Archives

Calendar

April 2021
M T W T F S S
« Mar   May »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  Archive for April 16th, 2021

Shyam

(Conferencia matutina de Swami Tirtha, el, 24.07.2016, Sofía)

Pregunta: Tuve la información de que ayer a las 9 tener lugar aquí conferencia de Usted. He venido pero no se ha celebrado conferencia y he perdido 4 horas. Habrá alguna compensación de esta  pérdida?

Swami Tirtha: Dedicar o sacrificar 4 horas de la vida para un objetivo spiritual – creo que no es una perdida. Ya está hecha la ofrenda. Tal vez  no haya logrado venir a tiempo para la conferencia. Es mi culpa, es mi parte. Vuestra parte esta cumplida. Habéis venido, habéis puesto atención, habéis realizado sacrificio. No es jamas perdida alguna!

Debemos cumplir con nuestro deber. No obstante los resultados – buenos  o no –debemos hacerlo. Cualquier cosa nos ocurriere en la vida, hay dos modos para solucionar un problema. Uno – la parte practica, evidente, visible. Y ya veriamos la conexiob – éxito o derrota. La otra parte es invisible, imperceptible – es la parte spiritual. Es mas fuerte, mas importante. Si de algún u otro modo alcanzaríamos  a rozar  de la paz divina, de la convicción, sería un éxito. Krishna dice: “No me satisfacen las ofrendas majestuosas sino lo  poquito pero ofrendado afectuosamente, es lo que Yo acepto. „Esta es la cualidad espiritual que deberíamos adjuntar, la afección espiritual. No importa si la ofrenda es  grande o pequeña, Este es pues el ingrediente tan fino que deberíamos aplicar – la plena dedicación.

De algún u otro modo alguien nos quitaría el tiempo. La ilusión nos ha robado no tan solo 4 horas sino un sinnúmero de vidas. Ahora Krisna ha robado 4 horas de vuestra vida – lo ha hecho con buena intensión. El sabe cual es la intensión. El es el ladron de la mantequilla. Es ladron. Nos  robaria tiempo. Nos robaría atención. Y en fin de cuentas nos robaría los corazones. Teniendo Buena visión, veríamos a Krishna  Escondido en todo lo que nos ocurre. Podemos afirmar que el devoto puro es poderoso,  aun más poderoso que  Dios todopoderoso. Dios  jamás puede esconderse de la vista del devoto dedicado.

premanjana-cchurita-bhakti-vilochanena

santah sadaiva hridayeshu vilokayanti

yam shyama-sundaram achintya-guna-svarupam

govindam adi-purusham tam aham bhajami[1]

“Los devotos puros cuyos ojos resulten untados por el divino amor, verían sin cesar en los corazones la presencia de  Shyamasundara, Krishna.”

[1] “Brahma Samhita” 5.38

 Shyam

(from a lecture of Swami Tirtha, 24.07.2016 morning, Sofia)

Question: I got the information that yesterday morning at 8 o’clock there should be your lecture here. I came, but there was no lecture and have lost 4 hours. Will I be compensated somehow for this loss?

Swami Tirtha: If you dedicate, if you sacrifice 4 hours from your life for a spiritual purpose – I think it’s not a loss. Because your offering is there. Maybe there was no lecture, maybe I couldn’t arrive on proper time. This is my mistake, this is my part. But your part is accomplished. You came, you gave the attention, you made the sacrifice. And it’s never a loss.

We have to perform our duty. If there is some feedback or good result or if there is none – we have to do it. Because whatever experience we face in life, there are two ways to resolve any question. One is the practical side, the obvious side that we see. There is a feedback, there is some success, there is a failure. But the other side is the unseen, the invisible side, the spiritual side. And that is more powerful, that is more important. So, if inside we can somehow touch this divine peace, this spiritual security, then we are successful. Because Krishna says: “I’m not satisfied with grand offerings, but if there is something affectionately offered, then I accept.” In the same way it is this special quality we have to add, this spiritual affection. Maybe our offering is small or grand, it doesn’t matter. This very fine ingredient we have to apply – this is full dedication.

Anyway somebody will take our time. Illusion has robbed us not only 4 hours, but unlimited lifetimes. Now Krishna has robbed 4 hours of your life – for some good purpose, He knows why. Because He is a butter thief. He is a thief. He will steal our time. He will steal our attention. And ultimately He will steal our hearts. So, if we have the proper vision, we shall see Him behind everything that happens to us. Therefore we can say that a pure devotee is so powerful – even more powerful than God, the omnipotent God. Because He can never hide from the vision of a devotee.

premanjana-cchurita-bhakti-vilochanena

santah sadaiva hridayeshu vilokayanti

yam shyama-sundaram achintya-guna-svarupam

govindam adi-purusham tam aham bhajami[1]

“Those pure devotees whose eyes are anointed with divine love will see in their hearts permanently the presence of Shyamasundara, Krishna.”

[1] “Brahma Samhita” 5.38

 Shyam

(Szvámí Tírtha 2016.07.24-i szófiai reggeli tanításából)

Kérdés: Úgy értesültem, hogy tegnap reggel 8 órakor tartottál volna itt leckét. El is jöttem, de nem volt tanítás és elvesztegettem 4 órát. Kárpótolva leszek valamiképpen ezért a veszteségért?

Szvámí Tírtha: Ha 4 órát lelki célra áldozol, odaszentelsz az életedből – azt gondolom, hogy az semmi esetre sem veszteség, mivel benne van a felajánlásod. Nem volt lecke, feltehetően nem tudtam időben megérkezni. Ez az én hibám, ez az én saram. De a te részed az megvalósult! Eljöttél, ideszentelted a figyelmed, áldozatot hoztál. S ez nem vész el soha!

Meg kell tennünk a kötelességünket! Ha kapunk visszajelzést vagy ha egyáltalán nem, ha jó lesz a végeredmény vagy ha egyáltalán nincs – akkor is meg kell tennünk. Mivel bármilyen tapasztalattal is szembesülünk az életünk során, kétféle módon lehet megoldani a felmerülő kérdéseket. Az egyik a gyakorlati, a nyilvánvaló oldala, amit láthatunk. Van visszajelzés, van némi siker vagy kudarc. Azonban van egy másik, láthatatlan, rejtett oldala, a lelki oldal. S az sokkal erősebb, sokkal fontosabb. Tehát, ha legbelül valamiképpen meg tudjuk érinteni ezt az isteni békét, ezt a lelki biztonságot, akkor sikeresek vagyunk. Mivel Krsna azt mondja, hogy: „Engem nem a nagy áldozatok tesznek elégedetté, hanem ha valamit szeretettel ajánlanak fel, akkor Én azt elfogadom.” Hasonló módon, ezt a különleges minőséget kell hozzátennünk, ezt a lelki szeretetet. Lehet akár parányi, akár grandiózus a felajánlásunk, nem számít. Ezt a nagyon finom minőséget kell hozzátennünk – ez a teljes odaadás.

Egyébként valaki el fogja rabolni az időnket. Az illúzió nem csupán 4 órát, hanem megszámlálhatatlan életet rabolt el tőlünk. Most Krsna 4 órát rabolt el az életedből – valamilyen jó cél érdekében, Ő tudja csak miért! Mert Ő a vajtolvaj. Ő egy tolvaj. El fogja rabolni az időnket a figyelmünket és legvégül pedig a szívünket. Tehát, ha megfelelő jövőképpel rendelkezünk, akkor látni fogjuk Őt minden mögött, ami velünk történik. Ezért azt mondhatjuk, hogy egy tiszta bhakta olyan erőteljes – még Istennél, a mindenható Istennél is erőteljesebb, mivel az Úr sohasem tud elrejtőzni egy bhakta szíve elől.

prémánydzsana-ccshurita-bhakti-vilócsanéna
szantah szadaiva hrdajésu vilókajanti
jam sjámaszundaram acsintja-guna-szvarúpam

góvindam ádi-purusam tam aham bhadzsámi [1]

„Góvindát imádom, az őseredeti Urat, akit a szeretet írjával megkent szemű tiszta bhakták elfoghatatlan, számtalan tulajdonságban bővelkedő gyönyörű kékesfekete Sjámaszundar Krsna formájában mindig a szívükben látnak.”

[1] “Brahma-szanhitá” 5.38.Shyam

(от лекция на Свами Тиртха, 24.07.2016 сутрин, София)

Въпрос: Получих информация, че вчера сутринта в 8 ч. трябваше да има лекция тук. Дойдох, обаче нямаше лекция и изгубих четири часа. Ще бъда ли по някакъв начин компенсиран за тази загуба?

Свами Тиртха: Да посветите, да жертвате четири часа от живота си с духовна цел – аз мисля, че това не е загуба. Защото Вашето приношение е направено. Може да не е имало лекция, може да не съм успял да пристигна навреме. Това е моя грешка, това е моята част. Но Вашата част е изпълнена. Дошли сте, дали сте вниманието си, направили сте жертвата. А това никога не е загуба.

Трябва да изпълняваме дълга си. Независимо дали в отговор има добри резултати или няма никакви – трябва да го правим. Защото на каквото и да се натъкваме в живота си, има два начина да разрешим всеки въпрос. Единият е практическата страна, очебийната страна, която виждаме. Има обратна връзка, има някакъв успех или пък някакъв провал. Но другата страна е незабележимата, невидимата, духовната страна. А тя е по-силна и по-значима. Ако по някакъв начин вътре в себе си съумеем да се докоснем до онзи божествен покой, до онази духовна увереност, тогава сме успели. Защото Кришна казва: „Не величествените приношения Ме удовлетворяват; но ако нещичко е поднесено с обич, Аз го приемам.” Ето това духовно качество трябва да добавим, духовната обич. Дали приношението ни е малко или голямо – това няма значение. Тази толкова фина съставка трябва да вложим – пълната посветеност.

Тъй или инак някой ще ни отнеме времето. Илюзията е ограбила от нас не само четири часа, но безброй животи. Сега Кришна е откраднал четири часа от живота Ви – това е с някаква добра цел, Той знае каква. Защото Той е крадецът на масло. Той е крадец. Той ще открадне времето ни. Ще открадне вниманието ни. И в края на краищата ще открадне сърцата ни. Така че ако имаме вярното виждане, ще Го съзираме скрит зад всичко, което ни се случва. Затова можем да кажем, че чистият предан е толкова могъщ – по-могъщ дори от Бога, от всесилния Господ. Защото Той никога не може да се скрие от погледа на предания.

преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена

сантах садайва хридайешу вилокаянти

ям шяма-сундарам ачинтя-гуна-сварупам

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами[1]

„Онези чисти предани, чиито очи са помазани с елея на божествената любов, ще виждат непрестанно в сърцата си присъствието на Шямасундара, Кришна.”

[1] „Брахма Самхита” 5.38Shyam

(из лекции Свами Тиртхи, 24.07.2016 утром, София)

Вопрос: Я получил информацию, что вчера утром в 8 часов здесь должна была быть ваша лекция. Я пришел, но лекции не было, и я потерял 4 часа. Получу ли я как-нибудь компенсацию за эту потерю?

Свами Тиртха: Если вы посвятили, если вы пожертвовали 4 часа своей жизни ради духовной цели – я думаю, это не потеря. Потому что Ваше подношение сделано. Может, лекции не было или может я не успел приехать. Это моя ошибка, это моя часть. Но Ваша часть выполнена. Вы пришли, вы отдали свое внимание, вы принесли жертву. И это никогда не потеря.

Мы должны выполнять свой долг. Несмотря на то есть ли обратная связь или хороший результат или его нет – мы должны это делать. Потому что с каким бы опытом мы ни сталкивались в жизни, есть два способа решить любой вопрос. Один из них – практическая сторона, очевидная сторона, которую мы видим. Есть обратная связь, есть успех, есть провал. Но другая сторона – это невидимая, незаметная сторона, духовная сторона. И она мощнее, она важнее. Итак, если внутри мы каким-то образом сможем прикоснуться к этому божественному миру, к этой духовной уверенности, тогда мы успели. Потому что Кришна говорит: „Меня устраивают не грандиозные подношения, но если что-то предложено с любовью, то я принимаю”. Таким же образом мы должны добавить это особое качество, эту духовную привязанность. Наше предложение может быть маленьким или большим, это не имеет значения. Мы должны применить этот прекрасный ингредиент – это полная самоотдача.

Так или иначе кто-нибудь отнимет у нас время. Иллюзия украла у нас не только 4 часа, но и беспредельно много жизней. Теперь Кришна украл 4 часа Вашей жизни – ради какой-то благой цели, Он знает почему. Потому что он похититель масла. Он вор. Он украдет наше время. Он украдет наше внимание. И в конечном итоге Он украдет наши сердца. Итак, если у нас есть правильное видение, мы увидим Его за всем, что с нами происходит. Поэтому мы можем сказать, что чистый преданный настолько могуществен – даже могущественнее, чем сам Бог, всемогущий Бог. Потому что Он никогда не может спрятаться от взора преданного.

преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена

сантах садайва хридайешу вилокаянти

ям шяма-сундарам ачинтя-гуна-сварупам

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами[1]

„Те чистые преданные, чьи глаза помазаны божественной любовью, будут постоянно видеть в своих сердцах присутствие Шьямасундары, Кришны”.

[1] „Брахма Самхита” 5.38