Archive for May, 2021

mantra

(from a lecture of Swami Tirtha, 09.01.2016 evening, Sofia) 

(continues from the previous Monday) 

So, here is the intellectual meaning of this prayer, of this mantra: From the unreal lead me to the reality, from the darkness to the light, from death to eternity. But the wise teachers that we try to follow had some special explanations to these words. They say: when the mantra says ‘from the unreal lead me to reality,’ actually it means ‘from death lead me to eternity’. This is the hidden meaning of the prayer. When it says: ‘from the darkness lead me to the light’, actually it means ‘from death lead me to eternity’. Yes, this is the hidden meaning of the symbolic language. And then when finally it says: ‘from death lead me to eternity,’ it means ‘from death lead me to eternity’. Because this is the ultimate message here.

So, there was a very meaningful aspect about life – sat. There was an intellectual meaning – when we understood the hidden message: from death to eternity. And you know, I promised you a third aspect also that will make you happy. Actually it already happened because I think we all very happily celebrate the victory of eternal life over death.

But actually there are some little more things to add. For example asat also means the unmanifested state of the universe – when all the different varieties of life and planets and elements and all the necessary ingredients of this universe are nonmanifest yet. Everything exists as a potential. From that potential, please lead me to the expressed, manifested world. Just look at yourself – you are full of potential, most of it is unmanifested yet. We cannot even imagine our spiritual future; we have no idea, no conception at all about the prospects that we have. Therefore we need the prayer: please, from this unmanifested state of my life, somebody, lead me to the realized platform of all my potential. So from unreal lead me to the real! From the unfulfilled potential lead me to direct, real experience of spiritual bliss!

The second line says: “From darkness lead me to the light!” Darkness is black, right? While the light is white. So that also means: from the Black lead me to the White. But this is not a game of chess, it’s got some deeper meaning. Previously we discussed that usually we conceive darkness as something wrong, as a lack of light or some ignorance. But actually if you observe a picture of Lord Vishnu or Lord Krishna, His body is dark, it’s blackish, dark-blue. Why? Just to prove that He is not a human. God is beyond human conception. And usually we think that darkness doesn’t emanate light, but in His case it does. Krishna’s darkness is a mystic darkness, it emanates light.

From our sacred teachers we understood that the divine personality, Krishna, is dark – He is the Dark Lord. But from your folklore we can understand who the most beautiful girl in the village is. How is she called? Radha. And actually we know that the beloved spouse of Lord Krishna is Radha. So that’s a direct proof that you Bulgarians come from the banks of Mother Ganges. And we understood that the worship of this Supreme Lord with the dark hue is very good, but He always enjoys the company of this beautiful girl Radha, who is bright. Therefore if we pray: “From the darkness lead me to the light”, it’s got a super meaning also. From the concept of this dark-hued Supreme Lord, introduce me to the concept of this beauty of the village! Very mystic, very esoteric meaning! From the darkness lead me to the light.

And what is the mystic explanation of the last line. “From death lead me to eternity”? This is “from death lead me to eternity”.

Therefore we are so fortunate to chant this mantra. This is the ultimate benefit of a pure prayer – it will reveal our original blissful nature. So what is contained in a good mantra, in a good prayer? Sat – a profound meaning of life, chit – a very highly intellectual understanding of the same topic, and ananda – the bliss that we are all searching for.

(to be continued)

 mantra

(Szvámí Tírtha 2016.01.09-i szófiai esti tanításából) 

 (az előző hétfői tanítás folytatása) 

Íme az intellektuális jelentése ennek a fohásznak, mantrának: A valótlanból vezess a valóságba, a sötétségből vezess a világosságba, a halálból vezess az örökkévalóságba. Azonban bölcs mestereink, akiknek a nyomdokain szeretnénk haladni különleges módon magyarázták ezeket a szavakat. Ők azt mondják, hogy: amikor a mantrában arról van szó, hogy a valótlanból vezess a valóságba,’ valójában azt jelenti, hogy ‘a halálból vezess az örökkévalóságba’. Ez a rejtett jelentése a fohásznak! Amikor azt mondja, hogy: ‘a sötétségből vezess a világosságba’, valójában úgy értelmezhető, hogy ‘a halálból vezess az örökkévalóságba’. Igen, ez a rejtett jelentése a szimbolikus nyelvnek. S majd, amikor végül azt mondja, hogy: ‘a halálból vezess az örökkévalóságba,’ az azt jelenti, hogy ‘a halálból vezess az örökkévalóságba’. Mert ez a végleges üzenet!

Az ’aszató má szad gamaja’ … „A valótlanból vezess a valóságba” mantrában található szat az életnek egy nagyon magas intellektuális nézőpontja, melyben ott rejlik a titkos üzenet: a halálból vezess az örökkévalóságba. S emlékeztek, ígértem egy harmadik nézőpontot, mely boldoggá tesz majd benneteket. Valójában már el is árultam, mert úgy gondolom mindannyian boldogan üdvözöljük az örök élet győzelmét a halál felett.

De valójában van még néhány további apró dolog, amit az eddig elhangzottakhoz hozzáfűzhetünk. Például az aszat jelenti még az univerzum megnyilvánulatlan állapotát is – amikor az élet valamennyi különböző változata és a bolygók, elemek, illetve valamennyi szükséges összetevője ennek az univerzumnak még nem nyilvánult meg. Minden még potenciálként létezik. Abból a potenciálból, kérlek vezess engem a manifesztálódott, megnyilvánult világba. Csak nézzetek magatokra – tele vagytok potenciállal, melyek legtöbbje még nincs megnyilvánulva. Még csak el sem tudjuk képzelni a lelki jövőnket! Fogalmunk sincs a kilátásainkról! Ezért van szükségünk a fohászra: Kérlek! Küldj valakit, aki kivezet életem e megnyilvánulatlan állapotából képességeim megvalósított szintjére. Tehát a valótlanból vezess a valóságba! A beteljesületlen lehetőségektől vezess a lelki boldogság közvetlen, valódi megtapasztalásához!

A második sor így hangzik: „A sötétségből vezess a világosságba!” A sötétség fekete, míg a világosság fehér, ugye? Tehát ez azt is jelenti, hogy: a Feketétől vezess a Fehérhez. De ez nem egy sakkjáték, egy mélyebb értelmezés húzódik meg mögötte. Korábban már megbeszéltük, hogy általában a sötétséget valami hibának, a fény hiányának vagy valami tudatlanságnak képzeljük el. De valójában, ha megvizsgálsz egy képet az Úr Visnuról vagy az Úr Krsnáról, az Ő testük sötét, feketés, kékesfekete. Miért? Csakhogy bizonyítsa azt, hogy Ő nem közönséges ember! Isten minden képzeleten túl létezik! És általában azt gondoljuk, hogy a sötétség nem sugároz fényt, de az ő esetében igen. Krsna sötétsége misztikus sötétség, fényt áraszt!

Szent tanítóink által megértettük, hogy az isteni személyiség, Krsna sötét – Ő a Sötét Úr. De a bolgár néphagyományotokból megtudhatjuk, hogy ki is a falu legszebb lánya? Hogyan is hívják? Rádhá! S valójában tudjuk, hogy az Úr Krsna szeretett hitvese Rádhá. Tehát ez egyértelmű bizonyítéka annak, hogy ti bolgárok Gangesz Anya partjaitól származtok. S megértettük, hogy e sötétes árnyalatú Legfelsőbb Úr nagyon jó, de Ő mindig e gyönyörű Rádhá nevezetű hölgynek a társaságát élvezi, aki világos színű. Ezért, ha úgy fohászkodunk, hogy: „A sötétségből vezess a világosságba”, az egy különleges jelentést is kap. A sötétes árnyalatú Legfelsőbb Úrtól, vezess engem a falu szépségének a koncepciójához! Ez nagyon misztikus, nagyon ezoterikus jelentés! A sötétségből vezess a világosságba.

S mi az utolsó sor misztikus magyarázata? „A halálból vezess az örökkévalóságba”? Ez „a halálból vezess az örökkévalóságba”.

Ezért vagyunk olyan szerencsések, hogy ezt a mantrát zenghetjük. Ez a végső haszna egy tiszta fohásznak – felfedi az eredeti boldogító természetünket. Tehát mi foglaltatik benne egy jó mantrában, egy jó fohászban? Szat – egy mély tartalma az életnek, csit – egy nagyon magas intellektuális megértése ugyanannak a témának, és ánanda – a boldogság, amit mindannyian kutatunk.

(folytatása következik)mantra

(от лекция на Свами Тиртха, 09.01.2016 вечер, София) 

(продължава от предишния понеделник) 

Това е интелектуалното значение на тази молитва, на тази мантра: „От нереалното води ме към реалността, от мрака към светлината, от смъртта към вечността.” Ала мъдрите учители, които се стремим да следваме, дават някои специални тълкувания на тези думи. Те казват: когато мантрата гласи „от нереалното води ме към реалността”, всъщност това означава „от смъртта води ме към вечността”. Такъв е скритият смисъл на молитвата. Когато се казва: „от мрака води ме към светлината”, всъщност това означава „от смъртта води ме към вечността”. Да, такова е тайното значение на символичен език. И накрая когато се казва: „от смъртта води ме към вечността”, това означава „от смъртта води ме към вечността”. Защото в края на краищата това е посланието тук.

И така, имаше изпълнен със смисъл аспект, касаещ живота – сат. Имаше го интелектуалното значение – когато разбрахме скритото послание: от смърт към безсмъртие. И знаете, обещах ви и трети аспект, който ще ви направи щастливи. Всъщност това вече се случи, защото мисля, че всички ние много щастливо празнуваме победата на вечния живот над смъртта.

Но в действителност има още някои неща, които да се добавят. Например асат означава също и непроявеното състояние на вселената – когато всички разновидности на живота, планетите, елементите и разнообразните необходими съставки на тази вселена още не са проявени. Всичко съществува като потенциал. От този потенциал, моля Те, води ме към изразения, проявения свят. Вгледайте се в себе си – вие сте изпълнени с потенциал, повечето от който все още не е проявен. Дори не можем да си въобразим своето духовно бъдеще; въобще си нямаме и идея, и представа за перспективите, които имаме. Затова се нуждаем от тази молитва: моля, от това непроявено състояние на живота ми, някой да ме отведе на нивото, където целият ми потенциал ще е осъществен. Затова от нереалното води ме към реалното! От непроявения потенциал, води ме към прякото, реално преживяване на духовното блаженство!

Вторият ред гласи: „От мрака води ме към светлината!” Мракът е черен, нали? А светлината е бяла. Така че това означава и: „от черното води ме към бялото”. Но не става дума за игра на шах, има по-дълбок смисъл. Преди говорихме, че обичайно възприемаме тъмнината като нещо лошо, като недостиг на светлина, като невежество. Но всъщност ако погледнете картина на Бог Вишну, или Бог Кришна, Неговото тяло е тъмно, черно, тъмносиньо. Защо? За да докаже, че Той не е човек. Бог е отвъд човешкото разбиране. И обикновено си мислим, че мракът не излъчва светлина, но в Неговия случай, Той излъчва. Тъмнината на Кришна е мистична тъмнина, излъчваща светлина.

От нашите свети учители сме разбрали, че божествената личност, Кришна, е тъмен – той е Тъмният Бог. Обаче от вашия фолклор сме разбрали коя е най-красивата девойка на селото. Как се нарича тя? Радха. А всъщност знаем, че любимата спътница на Бог Кришна е Радха. Това е пряко доказателство, че вие, българите, идвате от бреговете на Майка Ганг. Разбрали сме, че да се обожава този Върховен Бог с тъмен облик е много добре, но Той винаги се радва на компанията на тази красива девойка Радха, която е светла. Затова като се молим: „От тъмнината води ме към светлината”, това има и още едно значение – от разбирането за този смугъл Върховен Бог, нека бъда въведен в разбирането за красавицата на селото! Много мистично, много езотерично значение! От мрака води ме към светлината.

А какво е мистичното тълкувание на последния ред „от смъртта води ме към вечността”? То е „от смъртта води ме към вечността”.

Затова сме такива късметлии да повтаряме тази мантра. Това е най-висшата благодат на една чиста молитва – да разкрие нашата изначална блажена природа. И така, какво се съдържа в една добра мантра, в една добра молитва? Сат – дълбокият смисъл на живота, чит – много висше интелектуално разбиране на същата тема, и ананда – блаженството, което всички търсим.

(следва продължение)

  

ashta-sakhi

(from a lecture of Swami Tirtha, 24.07.2016 evening, Sofia) 

(continues from the previous Friday) 

You know, our Krishna has unlimited qualities. He is a good flutist, a good dancer. He has a charming hairstyle; and many other features. Shrimati Radharani also has many super excellent qualities. From the beloved one of this Supreme Lord, full of opulent divine qualities, we expect also some very heavenly and very divine parts and beauties. So, the 64 super excellent artistic qualities of Radharani are mentioned in a list. What kind of arts do you find there? For example one is playing puns, tricks of words. What is the meaning of pun? Using very tricky language. Telling one thing and meaning the other thing. I think you all have this capacity. You say “yes” and you mean “no”. Other times you say “no” and it means “yes”. It also comes from a divine quality of Shrimati Radharani.

We have one devotee; he is extremely fond of puns. Every second sentence that he says is a trick of words. Sometimes it’s a little annoying. Once I told him: “Oh, my dear one, it’s enough of all the time making this”. And then he was really depressed: “But, Maharaj, this is a way to release the tension for me”. You know, when he is overstressed – this is the way how he expresses himself, then he feels more relaxed. You see, we are so different, but still if we enjoy the blessings of Shrimati Radharani, even these funny aspects of life you can spiritualize.

Also She knows very well how to dress nicely. This is what we expect from a lady, right – the art of beauty! She is also very well versed in arranging flower beds; and in all the different ways of music. So, from all these very soft and very delicate arts I am sure that you feel who the object of Her offerings is.

We have a devotee, by profession he is a carpenter. Once we checked this list of 64 super excellent qualities of Radharani and when we came to the point that She is the best expert in carpentry, then first our devotee was a little surprised: “What, carpentry?” and then a divine smile appeared on his face. “Even if I’m chopping the wood, I can meditate on Shrimati Radharani!” Although usually boys are engaged as carpenters, right? This is not a female job; yet here also She is the best authority. But what to speak of carpentry, even in metallurgy She is the best. I am serious! Then we can understand that the super excellent qualities are far beyond the reach of our understanding. And this is only those sixty-four excellencies that are mentioned in the list. So, you can imagine those qualities which are not mentioned, which are kept hidden.

So, what is our conclusion? If you want to be a good carpenter, what do you have to do?

Paramananda: Go to Shrimati Radharani.

Swami Tirtha: Then the power will be delegated to us. And who will be the object, the target of our delegated talents? Service of Krishna. So, this is like a full circle. We are part of a divine circle. Actually They are searching for each other. It’s not me, it’s Them. But if somehow we are invited into this super excellent divine circle, then this is our chance of perfection. This is the magic circle, the spell that we want over our life. It’s not the spell of illusion, it’s not the impersonal mirage of the truth. It’s being invited into a divine exchange.

 May

28

ashta-sakhi

(Szvámí Tírtha 2016.07.24-i szófiai esti tanításából) 

(az előző pénteki tanítás folytatása) 

Tudjátok, szeretett Krsnánknak végtelen számú tulajdonsága van. Gyönyörűen fuvolázik, nagyon jó táncos, csodaszép a haja és sok egyéb sajátsággal rendelkezik. Srímatí Rádhárání szintén tömérdek kiváló isteni jellemvonásnak a birtokosa. E Legfelsőbb Úr elbűvölő szeretett kedveséhez szintén ezt az isteni, mennyei szépség minőségét gondolnánk. Rádhárání 64 transzcendentális tulajdonsággal rendelkezik. Milyen művészetekről tesz említést ez a gyűjtemény? Például az egyik a szójáték. Mit is jelent a szójáték? Trükkös, furfangos nyelvhasználatot. Elmondunk egy dolgot, ami ugyanakkor másképp is érthető. Úgy hiszem, ezzel a képességgel, mindannyian rendelkeztek. “Igent” mondotok, melyet úgy gondoltok, hogy “nem”. Máskor pedig “nemet” mondotok, ami “igent” jelent. Ez is Srímatí Rádhárání isteni tulajdonságaiból származik.

Van egy bhaktánk, aki hihetetlen módon szereti a szójátékokat. Minden második mondata egy szóvicc. Néha kissé bosszantó! Egyszer azt mondtam neki, hogy: „Ó, kedvesem, most már elég ebből, hogy állandóan ezt csinálod!” S akkor nagyon elkedvetlenedett: „De Mahárádzs, számomra ez a legjobb módja a fesztültség oldásnak”. Tudjátok, amikor túl stresszes – így fejezi ki magát, s akkor kicsit megkönnyebbül, nyugodtabbá válik. Látjátok, annyira különbözünk egymástól, de ha Srímatí Rádhárání kegyében részesít benneteket, akkor még az élet ezen vicces momentumait is lelki módon élhetitek meg.

Rádhárání mestere a szép és ízléses öltözködésnek, igazán ez az, amit elvárunk egy hölgytől – a szépség művészetét! Járatos a virágok esztétikus elrendezésében; s mindenféle zenei műfajban. Tehát biztos vagyok abban, hogy ezekből a nagyon finom és gyengéd művészetekből megérzitek azt, hogy kihez is szól a felajánlása.

Van egy bhakta, aki ács. Egyszer, amikor Rádháránínak a 64 transzcendentális művészetét vettük sorra és ahhoz a részhez értünk, mely arról szól, hogy Ő a legkiválóbb ácsmester is, akkor először nagyon meglepődött a bhaktánk. „Micsoda, az ácsmesterségben is s legjobb?”, majd egy isteni mosoly jelent meg az arcán. „Még amikor a fát munkálom, akkor is Srímatí Rádháránín meditálhatok!” Bár általában a férfiak szoktak ácsmunkát végezni, nem igazán nőies szakma; azonban még itt is Ő a legkiválóbb szaktekintély. De mit számít az ácsmesterség, ha még a kohászatban is Ő a legkiválóbb! Ezt komolyan mondom! Ebből megérthetjük, hogy a legkiválóbb tulajdonságok messze túl vannak a mi megértésünkön. S ez csupán a 64 megemlített transzcendentális tulajdonság! Ezek után elképzelhetitek azokat a tulajdonságokat, melyeket itt nem is említenek, melyek rejtve vannak!

Tehát mi a végkövetkeztetésünk? Ha jó ácsmesterek akartok lenni, mit kell tennetek?

Paramánanda: Akkor Srímatí Rádháráníhoz kell menni.

Szvámí Tírtha: Akkor ránk száll az ereje. S mi lesz a tárgya, célpontja a ránk szállt képességeknek? Krsna szolgálata. Tehát, ez olyan, mint egy teljes kör. Részei vagyunk egy isteni körnek. Valójában Ők egymás után kutatnak. Nem én kutatok, hanem Ők! De ha valahogy meghívást kapunk ebbe a transzcendentális isteni körbe, akkor ez a mi esélyünk a tökéletességre. Ez a varázskör, a varázslat, amit szeretnénk az életünkben. Ez nem az illúzió varázslata és nem az igazság személytelen délibábja, hanem egy invitálás az isteni kölcsönösségbe.ashta-sakhi

(Conferencia vespertina de Swami Tirtha, el 24.07.201, Sofía) 

(Continua la conferencia del pasado viernes) 

Ya sabéis que nuestro Krishna posee sinnúmero de cualidades. Es bueno flautista, buen danzarín. Su peinado es encantador y tantas otras características. Shrimati Radharani también tiene cualidades súper excelentes. Esperamos con razón que la amada del Supremo tuviera rasgos angélicos y divinos, asimismo esperamos de ella la perfección. Existe una lista de 64 súper excelentes cualidades de Radharani.

Hay una lista de 64 cualidades artísticas supremas de Radharani. Cuales son las artes en esta lista? Una es la de bromear y de formar crucigramas. Que es el crucigrama? Es el uso de lengua a doble sentido. Se dice una cosa, se tiene en vista algo diferente. Creo que todos teneis esta capacidad. Diciendo “si” .pensáis en „no”. Otras veces diciendo un „no” en efecto es un “si” / También una de las divinas cualidades de Radharani.

Tenemos un devoto muy aficionado a crucigramas. Una de dos frases que dice es crucigrama. A veces resulta algo molesto. Una vez le he dicho: “Oh, querido, déjate ya de bromas”. Se entristeció: “Pero Maharaj, para mí es el modo de alejar la tensión.”. Ya sabéis, cuando sentís demasiada tensión, tenéis como aquel devoto vuestro modo de libraros y de sentiros más quietos. Ya veis, somos tan diferentes, pero gozando la bendición de Shrimati Radharani podríamos espiritualizar las amenidades de la vida.

Asimismo Ella sabe vestirse con hermosura. Es lo que se espera de una dama/ señora, el arte de ser/ estar hermosa, no? Edemas, Ella sabe hacer hermosas camas de flores. Es sabia en aptitudes de música y canto. De todas estas tiernas y delicadas artes, ya creo que adivináis el objeto/ sujeto de Sus ofrendas.

Tenemos un devote carpintero. Una vez, habiendo leído la lista de las 64 supremas cualidades de Radharani, hemos alcanzado Su cualidad de perito en carpintería y nuestro carpintero ha quedado perplejo: “Que, perita en carpintería?” Y su cara se ilumino divinamente por una sonrisa. “Incluso yo tallando la madera podría meditar en Shrimati Radharani!” A pesar de que los chicos y los muchachos se ocupan de carpintería, no es cierto? No es tarea para chicas/ muchachas/ mujeres. Pero Ella es excelente, es la mejor también en este oficio. Y no solo en carpentaria, en la metallurgia tambien. Es la mejor. Estoy hablando en serio! Podemos darnos cuenta con todo ello que Sus excelentes cualidades van más lejos de nuestra comprensión. Y se trata solo de las 64 cualidades en aquella lista. Ya podéis imaginar las cualidades que no figuran en la lista y que se guardan en secreto.

Y cuál es nuestra conclusión? Si quieres llegar a ser buen carpintero, que es lo que debes hacer?

Paramananda: Ir a ver a Shrimati Radharani.

Swami Tirtha: Entonces nos vendrían delegadas las fuerzas. Y quien o que sería el objeto, el objetivo de nuestros delegados talentos? El servicio a Krishna. Asi se forma un circulo. Llegamos a ser parte integrante de este círculo divino. En realidad, Ellos van buscándose una a otro. No se trata de nosotros, sino de Ellos. Si de algún modo somos invitados/ convidados a este maravilloso circulo divino, esta es nuestra oportunidad de alcanzar la perfección. Es el círculo mágico – la magia que aspiramos en nuestra vida. No es la magia de la ilusión, no es miraje impersonal de la verdad. Es invitación a un divino intercambio.

(Sigue continuación)

 ashta-sakhi

(от лекция на Свами Тиртха, 24.07.2016 вечер, София) 

(продължава от предишния петък)

Знаете, че нашият Кришна притежава безброй качества. Той е добър флейтист, добър танцьор. Прическата Му е очарователна; и много други неща. Шримати Радхарани също има множество свръх-прекрасни качества. От любимата на Всевишния, изпълнен с дивни, божествени характеристики, ние очакваме също някои много ангелски, много божествени черти и съвършенства. Има един списък с 64 превъзходни артистични качества на Радхарани. Какви видове изкуства ще намерите там? Едно например е да пуска шеги, игри на думи. Какво означава игрословица? Да използва много двусмислен език. Казва едно, а има предвид друго. Мисля, че всички имате тази способност. Казвате „да”, а имате предвид „не”. Друг път казвате „не”, а то значи „да”. Това също произхожда от божествените качества на Шримати Радхарани.

Имаме един предан, който изключително много обича такива игрословици. Всяко второ изречение, което казва, е някаква игра на думи. Понякога чак е малко дразнещо. Веднъж му казах: „Скъпи мой, стига вече с тия шеги”. Той наистина се умърлуши: „Но, Махарадж, аз така изпускам напрежението”. Знаете, когато сте прекалено напрегнати; за него това е начин да се изразява и след това се чувства по-спокоен. Виждате ли, всички сме толкова различни, но ако се радваме на благословиите на Шримати Радхарани, можем да одухотворяваме дори и тези забавни аспекти от живота.

Също така Тя знае много добре как да се облича красиво. Това е, което очакваме от една дама, нали – изкуството на красотата! Освен това Тя много добре умее да реди постели от цветя. И е веща във всички различни музикални похвати. От всички тези нежни, толкова деликатни изкуства, мисля, досещате се кой е обектът на Нейните приношения.

Имаме един бхакта, който по професия е дърводелец. Веднъж четяхме този списък с 64 превъзходни качества на Радхарани и когато стигнахме до точката, че Тя е най-добрият експерт в дърводелството, той най-напред беше леко изненадан: „Какво, дърводелство!?” Ала след това божествена усмивка озари лицето му: „Значи дори докато си дялкам дървото мога да медитирам върху Шримати Радхарани!” Въпреки че обичайно момчетата се занимават с дърводелство, нали? Това не е женска работа; обаче дори в това Тя е най-добрата. Но какво да говорим за дърводелство, даже в металургията Тя е най-добрата. Сериозен съм! От това можем да проумеем, че превъзходните Ѝ качества са далеч отвъд обхвата на нашето разбиране. И това са само тези 64 съвършенства, които са споменати в списъка Можете да си представите качествата, които не са споменати, а са запазени в тайна!

И тъй, какво е заключението? Ако искаш да си добър дърводелец, какво трябва да правиш?

Парамананда: Да се обърна към Шримати Радхарани.

Свами Тиртха: Тогава ще ни бъдат дадени силите. И кой ще е обектът, целта на нашите делегирани таланти? Служенето към Кришна. Така се получава един затворен кръг. Ние сме част от този божествен кръг. Всъщност, Те се търсят един-друг. Не става дума за нас, а за Тях. Но ако по някакъв начин сме поканени в този прекрасен божествен кръг, това е нашият шанс за съвършенство. Това е вълшебният кръг – магията, която искаме да владее живота ни. Не е магията на илюзията, не е безличностният мираж на истината. Това е да бъдем поканени в една божествена обмяна.ashta-sakhi

(из лекции Свами Тиртхи, 24.07.2016 вечером, София) 

(продолжение с  предыдущей пятницы) 

Вы знаете, что у нашего Кришны безграничное количество качеств. Он хороший флейтист, хороший танцор. У Него очаровательная прическа; и много всякого другого. Шримати Радхарани также обладает множеством превосходных качеств. Мы ожидаем от возлюбленной Верховного Господа, полного изобилием божественных качеств, иметь тоже некоторых очень неземных и очень божественных черт и красот. Итак, есть список, в котором упоминаются 64 превосходных артистических качеств Радхарани. Какие виды искусства вы там можете найти? Например, игра в каламбуры, словесные шутки. Что означает каламбур? Использовать очень искусный язык. Говорить одно, а иметь в виду другое. Я думаю, что у всех вас есть такая способность. Вы говорите „да” и имеете в виду „нет”. В других случаях вы говорите „нет”, а это означает „да”. Это также исходит от божественных качествах Шримати Радхарани.

У нас есть один преданный; он очень любит каламбуры. Каждое второе предложение, которое он произносит, – это игра слов. Иногда это немного раздражает. Однажды я сказал ему: „Дорогой мой, не надо все время делать это”. Он стал по-настоящему унилым: „Но, Махарадж, для меня это способ снять напряжение”. Вы знаете, когда человек перенапрягается – так для него это способ выражать себя, тогда он чувствует себя более расслабленным. Видите ли, мы такие разные, но, тем не менее, если мы имеем благословений Шримати Радхарани, мы можем одухотворить даже эти забавные аспекты жизни.

Также Она очень хорошо знает, как красиво одеваться. Это то, чего мы ждем от леди, верно – искусство красоты! Еще она очень хорошо разбирается в устройстве цветочных клумб; и во всех музыкальных стилях. Итак, благодаря всем этим очень нежным и очень тонким искусствам я уверен, что вы чувствуете, кто является объектом Ее подношений.

У нас есть преданный, по профессии он плотник. После того, как мы прочитали этот список из 64 превосходных качеств Радхарани и пришли к выводу, что Она лучший специалист в плотницком деле, то сначала наш преданный был немного удивлен: „Что, плотницкое дело?” А затем на его лице появилась божественная улыбка. „Даже если я буду рубить дрова, я могу медитировать на Шримати Радхарани!” Хотя плотниками обычно становятся парни, правда? Это не женская работа; но и здесь Она – лучший авторитет. Но что уж говорить о столярных изделиях, даже в металлургии Она лучшая. Я серьезно! Из этого мы можем понять, что Ее превосходные качества намного выше нашего понимания. И это только те шестьдесят четыре превосходства, которые упомянуты в списке. Итак, вы можете представить себе те качества, которые не упоминаются, но которые скрыты.

Итак, каков наш вывод? Если вы хотите быть хорошим плотником, что вам нужно делать?

Парамананда: Обратиться к Шримати Радхарани.

Свами Тиртха: Тогда нам будут даны силы. И кто будет объектом, целью наших делегированных талантов? Служение Кришне. Итак, это похоже на замкнутый круг. Мы часть божественного круга. На самом деле они ищут друг друга. Это не обо мне, это о Них. Но если мы каким-то образом будем приглашены в этот превосходный божественный круг, то это наш шанс на совершенство. Это магический круг, волшебство, которое мы хотим чтоб господствовало над нашей жизнью. Это не чары иллюзии, это не безличный мираж истины. Это означает иметь приглашение к участии в божественном обмене.29594552_1776147379073661_1021810257005969036_n

(from a lecture of Swami Tirtha, 09.01.2016 evening, Sofia)
Asato maa sad gamaya… “From the unreal lead me to reality”.
Do you agree with this chant? This prayer comes from a very ancient scripture in India. It comes from an Upanishad[1] . Upanishad means “secret teachings”. We are all searching for secrets. Once we organized a lecture series and the title was “Secret teachings”. You know a public lecture about secret teachings… But I have to tell you three times more people came than usual. Because we want to find the secrets. We feel that life in general is too boring without the secrets. And actually this mantra is contained in such a secret scripture. Also it means that we can learn the secret in the close company of sadhus, saintly people. I have to declare it publicly that secrets are not for the public. But as we are in a very close intimate circle now, we can talk about them.
So, mantra – what is the meaning of mantra? Mantra is a formula of prayer to liberate our consciousness. And a good mantra will always contain the essence of existence, also will contain a deep meaning, and something more that I will tell you at the end. These three phases of this mantra, of this prayer are very essential. What is the first line? Asato maa sad gamaya; asat means ‘non-real, unreal, illusory’. “From the unreal lead me to reality!” Who will lead us from the unreal, from the illusory reflection, to reality? The divine guidance – manifested in our spiritual masters, in our saints. Also in the divine call that we all feel in our inner hearts. This best conviction that we have – this will always guide us in a proper manner. And you know we have tried the unreal so many times. We have tried to find our happiness in this unreal reflection of illusion. I don’t know how much success you have gained; I have gained no success at all there. Let’s try to find our fulfillment in the sat, in the real reality.
But if I tell you that spiritual reality is very real, you might say: “Ah, but it is very unreal for me. My present-day reality is pain, some sufferings, some limitations – this is my reality today.” If I say that life is a mystic experience, you might say: “It’s so far away from me!” But if you tell me that life is suffering, that sounds very unreal for me. So, who is more right – you or me? Whose message is more powerful – mine or yours? Of course this is not a competition, but I hope that my message is stronger.
So, this prayer contains something very essential about our experience called life. From the unreal, from the reflection, we have to come to the original. That makes it very meaningful.
The second line says: “From the darkness lead me to the light!” I think everybody understands. Darkness usually is equal to ignorance, limitations or suffering; while light means knowledge, faith, happiness. Therefore from the darkness we want to find our way to the light. So please, my Lord, from the darkness, lead me to the light!
And the third line says something very important: “From death lead me to eternity!” This is like an ultimate limitation of life – death. It is so unfamiliar for us that we try to reject it, or hide it, or neglect it. Nevertheless it will come, sooner or later. It’s another experience. But as we are not aware of the necessity of death in order to experience eternal life, therefore it looks a little strange for us. Actually we, human beings, are so much life-pro, that we want to reject death. This non-existence is such a weird concept, because we are so much alive.
(to be continued)
1. Brihadaranyaka Upanishad 1.3.28

 29594552_1776147379073661_1021810257005969036_n

(Szvámí Tírtha 2016.01.09-i szófiai esti tanításából)
Aszató má szad gamaja … „A valótlanból vezess a valóságba”.
Egyetértetek ezzel a fohásszal? Ez az ima egy nagyon ősi indiai szentírásból az egyik upanisadból [1] származik. Upanisad azt jelenti, hogy “titkos tanítás”. Mindannyian titkok után kutatunk. Egyszer egy előadássorozatot szerveztünk, mely a „Titkos tanítások” címet viselte. Már ez is furcsa, hogy nyilvános előadás a titkos tanításokról…! De azt kell, hogy mondjam, háromszor annyian jöttek, mint általában! Mivel meg akarjuk találni a titkokat. Azt érezzük, hogy az élet általában túl unalmas titkok nélkül. S ezt a mantrát egy ilyen titkos szentírás tartalmazza. Ez azt is jelenti, hogy a titkok megismerhetőek, a szádhukkal, a szent emberekkel való közvetlen társulással. Ki kell jelentenem, hogy a titkok nem a nagyközönséghez szólnak! De mivel most nagyon szoros, bensőséges körben vagyunk, beszélhetünk róluk.
Tehát a mantráról – mit is jelent a mantra? A mantra egy hangzó formula, egy fohász, mely felszabadítja a tudatunkat. S egy jó mantra mindig magába foglalja a létezés lényegét és egy mélyebb tartalmat, egy többletet, amit majd a végén fogok elmondani. Ennek a mantrának mindhárom olvasata nagyon lényeges! Hogyan hangzik az első sor? Aszató má szad gamaja; az aszat ‘nem valódit, valótlant, illuzórikusat’ jelent. „A valótlanból vezess a valóságba!” Ki fog kivezetni bennünket a valótlanból, az illuzórikus tükröződésből, a valóságba? Az isteni útmutatás – ami a lelki tanítómestereinken, a szentjeinken keresztül nyilvánul meg. S az isteni elhíváson keresztül is, melyet mindannyian érzünk legbelül. Ez a legmélyebb meggyőződésünk – mindig a helyes úton fog vezetni bennünket. S tudjátok a valótlant már oly sokszor kipróbáltuk. Igyekeztünk megtalálni a boldogságunkat az illúziónak ebben a valótlan tükröződésében. Nem tudom mennyire jártatok sikerrel; én egyáltalán nem! Próbáljuk megtalálni a teljességünket a szatban, a valós valóságban.
De, ha azt mondom nektek, hogy a lelki valóság nagyon is valós, akkor azt felelhetitek, hogy: „Ó igen, de nekünk teljesen valótlan! Számomra a jelen valósága a fájdalom, a szenvedések és a korlátok.” Ha azt mondom, hogy az élet egy misztikus tapasztalás, azt válaszolhatjátok, hogy: „Ez olyan távol áll tőlem!” De, ha azt mondjátok, hogy az élet szenvedés, az pedig nekem tűnik eléggé valótlannak! Tehát, melyikünknek van igaza – nektek vagy nekem? Melyikünk üzenete az erősebb – az enyém vagy a tiétek? Természetesen ez nem verseny, de azt remélem, hogy az én üzenetem az erősebb!
Tehát ez a fohász tartalmaz valami nagyon lényegeset a tapasztalatainkról, melyet életnek hívnunk. A valótlanból, a tükörképből, el kell jutnunk az eredetihez. Ez teszi a mantrát igazán jelentőssé!
A második sor így hangzik: „A sötétségből vezess a világosságba!” Úgy hiszem ezt mindenki érti. A sötétség általában egyenlő a tudatlansággal, a korlátozottsággal vagy a szenvedéssel; míg a világosság a tudást, a hitet, a boldogságot jelenti. Ezért a sötétségből szeretnénk utat találni a világosságba. Tehát Uram kérlek, vezess a sötétségből a világosságba!
S a harmadik sor egy nagyon fontos dolgot mond el nekünk: „A halálból vezess az örökkévalóságba!” A halál olyan, mint az élet végső korlátja. Ez annyira ismeretlen a számunkra, hogy próbáljuk elutasítani vagy elrejteni, vagy negligálni. Ennek ellenére előbb vagy utóbb el fog jönni. Ez egy másfajta tapasztalás. De mivel nem vagyunk tudatában a halál szükségességének, mellyel az örök életről szerzünk tapasztalatot, ezért egy kicsit furcsának tűnik a számunkra. Valójában mi emberek olyannyira életigenlők vagyunk, hogy el akarjuk utasítani a halált. Ez a nem létezés olyan furcsa gondolat számunkra, mivel olyannyira létezünk, élünk.
(folytatása következik)
 1. Brhadáranjaka-upanisad 1.3.28.