Archives

Calendar

July 2021
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  Archive for July 9th, 2021

guru-shishya

(from a lecture of Swami Tirtha, 31.07.2016 morning, Sofia)

We understood that we can meet Krishna in the Bhagavad Gita in different features. You can meet Him as a Supreme Lord with a divine revelation. You can meet Him as a teacher and adviser. And you can meet Him as a friend also. Supreme divine revelations – we discussed that already. As a friend – we shall discuss that next time. What is there for today? Today we meet Him as an instructor, as a teacher. What is the function of a teacher?

Answer: To guide us and show us things that we are unable to see.

Swami Tirtha: Correct, so He can give us the eyes to see. He can bring light in the darkness. A teacher will simply teach us – on condition we let it happen. There is a very special transaction between the teacher and the student because they unite their powers. What is the contribution of a teacher? First of all this is the divine science. In our tradition it is called Brahman – ‘like God’. This divine knowledge is so sacred, so high, so beyond the material creation that it’s considered God Himself, divine. This is his contribution – a real spiritual teacher will bring the divine connection. In our tradition it is said that in the first step this is sambandha, my connection – where do I belong. This is what he gives us. Many times we discussed, if you see a dog on the street without a collar, you know that it might be dangerous. No master for the dog. If there is a collar, you know it belongs to somebody. In the same way, if we have a collar, we know we belong to someone. Somebody should tell us, we don’t know. We think that we belong here. So, sambandha, our spiritual divine connection is revealed to us.

Then the next stage of instructions is abhideya – what to do? If I belong to God, then what am I supposed to do? While the third step is prayojana, the prospects. If I belong there and if I do this, what will I achieve? This is the contribution of a teacher.

Now what is the contribution of the student? He or she also brings something divine –the pure, sincere enquiry. This is what we can bring to a master – our ears, our attention. Gurudev said: “First you have to learn that you have to pay attention in the lectures”. We are supposed to know that already: in the lecture we have to pay attention. But then he added: “And later on you have to understand that you have to pay attention always.” Because this is not only the words that we have to embrace, rather the mood how to approach the Supreme. And this is a secret teaching, it’s not by words. It’s rather the approach, the vision, the service mood. For that we need a very refined approach. So, this is what we can bring – the sincere enquiry.

And the innocent soul is very pure. Many times we say that in the material world we are in a fallen condition. I think according to our mostly Christian background we have this conception of original sin, right. How many times you have heard about this original sin, this original fall? But who will tell us about our original purity, our original innocence? It is also there. As a spiritual spark you are bright. That means originally you are pure. So, in our sincere enquiries we bring this original purity, original innocence. And that is a divine contribution of a spiritual student. And if such purity of intention meets with a chance of divine connection, then the spiritual transaction might happen. In the same manner Krishna shows Himself as a teacher, as an instructor in the Gita also.

(to be continued)

 guru-shishya

(Szvámí Tírtha 2016.07.31-i szófiai reggeli tanításából)

Tanulmányainkból megérthettük, hogy a Bhagavad-gítában Krsna különböző megnyilvánulásaival találkozhatunk. Megismerhetjük Őt, mint az isteni kinyilatkoztatásokat megnyilvánító Legfelsőbb Úr vagy, mint tanítómester, tanácsadó vagy barátként is. Mint Legfelsőbbről, az isteni kinyilatkoztatás hordozójáról már beszéltünk. A barátként megnyilvánuló Krsnáról, majd legközelebb lesz szó. S melyik formáját járjuk körül ma? Azt, amelyben, mint instruktor vagy tanító nyilvánul meg. Mi egy tanító feladata?

Válasz: Hogy elvezessen az úton és megmutasson olyan dolgokat, amelyeket még nem vagyunk képesek meglátni.

Szvámí Tírtha: Helyes tehát Ő az, aki képes szemeket adni a látásra. Fényt hoz a sötétségbe. Egy tanító egyszerűen tanít bennünket, feltéve, ha ezt megengedjük. Egy nagyon különleges tranzakció megy végbe a tanítómester és a tanítvány között, mert egyesítik az erejüket. Mit nyújt a tanítómester? Először is, ez egy isteni tudomány! A hagyományaink Őt Brahmannak hívják – ‘Istennek’. Ez az isteni tudás olyan szent, olyan magas, messze túl van az anyagi teremtésen, így a tanítómester Magát Istent adja a számunkra. Ez az, amit ő nyújt – egy valódi lelki tanítómester az istenkapcsolatot hozza el a számunkra. A hagyományunkban azt mondják, hogy az első lépés a szambandha, az én személyes kapcsolatom – hová tartozom. Ezt nyújtja a tanítómester a számunkra. Már sokszor megbeszéltük, hogy ha nyakörv nélkül láttok egy kutyát az utcán, akkor tudjátok, hogy veszélyes lehet. Nincs a kutyának gazdája! Viszont, ha látjátok, hogy van nyakörve, akkor tudni lehet, hogy tartozik valakihez. Hasonlóan, ha nekünk is van nyakörvünk, mi is tudjuk, hogy tartozunk valakihez. Kell lennie valakinek, aki elmondja mindazt, amit nem tudunk, hiszen azt gondoljuk, hogy ide tartozunk. Tehát a szambandhánk, az isteni kapcsolatunk, általa feltárulhat előttünk.

A lelki fejlődés következő szintje az abhidéja – az út, hogy mit kell tennünk? Ha Istenhez tartozom, akkor mi a teendőm? A folyamat harmadik lépése a prajódzsana, a távlatok. Ha oda tartozom és így cselekszem, mit fogok elérni? Ezt nyújtja a számunkra a tanítómester.

Most pedig nézzük meg, hogy mit tud adni egy tanítvány a mestere számára? Ő is hozzájárul valami isteni vonással – a tiszta, őszinte tudakozódással. Ez az, amit mi adhatunk a tanítómesternek – a fülünket, a figyelmünket. Gurudév azt mondta: „Először meg kell tanulnotok, hogyan kel figyelni a leckéken”. Állítólag ezt már tudjuk: a leckéken figyelnünk kell! Majd hozzátette: „Később pedig azt is meg kell értenetek, hogy mindig kell figyelnetek!” Mert nem csak a szavakat kell magunkévá tennünk, hanem sokkal inkább azt a hangulatot, amivel közelíthetünk a Legfelsőbbhöz! S ez egy titkos tanítás, mely nem szavak által történik. Sokkal inkább a szemléletet, a látásmódot, a szolgálatteljes hangulatot kell megéreznünk! Ehhez nagyon kifinomult közeledésre van szükségünk. Tehát ez az, amit mi nyújthatunk – őszinte tudakozódás.

Az ártatlan lélek nagyon tiszta! Sokszor azt mondjuk, hogy az anyagi világban leesett helyzetben vagyunk. Úgy hiszem, hogy többnyire a keresztény hátterünkből adódóan ez az elgondolás az eredendő bűn koncepciójából származik, igaz. Hányszor hallottunk már erről az eredendő bűnről, erről az eredendő bukott állapotról? De ki fog mesélni nekünk az eredendő tisztaságunkról, az eredeti ártatlanságunkról? Az is létezik. Mint lélekszikrák ragyogók vagytok! Ez azt jelenti, hogy eredendően tiszták vagytok! Tehát az őszinte tudakozódáson keresztül hozzuk magunkkal ezt az eredeti tisztaságot, eredeti ártatlanságot. Ezzel tud hozzájárulni egy lelki utat járó tanítvány. S ha a szándék ilyen tisztasága találkozik az isteni kapcsolat lehetőségét nyújtó személlyel, akkor a lelki tranzakció megtörténhet. Hasonló módon mutatja meg magát Krsna, mint tanító, mint instruktor a Bhagavad – gítában is.

(folytatása következik)guru-shishya

(от лекция на Свами Тиртха, 31.07.2016 сутрин, София)

Разбрахме, че можем да срещнем Кришна в „Бхагавад Гита” в различни Негови аспекти. Можете да Го срещнете като Върховния Господ в божествено видение. Можете да Го срещнете като учител и съветник. А можете да Го срещнете и като приятел. Вече говорихме за възвишените божествени откровения. За Бога като приятел ще говорим другия път. Какво остава за днес? Днес ще Го срещнем като наставник, като учител. Каква е функцията на един учител?

Отговор: Да ни води и да ни показва неща, които не сме способни да видим.

Свами Тиртха: Така е, той може да ни даде очи, с които да виждаме. Може да донесе светлина насред мрака. Учителят просто ще ни учи – при условие, че позволим това да се случи. Има много специален обмен между учителя и ученика, защото те обединяват своите сили. С какво допринася учителят? На първо място с божествената наука. В нашата традиция тя се нарича Брахман – „като Бог”. Това божествено знание е толкова свещено, толкова висше, толкова отвъд материалното битие, че бива считано за самия Господ – толкова е божествено. Това е приносът на учителя – истинският духовен учител донася връзка с божественото. В нашата традиция се казва, че на първото стъпало е самбандха, моята връзка – къде принадлежа. Това е, което ни дава той. Много пъти сме говорили, ако видите на улицата куче без каишка, знаете, че може да е опасно. Куче без господар. Ако има каишка, знаете, че принадлежи на някого. По същия начин, ако и ние имаме каишка, значи принадлежим на някого. Някой трябва да ни каже, понеже ние не знаем; мислим си, че тук ни е мястото. И така самбандха, нашата духовна божествена връзка, ни се разкрива.

Следващото стъпало в наставленията е абхидея – какво да се направи? Щом принадлежа на Бога, тогава какво трябва да направя? А третото стъпало е прайоджана, перспективите. Ако мястото ми е там и ако направя това и това, какво ще постигна? Това е приносът на учителя.

А какъв е приносът на ученика? Той или тя също донася нещо божествено – чистото, искрено търсене. Това е, което можем да донесем на учителя – ушите си, вниманието си. Гурудев казваше: „Най-напред трябва да научите, че трябва да внимавате по време на лекция”. Това би следвало вече да го знаем: на лекция трябва да се внимава. Но после той добави: „А след това трябва да разберете, че трябва да внимавате винаги.” Защото не само думите трябва да приемаме, а по-скоро настроението как да достигнем до Върховния. А това е тайно учение, то не е словесно. То по-скоро е отношение, визия, дух на служене. И за това ни е необходим много пречистен подход. Това е, което можем да донесем – своето искрено търсене.

А невинната душа е много чиста. Често казваме, че в материалния свят ние сме в пропаднало състояние. Мисля, че заради предимно християнския светоглед, с който сме отраснали, имаме тази концепция за първородния грях. Колко пъти сте чували за този първороден грях, за първоначалното падение? Ала кой ще ни каже за изначалната ни чистота, за изначалната ни невинност? Тях също ги има. Като искри от духа, вие сте сияйни. Това означава, че по начало сте чисти. Така че в нашето искрено търсене, ние влагаме тази своя изначална чистота, тази първична невинност. В това е божественият принос на духовния ученик. И когато такова едно чисто намерение се срещне с шанса за духовна връзка, тогава може да се случи духовният обмен. По същия начин и Кришна разкрива себе си като учител, като наставник в „Гита”.

(следва продължение)

 guru-shishya

(Conferencia matutina de Swami Tirtha, el 31.07.2016, Sofía)

Ya sabemos que podríamos encontrar a Krishna en lo Bhagavad Gita en diferentes aspectos. Como el Supremo, divina vision o revelacion. Como maestro o consejero. Podriais encontrar en El un amigo. Ya hemos hablado de la divina revelacion. En otra oportunidad hablaremos del Dios –amigo. Y hoy? Hoy vamos a encontrar al instructor, al maestro. Cual es en efecto la función del maestro?

Respuesta Ser nuestro guía para ensenarnos lo que no podemos llegar a ver.

Swami Tirtha: Correcto. Podría darnos ojos para llegar a ver. Traer luz en la oscuridad. El maestro nos enseñaría – si se lo permitimos. Entre maestro y discípulo existe comunicación especial en la que reúnen sus fuerzas. En que contribuye el maestro? La ciencia divina en primer lugar. En nuestra tradición se llama Brahman – ‘Como Dios’. Este divino saber es tan sagrado, tan elevado, tan allá de la existencia material que parece pertenecer a Dios. Es divino. Esta es la contribución del maestro el verdadero maestro espiritual trae el enlace, la conexión con lo divino. Se dice en nuestra tradición que el primer nivel o el primer sambandha, mi conexión, mi pertinencia. Es lo que Él nos trae. Muchas veces hemos hablado de ello – al ver en la calle un perro sin collar, sabemos que puede ser peligroso. Un perro sin su señor. No tiene collar, no pertenece a nadie. De igual modo, si tenemos collar, pertenecemos a alguien. Alguien debe decirnos lo que no sabemos; estamos en nuestro lugar. / De este modo se nos revela sambandha, nuestra divina conexión.

Sigue el nivel siguiente – pravojana – que hacer? Si pertenezco a Dios, que debería hacer? El tercer nivel es abhideya lo que hay que adquirir. Todo ello es contribución del maestro.

Y la contribución del discípulo? Él o ella también trae consigo algo divino   la pura y sincera búsqueda. Lo que podemos traer a nuestro maestro – nuestras orejas para escuchar, nuestra atención. Gurudev solía decir: “En primer lugar debéis aprender a poner atención en las conferencias. “. Deberíamos saberlo   hay que poner atenci9n en la conferencia. Y luego decía: “Luego debéis comprender que siempre habrá que poner atención.” No solo las palabras deberíamos comprender, sino también el modo de alcanzar al Supremo. Es una ciencia secreta, oculta, no verbal. Es mas bien disposicion a servir. Ncesitamos un aproche puro. Lo que podemos contribuir y traer – nuestra sincera búsqueda.

El alma inocente es muy pura. Ciertas veces afirmamos que estamos perdidos, que hemos tocado el fondo. Creo que se debe al cristianismo y el concepto del Pecado original, el primer paso erróneo? Quien nos hablaría de la pureza y de la inocencia original? También existen. Al igual que las chispas del espíritu sois resplandecientes. Sois puros en principio. En nuestra pura e inocente búsqueda traemos pureza e inocencia original, primaria. Esta es la contribución divina el discípulo espiritual. Con la oportunidad de intercambio espiritual se realizaría la divina conexión. En la Gita Krishna se revela como maestro y guía espiritual.

(Sigue continuacion)guru-shishya

(из лекции Свами Тиртхи, 31.07.2016 утром, София)

Мы поняли, что можем встретить Кришну в „Бхагавад Гите” в разных Его аспектах. Вы можете встретить Его как Верховного Господа через божественное откровение. Вы можете встретить Его как учителя и советника. А также можете встретить Его как друга. Высшие божественные откровения – мы уже обсуждали это. Как друг – обсудим это в следующий раз. Что на сегодня? Сегодня мы встречаемся с Ним как с наставником, как с учителем. Какова функция учителя?

Ответ: Вести и показывать то, что мы не можем видеть.

Свами Тиртха: Верно, Он может дать нам глаза, чтобы видеть. Он может принести свет в темноту. Учитель просто научит нас – при условии, что мы позволим этому случиться. Между учителем и учеником происходит специальная сделка, потому что они объединяют свои силы. Каков вклад учителя? Прежде всего, это божественная наука. В нашей традиции это называется Брахман – „подобный Богу”. Это божественное знание настолько священно, настолько высоко, настолько превосходит материальное творение, что считается Самим Богом, настолько оно божественно. Это его вклад – настоящий духовный учитель принесет божественную связь. В нашей традиции говорится, что на первом этапе это самбандха, моя связь – где я принадлежу. Это то, что он нам дает. Мы много раз обсуждали, если вы видите на улице собаку без ошейника, вы знаете, что это может быть опасно. У собаки нет хозяина. Если есть ошейник, значит, она кому-то принадлежит. Точно так же, если у нас есть ошейник, мы знаем, что кому-то принадлежим. Кто-то должен нам сказать, потому что мы не знаем. Мы думаем, что наше место здесь. Итак, самбандха, нам открывается наша духовная божественная связь.

Затем следующий этап наставлений – абхидея – что делать? Если я принадлежу Богу, что мне делать? А третий шаг – прайоджана, перспективы. Если я принадлежу, там мое место и я буду делать это, чего я достигну? Это вклад учителя.

Каков же вклад ученика? Он или она также приносит что-то божественное – чистый, искренний поиск. Это то, что мы можем донести до мастера – наши уши, наше внимание. Гурудев говорил: „Сначала вы должны понять, что на лекциях нужно быть внимательными”. Мы должны были бы это уже знать: на лекции мы должны быть внимательными. Но потом добавил: „А потом нужно понять, что нужно всегда быть внимательными”. Потому что это не только слова, которые мы должны принять, а скорее настроение того, как приблизиться к Всевышнему. А это тайное учение, оно не выражается словами. Это скорее подход, видение, настроение служения. Для этого нужен очень тонкий очищеный подход. Итак, вот что мы можем предложить – искренний запрос.

А невинная душа очень чиста. Мы много раз говорим, что в материальном мире находимся в падшем состоянии. Я думаю, что в соответствии с нашим в основном христианским прошлым у нас есть концепция первородного греха, верно. Сколько раз вы слышали об этом первородном грехе, об этом первородном падении? Но кто нам скажет о нашей изначальной чистоте, нашей изначальной невинности? Они тоже есть. Как духовная искра вы светлые. Это означает, что изначально вы чисты. В наших искренних запросах мы вносим эту изначальную чистоту, изначальную невинность. И это божественный вклад духовного ученика. И когда такая чистота намерений встречается с шансом божественной связи, тогда может произойти духовный обмен. Таким образом Кришна показывает Себя как учитель, как наставник в „Гите”. 

(продолжение следует)