Archives

Calendar

July 2021
M T W T F S S
« Jun    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  Archive for July 5th, 2021

reading blind

(from a lecture of Swami Tirtha, 10.01.2016 evening, Sofia)

(continues from the previous Monday) 

If something is established in our hearts as an irrevocable fact, then this is final. If something is established in our thoughts, it can change so quickly. But we need this inner conviction in the heart. How to achieve that? By attending regularly and listening to sacred lectures and also through service of the living scripture – this is the master. Nityam bhagavata sevaya; bhagavat is two types. One is the written form – like a sacred book, a holy book. And the other bhagavat is the living bhagavat, walking on two legs – the saintly person, representing the divine.

What happens if you read the scriptures? They will tell: “Follow the example of the saintly ones.” And if you approach a saint, what will he tell you? “Study the scriptures.” So, one will help to approach the other. They are working for you, for us. And due to this listening, service, attendance, all that is miserable in the heart, all that is troublesome in the heart is removed. If we want to achieve that platform where there isn’t any trouble, then we have to follow this advice: listen to the divine message and associate with the saints. Then love of Godhead will be established in the heart.

All right, very nice; but what’s next? What will happen then? Tada rajas-tamo bhavah kama-lobhadayash cha ye cheta etair anaviddham sthitam sattve prasidati[1] – “As soon as irrevocable loving service is established in the heart, the effects of nature’s modes of passion and ignorance such as lust, desire and hankering, disappear from the heart. Then the devotee is established in goodness and he becomes completely happy.”

It doesn’t mean that before we were not happy. But we were only partially happy. Complete happiness comes when complete purification is there. When the modes of nature – these very powerful influences – are withdrawn. You know these three factors – the first is darkness, ignorance, tamas; the second is action, passion, rajas; and the third one is light, goodness, sattva. These three factors are always running around in the material sphere. They create samsara. And while coming here we were just passing by one shop, its name was Samsara. You see? But we have to be very careful about such a shop – once you get in, it’s very difficult to find the way out. Once we entangle in samsara, it’s a long path to find a way out. So all these powers that create this samsara, the cycle of birth and death, up and down, have to withdraw their powers; and then this complete purification will come.

So, we have to be very careful about our journey, so that the basic enemies of a progressive spiritual person are withdrawn – like kama, krodha, lobha, moha, etc. Then the devotee is established in goodness and becomes completely happy. 

(to be continued)

[1] Shrimad Bhagavatam 1.2.19reading blind

(Szvámí Tírtha 2016.01.10-i szófiai esti tanításából) 

 (az előző hétfői tanítás folytatása) 

Ha valami visszavonhatatlan tényként meggyökeresedett a szívünkben, akkor az végleges. Ha valami csak a gondolatainkba fészkelte be magát, akkor, nagyon gyorsan meg tud változni. De nekünk erre a szívbéli meggyőződésre van szükségünk! Hogyan lehet ezt elérni? Rendszeres részvétellel, a szent tanítások hallgatásával és az élő sásztra szolgálatával, aki a lelki tanítómester. Nitjam bhágavata-szévajá; két típusa van a bhágavatának. Az egyik az írott formában megnyilvánuló bhágavata, vagyis a szent könyvek. A másik pedig az élő bhágavata, a két lábon járó – az a szent személy, aki a Jóisten képviselője.

Mi történik, ha a szentírásokat olvassátok és azt a tanácsot kapjátok, hogy „Kövessétek a szentek példáját.” S mi történik akkor, ha folyamodtok egy szent emberhez, mit fog mondani nektek? „Tanulmányozzátok a szentírásokat.” Tehát az egyik hozzásegít a másikhoz. Ők értetek, értünk dolgoznak. S a hallgatás, szolgálat, részvétel által a szív valamennyi nyomorúsága, aggodalma szertefoszlik. Ha el akarjuk érni azt a szintet, ahol nincsenek problémák, akkor követnünk kell ezt a tanácsot: hallgassunk az isteni jótanácsra és társuljunk a szentekkel. Akkor majd az Istenszeretet meggyökeresedik a szívünkben.

Rendben, nagyon szép; de mi következzen ezután? Tadá radzsasz-tamó-bháváh káma lóbhádhajas csa jé, cséta étair anáviddham szthitam szattvé praszídati [1] – „Amint a szerető szolgálat visszavonhatatlanul megszilárdul a szívben, a természet kötőerői, a szenvedély és a tudatlanság okozta kéj, vágy és sóvárgás eltűnnek a szívből. Ekkor a bhakta a jóság minőségében állapodik meg, s tökéletes boldogságot ér el.”

Ez nem jelenti azt, hogy korábban nem voltunk boldogok, csak hogy részben voltunk azok. A tökéletes boldogság a teljes megtisztuláskor következik be, amikor a természet kötőerői – ezek a nagyon erőteljes befolyásoló tényezők – visszavonulnak. Ismeritek ezt a három kötőerőt – az első a sötétség, a tudatlanság a tamasz; a második a cselekvés, a szenvedély, a radzsasz és a harmadik a világosság, a jóság, a szattva. Ez a három kötőerő teljesen áthatja az anyagi világot. Ezek teremtik a szanszárát. Az előadásra tartván éppen egy Szanszára nevű bolt mellett haladtunk el. Látjátok? De nagyon óvatosnak kell lennünk az ilyen boltokkal kapcsolatban, ha egyszer bejutottunk, nagyon nehezen lehet megtalálni a kijáratot! Ha egyszer belegabalyodtunk a szanszárába, hosszú az út a kijáratig. Tehát mindezek a hatalmak, amik ezt a szanszárát létrehozták, a születés és a halál körforgása, a fönt lent rendszere, vissza kell vonniuk a hatalmukat; és akkor bekövetkezik ez a teljes megtisztulás.

Tehát nagyon óvatosnak kell lennünk az Út során, hogy a haladó lelki ember alapvető ellenségei visszahúzódjanak – mint a káma, kródha, lóbha, móha, stb. Ezután a bhakta meggyökeredzik a jóságban és teljesen boldoggá válik.

 

(folytatása következik)

[1] Srímad Bhágavatam 1.2.19.reading blind

(от лекция на Свами Тиртха, 10.01.2016 вечер, София)

(продължава от предишния понеделник) 

Ако нещо е установено в сърцата ни като неотменим факт, значи е окончателно. Ако нещо е установено в мислите ни, то може да се промени толкова бързо. Но ние се нуждаем от тази вътрешна убеденост в сърцето. Как да я постигнем? Като редовно слушаме свещени лекции, а също и като служим на живото свято писание – това са учителите. Нитям бхагавата севая; бхагават бива два вида. Единият е в писмена форма – като свещена книга, свята книга. А другият бхагават е живият бхагават, който върви на два крака – светият човек, изразител на божественото.

Какво става ако четете писанията? Те ще ви кажат: „Следвайте примера на светците.” А ако се обърнете към някой светец, той какво ще ви каже? „Изучавай писанията.” Така едното ни помага да се обърнем към другото. Те действат за вас, за нас. И благодарение на това, слушане, служене, внимание, всичко нещастно и тревожно в сърцето бива отстранено. Ако искаме да достигнем това ниво, където вече няма проблеми, трябва да следваме този съвет: да слушаме божественото послание и да общуваме със светците. Тогава божествената любов ще се установи в сърцето.

Добре, много хубаво, но какво следва? Какво ще се случи по-нататък? Тада раджас-тамо бхавах кама-лобхадаяш ча йе чета етаир анавидхам стхитам саттве прасидати[1] – „Веднага щом неизменното любящо служене се установи в сърцето, въздействията на природните гуни страст и невежество, такива като похот, желание и копнеж, изчезват от сърцето. Тогава преданият встъпва в доброто и става напълно щастлив.”

Това не означава, че преди не сме били щастливи. Но сме били само частично щастливи. Пълното щастие настъпва когато има пълно пречистване. Когато гуните на природата – тези толкова могъщи влияния – са се оттеглили. Знаете тези три фактора – първият е мракът, невежеството, тамас; вторият е действието, страстта, раджас; и третият е светлината, доброто, саттва. Тези три фактора постоянно се въртят в материалната сфера. Те създават самсара. Идвайки насам, минахме покрай един магазин, наречен Самсара. Виждате ли? Обаче трябва да сте много внимателни с такъв магазин – влезете ли веднъж, ще ви е много трудно да намерите пътя навън. Веднъж оплетем ли се в самсара, дълъг е пътят докато намерим изхода. Затова всички тези сили, които създават самсара, цикъла на раждане и смърт, нагоре и надолу, трябва да отдръпнат своята мощ; тогава ще дойде това пълно пречистване.

Така че трябва да сме много внимателни в своето пътуване, за да се оттеглят основните врагове на вървящия към напредък духовен човек – като например кама, кродха, лобха, моха[2] и т.н. Тогава преданият встъпва в доброто и става напълно щастлив.

 

(следва продължение)

 

[1] „Шримад Бхагаватам” 1.2.19

[2] Похот, гняв, алчност, заблуда