Archives

Calendar

September 2021
M T W T F S S
« Aug    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  Archive for September, 2021

IMG_3194

(from a lecture of Swami Tirtha, 31.07.2016 evening, Sofia)

(continues from the previous Friday) 

So, why we need the company of saintly persons? Because they bring the message of divine presence. Therefore it is suggested that we have to respect and pay attention to the teachers. And especially we have to pay attention to teachers who teach us about divine love. Because compared to that ideal, all other ideals are like subservient. Therefore was the question: how to recognize a saintly person? And therefore we had all these beautiful answers of God Supreme that “he whose consciousness is fixed and independent of good or bad influence – he is a saintly person.”

And if we find such a saint for ourselves, then we are very fortunate. I had found my saint.

Sanatan: Me too.

Swami Tirtha: You see we are brothers.

This meeting was like meeting a white angel. Once my master visited me while I was still living at home. His disciples arranged a meeting with him; they told me: “He will come to you, so be prepared!” And when he entered my room, he was wearing white clothes, full white. He was shining. But later on I understood, that this is not the white clothes; it’s the divine emanation that was shining over him. At that time I had the service to translate. So, he asked: “How is your service going on?” You see, angels are not always smiling and cherishing or patting you on your shoulder. Sometimes they had challenging questions. I said: “Well, after 8-10 years of job and work maybe I can do a little-little translation here and there.” And he said: “No! It’s not enough!” And then it started.

So, if you start to associate with angels, beware! A new speed will come into your life. But this is our fortune, if we can find such an angel in our life. Therefore it is said: follow the angels. And the more you purify your vision, the more angels you will find. And in the company of the saints it’s very much possible that we also can develop some good qualities. If we associate with drunkards, we become drunkards. If we associate with great saints, we might become also saints. And the ultimate sign of a saintly person is that he is always connected to divinity. So, please, be always connected!

To meet a realized person, this is rare. But not impossible. If everything is under divine control, it’s because the real student is very sincere. He has this original purity and this is a divine state of the soul. If we have that purity, then it’s very easy to connect to the divine truth, divine reality.

Chanting the mantra of the holy names is the best method of purifying one of the most important places in our body – the heart. The heart is just like a lotus throne. So if you imagine your heart as a lotus throne, you have to purify everything there and you have to invite the most appropriate person to accept that throne. This throne is waiting for God to accept it. And Krishna is compared to the sun – bright and bringing the enlightenment. While illusion is compared to the darkness; and when there is light, there is no darkness. So if we can invite Krishna onto the lotus throne of our heart, no illusion, no darkness will remain there. Therefore we have to pray that from the darkness we find the way to the light. From the unreal we can approach reality, divine reality. And this is the way to escape from death and reach eternity.

Try to purify that place – the heart. Decorate it with the best offerings that you have and invite Krishna onto this lotus throne. And don’t worry that ‘My heart is too small to embrace God, to provide a place for Him’. In our heart we have a secret cave. And this small secret cave is big enough to encompass the whole world. The heart chakra, the heart feelings are a point of breakthrough.

(to be continued)

 IMG_3194

(Szvámí Tírtha 2016.07.31. szófiai esti tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása) 

Tehát miért van szükségünk a szentek társaságára? Azért, mert az isteni valóság üzenetét közvetítik a számunkra. Ezért azt javasolják, hogy tiszteljük a tanítóinkat és figyeljünk rájuk. Különösen azokra figyeljünk, akik az isteni szeretetről tanítanak bennünket, hiszen egyetlen más eszmény sem ér fel az istenszeretet eszményéhez! Ezért tette fel ezt a kérdést Ardzsuna Krsnának, hogy: „Miről ismerhető fel egy szent ember?”, s ezért kaptuk ezeket a gyönyörű válaszokat a Legfelsőbbtől: „Akinek a tudata szilárd és mentes a jó és a rossz kettősségétől, azt a személyt szentnek tekinthetjük.”

S ha rátaláltunk egy ilyen szentre, akkor nagyon szerencsések vagyunk! Én már rátaláltam az enyémre!

Szanátan: Én is!

Tírtha Szvámí: Látod, mi testvérek vagyunk.

Ez a találkozás olyan volt, mintha egy fehér angyallal találkoztam volna. Egyszer a mesterem ellátogatott hozzám, mikor még otthon laktam. A tanítványai megszervezték, hogy találkozhassunk és azt mondták nekem: „Készülj, mert elmegy hozzád!” S amikor belépett a szobámba, fehér ruhát viselt, teljesen fehéret! Ragyogott! Később értettem csak meg, hogy nem a fehér ruha volt az oka, hanem az isteni kisugárzás, mely belőle áradt! Akkoriban fordítás volt a szolgálatom, így megkérdezte tőlem: „Hogy megy a szolgálatod?” Látjátok, az angyalok nem mindig csak mosolyognak, dédelgetnek vagy éppen hátba veregetve dicsérgetnek, hanem néha tesztelnek is a kérdéseikkel. Azt válaszoltam: „Nos, 8-10 évnyi komoly rákészülés után esetleg megpróbálkozhatok kisebb fordításokkal.” Erre azt mondta: „Nem, most azonnal el kell kezdeni!” Így aztán el is kezdődött.

Tehát, ha angyalokkal kezdtek társulni, vigyázzatok, egy gyorsított üzemmód fog belépni az életetekbe.  De ez a mi szerencsénk, ha találkozhatunk egy ilyen angyallal! Ezért azt mondják, hogy „kövesd az angyalokat”. S minél tisztábbá válik a látásotok, annál több angyalt fogtok találni. S a szentek társaságában nagy esély van arra, hogy mi is szert teszünk néhány jó tulajdonságra. Ha iszákos emberekkel társulunk, iszákosok leszünk, ha pedig nagy szentekkel társulunk, meglehet, hogy mi magunk is szentekké válunk. S egy szent ember legfőbb ismertetőjele az, hogy állandó kapcsolatban van az isteni szférával. Tehát kérlek benneteket, hogy mindig kapcsolódjatok az isteni valósághoz!

Önmegvalósított személlyel ritkán találkozhatunk, de nem lehetetlen! Ha azt tapasztaljuk, hogy minden az isteni irányítás alatt áll, az azért van, mert az igaz tanítvány teljesen őszinte. Rendelkezik ezzel az eredendő tisztasággal; ez a lélek isteni természete. Ha birtokában vagyunk ennek a fajta tisztaságnak, akkor nagyon könnyű kapcsolódnunk az isteni valósághoz.

A Szent Nevek zengése a legjobb módszer arra, hogy megtisztítsuk a legfontosabb testrészünket – a szívünket. A szív olyan, mint a lótuszvirág. Tehát, ha a szíveteket lótuszvirág trónként képzelitek el, akkor ott mindent meg kell tisztítanotok és meg kell invitálnotok a Legmegfelelőbb Személyt, hogy elfoglalja azt. Ez a trón Istenre vár, hogy elfogadja. S Krsnát a Naphoz is hasonlítják, mint aki ragyogó és világosságot áraszt. Míg az illúziót a sötétséghez hasonlítják, így, ha világosság van, akkor ott nincs sötétség! Tehát, ha meg tudjuk invitálni Krsnát szívünk lótuszvirág trónusára, akkor ott már nem lesz többé sem illúzió, sem pedig sötétség! Ezért fohászkodnunk kell, hogy a sötétségből megtaláljuk a világosságba vezető utat, a valótlanból eljussunk a valóságba, az isteni valóságba, s így megmenekülhetünk a haláltól és eljuthatunk az örökkévalóságba.

Próbáljátok megtisztítani ezt a helyet – a szíveteket. Díszítsétek fel a leggyönyörűbb felajánlásokkal és hívjátok meg Krsnát erre a lótuszvirág trónusra! S ne aggódjatok amiatt, hogy „A szívem túl kicsi ahhoz, hogy befogadja a Jóistent, és hogy helyet adjon a Számára”. A szívünknek van egy titkos zuga, ami elég nagy ahhoz, hogy befogadja az egész világot. Az áttörési pontok pedig: a szívcsakra és a szívben lakozó érzelmek.

 

(folytatása következik)IMG_3194

(от лекция на Свами Тиртха, 31.07.2016 вечер, София)

(продължава от предишния петък) 

И така, защо ни е нужна компанията на свети хора? Защото те донасят посланието за божественото присъствие. Затова препоръката е да отдаваме уважението и вниманието си на учителите. И особено да влагаме вниманието си в учители, които ни учат за божествената любов. Защото в сравнение с този идеал, всички останали са подчинени. Затова беше въпросът: как да разпознаем светеца? И затова имаме всички тези красиви отговори от Върховния Бог, че „Този, чието съзнание е непоклатимо и независимо от добри и лоши въздействия – той е свят човек.”

А ако намерим такъв свят човек за себе си сме големи късметлии. Аз намерих своя светец.

Санатана: Аз също.

Свами Тиртха: Значи сме братя.

Срещата с него беше като да срещна бял ангел. Веднъж моят учител ме посети докато още живеех у дома. Учениците му ни бяха уредили среща; казаха ми: „Той ще дойде при теб, така че подготви се!” И когато влезе в стаята ми, беше целият облечен в бяло. Сияеше. Но по-късно разбрах, че въпросът не беше в белите дрехи; божественото излъчване сияеше през него. По онова време имах служенето да превеждам, та той ме попита: „Как върви служенето ти?” Виждате ли, ангелите не само се усмихват и те милват по рамото. Понякога задават и предизвикателни въпроси. Отвърнах: „Ами, след 8-10 години работа може и да успея да преведа нещичко.” Но той каза: „Не! Това не е достатъчно!” И оттогава се започна.

Така че ако общувате с ангели, внимавайте! Животът ви ще премине на съвсем друга скорост. Но в това е нашето щастие – да можем да намерим такъв ангел в живота си. Затова е казано: следвайте ангелите. А колкото повече пречиствате виждането си, толкова повече ангели ще намирате. И в компанията на светците е съвсем възможно и за нас да развием някои добри качества. Като общуваме с пияници, ставаме пияници. Ако общуваме с велики светци, току-виж също сме станали светци. А основният признак за един свят човек е, че винаги е свързан с божественото. Затова моля ви, бъдете винаги свързани!

Да срещнеш себеосъзнат човек е рядкост. Но не е невъзможно. И ако всичко е под божествен контрол, това е защото истинският ученик е много искрен. Той притежава онази изначална чистота, която е божественото състояние на душата. Ако имаме тази чистота е много лесно да се свържем с божествената истина, с божествената реалност.

Повтарянето на мантрата на светите имена е най-добрият метод за пречистване на едно от най-важните места в нашето тяло – сърцето. Сърцето е досущ като лотосов трон. И ако си представите сърцето си като лотосов трон, трябва да пречистите всичко там и да поканите най-подобаващия да приеме този трон. Този трон очаква Бога да го приеме. Кришна е сравнен със слънцето – сияйно и донасящо просветление. Докато илюзията се сравнява с мрака; а когато има светлина, няма мрак. Така че ако можем да поканим Кришна на лотосовия трон на сърцето си, никаква илюзия, никакъв мрак не може да остане там. Затова нека се молим от тъмнината да намерим пътя към светлината. От нереалното да достигнем до реалността, божествената реалност. Това е начинът да избегнем смъртта и да достигнем вечността.

Стремете се да пречиствате това място – сърцето. Украсявайте го с най-добрите приношения, които имате и поканете Кришна на този лотосов трон. И не се тревожете, че: „Сърцето ми е твърде малко да побере Бога, да Му осигури място”. В сърцето си ние имаме тайна пещера. И тази мъничка тайна пещера е достатъчно голяма да обгърне целия свят. Сърдечната чакра, сърдечните чувства са точка на пробив.

 

(следва продължение)

 IMG_3194

(Conferencia vespertina de Swami Tirtha, el  31.07.2016, Sofía)

(Continua la conferencia del pasado viernes)

Bueno, porque necesitamos la compañía de  santas personas? Ellos traen consigo mensajes que revelan la Divina Presencia.

Se recomienda respeto y atención para los maestros. Poner atención especial para maestros/ gurús que ensenan lo que es el Amor Divino. Comparados a este ideal los demás. El encuentro era como encuentro con un ángel blanco. Otros ideales  quedan subordinados. Por esta razón se plantea la cuestión: como llegar a reconocer a un santo? Tenemos numerosas respuestas del Supremo: “El que tuviera conciencia fija e independiente frente a buenas y malas influencias sería una persona santa ”

Si llegamos a encontrar  a una persona santa somos unos dichosos afortunados. He llegado a encontrar a mi santo…

Sanatan: Yo tambien.

Swami Tirtha: Ya veis, somos hermanos.

Fue como encontrar a un ángel blanco. Una vez mi maestro me ha visitado en mi casa. Los discípulos habían arreglado el encuentro y me dijeron: “El vendrá, prepárate!!” Cuando El entro en mi habitación, estaba vestido de blanco. Resplandecía. Más tarde he comprendido que el resplandor no venia del traje blanco sino a través de Él, venia el resplandor divino. En aquel entonces yo serbia de interprete-traductor y Él me ha tocado el hombro preguntando que  que tal  me parecía el servicio. A mi vez respondí: “Bueno. Después de haber trabajado entre 8 a 10 anos, lograría traducir algo.” Y Él dijo: “No! No es suficiente!” Fue el comienzo.

Si llegáis a asociaros con ángeles, poned atención! Vuestra vida cambiaria de velocidad. En ello consiste nuestra dicha – llega a encontrar nuestro ángel de la vida. Se ha dicho: hay que seguir a los ángeles. Al ir purificando la visión, llegareis a encontró a  todavía más ángeles. En compañía santa sería posible  desarrollar buenas y positivas cualidades. Al asociarnos  con borrachos llegaríamos a ser borrachos. Al asociarnos con santos tal vez llegaríamos a ser santos? La principal característica de un santo es  su permanente conexión con lo divino. Por favor, permaneced conectados!

Encontrar a un santo es algo raro. Por lo tanto, no es imposible. Si todo permanece bajo el divino control, el discípulo sería muy sincero. Llegaría a poseer pureza del alma, lo que es un estado divino. Con tal pureza resultaría muy fácil  llegar a conocer la divina verdad, la divina realidad.

El mejor método para purificar el alma  y el Corazón. El Corazón es parecido a un trono de loto. Si imaginamos que nuestro corazón ha llegado a ser un trono de loto, deberíamos limpiar todo a su derredor  invitando al más apropiada persona para sentarse en el trono. El trono espera a Krishna. Y Krishna es comparable con el sol – resplandece y trae revelación. La ilusión se compara con las tinieblas. Con luz resplandeciente no hay tinieblas. Al invitar a Krishna a sentarse en el trono de loto de nuestro corazón. No quedarían ilusión ni tinieblas. Por esta razón rogamos  a encontrar el camino que nos lleve desde tinieblas a la luz. Desde lo irreal a la divina realidad. Es el modo de escaparnos de la muerte y de encaminarnos y llagar a la eternidad.

Tratad de mantener puro el corazón. Decoradlo lo mejor  posible e invitad a Krishna al trono de loto. Sin la preocupación: ‘Mi corazón es demasiado pequeño sitio  para Dios’. Hay una gruta secreta en nuestro corazón. Esta pequeña gruta secreta es suficiente para albergar el mundo entero. La chakra, del corazón,  los sentimientos que vienen del corazón son la piedra de prueba el éxodo.

(sigue continuacion)

 IMG_3194

(из лекции Свами Тиртхи, 31.07.2016 вечером, София)

(продолжение с  предыдущей пятницы) 

Итак, зачем нам общество святых? Потому что они несут послание о божественном присутствии. Поэтому предлагается уважать учителей и уделять им внимание. И особенно мы должны обращать внимание на учителей, которые учат нас божественной любви. Потому что по сравнению с этим идеалом все остальные идеалы подчинены. Поэтому возник вопрос: как распознать святого? И поэтому у нас были все эти прекрасные ответы Всевышнего: „Тот, чье сознание устойчиво и не зависит от хорошего или плохого влияния – он святой человек”.

И если мы найдем себе такого святого, то нам очень повезло. Я нашел своего святого.

Санатана: Я тоже.

Свами Тиртха: Значит мы братья.

Эта встреча была похожа на встречу с белым ангелом. Однажды мой учитель посетил меня, когда я еще жил дома. Его ученики устроили с ним встречу; они сказали мне: „Он придет к тебе, так что будь готов!” И когда он вошел в мою комнату, на нем была белая одежда, полностью белая. Он сиял. Но потом я понял, что это не белая одежда; это божественная эманация сияла над ним. В то время у меня было служение переводчика. Итак, он спросил: „Как идет твое служение?” Понимаете, ангелы не всегда улыбаются, лелеют или хлопают вас по плечу. Иногда у них возникали сложные вопросы. Я сказал: „Что ж, после 8-10 лет работы, возможно, я смогу кое-что перевести.„ Но он сказал: „Нет! Этого не достаточно!” И тут началось.

Так что, если вы начнете общаться с ангелами, будьте осторожны! Ваша жизнь приобретет новую скорость. Но это наша удача, если мы сможем найти такого ангела в своей жизни. Поэтому сказано: следуйте за ангелами. И чем больше вы очищаете свое видение, тем больше ангелов вы найдете. И в обществе святых вполне возможно, что мы также сможем развить некоторые хорошие качества. Если мы общаемся с пьяницами, мы становимся пьяницами. Если мы общаемся с великими святыми, мы тоже можем стать святыми. А основным признаком святого человека является то, что он всегда связан с божественным. Так что будьте всегда на связи!

Встретить реализованного человека – это редкость. Но не невозможно. Если все находится под божественным контролем, то это потому, что настоящий ученик очень искренен. Он обладает этой изначальной чистотой, и это божественное состояние души. Если у нас есть такая чистота, то очень легко подключиться к божественной истине, божественной реальности.

Повторение мантры, воспевание святых имен – лучший метод очищения одного из самых важных мест в нашем теле – сердца. Сердце похоже на лотосный трон. Итак, если вы представляете свое сердце как лотосный трон, вы должны все очистить в нем и пригласить наиболее подходящего человека принять этот трон. Этот трон ожидает, что Бог его примет. А Кришну сравнивают с солнцем – ярким и приносящим просветление. А иллюзию сравнивают с тьмой; а когда есть свет, нет тьмы. Так что, если мы можем пригласить Кришну на лотосный трон нашего сердца, там не останется ни иллюзий, ни тьмы. Поэтому мы должны молиться, чтобы из тьмы мы нашли путь к свету. Из нереального мы можем приблизиться к реальности, божественной реальности. Это есть способ спастись от смерти и достичь вечности.

Попробуйте очистить это место – сердце. Украсьте его лучшими подношениями, которые у вас есть, и пригласите Кришну на этот лотосный трон. И не беспокойтесь о том, что „Мое сердце слишком мало, чтобы обнимать Бога, чтобы предоставить Ему место”. В нашем сердце есть секретная пещера. И эта маленькая секретная пещера достаточно велика, чтобы охватить весь мир. Сердечная чакра, сердечные чувства – точка прорыва.

 

 (продолжение следует)

 long_shadows

(from a lecture of Swami Tirtha, 03.01.2017, evening, Sofia)

One of the many basic features of a vaishnava is that he is merciful. He is judging according to the spirit, according to the soul. What I see is the crude, material form. What a spiritual person observes is the spiritual form. There’s no second thought for such a person. Therefore we should try to qualify like that. Not to see the spots on the moon, but to see the full moon. It is there. Little spots are also there, but the full moon is there. What is in our focus? I think in our focus should be the light. Search for the light! Shortcomings are always there. But the beauty, harmony and the grand picture is also there. So don’t let yourself be cheated by illusion. Better we try to trick illusion. But how to do that? There’s only one way to trick illusion – if you escape from its clutches.

Because how it works? It always repeats the same story. There’s nothing new in the world of illusion. It’s always the same. And we are ready to jump for the same ideas. Better we try to escape. Of course, how to escape illusion? It’s practically impossible! Krishna says in the Gita: “This divine energy of Mine is impossible to overcome.”[1] But if you find the master of illusion, then through this you can escape.

And if you come closer to the divine light, then automatically your shadow will appear. You expect that your shadow is gone, but it’s not. It becomes more obvious. If we enter the light, everything becomes more obvious, even our shadow. Until we are in the dark there’s no shadow. As soon as you enter the light, you will meet your shadow, you will cast your shadow. This is a natural consequence. So then what to do – return back to the darkness to get rid of our shadow? No! Actually then illusion has tricked you. Because she doesn’t want to lose you – as an old friend, as a very obedient servant.

We are old friends and old obedient servants of illusion. And this is not the way to trick her. Better we search for divine light. But then what will happen? You will meet your shadow. You thought that you had no shadow. But it’s the other way round – you have a long, dark and dense shadow.

But as you are all very experienced in the spiritual sciences, you have learned that demigods have no shadows. So how to recognize a demigod? If you meet somebody on the street and he’s got no shadow, it’s a demigod. Rarely will you meet such a person, but in case you meet – that’s a demigod. So, if you meet your own shadow, you might have an ambition: ‘Maybe I have to become a demigod – to get rid of my shadow.’ And it is possible. You can take a similar job like the demigods – some cosmic management. But there is one more other option. Actually what is the definition of a demigod? In the Krishna Book it is said who is a demigod. Tat priya-artham: tat – for him, priya – satisfaction, artha – goal; the only goal of the existence of such a person is God’s satisfaction, God’s happiness. This is the demigod. So you see, this is not a cosmic title or some business, job. This is a spiritual engagement.

So, one way to improve our position and to get rid of our shadow is to become a demigod. To live only for the sake of God. To serve only His satisfaction. Now everybody will say: “Yes! This is our goal.” Then tomorrow comes with the routine daily activities and our separate private interest will appear again. So, even if we agree on this point, we should work very hard even to approach, not to obtain that level.

(to be continued)

[1] Bhagavad Gita 7.14

 long_shadows

 (Szvámí Tírtha 2017.01.03. szófiai esti tanításából) 

A vaisnavák számos alapvető tulajdonsága közül az egyik az, hogy kegyesek. A lélek szerint ítélnek! Amit látunk az a durva, anyagi forma, viszont amire egy lelki ember figyel, az a lelki forma. Az ilyen embereknek már nincsenek mögöttes gondolataik. Ezért nekünk is meg kell próbálnunk ily módon tekinteni másokra! Ne a foltokat lássuk a Holdon, hanem magát a teliholdat, bár azok is ott vannak, de a telihold a lényeg! Mi van a figyelmünk középpontjában? Úgy hiszem, a világosságot kell kutatnunk, arra kell összpontosítanunk, hiszen a hiányosságok amúgy is ott vannak! Azonban a szépség, a harmónia és a nagy egész is látható, tehát ne hagyjátok, hogy félrevezessen benneteket az illúzió! Sokkal jobb, ha ti próbáljátok becsapni őt! De hogyan is csináljuk ezt? Csak egyetlen módon csapható be az illúzió, ha megpróbáltok kiszabadulni a karmai közül!

Mert hogyan is működik az illúzió? Mindig ugyanúgy, nincs semmi új az illúzió világában, mindig ugyanaz. Azonnal ugrunk az első füttyszóra, így jobban tesszük, ha inkább elmenekülünk! Természetesen hogyan is lehetne egyáltalán elmenekülni az illúzió elől? Gyakorlatilag lehetetlen! Krsna azt mondja a Gítában, hogy: „Ezt az isteni energiámat lehetetlen legyőzni.”1 Azonban, ha ráleltek az illúzió Urára, akkor Általa megmenekülhettek!

S ha közelebb kerültök az isteni fényhez, akkor az árnyékotok automatikusan láthatóvá válik! Azt gondolnátok, hogy éppenséggel eltűnik, pedig nem, inkább nyilvánvalóbbá válik! Ha beléptek a fénybe, minden nyilvánvalóbbá válik, még az árnyékotok is. Amíg a sötétségben vagytok, addig nincs árnyékotok, de amint beléptek a világosságba, találkoztok az árnyékotokkal és rátok vetül! Ez egy természetes következmény. Akkor mégis mit tegyünk – forduljunk vissza a sötétségbe, hogy megszabaduljunk az árnyékunktól? Nem! Ha ezt teszitek, az illúzió megint megvezetett, mert ő (nőnem) nem akar elveszíteni benneteket, hiszen régi jó barátok vagytok és ő egy nagyon engedelmes szolga.

Régi jó barátok vagyunk, az illúzió régi engedelmes szolgái. Nem igazán lehet így őt (nőnem) átverni! Jobban tesszük, ha inkább az isteni világosságot keressük! S akkor vajon mi fog történni? Találkozni fogtok az árnyékotokkal! Azt gondoltátok, hogy már nincs is árnyékotok, de ez épp fordítva van, hosszú, sötét és súlyos árnyékotok van!

De minthogy mindannyian igen tapasztaltak vagytok a lelki tudományokban, azt is megtanultátok, hogy a félisteneknek nincsen árnyékuk. Akkor hogyan is ismerhetjük fel őket? Ha találkoztok valakivel az utcán, akinek nincs árnyéka, akkor ő egy félisten. Tehát ha találkoztok a saját árnyékotokkal, akkor önhitten azt gondolhatjátok, hogy ’Lehet, hogy félistenné kell válnom, hogy megszabaduljak az árnyékomtól?’ S ez éppenséggel lehetséges! Vállalhattok hasonló feladatokat, akárcsak a félistenek, mint például a világegyetem irányítása, de van egy másik lehetőség is! Tulajdonképpen, hogyan is hangzik a félisten definíciója? A Krsna könyvben az található, hogy: tat-prija-artham. Tat – neki, prija – elégedettség, artha – cél; az ilyen személy létezésének egyetlen célja Isten elégedettsége, boldogsága! Ő egy félisten! Tehát láthatjátok, hogy a félisteni pozíció nem csupán egy kozmikus titulus vagy üzleti jellegű munkakör, hanem egy lelki elköteleződés!

Tehát, az egyik módja, hogy javítsunk a helyzetünkön és megszabaduljunk az árnyékunktól az, hogy félistenekké válunk. Csak Isten öröméért élni, csak az Ő elégedettségét szolgálni! Most erre mindenki azt fogja mondani, hogy: „Igen! Ez a mi célunk!” Aztán holnap jönnek a hétköznapi feladataink és újra előkerülnek a saját egyéni érdekeink. Tehát mégha egyet is értünk ebben a kérdésben, nagyon keményen kell dolgoznunk már a világosság megközelítésén is, nem is szólva annak a szintnek az eléréséről!

(folytatása következik)

1. Bhagavad-gítá 7.14.long_shadows

(от лекция на Свами Тиртха, 03.01.2017, вечер, София)

Една от множеството основни черти на един ваишнава е, че той е милостив. Преценява от гледна точка на духа, от гледна точка на душата. Това, което аз виждам, е грубата материална форма. Това, което един духовен човек съзира, е духовната форма. За него няма задна мисъл. Затова нека се стремим и ние да добием такива качества. Не да гледаме петната по луната, а да виждаме пълната луна. Тя е там. Малките петънца също ги има, но и пълната луна я има. Кое е във фокуса ни? Мисля, че в нашия фокус трябва да е светлината. Нея търсете! Недостатъци винаги има. Но красотата, хармонията и по-голямата картина също присъстват. Затова не се оставяйте да бъдете подлъгани от илюзията. По-добре да се опитаме да я надхитрим. Но как да го направим? Има само един начин да надхитрим илюзията – ако избягаме от клопката ѝ.

Обаче как става това? Винаги се повтаря една и съща история. Нищо ново няма в света на илюзията. Все едно и също е. И ние сме готови да се втурваме след тези едни и същи идеи. По-добре да се опитаме да избягаме. Само че как да избягаме от илюзията? Това на практика е невъзможно! Кришна казва в Гита: „Тази моя божествена енергия е невъзможно да бъде надмогната.”[1] Но ако намерите господаря на илюзията, тогава ще можете да ѝ избягате.

При все това, с приближаването ви към божествената светлина от само себе си ще изплува вашата сянка. Очаквате, че сянката ви е изчезнала, ала тя не е. Станала е още по-очевидна. Излезем ли на светло, всичко става по-очевидно, в това число и сянката ни. Докато сме в мрака, няма сянка. Само щом влезете в светлината, ще срещнете своята сянка, ще хвърлите своята сянка. Това е естествено следствие. Тогава какво да сторим – да се върнем обратно в тъмнината, за да се избавим от сянката си? Не! Всъщност именно тогава илюзията ще ви е надхитрила. Защото тя не иска да ви изгуби – нейния стар приятел, нейния толкова покорен слуга.

Ние сме стари приятели и отдавнашни покорни слуги на илюзията. И не това е начинът да я надхитрим. По-добре да търсим божествената светлина. Само че какво ще стане тогава? Ще се натъкнете на сянката си. Мислели сте си, че нямате сянка. Тъкмо обратното – имате дълга, тъмна и гъста сянка.

Ала тъй като всички вие сте много опитни в духовните науки, знаете, че полубоговете нямат сенки. Така че как да се разпознае един полубог? Ако срещнете на улицата някой, който е без сянка, значи е полубог. Рядко ще срещнете подобно същество, но в случай, че го срещнете – това е полубог. А ако виждате собствената си сянка, възможно е да изпитате амбицията: „Може би трябва да стана полубог, за да се отърва от сянката си.” И това е възможно. Можете да поемете подобна задача като на полубоговете – някакво космическо управление. Но има и още една възможност. Всъщност какво е определението за полубог? В Книгата за Кришна[2] се казва кой е полубог. Тат прия артхам; тат – за него, прия – удовлетворение, артха – цел; единствената цел на съществуването на такъв човек е удовлетворението на Бога, щастието на Бога. Това е полубог. Виждате, това не е някаква космическа титла или някаква работа. Това е духовен ангажимент.

И така, един от начините да подобрим своята позиция и да се избавим от сянката си е да станем полубог. Да живеем единствено за Господа. Да служим единствено за Негово удовлетворение. Сега всеки ще рече: „Да! Това е целта ни.” Но идва утре с рутинните ежедневни дейности и нашият отделен, личен интерес се появява отново. Така че дори да сме съгласни по този въпрос, трябва да се работи много здраво дори за да се достигне, какво пък да говорим да се овладее това ниво.

(следва продължение)

[1] „Бхагавад Гита” 7.14

[2] „Кришна – източникът на вечно забавление” от Шрила Прабхупада205740_10150177599750489_1187575_n

(from a lecture of Swami Tirtha, 31.07.2016 evening, Sofia)

(continues from the previous Friday)

“While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment lust develops, and from lust anger arises.”[1]

This is the analysis of the process: what happens if the thoughts are not controlled? Automatically they want to find some topic for them. Your mind will find some other engagement, if it is not engaged in the service of God. And then the sequence starts. If you start to meditate, to think of some sense objects, attachment will come. From attachment a higher, more intensive type of attachment, lust, will arise; then anger. And actually these are the things that we want to avoid, right? We don’t like all these negative qualities. Nevertheless they appear from time to time.

Then the next verse says: “From anger, complete delusion arises.”[2] So, don’t listen to an angry person. No, that’s not true. Listen to the angry person because he will tell you the truth. It is suggested to pay attention to a child, to a drunkard and to an angry person. Because they are not polite, they will give you their real opinion. They will describe you as you are.

But in general of course we know that anger is not a good adviser. Therefore if you are angry, a complete delusion will come. You forget about everything. It’s a very intensive state of consciousness – anger. What to speak of hatred. Hatred is so concentrated that you will analyze the topic of your hatred perfectly! You will discover non-existent qualities there. Have you ever perceived when you are so much in hatred toward someone that always he is on your mind? It’s almost impossible to get rid of the thought of the other person, right? So maybe we should hate God? Then it’s a very intensive thought. We can analyze the object of our hatred very profoundly. But I feel that you don’t like the idea, ah? Therefore simply to be conscious or negatively connected to the Supreme is not enough. Because anger is just like a distorted state of consciousness. And it brings delusion.

“…and from delusion bewilderment of memory comes. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into the material world.” [3]

This is the short story of a fall. Even if you have reached some level of consciousness, if you follow this sequence, you will return back to this fallen state. It’s a bitter pill. What to do, how to avoid such a fall?

“But a person free from all attachment and aversion and able to control his senses through regulative principles of freedom can obtain the complete mercy of the Lord.”[4]

Here something very important is mentioned – the regulative principles of freedom. From this expression we like only the third element, ‘freedom’. We don’t like the regulative principles. But sorry, without obligations there is no freedom, there are no rights. Do you agree? We want to have the rights, but we don’t want to take the obligations. Therefore this verse is very instructive. So, we have to learn the rules of freedom. We have to follow the rules of freedom. Then you will achieve freedom. And beyond that, as it is said, you will achieve the complete mercy of the Lord. Prasadam adhigachchati – you will achieve complete mercy. And whatever is impossible for a human being it’s very much possible for the divine mercy.

(to be continued)

[1] Bhagavad Gita, 2.62

[2] Bhagavad Gita, 2.63

[3] Bhagavad Gita, 2.63

[4] Bhagavad Gita, 2.64205740_10150177599750489_1187575_n

(Szvámí Tírtha 2016.07.31. szófiai esti tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása) 

„Az emberben ragaszkodás ébred az érzékek tárgyai iránt, miközben rajtuk elmélkedik. Az ilyen vonzódás vágyat, a vágy pedig dühöt szül.”[1]

Tehát így hangzik a folyamat elemzése, hogy mi történik akkor, ha nincsenek fegyelmezve a gondolatok, melyek automatikusan, állandóan valamilyen témát keresnek maguknak. Ha nincsen lefoglalva az elmétek az Úr szolgálatában, akkor valamilyen más tevékenység után fog nézni és kezdetét veszi ez az egymásra épülő sor. Ha valamin meditálni kezdtek, valamilyen érzéktárgyon, azonnal ragaszkodni kezdtek hozzá, majd az egyszerű ragaszkodásból egy magasabb, még intenzívebb fajta ragaszkodás, a kéj születik és abból pedig düh fakad. S valójában ugye ezeket a dolgokat szeretnénk elkerülni? Nem kedveljük ezeket a negatív tulajdonságokat, annak ellenére időről időre mégis felbukkannak!

A következő vers pedig így szól: „A dühből illúzió ered.”[2] Tehát ne hallgassatok egy dühös emberre! Nem, ez így nem igaz! Igen is hallgassatok a dühös emberre, mert ő az igazat mondja! Azt javasolják, hogy mindig figyeljünk oda, amit egy gyerek, egy részeg és egy dühös ember mond, mivel ők nem udvariaskodnak, hanem őszintén elmondják a véleményüket! Úgy beszélnek rólatok, ahogy vagytok.

Persze általánosságban tisztában vagyunk azzal, hogy a harag nem jó tanácsadó, de, ha mérgesek vagyunk, teljes illúzióba kerülünk és szinte megfeledkezünk mindenről! A harag egy nagyon intenzív tudatállapot, mit sem szólva a gyűlöletről! A gyűlölet olyan koncentrált, hogy tökéletesen elemezni fogja a gyűlöletének tárgyát, sőt még a nemlétező dolgokat is látni véljük! Tapasztaltátok már, hogy annyira gyűlöltök valakit, hogy állandóan rá gondoltok? Szinte lehetetlen megszabadulni a másik ember gondolatától, igaz? Lehet, hogy Istent is gyűlölnünk kellene…? Akkor az egy nagyon intenzív gondolat lenne Őfelé és igencsak alaposan tudnánk elemezni a „gyűlöletünk tárgyát”! De úgy látom, ez a gondolat nem igazán tetszik nektek? Ezért pusztán tudatosnak lenni vagy negatív kapcsolatban állni a Legfelsőbbel még nem elég! Mert a harag pont olyan, mint egy torz tudatállapot, illúziót szül!

„…az illúzióból emlékezetzavar származik. Ha zavart az emlékezet, elveszik az értelem, s az értelem elvesztésével az ember ismét visszasüllyed az anyagi lét mocsarába.” [3]

Ez a bukás rövid története! Még ha el is értetek egy bizonyos tudatszintet, de sajnálatos módon belegabalyodtok ebbe az egymásból következő láncolatba, akkor visszakerültök arra a leesett szintre. Ez egy keserű pirula! Mi a teendő, hogyan kerüljük el ezt a leesést?

„De, aki képes a szabadság szabályozó elveinek gyakorlása által uralkodni az érzékszervein, az elnyerheti az Úr teljes kegyét.”[4]

Itt valami nagyon fontos dolog van megemlítve – „a szabadság szabályozó elvei”. Ebből a kifejezésből mi csak a második részt szeretjük, a ‘szabadságot’. Nem szeretjük a szabályozó elveket! De sajnálom, kötelezettségek nélkül nincs szabadság, nincsenek jogok! Egyetértetek? Szeretnénk rendelkezni a jogainkkal, ezért nagyon tanulságos ez a vers! Tehát meg kell tanulnunk, ill. követnünk kell a szabadság szabályait és akkor majd el is nyerhetjük azt! S azon túl, úgy mondják, hogy elnyerhetitek az Úr teljes kegyét. Praszádam adhigaccsati – el fogjátok nyerni a teljes kegyet! S ami lehetetlen egy ember számára nagyon is lehetséges az isteni kegy számára!

(folytatása következik)

[1] Bhagavad-gítá, 2.62.

[2] Bhagavad-gítá, 2.63.

[3] Bhagavad-gítá, 2.63.

[4] Bhagavad-gítá, 2.64.