Archive for June 28th, 2021

DSCN0033

(from a lecture of Swami Tirtha, 10.01.2016 evening, Sofia)

(continues from the previous Monday) 

But then a little more information is coming. How to reach? Srinvatam sva-kathah krishnah punya-shravana-kirtanah hridy antah stho hy abhadrani vidhunoti suhrit satam[1] – “Shri Krishna, the Personality of Godhead, who is the Paramatma, the Supersoul in everyone’s heart and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed an urge to hear His messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted.”

So, to listen to the divine message and the glories of God – this in itself is a pious activity. And it will help us to purify more and more. This is a way to attract the attention of God to us. And then what will happen? A very thorough and very profound purification will happen in our hearts. The desire for material enjoyments will change. Because there are three types of enjoyments: the material type, the spiritual type and devotional type – this is like the most refined happiness.

Our inner desire is purifying. From the material ambitions we shall come to some spiritual desires. Why? Because the Supreme Lord is there in everybody’s heart. Krishna says: “I’m not living in My spiritual abode” – although we expect God to live in heaven, not to interfere too much in our lives, right? “I’m not living up there, don’t think! Neither do I live in the hearts of those who meditate, in the hearts of the yogis.” Naham vasami vaikunthe[2] – “not in the heaven”; yoginam hridaye na cha – “nor in the hearts of the yogis”; mad bhakta yatra gayanti – “but where My devotees come together”; tatra tishthami narada – “I live there.” So, if you want to find the residence of God, this is in the company of His devotees, when they come together to hear, chant, sing, listen to His glories. He is there. Or better I say: He is here.

Then what happens? If this purification of the heart and cleansing of material desires and ambitions is fulfilled, then we can wait for some consequences. Nashta prayeshv-abhadreshu nityam bhagavata-sevaya bhagavaty uttama-sloke bhaktir bhavati naishtiki[3] – “By regular attendance in classes on the Bhagavatam and by rendering service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the Personality of Godhead, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact.”

So, after this purification, devotion is established in the heart. Which is the most precious part of our body? You might say: “This is our head because with the head I can think.” You can say: “This is my genitals because through them I can reach most happiness.” Or you can come up with many other ideas, but I think we all feel that the most precious place that we have is the heart. The real power of the human being is hidden in the heart. No doubt, there is some power in the arms of men; no doubt, there is some power in the arguments of women; and we all share some power in our brain; but basically the best-best place and the most powerful energy we all have is in our bosom. This is the seat of the soul and also seat of God. Therefore this place should be cleansed.

(to be continued)

[1] Shrimad Bhagavatam 1.2.17

[2] Narada Samhita

[3] Shrimad Bhagavatam 1.2.18DSCN0033

(Szvámí Tírtha 2016. január 10-én este Szófiában elhangzott tanításából)

(az előző hétfői tanítás folytatása) 

Ám ekkor egy kicsit több információ következik. Hogyan érhetjük el ezt? Srnvatám szva-katháh krsnah, punja-sravana-kírtanah, hrdj-antah szthó-hjabadráni, vidhunóti szuhrt szatám[1] –, –„Srí Krsna, az Istenség Személyisége, aki Paramátmá, a Felsőlélek mindenki szívében, s aki az őszinte bhakta jótevője, megtisztítja az anyagi élvezet utáni vágytól annak a bhaktának a szívét, akiben felébredt a vágy arra, hogy hallja az Ő üzenetét, melynek megfelelő hallgatása és elmondása már önmagában jámbor tett.”

Tehát már maga az is egy jámbor cselekedet, ha hallunk az isteni üzenetről és a Jóisten dicsőségéről. Segíteni fog bennünket abban, hogy egyre jobban megtisztuljunk. Ez egy mód rá, hogy magunkra vonjuk a Jóisten figyelmét. S akkor mi történik? Egy nagyon alapos és mélyreható tisztulás megy végbe a szívünkben. Az anyagi élvezetvágy átalakul. Háromféle élvezet létezik: az anyagi természetű, a lelki természetű és az odaadásból fakadó. Ez utóbbi a legkifinomultabb boldogság.

Belső vágyakozásaink tisztulnak. Az anyagi törekvéseket felváltják a lelki vágyak. Miért? Mivel a Legfelsőbb Úr ott lakozik mindenki szívében. Krsna azt mondja, hogy „Nem a lelki hajlékomban élek” – bár azt várnánk, hogy a Jóisten lakóhelye a menny, és nem avatkozik bele túlságosan az életünkbe, igaz? „Nem ott fent lakom, nehogy azt gondoljátok! Sem nem a jógík a szívében, akik meditálnak.” Náham vaszámi vaikunthé[2] – „nem a mennyben”; jógínám hrdajé na csa – “sem a jógík szívében”; mad-bhaktá jatra gájanti – „hanem ott, ahol híveim együtt vannak”; tatra tisthámi nárada – „ott lakozom”. Tehát ha rá akartok találni a Jóisten hajlékára, akkor a bhaktáinak a társaságában találjátok, amikor összegyűlnek, hogy dicsőségéről halljanak, mantrázzanak és énekeljenek. Ő ott van, jobban mondva, itt van.

Mi történik ezután? Ha végbemegy a szív megtisztulása, valamint az anyagi vágyak és törekvések megtisztítása, akkor ennek várható néhány következménye. Nasta-prájésv abhadrésu, nitjam bhágavata-szévajá, bhagavatj-uttama-slóké, bhaktir bhavati naisthikí[3] – „A Bhágavatamról szóló előadások rendszeres látogatásával és a tiszta bhakták szolgálatával minden, ami a szívben bajt okoz, szinte teljesen elpusztul, s a transzcendentális dalokkal dicsőített Istenség Személyiségének végzett szerető szolgálat visszavonhatatlan tényként szilárdul meg.”

Tehát e megtisztulás után az odaadás megalapozódik a szívben. Melyik a testünk legbecsesebb része? Mondhatjátok azt, hogy ’a fejünk, mert azzal gondolkodunk’. De azt is, hogy ’a nemi szerveim, mivel azok okozzák számomra a legnagyobb gyönyört.’ Vagy előállhattok egyéb ötletekkel, de úgy vélem, mindannyian érezzük, hogy a legbecsesebb hely a szívünk. Az ember valódi ereje a szívben rejtőzik. Kétségtelen, hogy van némi erő a férfiak karjában; a nők érveiben; és mindannyian részesülünk bizonyos intellektuális erőben, ami az agyunkban található; de alapvetően a legeslegjobb hely és a legerősebb energia a keblünkben rejlik. Ez a lélek és egyben Isten székhelye. Ezért ezt a helyet meg kell tisztítani.

(folytatása következik)

[1] Srímad Bhágavatam 1.2.17.

[2] Nárada-szanhitá

[3] Srímad Bhágavatam 1.2.18.DSCN0033

(от лекция на Свами Тиртха, 10.01.2016 вечер, София)

(продължава от предишния понеделник) 

Но после следва още информация. Как да постигнем? Сринватам сва-катхах кришнах пуня-шравана-киртанах хридй антах стхо хй абхадрани видхуноти сухрит сатам[1] – „Шри Кришна, Божествената Личност, който е Параматма, Свръхдушата във всяко сърце и благодетелят на искрените предани, пречиства желанието за материално наслаждение в сърцето на предания, развил порив да слуша Неговите послания, които сами по себе си са добродетелни, ако правилно се слушат и възпяват.”

И така, да се слуша божественото послание и славата на Господа – това само по себе си е добродетелна дейност. Тя ще ни помага да се пречистваме все повече и повече. Такъв е начинът да привлечем вниманието на Бога към нас. И после какво ще се случи? Много цялостно и дълбоко пречистване в сърцата ни. Желанието за материални наслади ще се промени. Защото има три типа наслади: материално щастие, духовно щастие и щастие в преданост – то е най-пречистеният вид щастие.

Нашето вътрешно желание се пречиства. От материалните амбиции ще достигнем до духовните стремления. Защо? Защото Всевишният е в сърцето на всеки. Кришна казва: „Аз не живея в Своето духовно царство” – макар че ние очакваме Бог да си живее на небесата и да не ни се меси много в живота, нали? „Аз не живея там горе, не си мислете! Нито пък живея в сърцата на медитиращите, в сърцата на йогите.” Нахам васами ваикунтхе[2] – „не в небесата”; йогинам хридайе на ча – „нито в сърцата на йогите”; мад бхакта ятра гаянти – „но където Моите предани се събират”; татра тиштхами нарада – „там живея Аз.” Така че ако искате да откриете царството на Бога, това е общността на Неговите предани, където те се събират заедно, за да слушат, мантруват, пеят и разговарят за Неговата слава. Той е там. Или по добре да кажем: Той е тук.

Тогава какво се случва? Ако това пречистване на сърцето, това пречистване на материалните желания и амбиции е осъществено, можем да очакваме някои последици. Нашта прайешв-абхадрешу нитям бхагавата-севая бхагаватй уттама-шлоке бхактир бхавати наиштики[3] – „Чрез редовно слушане на беседи по „Бхагаватам” и чрез отдаване на служене на чистите предани, всичко, което тревожи сърцето е почти напълно разрушено и любящото служене към Личността на Бога, който е възхваляван в трансцендентални песни, се установява като неотменим факт.”

И така, след това пречистване, предаността се установява в сърцето. Коя е най-ценната част от тялото? Може да речете: „Главата, защото с нея мога да мисля.” Може да речете: „Гениталиите ми, защото чрез тях постигам най-голямо щастие.” Може да имате и какви ли не други идеи, но мисля всички чувстваме, че най-ценното място, което имаме, е сърцето ни. Истинската сила на човека се крие в сърцето. Без съмнение, има някаква сила в ръцете на мъжете; без съмнение, има някаква сила в аргументите на жените; и всички ние споделяме някаква сила на мозъка, но като цяло най-най-доброто място, най-мощната енергия притежаваме в гръдта си. Там е мястото, където живее душата, а също и където живее Богът. Затова това място трябва да бъде чисто.

(следва продължение)

[1] „Шримад Бхагаватам” 1.2.17

[2] „Нарада Самхита”

[3] „Шримад Бхагаватам” 1.2.18