнат за всички проявления, и е независим, защото няма друга причина отвъд Него. Единствен Той е който пръв предаде ведическото познание в сърцето на Брахмаджи, първото живо същество. Той поставя дори великите мъдреци и полубоговете в илюзия, както някой се обърква от илюзорното видение на вода в огъня или на земя във водата. Единствено заради Него материалните вселени, временно проявени поради реакциите на трите гуни на природата, изглеждат действителни, макар да са нереални. Затова медитирам върху него, Бог Шри Кришна, който вечно съществува в трансценденталната обител, завинаги свободна от илюзорните проявления на материалния свят. Медитирам върху Него, защото Той е Абсолютната истина.”[1]

Такава е експозицията на „Бхагаватам”, който считаме за толкова важен за нас. Това е молитва, възхвала и определяне на целта. Обикновено всички велики Пурани и свещени писания в първата си шлока или сутра посочват каква е целта, или темата. Тук за цел е посочен Бхагаван. Затова тази Пурана се нарича „Бхагавата Пурана”, тъй като става дума за Бхагаван, свързана е с Него. Това е Първа Песен, 1.1.1. Започваме от началото, не от края. Всеки процес трябва да започне от началото и да завърши в края, а не обратното. Кое е по-важно – да тръгнеш или да пристигнеш? Ако пристигнеш, това включва и тръгването.

И така, тук се споменават различни неща: сътворението, илюзията и какво ли още не – толкова много неща дори в самия кратък първи стих. Но в крайна сметка една дума е много важна тук – сварат, независим. Тя е толкова важна, че едно знаково политическо движение от 20 век в Индия се е нарекло „Сварадж” – Индийско движение за независимост. Какво е окончателното сварат или сварадж – окончателната независимост? Независимостта на Бога. Така можем да кажем, че което е краят на индийската история е началото на „Шримад Бхагаватам”. Сварат, Кришна е сварат, Бог е независим. Затова всичко, което бе споменато: сътворение, унищожение, поддържане, илюзия, това-онова – то не Го касае, Той е независим от това. Което е важното тук е, че Той е независим. Ние искаме да обожаваме независимия Бог. Защо? Кришна е свободен. И тъй като противоположностите се привличат, може би робите са най-привлечени от този свободен Бог.

(следва продължение)

[1] „Шримад Бхагаватам”, 1.1.174789382_10214765104030751_9209126781385179136_n

(из лекции Свами Тиртхи, 22.08.2016 утром, Лудащо)

В чем смысл духовной встречи? Обсудить духовную истину и поднять сознание. Или на языке преданности – дать своей душе полететь. Потому что „поднимать сознание” это очень сухо, а „полет души” очень приятно. Тем не менее, иногда вместо полета можно почувствовать себя полумертвым голубем, обмазанным дегтем. Что это за полет? Ненастоящий. Много раз, когда вы думаете, что летаете, на самом деле вы просто хлопаете крыльями в смоле. Что тогда делать? Как мы можем прикоснуться к чему-то настоящему? Если мы хотим прикоснуться к сути, мы должны следовать примеру великих. Как прикоснуться к трансцендентности, встретиться с божественным, как мы обсуждали в прошлый раз в Софии? Выражая вам свое почтение.

„О мой Господь Шри Кришна, сын Васудевы, о всепроникающая Личность Бога, я почтительно склоняюсь перед Тобой. Я медитирую на Господа Шри Кришну, ибо Он является Абсолютной Истиной и изначальной причиной всех причин созидания, сохранения и разрушения проявленных вселенных. Прямо и косвенно Он сознает все проявления и независим, ибо не существует иной причины, кроме Него. Именно Он вначале вложил ведическое знание в сердце Брахмаджи, первого живого существа. Даже великие мудрецы и полубоги введены Им в заблуждение, подобно тому, как человека сбивает с толку обманчивый образ воды в огне или суши на воде. Лишь благодаря Ему материальные вселенные, временно проявленные взаимодействием трех гун природы, кажутся истинными, хотя в действительности они нереальны. Поэтому я медитирую на Него, Господа Шри Кришну, вечно пребывающего в трансцендентной обители, которая всегда свободна от иллюзорных образов материального мира. Я медитирую на Него, ибо Он – Абсолютная Истина.[1]

Такова экспозиция изложение „Бхагаватам”, которую считаем очень важной для нас. Это молитва, прославление и постановка цели. Обычно все различные Пураны и священные писания в своей первой шлоке или сутре определяют цель, тему. Здесь Бхагаван обозначен как цель. Поэтому эта Пурана называется „Бхагавата Пурана”, потому что она обсуждает Бхагавана, она связана с Ним. Это Первая песнь, 1.1.1. Мы начинаем с начала, а не с конца. Каждый процесс должен начинаться с начала и заканчиваться в конце, а не наоборот. Что важнее – отправиться или приехать? Если вы приедете, это включает и старт.

Итак, здесь упоминаются разные вещи: творение и иллюзия, и то и это – так много вещей упоминается даже в этом первом маленьком стихе. Но в конечном итоге здесь важно одно слово – сварат, независимый. Это настолько важно, что одним из главных политических движений 20-го века в Индии был „Сварадж” – движение за независимость. Что такое окончательный сварат или сварадж, окончательная независимость? Зависимость от Бога. Итак, мы можем сказать, что конец истории Индии, это начало „Шримад Бхагаватам”. Сварат, Кришна – это сварат, Бог независим. Итак, все, что было упомянуто ранее: сотворение, разрушение, поддержание, иллюзия, то и это – это не касается Его, Он не зависит от этого. Здесь важно то, что Он независим. Мы хотим поклоняться независимому Богу. Почему? Кришна свободен. А поскольку противоположности притягиваются друг к другу, может быть, рабов больше всего привлекает этот свободный Бог.

(продолжение следует)

[1] „Шримад Бхагаватам”, 1.1.1