Archive for June 4th, 2021

meditation-technique

(from a lecture of Swami Tirtha, 30.07.2016 morning, Sofia)

Today is a special day. Today we celebrate the victory of the Lord over illusion. On other days the other party celebrates – when illusion overcomes our faith. Then there is a big celebration in the darkness. Everybody is happy: “We didn’t lose one soldier. He or she is still a very obedient servant of illusion.” But on the day of Ekadashi there is a different celebration – when the spirit overcomes the matter. When God embraces the human. When divinity overcomes materialism.

How to celebrate such a grand and festive occasion? With dancing, and singing, and cakes? All right, singing and dancing; but no cake today. Because how do we celebrate? By little ascetic practices. On this day we have to curb a little bit the material activities. Just a little bit to get rid of the material, bodily consciousness. Because we are conditioned by this bodily consciousness so much. If you have no problem, you will say: “Oh, I am very much in spiritual consciousness”. As soon as a mosquito comes, your deep meditation is disturbed, right? What to speak if something serious happens to us!

Therefore we have to be very alert in the spiritual activities. And one way to raise the spiritual consciousness is to diminish the material consciousness. But this works the other way round also. If you raise the level of your spiritual consciousness, immediately your bodily conditioning will go down. Therefore today we refrain for example from eating too much. In this way we curb a little bit the bodily functions in order to release some more time for spiritual activities. Ekadashi is the 11th day after the full moon or the new moon therefore it is called the Ekadashi day, the 11th day. This is the day of fast when we avoid grains and beans. Why? Why exactly is it this type of food we don’t take on such a day? Because usually this is what we take, right. And if we do something every day and you want to take a break, then you have to refrain from those activities, from that input. Krishna says in the Gita that everybody’s body is maintained by grains[1]. Of course He doesn’t want not to maintain your body, to over-fast yourself. He knows very well what your bodily necessity is. But nevertheless to stop for a while is very beneficial. Therefore on these days we refrain from eating grain type and bean type of food, plus some spices, but this is the main thing.

All right, but then you might think: ‘Oh, this is a fasting day, so I don’t take grains. Today I will take only the extras, super foods – but a lot! With extra juices, etc, etc. Just to curb grains.” You know we human beings, we are like this. If something is forbidden, we find ways how to avoid problems. Isn’t it? We are like this. Like small children.

So, fasting means a little uneasy feeling, a little difficulty. And if we curb a little bit the bodily or the material activities, the time that we gain in such a manner we have to use for spiritual practices. To chant more or be stronger in our meditation. This is the way how we celebrate the victory of God over illusion. Less bodily consciousness and higher spiritual consciousness.

(to be continued)

[1] Bhagavad Gita 3.14meditation-technique

(Szvámí Tírtha 2016.07.30-i szófiai esti tanításából)

A mai nap nagyon különleges. Ma ünnepeljük az Úr győzelmét az illúzió felett. Más napokon a másik fél ünnepel – amikor az illúzió felülkerekedik a hitünkön. Akkor nagy az ünneplés a sötétségben. Mindenki boldog: ,,Nem veszítettük el egy katonánkat. Ő még mindig az illúzió nagyon engedelmes szolgája.” Ám ékádasí napján egy másfajta ünnepség zajlik – amikor a lélek győzi le az anyagot. Amikor a Jóisten átöleli az embert. Amikor az isteni természet felülkerekedik az anyagi szemléleten.

Hogyan ünnepeljünk meg egy ilyen nagyszerű és ünnepi alkalmat? Tánccal, énekléssel és tortával? Az ének és a tánc rendben van, ám ma hagyjuk ki a süteményt! Mert hogyan is ünneplünk? Egy kevés önmegtartóztató gyakorlattal. Ezen a napon le kell csökkentenünk kicsit az anyagi tevékenységeket. Csak egy kicsit, hogy megszabaduljunk az anyagi, testi tudatosságtól, mivel annyira erre vagyunk kondicionálva. Ha nincs problémád, azt mondod: ,,Ó, én nagyon lelki tudatban vagyok!” Ám amint jön egy szúnyog, az a mély meditációdat máris megzavarja, igaz? Nem is beszélve arról, ha valami komoly dolog történik velünk!

Ezért nagyon ébernek kell lennünk a lelki gyakorlatainkban. A lelki tudatosság emelésének egyik módja az, hogy lecsökkentjük az anyagi tudatosságot, ám ez fordítva is működik. Amint a lelki tudatosságotok emelkedik, a testi kondicionáltságotok azonnal lecsökken. Ezért tartózkodunk ma például attól, hogy sokat együnk. Az ékádasí a telihold vagy az újhold utáni 11. nap, emiatt hívják az ékádasí napjának, a 11. napnak. Ez a böjt napja, amikor is tartózkodunk a gabonafélék és a hüvelyesek fogyasztásától. Miért? Pontosan miért ezek azok a fajta ételek, melyeket nem veszünk magunkhoz ezen a napon? Mivel általában ezeket fogyasztjuk, igaz? S ha szünetet akarunk tartani abban, amit mindennap csinálunk, akkor vissza kell fognunk a tevékenységeket, a táplálkozást. Krsna azt mondja a Gítában, hogy mindenki teste gabonaféléken él.[1] Természetesen Ő nem azt akarja, hogy ne tartsd fenn a tested és túlzásba vidd a böjtöt. Krsna nagyon jól tudja, hogy mik a te testi szükségleteid. Azonban kis ideig szünetet tartani nagyon jótékony hatású. Ezért ezeken a napokon tartózkodunk a gabonafélék, a hüvelyesek plusz néhány fűszerféle fogyasztásától, de a lényeg a gabona és a hüvelyesek elhagyása.

Akkor erre lehet, hogy azt gondoljátok, hogy: ’Böjt van, ma nem eszem gabonát. Ma csak különleges ételeket eszem, szuperélelmiszereket, de azokból sokat! Jöhet az extra juice, stb., stb., csak azért, hogy visszafogjam a gabonát.’ Ilyenek vagyunk mi emberek. Ha valami tilos, megtaláljuk a problémák elkerülésének a módját. Ugye? Ilyenek vagyunk. Mint a kisgyerekek.

Tehát a böjtölés kicsit kényelmetlen érzés, egy kis nehézséggel jár. S ha kissé megfékezzük a testi vagy anyagi tevékenységeket, az így nyert időt a lelki gyakorlatainkra kell fordítanunk. Hogy többet dzsapázzunk vagy, hogy erősödjünk a meditációnkban. Ez az, ahogyan mi ünnepeljük a Jóisten győzelmét az illúzió fölött. Kevesebb testi tudatosság és magasabb lelki tudatosság.

(folytatása következik)

 

[1]  Bhagavad-gítá 3.14.meditation-technique

(от лекция на Свами Тиртха, 30.07.2016 сутрин, София)

Днес е специален ден. Днес празнуваме победата на Бог над илюзията. В други дни противниковата страна празнува – когато илюзията надделява над нашата вяра. Тогава има големи празненства в мрака. Всички са щастливи: „Не изгубихме още един войник. Той или тя все още са много покорни слуги на илюзията.” Но в деня на Екадаши има друг празник – когато духът надмогва материята. Когато Бог прегръща човека. Когато божественото побеждава материализма.

Как се чества такова велико и празнично събитие? С песни, танци и торти? Песни и танци може, но без торти днес. Защото как празнуваме ние? С мъничко аскетични практики. На този ден трябва малко да възпрем материалните дейности. Поне малко да се избавим от материалното, телесно съзнание. Защото толкова здраво сме обусловени от това телесно съзнание. Ако нямате никакви проблеми, ще си кажете: „О, аз съм много навътре в духовното съзнание”. Но само щом дойде един комар, дълбоката ви медитация е смутена, нали? Какво да говорим пък, ако ни се случи нещо сериозно!

Затова трябва да сме много бдителни в духовните дейности. А един начин да повдигнем духовното си съзнание е като намалим материалното съзнание. Но това действа и по обратния начин. Ако повдигнете нивото на своето духовно съзнание, незабавно телесното ви съзнание ще намалее. Затова днес например се въздържаме от твърде много ядене. По този начин леко обуздаваме телесните функции, за да си освободим повече време за духовни дейности. Екадаши е единадесетият ден след пълнолуние или след новолуние; затова се нарича Екадаши – „единадесетият ден”. Това е ден за пост, когато се въздържаме от зърнени и бобови храни. Защо? Защо именно такъв тип храна не приемаме в този ден? Защото обикновено точно с това се храним, нали? А ако вършите нещо ежедневно и искате да направите почивка, тогава трябва да се въздържите от тези дейности и от тази храна. Кришна казва в „Гита”, че всяко тяло се поддържа от зърното[1]. Разбира се, Той не иска да не поддържате тялото си, да умрете от глад. Той много добре знае какви са телесните ви нужди. При все това, да направите кратка почивка е много благотворно. Затова в тези дни ние се въздържаме да ядем зърнени и бобови храни, плюс някои подправки, но това е основното.

Добре, обаче тогава може да си помислите: „Сега е ден за пост, значи няма да ям зърнени храни. Днес ще се храня само с екстри, със супер храни – и то по много! С много сокове и т.н., само и само да се въздържа от зърно.” Знаете, ние, хората, сме си такива. Ако нещо е забранено, ние изнамираме начини как да избегнем проблемите. Не е ли така? Такива сме си. Досущ като малки деца.

Ала да постиш означава да ти стане малко трудничко, да изпиташ някакво неудобство. И ако обуздаем поне мъничко телесните или материалните дейности, времето, което печелим по такъв начин, трябва да използваме за духовни практики. Да мантруваме повече, да сме по-силни в своята медитация. Това е начинът да отпразнуваме победата на Бог над илюзията. По-малко телесно съзнание и по-високо духовно съзнание.

 

(следва продължение)

[1] „Бхагавад Гита” 3.14meditation-technique

(Conferencia matutina de Swami Tirtha, el 30.07.2016, Sofía)

El día de hoy es especial. Celebramos la victoria de Dios a la ilusión. En otros días va celebrando la otra parte – celebrando la ilusión venciendo la fe, nuestra fe. Entonces se celebran grandiosas fiestas en la oscuridad. Todos son felices: “No hemos perdido ningún soldado. Él o ella siguen siendo humildes servidores de la ilusión.” Por lo tanto, en el día de Ekadashi se celebra algo diferente – el espíritu venciendo la materia, lo material. Cuando Dios abraza al hombre, al ser humano. Lo divino supera lo material.

Como celebrar un evento festivo tan grandioso? Cantando, danzando comiendo tortas y tartas? Cantando y danzando, si pero sin tortas ni tartas hoy. Como celebramos? Con prácticas ascéticas. En este día debemos dejar las actividades materiales. Debemos librarnos de la material. Por lo menos una mínima evasión de la consciencia del cuerpo. Puesto que estamos muy condicionados por el cuerpo material. Si no tenéis problemas de este índole podríais decir: “Oh, yo estoy muy condicionado por lo spiritual!”. Pero la llegada de un mosquito puede perturbar la más honda meditación, no es cierto? Y que decir o pensar en caso o evento más serio?!

Por esta y otras razones debemos quedar en alerta en nuestras actividades espirituales. Un mofo para alcanzarlo es elevar la consciencia espiritual y rebajar la consciencia material. Por lo tanto el efecto sería retroactivo. Habiendo elevado el nivel de la consciencia espiritual, inmediatamente se va rebajando el nivel de la material. Por esta razon practicamos abstinencia de demasiadas comilonas. Es una muy leve liberación del dominio material del cuerpo. El dia Ekadashi is the 11th day after the full moon or the new moon therefore it is called the Ekadashi cae 11 dias depues de la Luna Llena. Y su nombre lo indica: “11 dias despues”. Es dia de ayuno, de abstinencia de leguminosas y gramineas. Por que? Por qué deberíamos adoptar este tipo de nutrición? Puesto que es la base de nuestra nutrición, no es cierto? Cuando una actividad es diaria o habitual, si queráis daros un cortito descanso, debéis sabsteneros de lo diario y de lo habitual en vuestras actividades así como en la nutrición. En la Gita Krisha dice que el cuerpo humano se mantiene con las gramíneas (4). Por supuesto no quiere que os muráis de hambre sin mantener debidamente el cuerpo. El conoce muy bien las necesidades del cuerpo humano. Por lo tanto un mínimo descanso resultaría provechoso. Por esta razón nos abstenemos de las gramíneas y leguminosas así como de ciertos condimentos.

All right, pero podríais pensar: ‘Oh, es día de ayuno, entonces día de no comer gramíneas ni leguminosas. Voy a comer pues súper- comidas; voy a comer mucho, mucho de todo! Con excepción de gramíneas y leguminosas!” Voy a tomar jugos y tantas otras cosas, absteniéndome de gramineas y leguminosas – los humanos somos todos iguales. Si algo se nos prohíbe, lo apetecemos aún más con tal que se nos quiten los problemas. No es verdad? Somos todos iguales. Nos parecemos a ninos de corta edad.

Ayunar no significa causarnos menudos disgustos, sino deberíamos sentirnos molestos/ molestados. Con tal que alcancemos supremacía de lo espiritual sobre lo material, ganaríamos tiempo para nuestras prácticas espirituales – cantar o recitar mantras, practicar meditación más honda. Este sería el modo de celebrar triunfo o victoria – victoria de Dios contra la ilusión

Cuanto menos consciencia ligada al cuerpo, tanto más consciencia espiritual!

(sigue continuacion)meditation-technique

(из лекции Свами Тиртхи, 30.07.2016 утром, София)

Сегодня особенный день. Сегодня мы празднуем победу Господа над иллюзией. В другие дни другая сторона празднует – когда иллюзия одолевает нашу веру. Тогда в темноте начинается большой праздник. Все довольны: „Мы не потеряли ни одного солдата. Он или она по-прежнему очень послушный слуга иллюзии”. Но в день Экадаши бывает другой праздник – когда дух преодолевает материю. Когда Бог обнимает человека. Когда божественность побеждает материализм.

Как отметить такое грандиозное и торжественное событие? С танцами, пением и пирожными? Хорошо если песни и танцы; но торта сегодня нет. Потому что как мы празднуем? Небольшими аскетическими практиками. В этот день нужно немного ограничить материальную деятельность. Просто немного избавиться от материального, телесного сознания. Потому что мы очень сильно обусловлены этим телесным сознанием. Если у вас нет проблем, вы скажете: „О, я очень стабильно нахожусь в духовном сознании”. Как только появляется комар, ваша глубокая медитация нарушается, верно? Что говорить, если с нами случится что-то серьезное!

Поэтому мы должны быть очень бдительными в духовной деятельности. И один из способов поднять духовное сознание – уменьшить материальное сознание. Но это работает и наоборот. Если вы поднимете уровень своего духовного сознания, ваша телесная обусловленность сразу же снизится. Поэтому сегодня мы, например, воздерживаемся от переедания. Таким образом мы немного ограничиваем функции тела, чтобы высвободить больше времени для духовной деятельности. Экадаши – это 11-й день после полнолуния или новолуния, поэтому он называется днём экадаши, 11-м днем. Это день поста, когда мы избегаем злаков и бобов. Почему? Почему именно эту еду мы не принимаем в такой день? Потому что обычно именно это то, что мы едим, верно. И если мы делаем что-то каждый день, и вы хотите сделать перерыв, тогда вы должны воздерживаться от этих действий, от этой пищи. Кришна говорит в „Гите”, что тело всех поддерживается зерном[1]. Конечно, Он не хочет, чтоб вы не поддерживали ваше тело, чтоб вы уморили себя постом. Он очень хорошо знает, каковы ваши телесные потребности. Но все же сделать перерыв на время очень целительно. Поэтому в эти дни мы воздерживаемся от употребления зерновых и бобовых продуктов, а также некоторых специй, но это главное.

Хорошо, но тогда вы можете подумать: „Ой, это же разгрузочный день, поэтому я не ем зерновые. Сегодня буду потреблять только специалитеты, суперпродукты – но много! Много соков и т.д., главное избегать зерно”. Вы знаете, что мы, люди, такие. Если что-то запрещено, мы находим способы избежать проблем. Не правда ли? Мы такие. Как маленькие дети.

Голодание означает все таки небольшое беспокойство, небольшое затруднение. И если мы немного ограничим физическую или материальную деятельность, то время, которое мы получаем таким образом, мы должны использовать для духовных практик. Воспевать больше или стать сильнее в медитации. Так мы празднуем победу Бога над иллюзией. Меньше телесного сознания и больше высокого духовного сознания.

 

(продолжение следует)

 

[1] „Бхагавад Гита” 3.14