Archives

Calendar

July 2021
M T W T F S S
« Jun    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  Archive for July 19th, 2021

Jul

19

(from a lecture of Swami Tirtha, 10.01.2016 evening, Sofia)

(continues from the previous Monday)

Imagine yourselves on a lonely island; you have survived the first night. And what happens at dawn? You expect the light to come. This beautiful symbol that happens every day in this world – that the light appears – this helps us to understand how we should proceed. We have to be there on time. We have to be full of expectations. Never mind that we are still in darkness, but we are facing the light. And we are sure it will come. The first rays… even before the first rays come, the hue will tell us. All of a sudden this lonely island becomes inhabited. And you know, when on the horizon the first touch of the sun disc appears, immediately there is a big change. Until that moment the darkness prevailed; from that first ray, the light has overcome. Then in a very few short moments the full sun disc appears on the horizon. And just as the sun disc will reveal everything around us, in the same way if on the horizon of our heart and soul the spiritual sun appears, it will shed light on everything. No darkness, no sufferings, no misconceptions anymore. Everything is crystal clear. Crystal clear who am I. I’m a spiritual soul. Crystal clear where I belong. I belong to the Supreme. And crystal clear what is the nature of our connection. It’s based on affection. Therefore we have to pray to this divine sun to appear on the horizon of our heart and soul.

The sun is the eye of the Supreme Lord Krishna – to observe us during the daytime. And this is the eye of a well-wisher. It’s not the eye of a judge, it’s not the eye of a spy – it’s the eye of our well-wisher. What happens at sunsets? Then the other eye of the Supreme reveals in the sky. The full moon is the other eye of our well-wisher – to observe you when you are sleeping. Our Lord has two eyes, just like you and me. Day and night He is observing us in a well-wishing manner, so that we awake.

Some of you want to join the circle of meditation – this is called circle of shelter. What is the nature of this meditation? All those who participate chant one mantra. Mantra is for liberation of our mind and consciousness. And this mantra is very simple: Asato maa sad gamaya… you know it. So that from the unreal we could come to the real. From the darkness we could come to the light. And from death we could reach immortality. We have to pray, we have to do something about our own spiritual progress. Not simply wait until it happens; we have to be active participants in our own salvation, so to say.

In this circle of meditation we have some brothers and sisters doing that in Hungary and in many places all over the world, here in Sofia also. We repeat this mantra 108 times. Why 108? Why not 100? Well, 108 is a very important number. Is anybody here well-versed in astronomy? What do you think, how much the distance between the Moon and the Earth is bigger than the diameter if the Moon?

Answers: 108.

Swami Tirtha: Correct! I see you are very well informed in astronomy. It’s 108. Let me ask you another question: how much the distance between the Sun and the Earth is greater than the diameter of the Sun? What is your guess? I think it’s not so very difficult. Actually this is 108. If you use your second brain, Google, and you check the real numbers based on today’s measurements, you will find this is like 107.6, or 109.2, or something like this. But the proportion is 108, right? This information is not provided in the universities, not provided in the scientific academies; yet now you know it. It’s a very mystic cosmic proportion. So, if you chant our mantras 108 times, then you are in tune with this cosmic order. This is so important to find a harmonious connection to this world, to perceive the divine presence and the divine order in this beautiful cosmic structure.

(to be continued)

 (Szvámí Tírtha 2016.01.10-i szófiai esti tanításából)

(az előző hétfői tanítás folytatása)

Képzeljétek el magatokat egy magányos szigeten; éppen túléltétek az első éjszakát, mi történik másnap hajnalban? Várjátok a napfelkeltét. Ez a gyönyörű szimbolikus esemény történik minden nap ebben a világban – a fény megjelenése – mely segít megértenünk, hogyan is folytassuk. Időben kell elkapnunk ezt a pillanatot, őszinte várakozással telve! Nem számít, hogy még sötétben vagyunk, de a fény felé fordulunk és bizonyosak vagyunk abban, hogy eljön. Az első sugarak… még az első sugarak előtt, már lenyűgöző a színárnyalat látványa! A magányos sziget hirtelen lakottá válik. S tudjátok, amikor a láthatáron megjelenik a napkorong egy apró darabkája, azonnal nagy változás következik be. Addig a pillanatig a sötétség uralkodott; ettől az első sugártól kezdve a fény győzedelmeskedett a sötétség felett. Aztán egy szempillantás alatt megjelenik a láthatáron a teljes napkorong. S ahogyan a Nap fénye feltár mindent körülöttünk, ugyanúgy a szívünk s lelkünk horizontján felkelő lelki Nap is fényt áraszt mindenre. Elmúlt a sötétség, elmúlt a szenvedés, nincs több félreértés. Minden kristálytiszta! Kristálytiszta, hogy ki vagyok én: lélek vagyok; és kristálytiszta hová tartozom: a Legfelsőbbhöz tartozom. S kristálytiszta a kapcsolatunk természete is, mely szereteten alapul. Ezért kell imádkoznunk ehhez az Isteni Naphoz, hogy megjelenjen a szívünk s lelkünk horizontján.

A Nap a Legfelsőbb Úr Krsna szeme – aki őrködik felettünk a nap folyamán. S ez egy jóakaró szeme. Nem egy bíráló, nem egy kém szeme – ez a jóakarónk szeme. Mi történik napnyugtakor? A Legfelsőbb másik szeme tárul fel az égen. A telihold a jóakarónk másik szeme – vigyáz ránk éjjel, amíg alszunk. Drága Urunknak két szeme van, éppúgy, mint nektek vagy nekem. Éjjel-nappal jóakarónkként figyel bennünket, hogy felébredjünk.

Úgy hallom néhányan szeretnétek csatlakozni a meditációs körünkhöz – ezt oltalmazottak körének hívjuk. Milyen természetű ez a meditáció? Mindazok, akik részt vesznek benne egy mantrát recsitálnak. A mantra az elménk és tudatunk felszabadítására szolgál. S ez a mantra nagyon egyszerű: Aszató mád szad gamaja… ismeritek. Tehát arra való, hogy a valótlanból eljussunk a valóságba, a sötétségből a fényre és a halálból a halhatatlanságba. Fohászkodnunk kell, tennünk kell valamit a saját lelki fejlődésünkért! Nem csak várni, amig megtörténik; úgymond a saját üdvösségünk aktív résztvevőivé kell válnunk.

Sok testvérünk van ebben a meditációs körben, akik ugyanezt teszik Magyarországon, itt Szófiában is és sok más helyen az egész világon. Ezt a mantrát 108 alkalommal ismételjük meg. Miért 108-szor? Miért nem 100-szor? Nos, a 108 egy nagyon fontos szám! Van köztetek valaki, aki jártas a csillagászatban? Mit gondoltok, a Hold átmérőjének hányszorosa a Föld és a Hold közötti távolság?

Válaszok: 108.

Szvámí Tírtha: Helyes! Úgy látom, nagyon szakavatottak vagytok az asztronómiában! 108-szoros. Hadd tegyek fel még egy kérdést: a Nap és a Föld közötti távolság hányszorosa a Nap átmérőjének? Mire tippeltek? Azt hiszem, nem is olyan nagyon nehéz. Valójában ez is 108. Ha használjátok a másodlagos agyatokat, a Googlet, és ellenőriztek a valós számokat a mai tudomány méréseire támaszkodva, azt fogjátok találni, hogy ez körülbelül 107.6, vagy 109.2 vagy valami ilyesmi. De az arány az 108, igaz? Ezekhez az információkhoz nem juthattok hozzá az egyetemeken vagy a tudományos akadémiákon; most mégis tudhattok róla! Nagyon misztikus kozmikus arány ez! Tehát, ha 108-szor zengitek ezt a mantrát, akkor ráhangolódtok erre a kozmikus rendre! Rendkívül fontos megtalálnotok ezt a harmonikus kapcsolatot azzal a világgal, hogy észrevegyétek az isteni jelenlétet, rendet ebben a gyönyörű kozmikus rendszerben.

(folytatása következik)

 day and night concept image with path through a large meadow on the hillside in high mountains

(от лекция на Свами Тиртха, 10.01.2016 вечер, София)

(продължава от предишния понеделник)

Представете си, че сте на самотен остров; оцелели сте първата нощ. И какво става призори? Очаквате светлината. Този красив символ, който се случва всеки ден в света – появата на светлината – ни помага да разберем как трябва да действаме. Трябва да сме там навреме. Да сме изпълнени с очакване. Няма значение, че все още сме в мрак, нали сме се обърнали с лице към светлината. И сме сигурни, че тя ще дойде. Първите лъчи… дори преди да дойдат първите лъчи, оттенъците загатват. Изведнъж този самотен остров се населява. Знаете, когато на хоризонта се появи първата точица на слънчевия диск, незабавно настъпва огромна промяна. До този момент тъмнината е преобладавала; ала още с първия лъч светлината побеждава. Сетне за няколко кратки мига пълният слънчев диск изплува на хоризонта. И точно както той разкрива всичко наоколо ни, по същия начин, ако на хоризонта на нашето сърце и душа изгрее духовното слънце, то ще облее в светлина всичко. Вече няма да има мрак, няма да има страдания, няма да има заблуди. Всичко става кристално ясно. Кристално ясно е кой съм аз. Аз съм душа от духа. Кристално ясно е къде ми е мястото. Мястото ми е при Бога. И кристално ясно е каква е природата на нашата връзка. Тя се основава на обич. Затова нека се молим на това божествено слънце да се появи на хоризонта на нашите сърца и души.

Слънцето е окото на Върховния Бог Кришна – за да ни наблюдава през деня. И това око е око на доброжелател. Не е око на съдник, не е око на шпионин – то е окото на нашия доброжелател. А какво се случва по залез? Тогава другото око на Всевишния се отваря в небето. Пълната луна е другото око на нашия доброжелател – за да ни наблюдава докато спим. Нашият Бог има две очи, досущ като вас и мен. Денем и нощем Той ни наблюдава по доброжелателен начин да се пробудим.

Някои от вас искат да се присъединят към кръга за медитация – нарича се кръг на подслона. Какво представлява тази медитация? Всички, които участват, повтарят една мантра. Мантрата служи за освобождение на ума и съзнанието ни. И тази мантра е съвсем проста: Асато маа сад гамая… знаете я. За да можем от нереалното да стигнем до истинското, от мрака да стигнем до светлината и от смъртта да стигнем до безсмъртието, трябва да се молим, трябва да правим нещо за своя духовен напредък. Не просто да чакаме да се случи; трябва да сме активни участници в своето спасение, така да се каже.

В този кръг за медитация имаме братя и сестри, които правят това в Унгария и на много места по света, тук в София също. Ние повтаряме тази мантра 108 пъти. Защо 108? Защо не 100? 108 е много важно число. Има ли тук някой добре запознат с астрономия? Как мислите, с колко разстоянието между Луната и Земята е по-голямо от диаметъра на Луната?

Отговор: Със 108.

Свами Тиртха: Правилно! Виждам, че сте добре информирани в сферата на астрономията. 108 е. Нека ви задам друг въпрос: с колко разстоянието между Слънцето и Земята е по-голямо от диаметъра на Слънцето? Какво е вашето предположение? Мисля, че отговорът не е особено труден. Всъщност е 108. Ако използвате втория си мозък, Гугъл, и проверите истинските цифри, основани на съвременните научни методи, ще откриете, че е нещо като 107.6, или 109.2, или нещо подобно. Но пропорцията е 108. Тази информация не се преподава в университетите, нито в научните академии; а сега вие я знаете. Това е много мистична космическа пропорция. Така че ако повтаряте нашите мантри 108 пъти, ще сте в хармония с този космически порядък. Толкова е важно да се открие хармонична връзка с този свят, да се долавя божественото присъствие и божественият ред в тази красива космическа структура.

 

(следва продължение)