Archives

Calendar

July 2021
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  Archive for July 2nd, 2021

tatastha

(from a lecture of Swami Tirtha, 30.07.2016 morning, Sofia)

(continues from the previous Friday) 

Question of Manjari: Sometimes it happens that one feels some finer revelations inside. How to know that this is something divine or something else?

Swami Tirtha: There are different solutions to resolve this problem. First we study what was the revelation to others? How our saints perceived divinity? What kind of process they followed and in this manner what did they achieve? Because there is a little know-how of divine revelation also. If we know that for example our saints, our previous acharyas, our spiritual masters follow such type of life-style, such type of meditation and they achieve such type of divine vision, then it’s a little guidance for us. Of course their vision, their revelation is private, it’s theirs. But if we continue, if we follow, we may also achieve something.

Therefore first study: what is the goal, what is the path, what is the structure of this whole spiritual school. If you have this intellectual or theological basis, then you can train yourself and examine yourself: ‘What happens if I apply the process?’ When pure devotees chant the holy names like: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, they immediately feel divine ecstasy. So what happens to me if I apply the process? It will come, don’t worry. And whenever some kind of smaller or greater realization comes to you, then you can check it, you can observe it – if it is according to what I have learned, or not, it’s something unique. Through the small we can understand the great. And if we test ourselves on small little revelations, then when the great, the final revelation will come to us, we will know that is true. So, we can say the first step is a kind of theoretical preparation and the second step is application in practice. Let yourself be exposed to the experiment.

There is a very nice story in this respect. There was a revelation of Mother Mary to three children in Portugal. Two girls and one boy. It was quite a strange revelation, because Mother Mary came on the 13th of May and she told the children: “Every month I will come on the 13th day. Just come to this path again – they were out in the fields, grazing the sheep. Just come next month also and I will tell you something more.” Next month they also came and Mother Mary told them: “Pray on the rosary.” The next month they also came. And you know girls are very obedient usually, especially if Mother Mary comes to them. So, they were chanting very nicely and again they had the divine vision. Boys, you know sometimes are a little naughty, not so obedient all the time. And while the two girls were already in communication he said: “I don’t see”. While one of the girls said: “Of course, because you don’t chant!”, the boy immediately started to chant and then he said: “Yes, I also see!”

So, test yourself. If you do, you will reach. If you don’t do, it’s almost sure that you won’t reach. But why I say almost? Because God is stronger than your resistance. He can reveal Himself even to those who don’t want it. And sometimes it happens, like a strike of a thunderbolt – He reveals Himself even to those who don’t want it. Then what to speak of those who want it? What to speak of the saintly kings and the great devotees in the past, in the future and right now, today.

So, chant and you will see, you will meet. Maybe only the cosmic revelation will come to you at first. Of course this is something very, very high. But later on a more refined and a more intimate meeting might happen also.

 tatastha

(Szvámí Tírtha 2016.07.30-i szófiai reggeli tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása) 

Mandzsarí kérdése: Olykor előfordul, hogy azt érezzük valami finom isteni kinyilatkoztatás nyilvánult meg bennünk. Honnan tudhatjuk, hogy ez valami isteni dolog vagy valami más?

Szvámí Tírtha: Többféleképpen közelíthetjük meg ezt a kérdést. Először, vizsgáljuk meg, hogy milyen lelki élményekben volt részük, hogyan érzékelték szentjeink az isteni valóságot? Milyen folyamatot követtek és ily módon mit értek el? Mert van egy ismérve az isteni kinyilatkoztatásnak is! Ha például van ismeretünk arról, hogy szentjeink, ácsárjáink, lelki tanítómestereink egy adott típusú életmódot, meditációt követtek és ennek eredményeképpen egy bizonyos isteni látomásban volt részük, akkor ez egy kis útmutatás számunkra. Természetesen azzal tisztában kell lennünk, hogy ez az ő látomásuk, az ő felismerésük! Viszont, ha követjük az általuk járt utat, akkor talán mi is elérhetünk valami hasonlót.

Ehhez először tanulmányozzuk azt, hogy: mi a cél, mi az út és mi a felépítése ennek az egész lelki folyamatnak. Ha rendelkeztek ezzel a tudással vagy filozófiai alapismerettel, akkor azt kipróbálva, megfigyelhetitek magatokon: ’Mi történik, ha alkalmazom a folyamatot?’ Amikor tiszta bhakták zengik a Szent Nevet: Haré Krsna Haré Krsna Krsna Krsna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré, akkor ők azonnal isteni extázist éreznek! Tehát mi történik velem, ha alkalmazom a folyamatot? El fog jönni, ne aggódjatok! S amikor valamiféle kisebb vagy nagyobb felismerésre juttok, akkor ellenőrizhetitek, megfigyelhetitek – hogy egybevág-e azzal, amit tanultatok vagy sem, akkor viszont, amiben részetek volt az valami egyedi, személyre szabott. A kis felismeréseken keresztül megérthetjük a nagyot! S ha ily módon a kicsi felismeréseken keresztül teszteljük magunkat, akkor, ha majd eljön a nagy, a végső felismerés, tudni fogjuk, hogy az valódi. Tehát azt mondhatjuk, hogy az első lépés egyfajta elméleti felkészülés, a második pedig a gyakorlatban történő alkalmazás. Légy részese ennek a kísérletnek!

Van egy nagyon szép történet ehhez kapcsolódóan. Egyszer Szűz Mária megjelent három portugál gyermek (két lány és egy fiú) előtt, akik juhaikat legeltették. Ez egy eléggé szokatlan jelenés volt! Szűz Mária május 13-án jelent meg és azt mondta a gyerekeknek, hogy: „Minden hónap 13-án el fogok jönni! Csak gyertek el ismét ehhez az ösvényhez! Gyertek el a következő hónapban is és el fogok árulni még valamit.” A következő hónapban ismét eljöttek a gyerekek és Szűz Mária így szólt hozzájuk: „Fohászkodjatok a rózsafüzéren!” A következő hónapban újra eljöttek. S tudjátok, hogy a lányok általában nagyon engedelmesek főleg, ha Szűz Mária jön el hozzájuk! Tehát ők nagyon szépen imádkoztak a rózsafüzéren és ismét látomásuk volt. A fiúk, tudjátok néha kicsit huncutok, nem mindig engedelmesek. S míg a két lány már a fohászokba merült, addig a fiú elégedetlenkedett: „Nem látom!” Erre az egyik lány így felelt: „Persze, hogy nem látod, mert nem imádkozol!” A fiú erre azonnal elkezdett fohászkodni, majd felkiáltott: „Igen, én is látom!”

Tehát, teszteljétek magatokat! Ha így cselekedtek, akkor láthatjátok, hogy el fogjátok érni. S ha nem gyakoroljátok, szinte biztos, hogy nem fogjátok elérni! De miért mondom azt, hogy szinte? Mert Isten erősebb, mint a ti ellenállásotok! Még azok előtt is képes feltárni Magát, akik nem akarják. Néha megtörténik, mint egy villámcsapás – hogy még azok előtt is feltárja magát, akik nem akarják! Akkor mit szóljunk azokról, akik vágynak Rá? Akkor mit mondjunk a szent királyokról és a nagy bhaktákról, akik a múltban éltek, illetve a jövőbeliekről.

Tehát mantrázzatok és meg fogjátok látni, találkozni fogtok az isteni valósággal. Először talán csak a kozmikus kinyilatkoztatás fog megnyilvánulni számotokra, mely természetesen egy nagyon, nagyon magas szint, de később egy jóval kifinomultabb és sokkal bensőségesebb találkozás is megtörténhet!tatastha

(от лекция на Свами Тиртха, 30.07.2016 сутрин, София)

(продължава от предишния петък) 

Въпрос на Манджари: Понякога човек чувства някакво по-фино откровение вътре в себе си. Как да разбере дали то е божествено или е нещо друго?

Свами Тиртха: Има различни начини да се реши този проблем. Най-напред изучаваме какви откровения са имали другите? Как нашите светци са долавяли божественото? Какъв вид процес са следвали и какво са постигнали чрез него? Защото и в божествените откровения си има умение. Ако знаем, че например нашите светци, нашите предишни ачарии, духовните ни учители са следвали определен начин на живот, определен тип медитация и са постигнали определено божествено виждане, тогава това е някаква насока за нас. Разбира се, тяхното виждане, тяхното откровение си е лично тяхно. Но ако продължаваме да ги следваме, ние също можем да постигнем нещо.

Затова най-напред изследвайте: каква е целта, какъв е пътят, каква е структурата на цялата тази духовна школа. Ако имате цялата тази интелектуална, богословска база, тогава ще можете да се обучавате и да се наблюдавате: „Какво се случва, ако прилагам процеса?” Когато чистите предани възпяват светите имена: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, те незабавно усещат божествен екстаз. А какво става с мен като прилагам процеса? Ще се случи и с вас, не се тревожете. Но когато и да ви споходи някакво по-малко или по-голямо осъзнаване, можете да проверите, да го наблюдавате – дали съответства на онова, което сме чували, или е нещо уникално. По малкото може да се разбере за голямото. И ако се проверяваме за мъничките откровения, тогава когато ни се случи великото, най-висшето откровение, ще знаем, че е истина. Така можем да кажем, че първата стъпка е един вид теоретична подготовка, а втората стъпка е прилагането на практика. Предоставете се на експеримента.

Има една много хубава история за това. Богородица се явила на три деца в Португалия. Две момичета и едно момче. Било доста странно откровение, понеже Богородица им се явила на 13ти май и казала на децата: „Всеки месец ще се появявам на тринадесети. Просто идвайте по този път отново – те били на полето, пасяли овце. Елате и другия месец, и ще ви кажа още нещо.” Другия месец те пак дошли и Дева Мария им казала: „Молете се на броеница.” На следващия месец те също дошли. Момиченцата били много послушни, особено при положение, че Дева Мария идвала при тях. Затова се молели много съвестно и отново имали божественото видение. Момчетата, знаете, понякога са малко палави, не са толкова послушни през цялото време. И докато момиченцата вече били в общение с Богородица, момченцето казало: „Аз не я виждам”. Тогава едно от момичетата рекло: „Разбира се, защото не се молиш!” Момчето веднага започнало да се моли и казало: „Да, сега и аз я виждам!”

Така че проверявайте се. Ако действате, ще постигнете. Ако не правите нищо, почти сигурно е, че няма да постигнете нищо. Но защо казвам „почти”? Защото Бог е по-силен от вашата съпротива. Той може да се разкрие дори на тези, които не желаят. И това понякога се случва, като гръм от ясно небе – Той се разкрива дори пред ония, които не искат. Тогава какво да говорим за тези, които искат? Какво да кажем за светите царе и за великите предани в миналото, в бъдещето и сега, днес?

Затова молете се, мантрувайте и ще видите, ще се срещнете. Може най-напред да ви споходи космическото откровение. Разбира се, то е нещо много, много висше. Ала по-късно може да се случи и някоя по-фина, по-съкровена среща.tatastha

(Conferencia matutina de Swami Tirtha, el 30.07.2016, Sofía)

(Continua la conferencia del pasado viernes) 

Pregunta de Manjari: A veces uno siente una finísima revelación interior> Como llegar a comprender si es algo divino 0 algo diferente?

Swami Tirtha: Existen diferentes soluciones del problema. Primero Habrá que estudiar las revelaciones de otras personas. Como los santos llegaban a percibir lo divino? Cuál ha sido el proceso y cuales han sido las adquisiciones. Puesto que se necesitan ciertas aptitudes. Sabiendo que nuestros santos, nuestros maestros espirituales, los acharyas, habían tenido un modo específico de vida, un modo especial de meditación, sus revelaciones permanecen personales. Por lo tanto, al seguirlos tambien podríamos adquirir algo.

Por esta razón deberíamos darnos cuenta del objetivo, de la estructura de la escuela espiritual. Con esta base intelectual y teológica podríamos aprender y observar: ‘ que ocurriría al seguir el proceso?’ Cuando un puro devoto se pone a cantar los Nombres Santos: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, sentiría inmediatamente el divino éxtasis. Y que pasa conmigo aplicando el proceso? Os pasaría igual, no hay que preocuparos. Y cuando se realice en vuestra consciencia una pequeña o grande adquisición, podríais averiguar si se trató de lo que ya habéis oído o si es algo único. En lo pequeño se comprende lo grande. Al averiguar lo pequeño, nos daríamos cuenta de lo grande, de lo supremo y de la verdad. Podemos afirmar que el primer paso es la preparación teórica, el segundo será la aplicación práctica. Habra que exponeros al experimento..

Una bella historia al respeto. La Madre Divina había aparecido delante de unos niños en Portugal. Dos chicas y un chico. La revelación ha sido bastante extraña por haber ocurrido el 13 de mayo y la Madre Divina había dicho: “Cada 13 del mes voy a reaparecer. Venid de nuevo por este mismo camino y veréis algo más.” – hablaba así en el campo a los pastorcitos.

Vinieron a la fecha indicada del mes y entonces la Virgen María había dicho: “Rezad con el rosario.” Los chicos vinieron. Las chicas eran muy obedientes a la Virgen que venía especialmente para ellas. Habían rezado con mucho celo y de nuevo tuvieron la revelación. Ya sabéis, los chicos son traviesos y no tan obedientes. Mientras que las chicas estaban comunicando con la Virgen, el chico dijo: “Yo no la veo” Una de las chicas dijo: „Claro, ya que no estas rezando!” El chico se puso a rezar y dijo: „Ahora sí que la veo!” Hay que averiguar. Hay que obrar. Quien obra adquiere. Si no obráis es casi seguro que no vais a adquirir cualquier cosa. Por qué digo „casi”? Dios es más fuerte que vuestra resistencia. Puede revelarse incluso a los que no lo deseen. A ve3ces ocurre como el trueno en el cielo despejado. Se descubre, se revela incluso a los que no lo deseen. Y que decir de los que lo desean? Que podemos decir de los santos reyes, de las leyendas del pasado, del futuro o de hoy?

Rezad y ya veréis el encuentro. Tal vez primero vendría una revelación cósmica. Es algo muy supremo. Más tarde podría ocurrir de modo más fino, más íntimo.

 

(Sigue continuación)

 tatastha

 (из лекции Свами Тиртхи, 30.07.2016 утром, София)

(продолжение с предыдущей пятницы) 

Вопрос Манджари: Иногда бывает так, что внутри ощущаешь более тонкие откровения. Как узнать, это что-то божественное или что-то другое?

Свами Тиртха: Существуют разные решения этой проблемы. Сначала мы изучаем, что было откровением для других? Как наши святые воспринимали божественность? Какого рода процесс они следовали и таким образом чего достигли? Потому что есть также некоторое ноу-хау и в божественных откровениях. Если мы знаем, что, например, наши святые, наши предыдущие ачарьи, наши духовные учителя следуют какому-то образу жизни, такому-то типу медитации и достигают такого типа божественного видения, тогда это некоторое руководство для нас. Конечно, их видение, их откровение это их личное. Но если мы продолжим, если мы будем следовать, мы тоже можем чего-то достичь.

Поэтому сначала изучите: какова цель, каков путь, какова структура всей этой духовной школы. Если у вас есть интеллектуальная или теологическая основа, вы можете тренироваться и проверять себя: „Что произойдет, если я применю этот метод?” Когда чистые преданные повторяют святые имена, такие как: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, они сразу же чувствуют божественный экстаз. А что же со мной произойдет, если я применю этот процесс? Придет, не волнуйтесь. И всякий раз, когда к вам приходит какое-то меньшее или большее осознание, вы можете проверить это, вы можете наблюдать это – соответствует ли тому, чему я учился, или нет, это что-то уникальное. Через малое мы можем понять великое. И если мы проверяем себя на маленьких откровениях, тогда, когда великое, наивысшее откровение придет к нам, мы узнаем, что это правда. Итак, можно сказать, что первый шаг – это своего рода теоретическая подготовка, а второй шаг – это применение на практике. Позвольте себе принять участие в эксперименте.

В этом отношении есть очень хорошая история. В Португалии Мать Мария явилась трем детям. Две девочки и один мальчик. Это было довольно странное откровение, потому что Мать Мария пришла 13 мая и сказала детям: „Каждый месяц я буду приходить в 13-й день. Просто выходите на эту тропу снова – они были в поле, пасли овец. Просто приходите в следующем месяце, и я скажу вам кое-что еще”. В следующем месяце они тоже пришли, и Мать Мария сказала им: „Молитесь на четках”. В следующем месяце они тоже пришли. И вы знаете, что девочки обычно очень послушны, особенно если к ним приходит Мать Мария. Итак, они воспевали очень хорошо, и снова у них было божественное видение. Мальчики, знаете ли, иногда бывают немного непослушными, не всегда бывают такими послушными. И пока две девушки уже общались, он сказал: „Я не вижу”. Пока одна из девочек сказала: „Конечно, потому что ты не повторяешь!”, Мальчик сразу начал воспевать, а потом сказал: „Да, я тоже вижу теперь!”

Так что, проверяйте себя. Если вы делаете, вы достигнете. Если вы этого не делаете, то почти наверняка не достигнете. Но почему я говорю „почти”? Потому что Бог сильнее вашего сопротивления. Он может открыться даже тем, кто этого не хочет. А иногда это случается, как удар молнии – Он открывает Себя даже тем, кто этого не хочет. Что тогда говорить о тех, кто этого хочет? Что уже говорить о святых королях и великих преданных в прошлом, в будущем и прямо сейчас, сегодня.

Поэтому повторяйте, и вы увидите, вы встретитесь. Может быть, сначала к вам придет только космическое откровение. Конечно, это что-то очень и очень высокое. Но позже может случиться и более утонченная и сокровенная встреча.