Archive for June 7th, 2021

beauty 1

(from a lecture of Swami Tirtha, 09.01.2016 evening, Sofia) 

(continues from the previous Monday) 

In this universe there are 84 million mantras, plus their combinations and permutations. 84 million mantras! My God, how can we learn this spiritual science?! These mantras form the information background of the creation. This material universe is determined by certain factors. One is space. This space is so vast that it’s very difficult to find its center. But one thing is for sure. One center of this universe is this place now here.

Another factor that determines this existence is time. Space and time. And one of the books that was translated by my spiritual master according to his guru’s order was Beyond time and space[1]. How to find our way to go beyond time and space?

The third factor that determines this cosmic structure is karma, or action-reaction. So: space, time, action-reaction… Anything else? One more thing and this is the information. The spiritual information is contained in these 84 million mantras. And practically one lifetime is not enough to study all of them properly. But fortunately our teachers have told us that from among all these millions of mantras, three are very important. With three we can manage, right? 80 million we cannot manage, but three – maybe we can.

One main mantra is the om – I’m sure you know it. What is the meaning of om? This is the divine sound vibration, shabda-brahman. It is so powerful that it can convert the chaos into cosmos; from the disorder it can create order. Just imagine, if this divine sound vibration can manage the whole cosmic affairs in a proper manner to create these harmonious universes, if this mantra resonates in our mind, in our heart – from the chaotic state of consciousness that we have right now it will create a harmonious order.

And what is the hidden meaning of om? Now you will say: “From the death lead me to eternity”, because you were very attentive in the previous section. But actually it is combined of three sounds – ‘A’, ‘U’ and ‘M’, AUM. Who is the A, who is the first in everything? It’s God. He is the first in all respect. Who is the ‘M” – it’s the human, the ‘M’ is us. And who is this ‘U’ between the two? Who is between God and you? This is divine love.

So, if you remember this mantra, om in this manner: there is God, there is me and between us divine love is the connection, then this will create a harmonious universe in your life.

Another main mantra is a prayer of protection. Sometimes we all need protection, right? When we are under the attack of the difficulties of life or some personal nonsense, whatever – we need the divine protection. This second mantra goes like: om namo bhagavate vasudevaya. “I offer my respects to Vasudeva – this is a name of Krishna, the all-knowing aspect of God – so I render myself under His protection.” It is said to be one of the most powerful protective mantras. And you can believe me – it’s tested, it works. So whenever you are in need or you are in trouble, or you want that the divine protection is extended to others, you can have this prayer.

All right, now we have a mantra for order – om; we have a mantra for protection – om namo bhagavate vasudevaya; do you need anything more? Yes! We need a special type of inner contentment, we are searching for the happiness of our soul. And there is a mantra for that also. It’s called: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the mantra of divine love. It will not only benefit us and bless us with a divine perspective, but it is also like a celebration of the grand victory of divine love. It is like a talk to the Divine Couple. Once I mentioned this mantra as something very important in life. And at the end of the lecture one elderly lady came up to me and asked: “Well, you said that if we chant this mantra at the end of our life, it will bless us with eternal life – so how is it properly?”

(to be continued)

 

[1] The former title of Easy journey to other planets by Bhaktivedanta Swami Prabhupadbeauty 1

(Szvámí Tírtha 2016.01.09-ei szófiai esti tanításából) 

(az előző hétfői tanítás folytatása) 

Ebben az univerzumban 84 millió mantra létezik, plusz azok kombinációi és különféle permutációi. 84 millió mantra! Édes Istenem, hogy fogjuk mi elsajátítani ezt a lelki tudományt?! Ezek a mantrák alkotják a teremtés információs hátterét. Az anyagi univerzumot bizonyos tényezők határozzák meg, az egyik a tér. Ez a tér olyan hatalmas, hogy nagyon nehéz megtalálni a középpontját, ám egyetlen dolog bizonyos. Az univerzum egyik középpontja ez a hely, ahol itt és most vagyunk.

Egy másik tényező, mely szintén meghatározza a létezést, az idő. Tér és idő. Az egyik könyv, melyet lelki tanítómesterem fordított le gurujának az utasítására Az időn és a téren túl[1] címet kapta. Hogyan leljünk rá mi a saját utunkra, hogy túljussunk az időn és a téren?

A kozmikus rendszert meghatározó harmadik tényező a karma, vagyis az akció-reakció. Tehát tér, idő, akció-reakció… Még valami? Van még egy dolog, ez pedig az információ. A lelki információt ez a 84 millió mantra tartalmazza. Gyakorlatilag egyetlen élet nem elegendő ahhoz, hogy mindegyiket megfelelően tanulmányozzuk. Ám szerencsére tanítóink elárulták nekünk, hogy ebből a több millió mantrából három van, ami nagyon fontos. Hárommal már lehet boldogulni, igaz? 80 millióval nem tudunk boldogulni, de hárommal – talán erre képesek vagyunk.

Az egyik fő mantra az óm – bizonyára ezt ismeritek. Mi is az óm jelentése? Ez az isteni hangrezgés, a sabda-brahman. Ez annyira hatalmas erejű, hogy képes a káoszt kozmosszá alakítani, az összevisszaságból rendet teremteni. Képzeljétek csak el, ha ez az isteni hangvibráció képes rá, hogy az egész kozmosz ügyeit megfelelően kezelje, hogy megteremtse ezeket a harmonikus univerzumokat, ha ez a mantra zeng az elménkben és a szívünkben, akkor a jelenlegi kaotikus tudatállapotunkból egy harmonikus rendet fog létre hozni.

S vajon mi az óm rejtett jelentése? Most ezt fogjátok mondani: ,,A halálból vezess az örökkévalóságba”, hiszen az előbb nagyon odafigyeltetek. Ám valójában ez három hang kombinációja – ‘A’, ‘U’ és ‘M’, AUM. Ki az A, ki az első mindenben? A Jóisten. Ő a legelső minden tekintetben. Ki az ‘M” – ez az ember, az ‘M’ mi vagyunk. És vajon ki az ‘U’ a kettő között? Ki áll a Jóisten és ti közöttetek? Ez az isteni szeretet.

Tehát, ha ebben a szellemben emlékeztek erre a mantrára, az óm mantrára, hogy itt van a Jóisten, itt vagyok én, és kettőnk között a kapocs az isteni szeretet, akkor ez egy harmonikus univerzumot fog teremteni az életetekben.

Egy másik fő mantra egy védőmantra. Néha mindannyian védelemre szorulunk, igaz? Amikor sorra kapjuk az élet nehézségeit, vagy személyes életünk problémái elhatalmasodnak, bármi legyen is az – akkor az isteni védelemre van szükségünk. Ez a második mantra így hangzik: óm namó bhagavaté vászudévája. ,,Hódolatomat ajánlom Vászudévának – Ez Krsna neve, a Jóisten mindent tudó aspektusa – tehát az Ő védelmének rendelem alá magam.” ,,Azt mondják, ez a legerősebb védőmantra. Nekem elhihetitek – kiállta a próbát, működik. Tehát ha bármikor szükségetek van rá, vagy bajba kerültök, vagy szeretnétek az isteni védelmet másokra is kiterjeszteni, elmondhatjátok ezt a fohászt.

Tehát akkor van nekünk egy mantránk a rendre: az óm; van egy mantránk a védelemre: óm namó bhagavaté vászudévája; van-e még szükség valami egyébre? Igen! Még egy különleges belső elégedettségre is szükségünk van, a lélek boldogságát kutatjuk – erre is van egy mantránk. Így hangzik: Haré Krsna Haré Krsna Krsna Krsna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré. Ez pedig az isteni szeretet mantrája. Ez nem csupán a javunkra válik, és isteni perspektívával áld meg bennünket, hanem olyan, mint az isteni szeretet elsöprő győzelmének az ünnepe. Olyan ez, mint az Isteni Párral folytatott párbeszéd. Egyszer megemlítettem, hogy ez a mantra nagyon fontos az életben, s a tanítás végén odajött hozzám egy idős hölgy és ezt kérdezte: ,,Azt mondta, hogy ha ezt a mantrát zengjük életünk végén, akkor az örök élet áldása száll majd ránk – hogy is van ez pontosan?”

(folytatása következik)

[1] Bhaktivédánta Szvámí Prabhupád: Könnyű utazás más bolygókra c. könyvének korábbi címe

 beauty 1

(от лекция на Свами Тиртха, 09.01.2016 вечер, София) 

(продължава от предишния понеделник) 

В тази вселена има 84 милиона мантри, плюс техните комбинации и пермутации. 84 милиона мантри! Боже мой, как можем да изучим тази духовна наука?! Тези мантри оформят информационния фон на битието. Тази материална вселена е предопределена от дадени фактори. Един от тях е пространството. Това пространство е толкова необятно, че е много трудно да се намери центърът му. Но едно нещо е сигурно – един център на тази вселена е това място тук и сега.

Друг фактор, който предопределя битието, е времето. Пространство и време. А една от книгите, преведени от моя духовен учител по заръка на неговия гуру беше „Отвъд времето и пространството”[1]. Как да намерим път за преминаване отвъд времето и пространството?

Третият фактор, който предопределя тази космическа структура е карма, или закона за действие-последствие. И така: пространство, време, действие-последствие… Нещо друго? Още едно, а именно информацията. Духовната информация се съдържа в тези 84 милиона мантри. На практика един живот не стига да бъдат изучени всичките правилно. За щастие нашите учители са ни казали, че всред всички тези милиони мантри, три са много важни. Три можем да научим, нали? 80 милиона не бихме могли, но три – може би ще можем.

Едната главна мантра е ом – сигурен съм, че я знаете. Какво означава ом? Това е божествената звукова вибрация, шабда-брахман. Тя е толкова могъща, че може да превърне хаоса в космос; от безпорядъка може да създаде ред. Само си представете, щом тази божествена звукова вибрация може да се справя с всички космични дела по верния начин, да сътвори тези хармонични вселени, ако тази мантра отекне в нашия ум, в нашето сърце – от хаотичното състояние на съзнанието, което имаме в момента, тя ще създаде хармоничен порядък.

А какво е скритото значение на ом? Сега ще речете: „От смърт води ме към вечност”, понеже сте слушали много внимателно предишната лекция. Но всъщност ом е съставен от три звука – „А”, „У” и „М” – АУМ. Кой е А, кой е пръв във всичко? Това е Бог. Той е първи във всяко отношение. Кой е „М” – това е човекът, „М” сме ние. А кой е „У” помежду ни? Кой стои между Бога и вас? Божествената любов.

Така че ако помните тази мантра ом по такъв начин: че има Бог, има ме мен и помежду ни божествената любов е връзката, тогава това ще сътвори една хармонична вселена в живота ви.

Втората главна мантра е молитва за закрила. Понякога всички се нуждаем от закрила, нали? Когато сме атакувани от житейските трудности, или сме се оплели в някакви лични глупости, или каквото и да е – ние се нуждаем от божествената закрила. Тази втора мантра гласи: ом намо бхагавате васудевая. „Поднасям моите почитания на Васудева – това е едно от имената на Кришна в аспекта Му на всезнаещия Бог – поставям се под Негова закрила.” Казва се, че това е една от най-мощните защитни мантри. И може да ми вярвате – изпитано е, работи. Така че когато сте в нужда или в проблем, или искате божествената закрила да обгърне някой друг, може да се молите с тази молитва.

Добре, сега имаме мантра за порядък – ом; имаме мантра за защита – ом намо бхагавате васудевая; нуждаете ли се от нещо друго? Да! Ние се нуждаем от специален вид вътрешно удовлетворение, търсим щастието на душата си. Има мантра и за това. Тя гласи: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Това е мантрата на божествената любов. Тя не само ще ни облагодетелства и благослови с една божествена перспектива, но е и като празник на великата победа на божествената любов. Тя е като разговор с Божествената Двойка. Веднъж споменах, че тази мантра е нещо много важно в живота. След края на лекцията една възрастна дама дойде при мен и попита: „Казахте, че ако повтаряме тази мантра в края на живота си, тя ще ни благослови с вечен живот – как се произнасяше точно?”

(следва продължение)

 

[1] Предишното заглавие на „Лесно пътуване до други планети” от Бхактиведанта Свами Прабхупад