Archive for June 18th, 2021

0_XZxfQ2RJ168K0tQe

(from a lecture of Swami Tirtha, 30.07.2016 morning, Sofia)

(continues from the previous Friday) 

But then the next question comes – ‘In what manner I want to meet God?’ Which face you want to see? Have you ever thought of this? ‘If I meet the Supreme, what will I tell Him?’ You know that story that an old lady was collecting firewood. This was so heavy burden on her shoulder that she put it down and relaxed for some time. And as it was really a heavy load of firewood, she started to pray: “Oh, my Lord, please help me to carry this wood!” Her prayers were so pure, so real that God appeared on the spot. He said: “My dear daughter, I know that you are very faithful and very obedient. So, whatever you like I will give you! Just ask and I will fulfill whatever desire you have.” Then the lady said: “Oh, can You help me put back the load on my shoulder?”

Be clever! Be prepared! If you meet Him: ‘What will I ask? Please, give me back the load of life? I want the burden again?’ Or ‘I want to follow You. I want to come with You’. Teachers will tell you: “If you come with me, I will go with you.” It’s not an easy path. But company is good.

So, what kind of God do you want to meet? What feature of Him do you want to meet? Let’s try to find some ways in the Bhagavad Gita. There are so many ways, so many references there how to meet God. For example in general the most popular chapter, especially for outsiders, is the 11th Chapter. I think this is the least favored by the devotees, because this universal vision is there. What can we do with the universal vision? But people in general are amazed with this universal vision. Why? Because this is such a mind-blowing experience! This is just beyond whatever you can imagine. It’s beyond the human capacities. Like the revelation of the different elements and all the planets, and all the demigods, like a vision of cosmic unity. And there also Arjuna had seen the victory of the truth over the illusion. Maybe that happened on Ekadashi day, I don’t know.

This divine opulence is amazing. If you want to meet that aspect of the Supreme, then pray just like Arjuna did. “Please, show me, reveal me Your divine splendor!” But be prepared, you will get it! And that vision was too much for Arjuna also. Although he is a little stronger than us.

In case you want to capture Krishna in another manner, it is possible. Another feature, another aspect of Krishna in the Gita is a teacher. Not as God Supreme, but as a well-wisher teacher. If you want to meet God like this, then pray as Arjuna did: karpanya-dosopahata-svabhavah[1] – “I’m perplexed. I don’t know what is good for me, but please, take me as Yours, as a surrendered soul! And tell me what is best for me.” This sounds better, ha? In this way we shall receive the help of the Supreme. He will teach me what is best for me. Not simply a general cosmic revelation. What can I do with that? Be practical: ‘Tell me! What is better for me?’ But then be prepared, because you will get it. You will get the advice which is best for you. Maybe not the easiest for your false conception. But what is very beneficial for you. Stupid people will accept what is favorable for the senses, or convenient for the body. While the wise, they will accept something that is useful for the soul. Be wise, take what is useful for eternity, for your eternal soul.

So, we have to be prepared for the encounters with divinity. If it happens in your journey, in your excursion to the mountains, or doing your private japa meditation; or if your home immediately, all of a sudden, turns into a spiritual realm – it might happen any moment. Be prepared.

(to be continued)

[1] Bhagavad Gita 2.70_XZxfQ2RJ168K0tQe

(Szvámí Tírtha 2016.07.20-i szófiai esti tanításából) 

(az előző pénteki tanítás folytatása) 

De akkor felmerül a következő kérdés: ’Milyen módon is akarok én találkozni a Jóistennel?’ Melyik arcát szeretnétek látni? Elgondolkodtatok ezen már valaha? ,Ha találkozom a Legfelsőbbel, vajon mit fogok Neki mondani?’ Ismeritek annak az idős asszonynak a történetét, aki tűzifát gyűjtött. Ez annyira nehéz teherként nehezedett a vállára, hogy letette, majd egy kis ideig megpihent. Mivel ez tényleg egy nagy köteg rőzse volt, elkezdett fohászkodni: ,,Ó, én Uram, kérlek, segíts nekem ezt a fát cipelni!” Fohászai annyira tiszták voltak, annyira valódiak, hogy a Jóisten rögtön megjelent a helyszínen, s így szólt: ,,Kedves lányom, tudom, hogy nagyon hűséges és engedelmes vagy, tehát bármit is szeretnél, azt megadom neked! Csak kérd, s én teljesítem, bármilyen vágyad is legyen!” Ekkor a hölgy így szólt: ,,Ó, Uram, tudnál nekem segíteni visszatenni a terhet a vállamra?”

Legyetek okosak! Legyetek felkészültek, ha találkoztok Vele: ’Mit fogok kérni? Kérlek, add vissza az életem terhét? Ismét ezt a terhet szeretném?’ Avagy: ,Követni akarlak Téged. Veled akarok tartani.’ A tanítók ezt mondják: ,,Ha velem jössz, én veled megyek.” Ez nem egy könnyű út. De a társaság jó.

Tehát milyen Istennel szeretnétek találkozni? Melyik funkciójával akartok kapcsolatba kerülni? Próbáljunk meg néhányat fellelni a Bhagavad-gítában! Olyan sokféle mód, annyi sok utalás van arra, hogy hogyan lehet a Jóistennel találkozni. Például általában a legnépszerűbb fejezet, különösen a külsősök számára, a 11. fejezet. Úgy vélem, a bhakták körében ez a legkevésbé népszerű, hiszen ebben a Krsna univerzális formáját bemutató látomás szerepel. Mit tudunk mi kezdeni ezzel a látvánnyal? Ám általában az embereket bámulatba ejti ez a kozmikus forma. Vajon miért? Mert ez egy annyira elképesztő tapasztalat! Túl van mindenen, amit el tud az ember képzelni. Meghaladja az emberi képességeket. Mint a különféle elemek, valamennyi bolygó és az összes félisten megnyilvánulása, mint a kozmikus egység víziója. S Ardzsuna ott látta az igazság győzelmét is az illúzió felett. Talán ez ékádasí napján történt, nem tudom.

Bámulatos ez a bőség. Ha a Legfelsőbbnek ezzel az aspektusával szeretnétek találkozni, akkor fohászkodjatok éppúgy, mint Ardzsuna tette: ,,Kérlek, mutasd meg Magad, mutasd meg Isteni ragyogásodat!” Ám legyetek felkészülve rá, hogy meg is fogjátok kapni! S az a látvány még Ardzsunának is sok volt. Bár ő egy kicsit erősebb nálunk.

Ha pedig másfajta módon szeretnétek elcsípni Krsnát, az is lehetséges. Krsna egy másik funkciója, egy másik aspektusa a Gítában a tanító. Ha nem mint a Legfelsőbb Istent, hanem mint egy jóakaratú tanítót akarjátok megismerni a Jóistent, akkor fohászkodjatok úgy, ahogy Ardzsuna tette: kárpanja-dósópahata-szvabhávah[1] ,,Most zavarban vagyok a kötelességeimet illetően, és gyengeségem miatt elvesztettem a lélekjelenlétemet. Ebben a helyzetben kérlek Téged, mondd meg világosan, mi a legjobb számomra!” Ez jobban hangzik, igaz? Így megkapjuk a Legfelsőbb segítségét. Ő fogja megtanítani nekem, hogy mi a legjobb a számomra, nem pusztán egy általános kozmikus megnyilvánulás. Mihez kezdek én azzal? Legyetek gyakorlatiasak: ,Mondd meg nekem, hogy mi jobb a számomra!’ Ám ekkor készüljetek fel, mert megkapjátok! Meg fogjátok kapni azt a tanácsot, ami a legjobb nektek. Talán nem a legkönnyebbet a hamis felfogásotok számára, viszont azt, amelyik a leginkább a javatokra válik. Az ostoba emberek azt fogadják el, ami kedvező az érzékek számára vagy kényelmes a testnek. Míg a bölcsek, ők olyasmit fogadnak el, ami hasznos a lélek számára. Legyetek bölcsek, fogadjátok el azt, ami az örökkévalóság, s az örökkévaló lélek szempontjából hasznotokra válik!

Tehát készen kell állnunk az istenivel való találkozásokra. Akkor is, ha utazásotok során, egy hegyi kiránduláson, vagy a személyes dzsapa meditációtok közben történik meg, vagy ha otthonotok hirtelen lelki birodalommá változik – a találkozás bármelyik pillanatban megtörténhet. Legyetek készen!

[1] Bhagavad-gítá 2.7.

 0_XZxfQ2RJ168K0tQe

(от лекция на Свами Тиртха, 30.07.2016 сутрин, София)

(продължава от предишния петък) 

Но тогава идва следващият въпрос – „По какъв начин искам да срещна Бога?” Кое Негово лице искате да видите? Замисляли ли сте се някога за това: „Ако срещна Бога, какво ще Му кажа?” Знаете онази история за старата жена, която събирала дърва. Товарът бил толкова тежък на раменете ѝ, че тя го оставила, за да отдъхне за известно време. И понеже наистина много ѝ било дотегнало, започнала да се моли: „Ох, Боже мой, моля Те, помогни ми да нося тези дърва!” Молитвите ѝ били толкова чисти, толкова искрени, че Господ се явил начаса. Той казал: „Моя скъпа дъще, знам, че си много вярваща и кротка. Затова каквото пожелаеш, ще ти го дам! Просто поискай нещо и Аз ще сбъдна всяко твое желание.” Тогава жената казала: „Можеш ли да ми помогнеш да вдигна отново товара на гърба си?”

Затова бъдете умни! Бъдете подготвени! Ако Го срещнете: „Какво ще Му поискам? Моля Те, върни си ми бремето на живота? Искам си товара отново?” Или „Искам да Те следвам. Искам да дойда с Теб.” Учителите ще ви кажат: „Ако дойдеш с мен, и аз ще вървя с теб.” Пътят не е лек. Но компанията е добра.

И така, какъв Бог искате да срещнете? Кой от Неговите аспекти? Нека се опитаме да намерим някои от тях в „Бхагавад Гита”. Там има толкова много начини, толкова много препратки как можете да срещнете Бога. Например, най-популярната глава, особено за незапознати, е Единадесета Глава. Мисля, че тя е най-малко любима на бхактите, защото там се описва вселенската форма. Какво можем да правим с такова вселенско видение? Но хората като цяло са удивени от него. Защо? Защото е такова отнасящо ума преживяване! То е отвъд всичко, което можете да си представите. Отвъд човешките способности. Визия за всички различни елементи, всички планети, всички полубогове – като откровение за космическото единство. И там също Арджуна видял победата на истината над илюзията. Може да се е случило на Екадаши, не знам.

Това божествено величие е поразително. Ако искате да срещнете този аспект на Върховния, тогава се молете като Арджуна. „Моля Те, покажи ми, разкрий ми Своето божествено великолепие!” Но бъдете подготвени, защото ще го получите! А това видение дошло в повече дори на Арджуна. Въпреки че той е доста по-силен от нас.

В случай, че искате да уловите Кришна по друг начин, това също е възможно. Друга характеристика, друг аспект на Кришна в „Гита” е учителят. Не като Върховен Господ, а като доброжелателен учител. Ако искате да срещнете Бога по такъв начин, тогава молете се като Арджуна: карпаня-дошопахата-свабхавах[1] – „Аз съм объркан. Не зная кое е добро за мен, но моля Те, приеми ме като отдадена на Теб душа! И ми кажи кое е най-добре за мен.” Това звучи по-хубаво, а? По този начин ще получим помощта на Всевишния. Той ще ме научи кое е най-висшето благо за мен. А не просто някакво общо космично откровение. Какво мога да правя с него? Бъдете практични: „Кажи ми, кое е най-добре за мен?” Обаче след това бъдете подготвени, защото ще го получите. Ще получите съвета кое е най-добре за вас. И то може да не е най-лесното според фалшивите ви разбирания. Но ще е много благотворно за вас. Глупавите хора биха приели онова, което е приятно за сетивата или удобно за тялото. Докато мъдрите ще приемат нещо, което е полезно за душата. Бъдете мъдри, приемете това, което ще ви послужи за вечността, за вашата вечна душа.

Така че трябва да сме готови да се срещнем с божественото. Дали ще стане докато пътувате, докато сте на разходка в планината, или докато правите личната си джапа медитация; или домът ви изведнъж, ненадейно се превръща в духовния свят – това може да се случи всеки един миг. Бъдете подготвени.

(следва продължение)

[1] „Бхагавад Гита” 2.70_XZxfQ2RJ168K0tQe

(Conferencia matutina de Swami Tirtha, el 30.07.2016, Sida)

(continua la conferencia del pasado viernes) 

Entonces viene la cuestión: ‘De qué manera quisierais encontrar al Supremo?’ Cuál es el nombre Suyo que quisierais ver? Habéis pensado alguna vez en esto: ‘Ah, sí llego a encontrar al Supremo, que voy a decir? Ya conocéis la historia de la vieja que recogía madera en el bosque. Su carga pesaba tanto en sus hombros que se lo bajaba para descansar un rato. Y por haber estado cansadísima, se puso a rezar: “Oh, Dios mío, ayúdame a llevar la madera!!” Sus plegarias eran tan puras y sinceras que el Supremo apareció en seguida diciendo. “Hija mía, ya sé que eres creyente y obediente. Te daré lo que quieras! Pídeme algo y cumpliré con cualquier deseo tuyo.” Entonces la viejita dijo: “Oh, puedes ayudarme a cargar de nuevo la madera en mi espalda?”

Sed sensatos! Estad listos Al encontrar al Supremo: ‘Que es lo que Le voy a preguntar? Por favor, ayúdame a llevar la carga de mi vida? De nuevo quiero llevar mi carga?’ O tal vez: ‘Quiero seguirTe. Quiero venir conTigo.’ Los maestros os lo dirían: “Si quieres venir conmigo, yo iría contigo.” El camino no es fácil, pero la compañía es buena.

Que Dios quisierais encontrar? Que aspecto Suyo quisierais ver? Tratemos a buscar algunos en la Bhagavad Gita. Allí hay tantas modalidades, tantas referencias en los encuentros con el Supremo. Por ejemplo, el capítulo más conocido, particularmente para los ignorantes, el Capitulo Once. Creo que es la menos preferida para los devotos dedicados, puesto que describe la visión universal. Que podemos hacer con un fenómeno universal? Por lo general la gente suele asombrarse. Por que? Sería una experiencia iInaccdible para la mente!. Queda más allá de todo lo que podríais imaginar. Más allá de las capacidades humanas. Es la visión de todos los elementos, de todos los planetas, de todos los demiurgos – revelación del espacio cósmico, de su integridad. Allá también Arjuna había visto el triunfo de la Verdad sobre la Ilusión. Habrá ocurrido el día de Ekadashi, no lo sé.

Esta divina majestuosidad es asombrosa. Si queréis llegar a ver este aspecto suntuoso del Supremo, deberíais rezar como lo hizo Arjuna. “ Por favor, muéstrame, revélame Tu divino esplendor!” Por lo tanto, estad listos, preparados, ya lo recibiréis! Para Arjuna también la visión había sido demasiada. A pesar de que era más fuerte que nosotros.

Caso que quisierais cautivar da Krishna de otro modo, ello también es posible. Otra visión, otro aspecto de Krishna en acuerdo con la Gita es el aspecto de maestro. No se presentaría como un Dios Supremo, sino como un maestro bien intencionado. Si quisierais encontrar al Supremo de este modo, rezad como lo hizo Arjuna: karpanya-dosopahata-svabhavah[1] – “Estoy perplejo, no sé lo que sería bien para mí, pero por favor, llévame, déjame ser Tuyo. Déjame ser un alma devota y dedicada! Dime lo que sería lo mejor para mí.! ” Suena mejor, no? De este modo recibiríais la ayuda del Supremo. Os enseñaría lo que sería lo mejor. No sería sencilla revelación cósmica. Y que haríais con ella? Estad listos, estad preparados! Estad practicos: ‘Dime! Que es lo mejor para mi? Estad listos, ya lo recibiréis. Recibiréis un consejo para lo que resultaría lo mejor. Tal vez no sea lo más fácil en acuerdo con vuestros falsos conceptos. Pero sería lo más benéfico. Los estúpidos aceptarían lo que sería lo más agradable o confortable para el cuerpo. Los sabios aceptarían, adoptarían lo que sería más útil para el alma, para el alma eterna. Sed sabios, aceptad lo que os serviría para la Eternidad, para el alma eterna.

Deberíamos estar listos, estar preparados a encontrar al Supremo. Durante un viaje o periplo, durante un sencillo paseo en la montaña o mientras estéis practicando la meditación

japa; o tal vez de súbito vuestra casa se vaya a transformar en universo espiritual – podría realizarse en cualquier instante. Estad listos, esta preparados.

(Sigue continuacion)

[1] Bhagavad Gita 2.70_XZxfQ2RJ168K0tQe

(из лекции Свами Тиртхи, 30.07.2016 утром, София)

(продолжение с  предыдущей пятницы) 

Но тогда возникает следующий вопрос: „Как я хочу встретиться с Богом?”  Какое из Его лиц вы хотите видеть? Вы когда-нибудь задумывались об этом? „Если я встречусь с Всевышним, что я ему скажу?” Вы знаете ту историю о том, как пожилая женщина собирала дрова. Ноша была настолько тяжелым бременем на ее плече, что она опустила ее, чтобы на некоторое время отдохнуть. И так как это действительно был тяжелый груз дров, она начала молиться: „О, мой Господь, пожалуйста, помогите мне отнести эти дрова!” Ее молитвы были такими чистыми, такими реальными, что Бог явился на месте. Он сказал: „Моя дорогая дочь, я знаю, что ты очень верная и очень послушная. Итак, все, что ты хочешь, я дам! Просто попроси, и я исполню любое твое желание”. Тогда женщина сказала: „Не мог ли бы Ты помочь мне снова положить груз на мое плечо?”

Будьте умными! Будьте готовы! Если вы встретите Его: „Чего я спрошу? Пожалуйста, верни мне бремя жизни? Я снова хочу это бремя?” Или „Я хочу следовать за Тобой. Я хочу пойти с тобой”. Учителя скажут вам: „Если ты пойдешь со мной, и я пойду с тобой”. Это нелегкий путь. Но компания хорошая.

Итак, с каким Богом вы хотите встретиться? Какой из Его аспектов вы хотите встретить? Давайте попробуем найти некоторые из них в „Бхагавад Гите”. Там есть так много способов, так много упоминаний о том, как встретиться с Богом. Например, в целом, наиболее популярной главой, особенно для посторонних, является 11-я глава. Я думаю, что она меньше всего нравится преданными, потому что там описывается вселенская форма. Что мы можем сделать с таким вселенским видениеем? Но людей в целом поражает это универсальное видение. Почему? Потому что это такой умопомрачительный опыт! Это выходит за рамки всего того, что вы можете себе представить. Это за пределами человеческих возможностей. Как откровение, как видение различных элементов и всех планет, и всех полубогов, как видение космического единства. И там также Арджуна увидел победу истины над иллюзией. Может быть, это случилось в день экадаши, я не знаю.

Это божественное величие и изобилие поразительно. Если вы хотите встретиться с этим аспектом Всевышнего, молитесь, как это делал Арджуна. „Пожалуйста, покажи мне, открой мне Свое божественное великолепие!” Но будьте готовы, что у вас это получится! А это видение было невыносимо и для Арджуны. Хотя он намного сильнее нас.

Если вы хотите поймать Кришну другим способом, это тоже возможно. Еще одна черта, еще один аспект Кришны в „Гите” – это учитель. Не как Всевышний, а как учитель-доброжелатель. Если вы хотите встретиться с Богом таким образом, молитесь, как это делал Арджуна: карпанйа-досопахата-свабхавах[1] – „Я сбит с толку. Не знаю, что для меня хорошо, но, пожалуйста, прими меня как душу Тебе отдавшуюся! И скажи, что для меня лучше”. Это звучит лучше, да? Таким образом мы получим помощь Всевышнего. Он научит меня тому, что лучше для меня. Не просто всеобщее космическое откровение. Что я могу с ним делать? Будьте практичны: „Скажи мне! Что для меня лучше?” Но будьте готовы, потому что вы его получите. Вы получите лучший совет. Может быть, не самый легкий вариант для вашего ложного понимания. Но это то, что вам очень благотворно. Глупые люди примут то, что благоприятно для чувств или удобно для тела. А мудрые примут то, что полезно для души. Будьте мудрыми, берите полезное для вечности, для своей вечной души.

Итак, мы должны быть готовы к встрече с божественным. Несмотря происходит ли это во время вашего путешествия, во время вашей экскурсии в горы или во время вашей личной джапы медитации; или ваш дом вдруг, внезапно превратится в духовное царство – это может случиться в любой момент. Будьте готовы.

(продолжение следует)

[1] „Бхагавад Гита” 2.7