Archive for June 14th, 2021

DSC_0037

(from a lecture of Swami Tirtha, 09.01.2016 evening, Sofia) 

(continues from the previous Monday) 

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Please, remember this. ‘Krishna’ is the Dark Lord, Supreme Personality of Godhead; ‘Hare’ is His divine loving power; and ‘Rama’ is again very much connected to Him, but also it reminds us the happiness that we can derive. Not only at the end of our life, but also right now, here and now. You see – ‘here and now’ means ‘space and time’. How to go beyond time and space? How to resolve all the karmic bondage that we have? For that we need the information contained in these 84 million mantras, which is condensed in this ultimate message: Hare Krishna! Or you can also say: Hare Rama, because this is like a circular dance – you don’t know where is the beginning and where is the end. It’s always revolving.

But you know spiritual progress is a gradual step-by-step process. Very similar to the experience when we want to greet the sun in the morning. During the night it’s darkness, we don’t have the blessed light of the sun. At dawn, expecting the sunrise, slowly-slowly we can understand what is what around us. Because from the darkness slowly-slowly the trees, the houses, the people are revealed because the divine sun approaches and it sheds light on everything. And when the sun appears on the horizon, then everything is clear. No darkness anymore. In the same way the divine light, the divine illumination of the Krishna-sun, the divine sun can also appear on our heart’s and soul’s horizon. And maybe today there is darkness in my heart. But as soon as this divine sun appears on my horizon, then it will illuminate everything. From the darkness lead me to the light.

There are many-many steps in our spiritual process. Our teachers have given 64 different steps. And the first from all these 64 excellences is to take shelter. What does it mean ‘a shelter’? That you are not exposed to the difficulties anymore. You have found your home, you have found your protection. Shelter means you are not alone anymore. So this is a very comforting feeling, like a home comfort. Therefore it is very much suggested to achieve that shelter in our life, so that we can follow some guidance, so that we can practice a meditation, so that we can help our individual illumination and invite the divine bright sun of love to rise on the horizon of our heart and soul. And then we can continue with the many other steps of our spiritual life and progress, which will bring us closer and closer to our beautiful ideals of perfection, harmony, beauty and love.

So far we didn’t understand what love is. But if a miracle happens in our life, we shall have a conception. Something inside us will tremble.

Concluding our session today, let me wish a very blessed and very successful year, so that all your spiritual endeavors are fulfilled, so that all blessings come upon us and the condensed essence of all these time-space-karma information come in an essential divine drop of amrita to us all, so that this nectar become an ocean – sagar. Be united in the spirit! Blessings to all! Peace be upon the world! And please come tomorrow also!

 

 DSC_0037

(Szvámí Tírtha 2016.01.09-i szófiai esti tanításából) 

(az előző hétfői tanítás folytatása) 

Haré Krsna Haré Krsna Krsna Krsna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré. Kérlek benneteket, emlékezzetek erre! Krsna a Sötét Úr, az Istenség Legfelsőbb Személyisége; Haré – Krsna isteni szeretetenergiája; Ráma – ez is Hozzá kapcsolódik, ám szintén emlékeztet bennünket a boldogságra, amit elnyerhetünk. Nem csupán az életünk végén, hanem most azonnal, itt és most. Látjátok, az ’itt és most’ azt jelenti, hogy ,tér és idő’. Hogyan szeljük át az időt és a teret? Hogyan oldjuk el az összes karmikus kötést, amink van? Ehhez szükségünk van az ebben a 84 millió mantrában található információra, mely e végső üzenetben sűrűsödik össze: Haré Krsna. Vagy azt is lehet mondani: Haré Ráma, hiszen olyan ez, mint egy körtánc – Nem tudni, hol a kezdet és hol a vég. Ez mindig körkörös.

Ám tudjátok, hogy a lelki fejlődés egy fokozatos folyamat, mely lépésről lépésre zajlik. Nagyon hasonló ahhoz az élményhez, amikor reggel üdvözölni szeretnénk a napot. Éjszaka sötétség van, nem láthatjuk a nap áldott fényét. Hajnalban, a napfelkeltére várakozva aztán lassan-lassan kirajzolódik, hogy mi micsoda körülöttünk. A sötétből lassan-lassan a fák, a házak, az emberek is láthatóvá válnak, mert közeledik az isteni nap, s mindenre rávetül a fénye. S mikor a nap feltűnik a horizonton, minden kitisztul. Nincs többé sötétség. Hasonlóképpen, az isteni fény, a Krsna-nap isteni világossága, az isteni nap szintén felbukkanhat szívünk és lelkünk horizontján. És talán ma sötétség van a szívünkben. Ám amint ez az isteni nap megjelenik a horizontomon, akkor mindent megvilágít. „A sötétségből vezess a világosságba!”

Lelki fejlődésünk sok-sok lépésből áll. A tanítóink 64 különböző lépést adtak meg; a legelső közülük az oltalomvétel. Mit is jelent az ‘oltalom’? Azt, hogy nem vagytok többé kitéve a nehézségeknek. Megtaláltátok a hazátokat, megtaláltátok a védelmeteket. Az oltalom azt jelenti, hogy többé nem vagytok egyedül, ez tehát egy nagyon megnyugtató érzés, olyasmi, mint az otthon biztonsága. Ezért nagyon ajánlatos szert tenni erre az oltalomra az életünkben, hogy képesek legyünk valamiféle útmutatást követni, hogy tudjuk gyakorolni a meditációt, hogy segíthessük a saját egyéni megvilágosodásunkat és meghívjuk a szeretet napjának isteni fényét, hogy beragyogja szívünket-lelkünket. S az oltalomvétel után aztán lelki életünk és fejlődésünk sok egyéb lépése következik, melyek egyre közelebb visznek bennünket a tökéletességről, a harmóniáról, a szépségről és a szeretetről alkotott gyönyörűséges ideáljainkhoz.

Eddig nem értettük, hogy mi is a szeretet. Ám ha csoda történik az életünkben, akkor lesz fogalmunk róla. Valami legbelül reszketni fog.

A mai társulásunk zárásaként hadd kívánjak mindenkinek nagyon áldott és sikeres esztendőt, hogy valamennyi lelki törekvésetek teljesüljön, hogy valamennyi áldás ránk szálljon, s hogy az idő-tér-karma információjának sűrített lényege az isteni nektár, az amrta cseppjeként hulljon mindannyiunkra, s ez a nektár váljon szágarává, a nektár óceánjává. Legyetek lélekben együtt! Áldás mindannyiótokra! Legyen béke a világban! Kérlek, gyertek el holnap is!DSC_0037

(от лекция на Свами Тиртха, 09.01.2016 вечер, София) 

(продължава от предишния понеделник) 

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Моля ви, запомнете това. „Кришна” е Тъмният Бог, Върховната личност на Господ; „Харе” е Неговата божествена любяща енергия; а „Рама” отново се отнася до Него, но също ни напомня и за щастието, което можем да извлечем. И не само в края на живота си, но и сега, тук и сега. Виждате ли, „тук и сега” означава „пространство и време”. Как да минем отвъд времето и пространството? Как да разтрогнем всички кармични обвързвания, които имаме? За това се нуждаем от информацията, съдържаща се в 84-те милиона мантри, която е кондензирана в това най-висше послание: Харе Кришна! Или може да кажете: Харе Рама, защото то е досущ като танц в кръг – човек не знае къде е началото и къде краят, винаги се върти.

Но знаете, духовният напредък е постепенен процес, стъпка по стъпка. Много наподобява изгрева на слънцето, което искаме да приветстваме сутрин. През нощта цари мрак, няма я благодатната слънчева светлина. Призори, в очакване на изгрева, малко по малко започваме да разбираме какво има около нас. От мрака бавно-бавно изплуват дърветата, къщите, хората, защото божественото слънце наближава и хвърля светлината си върху всичко. А когато самото то се появи на хоризонта, всичко става ясно. Няма го вече мрака. По същия начин божествената светлина, дивното озарение на слънцето-Кришна също изгрява на хоризонта на нашето сърце и душа. И може днес сърцето ми да тъне в мрак. Но само щом това божествено слънце изгрее на моя хоризонт, то ще озари всичко. От мрака води ме към светлината.

Има много-много стъпки в нашия процес. Нашите учители са дали 64 различни стъпки. И първият от тези 64 начина за усъвършенстване е да се приеме подслон. Какво означава „подслон”? Че вече не си изложен на трудностите. Намерил си своя дом, намерил си закрила. Подслон означава, че вече не си сам. Така че това е много успокояващо чувство, като уюта на дома. Затова е толкова препоръчително да намерим такъв подслон в живота си, за да можем да следваме някакви насоки, да можем да практикуваме медитация, да можем да подпомогнем индивидуалното си просветление и да призовем божественото сияйно слънце на любовта да изгрее на хоризонта на нашето сърце и душа. А след това можем да продължим с множеството останали стъпала в нашия духовен живот и напредък, които ще ни отвеждат все по-близо и по-близо до нашите красиви идеали на съвършенство, хармония, красота и любов.

Досега не сме разбирали какво е любов. Но ако в живота ни се случи чудо, ще можем да добием представа какво е. Нещо вътре в нас ще трепне.

Приключвайки нашата сесия днес, нека ви пожелая една много благословена и успешна година! Нека всичките ви духовни усилия бъдат осъществени, всички благословии да се спуснат и кондензираната есенция на цялото това време, пространство, карма и информация дойде като божествена капка амрита за всички нас, а този нектар да се превърне в океан – сагар. Бъдете обединени в духа! Благословии на всички! Нека има мир по света! И моля ви, елате и утре!