Archives

Calendar

March 2021
M T W T F S S
« Feb   Apr »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  Archive for March 19th, 2021

1604728_606280356118246_1308257768_n

(from a lecture of Swami Tirtha, 24.07.2016 morning, Sofia)

Life means correct your mistakes. And according to the definition of Shrila Shridhara Maharaja, religion means proper adjustment. Proper adjustment – is that some welfare activities? Or is it some material adjustment – how to make our life comfortable? Or something else? Well, on the practical platform proper adjustment, especially considering the material realities of life, means survival. We take our birth and we try to survive – with less success. Because one thing is sure: if you start this journey on the planet Earth, it will finish. In that sense, if we accept that the material side of life is a kind of survival, then we need to examine the purpose of this survival. Life is not simply a biological affair, life is a mystery. And it’s not enough to discuss or to think about this mystery; we have to experience it. So life is an experience. It’s a mystic experience, depending on the quality of your life. We can waste it or we can make it. But what makes it worthwhile to live, to survive, even on the material platform? It is this mystic experience, the divine encounter. To meet divinity in our life.

But as I told you, however hard we try to fully survive this life experience, we shall fail. Life on this planet Earth is in three words – live, love, leave. The middle part – this is our try of survival. This is how the human being fights with this basic fear of annihilation. This is our demonstration against death. Yet we fail, because we shall leave also. Come and go. So, in a material sense it’s only a few years, right. Still sometimes you feel this short time is a never-ending game.

But a spiritual survival means you die for the body and you are reborn for the soul. You die for the limited time and you are born again for eternity. You die for the insignificant and you are born for the real. That is the real survival. And there again what will you experience? Life. That is real life. Spiritual life is the real life. Eternal life. Of course if we project our experience of this limited lifestyle to eternity, I am not sure that we want to enter in eternal life. Because you say that life is a misery. Shall I have this misery for eternity? I’m not ready for that. Don’t give me that. Just to quote one very positive and optimistic person – Shopenhauer, he said: “Life is a misery. Therefore I decided to think about it.” Are you satisfied with that? Do you want to project that for eternity? No! Although we know that this limited lifestyle is a kind of misery, naturally if we think about eternal life, we want to have it like full enjoyment. Then you start your sadhana; what is it you will experience? You think: first of all peace, second – ecstasy, third – super ecstasy. So, you start and what is your experience? Misery, again! ‘How is that? I made the shift, I wanted to change! And I am still walking in the same shoes.’ But I tell you, this is only the beginning. More is waiting for you. You think of more misery, ah? No, no.

According to our previous conditioning we have to go through a period of purification, no doubt. Which brings sometimes some bitter, other times very happy experience. As it is said, if you overcome others, you are strong. If you overcome yourself you are powerful. And we all have smaller or bigger victories.

Once it happened in this temple room, a dear devotee asked: “We all know that spiritual progress means crushing the false ego, but cannot we have it in a mild, in a soft way?” Therefore we have to go through a period of realizations. One step closer to the truth. This is the first step – live. If we live for ourselves – that’s useless. If we live for God, we live for everybody. So, in spiritual life again the first principle is ‘live’. We have to live it, we have to try it, we have to do it. With all the struggle, with all the difficulties – we have to go through it. And we have to be convinced that at the end of our path, somebody is waiting for us. This basic trust must be there in our heart, that ‘however I have to struggle and whatever I have to go through, somebody is waiting for me at the end’. 

(to be continued)

 1604728_606280356118246_1308257768_n

(Szvámí Tírtha 2016.07.24-i szófiai reggeli tanításából)

Az élet arra szolgál, hogy kijavítsuk a kihibáidat. Sríla Srídhar Mahárádzs definíciója szerint a vallás megfelelő alkalmazkodást jelent. Vajon ez a kellő alkalmazkodás valamiféle jóléti cselekedet? Vagy pedig valamilyen agyagi elrendezés, hogyan tegyük kényelmessé az életünket? Vagy valami mást jelent? Nos, gyakorlati szinten a helyes alkalmazkodás, különös tekintettel az élet anyagi valóságára, túlélést jelent. Megszületünk és próbálunk túlélni – többnyire kevés sikerrel. Mivel egy dolog biztos, ha belekezdesz ebbe a földi utazásba, az egyszer véget is fog érni. Ebben az értelemben, ha elfogadjuk, hogy az anyagi élet egyfajta túlélés, akkor meg kell vizsgálnunk ennek a túlélésnek a célját. Az élet nem pusztán biológiai történés, az élet misztérium. S nem elég beszélgetni vagy gondolkozni ezen a misztériumon; meg is kell tapasztalnunk. Tehát az élet tapasztalás, egy misztikus tapasztalat, mely az életetek minőségétől függ. Eltékozolhatjuk vagy megvalósíthatjuk. Azonban mi teszi értékessé az életet, a túlélést, még az anyagi szinten is? Ez a misztikus élmény, az isteni találkozás. Találkozni Istennel az életünkben.

De ahogy említettem, bármilyen keményen is próbáljuk túlélni az életnek ezt a megtapasztalását, mégis elbukhatunk. A földi élet lényege három szóban összefoglalva – élni, szeretni, távozni. A középső elem az, amellyel megpróbáljuk túlélni. Ily módon küzdenek az emberi lények a megsemmisüléstől való elemi félelemmel. Ez a mi tiltakozásunk a halállal szemben. Azonban kudarcot vallunk, mert el is kell távoznunk innen. Jövünk és megyünk. Tehát anyagi értelemben csak néhány év, mégis néha azt érzitek, hogy ez a rövid idő egy végtelen játszma.

De a lelki túlélés azt jelenti, hogy meghalsz a testi éned számára és újjászületsz a lelki önvalódért. Meghalsz a mulandóság számára és ismét megszületsz az örökkévalóságnak. Meghalsz a jelentéktelenek számára és megszületsz a valódi értékekért. Ez az igazi túlélés. S mit fogsz ott ismét tapasztalni? Életet. Az a valódi élet. A lelki élet az a valódi élet. Örök élet. Természetesen, ha ezeket a feltételekhez kötött életre vonatkozó tapasztalatainkat az örökkévalóságra vetítjük, nem vagyok benne biztos, hogy be akarunk lépni az örök életbe. Mivel azt fogjátok mondani, hogy az élet egy kínszenvedés, legyen ez a nyomorúságom az örökkévalóságig? Erre nem állok készen! Ne add ezt nekem! Csak, hogy egy nagyon „pozitív” és „optimista” embert, Schopenhauert idézzek, aki azt mondta, hogy: „Az élet egy nyomorúság, ezért elhatároztam, hogy erről elmélkedem.” Elégedettek vagytok ezzel? Akarjátok ezt az örökkévalóságig kiterjeszteni? Nem! Bár tudjuk, hogy ez a feltételekhez kötött élet egyfajta nyomorúság, természetesen, ha az örök életre gondolunk, azt szeretnénk, hogy az teljesen örömteli legyen. Majd, amikor belefogsz a szádhanádba; mi az, amit tapasztalni fogsz? Azt gondolod, hogy először is békét, másodsorban eksztázist, harmadsorban – felsőfokú eksztázist tapasztalsz majd. Tehát, belefogsz és mi az, amit átélsz majd? Nyomorúságot ismét! ‘Hogy van ez? Megléptem a dolgokat, változtatni szerettem volna rajtuk, de még mindig ugyanabban a cipőben járok.’ Ám én azt mondom nektek, ez még csak a kezdet. Még több vár rátok. Azt gondoljátok, hogy még több nyomorúság? Nem, dehogy!

A korábbi beidegződéseink szerint kétségkívül keresztül kell mennünk egy tisztulási folyamaton, amely néha keserű, máskor pedig nagyon boldog tapasztalatokat eredményez. Mint ahogy azt mondják, másokat legyőzni erő, önmagunk legyőzése pedig belső erő. S mindannyiunknak vannak kisebb-nagyobb győzelmei.

Ebben a templomban történt egyszer, hogy az egyik kedves bhakta megkérdezte: „Mindannyian tudjuk, hogy a lelki fejlődés az, ha a hamis egónkat szétzúzzák, de ezt nem lehetne inkább enyhe, kíméletes módon tenni?” Ezért kell keresztülmennünk egy megvalósítási folyamaton. Egy lépéssel közelebb jutni az igazsághoz. Ez az első lépés – az élet. Ha magunkért élünk – az értelmetlen. Ha Istenért élünk, akkor mindenkiért élünk. Tehát a lelki életben ismét az első elv az ‘élet’. Élnünk kell, meg kell próbálnunk, meg kell csinálnunk. Valamennyi küzdelmével, nehézségével együtt. S meg kell győződjünk arról, hogy az út végén vár ránk valaki. Ennek az alapvető bizalomnak ott kell lennie a szívünkben, hogy ‘bárhogyan is kell küzdenem és bármin is kell keresztülmennem, valaki vár rám az út végén’.

(folytatása következik)

 1604728_606280356118246_1308257768_n

(от лекция на Свами Тиртха, 24.07.2016 сутрин, София)

Да живееш значи да поправяш грешките си. А според дефиницията на Шрила Шридхара Махарадж, религия означава правилна настройка. Каква е тази правилна настройка – за някакви благотворителни дейности ли става въпрос? Или е някакво устройване в материален план – как да направим живота си по-комфортен? Или е нещо друго? На практическо ниво правилна настройка, особено като се вземат предвид материалните измерения на живота, означава оцеляване. Раждаме се и се опитваме да оцеляваме – с все по-малко успех. Защото едно е сигурно: щом сме започнали това пътуване на планетата Земя, то ще приключи. В този смисъл, ако приемем, че материалната страна на живота е един вид оцеляване, тогава трябва да се вгледаме какъв е смисълът на това оцеляване. Животът не е просто биология, животът е мистерия. И не е достатъчно да се говори или да се разсъждава за тази мистерия; трябва да я изживяваме. Така че животът е преживяване. И то мистично преживяване, зависещо от качеството на живота ни. Можем да го пропилеем или да го изживеем. Но кое е това, заради което си заслужава да се живее, да се оцелее, дори на материално ниво? Именно мистичното преживяване, срещата с божественото. Да се докоснем до божественото в своя живот.

Ала както ви казах, колкото и да се стараем да оцелеем в това житейско преживяване, накрая няма да успеем. Животът на тази планета земя в три думи е: живей, обичай, иди си. Средната част – това е нашият опит да оцелеем. То е начинът, по който човешките същества се борят с този фундаментален страх от унищожението. То е нашият протест срещу смъртта. Обаче се проваляме, защото ние също трябва да си идем. Идваме и си отиваме. Така че в материален смисъл става дума просто за няколко години, нали. Само че понякога това кратко време ни се струва никога несвършваща игра.

Но духовно оцеляване означава, че умираш за тялото и се раждаш наново за душата. Умираш за ограниченото време и се раждаш наново за вечността. Умираш за незначителното и се раждаш за истинското. Това означава истинско оцеляване. И там отново какво е това, което ще изпитате? Живот. Истински живот. Духовният живот е истинският живот. Вечният живот. Разбира се, ако проектираме преживяванията си от този ограничен начин на живот във вечността, не съм сигурен, че бихме искали да живеем така вечно. Защото вие казвате, че животът е страдание. Нима трябва вечно да живея в такова страдание? Не съм готов на това. Не го искам. Да цитираме един много позитивен и оптимистичен човек – Шопенхайер, който казва: „Животът е страдание. Затова аз реших да размишлявам върху него.” Това удовлетворява ли ви? Него ли искате да проектирате във вечността? Не! Макар да знаем, че този ограничен начин на живот е някакъв вид страдание, естествено, когато мислим за вечния живот, искаме той да бъде изпълнен с наслаждение. Тогава започвате своята садхана и какво ще изпитате? Мислите си: най-напред умиротворение, сетне – екстаз, накрая – свръх екстаз. Започвате и какво изпитвате? Отново страдание! „Как така? Та нали направих желаната промяна! А все още вървя във същите обувки.” Но казвам ви, това е само началото. Предстои повече. Помислихте си за повече страдание ли? Не, не.

Без съмнение, в съответствие с предишната си обусловеност, трябва да преминем през някакъв период на пречистване. Който носи понякога горчив, друг път много щастлив опит. Както е казано, ако побеждаваш другите, си силен. Но ако надмогваш себе си, си могъщ. И всички ние имаме своите малки или по-големи победи.

Веднъж в същата тази храмова стая един предан попита: „Всички знаем, че духовният напредък означава сразяване на фалшивото его, но няма ли как това да стане по мек, нежен начин?” Именно затова е нужно да минем през период на осъзнаване. Стъпка по стъпка по-близо до истината. Това е първата стъпка – да живеем. Ако живеем за себе си – това е безполезно. Ако живеем за Бог, живеем за всички. Така че в духовния живот първият принцип отново е „живей”. Трябва да живеем, трябва да опитваме, трябва да действаме. С цялата борба, с всички трудности – да преминем през това. И да сме убедени, че в края на нашия път някой ни очаква. В сърцата ни трябва да го има това основополагащо доверие, че „колкото и да е нужно да се боря, през каквото и да се налага да премина, някой ме очаква накрая”.

(следва продължение)1604728_606280356118246_1308257768_n

(Conferencia matutina de Swami Tirtha, el Sofía 24.07.2016)

Vivir es corregir los errores. La definición del vocablo religión según Shrila Shridhara es el apropiado modo de vivir. Y cual es el modo apropiado – se trata de obras de caridad? O es acomodarse en el plano material – una vida más confortable? Quizás sea otra cosa?, En práctica, con vistas a los requisitos materiales, vivir apropiadamente es llegar a sobrevivir. Nacimos y tratamos de sobrevivir y siempre menos lo alcanzamos. Una cosa es cierta:”Hemos comenzado el periplo en el planeta Tierra y allí lo hemos de terminar. En este sentido, habiendo aceptado que el aspecto material de la vida es la sobrevivencia, deberíamos pensar en la razón de la sobrevivencia. La vida no es tan solo biología, la vida es un misterio. Y no es suficiente hablar o cogitar del misterio, habrá que vivirlo y experimentarlo. La vida hay que vivirla, debería ser una vivencia mística en acuerdo con la cualidad de nuestra vida. Podemos desgastar y la vida o vivirla. Y por qué vale la pena vivir y sobrevivir, incluso en nivel material? La vivencia mística, el encuentro con lo Divino. Rozar lo Divino en la vida es lo que vale la pena de experimentar.

Como ya lo he dicho, aun aplicando nuestro mayor empeño a sobrevivir, no llegaríamos a lograr. En tan solo tres palabras la vida en el planeta Tierra es: vive, ama, vete. El vocablo en el medio – es nuestro empeño a sobrevivir. Es el modo que cualquier humano usa para luchar contra el miedo fundamental de la anhilacion. Es nuestra protesta frente a la Muerte. Y quedamos derrotados puesto que debemos irnos. Venimos y nos vamos. Se trata de unos cuantos anos , no? A veces este periodo tan breve nos parece ser un juego sin fin.

Por lo tanto la sobrevivencia spiritual significa morir en el cuerpo y volver a nacer n el alma. Morir en un rato limitado y nacer en la eternidad. Morir por lo insignificante y nacer para lo verídico. Este es el verdadero sentido de la sobrevivencia. Y que es lo que sentiréis alla? La vida. La vida real. La vida spiritual es la verdadera vida. La vida eterna. No estoy seguro de que todos vayan a desear llegar a la vida eterna si la proyectamos de este modo. .qu Se ha dicho que vivir es sufrir. Deberíamos pasar la vida sufriendo? No estamos dispuestos a hacerlo. No lo deseamos. He aquí la citación de una persona muy positiva y optimista – Schopenhauer “La vida es miseria, es sufrimiento. Por esta razón he decidido a pensar en ella.” Estais satisfechos? Es esta la vida eterna que habeis proyectado? No! Sabemos que la vida limitada es sufrimiento pero pensando e imaginando la vida eternal pensamos en una vida replete de gozo. Comenzáis vuestra sadhana y que es lo que llegáis a experimentar?

Estáis pensando: en primer lugar alcanzaría paz, luego – éxtasis, al final – super-extasis. Habéis comenzado y en fin de cuenta que es lo que llegáis a obtener? Nuevo sufrimiento.

‘Como? No he realizado el cambio aspirado? Sigo yendo en los zapatos de antes.’ Y os digo que esto no es más que el comienzo. En adelante os espera mucho más. Pensáis en mucho más sufrimiento? No no.

Sin duda, dado el condicionamiento anterior, deberíais pasar por un período de purificación. Este periodo trae unas veces experiencia amarga y otras veces experiencia feliz. Como quien dice: sois fuertes con haber vencido. Pero quien llegue a superarse seria poderoso. Todos tenemos nuestras grandes o pequeñas victorias.

Una vez en este mismo aposento un devoto ha preguntado: “Todos sabemos que el progreso spiritual reside en vencer el falso ego, pero no hay modo de realizarlo de un modo más leve, más tierno?” Por esta razón es necesario pasar por un periodo de concientización. Acercarnos paso a paso a la verdad. El primer paso es vivir. Vivir para nosotros mismos – es inútil. Viviendo para Dios es vivir para todos. El primer principio de la vida espiritual es: Vive! Debemos vivir, debemos experimentar, debemos obrar. Debemos pasar por luchas y dificultades. Debemos estar confiados y convencidos que al final del camino alguien nos esta esperando. Esta confianza primordial debe vivir en nuestros corazones. La confianza que: ‘Tras luchas y adversidades alguien me está esperando al final. ”

(sigue continuacion)

 

 1604728_606280356118246_1308257768_n

(из лекции Свами Тиртхи, 24.07.2016 утром, София)

Жизнь означает исправлять свои ошибки. Согласно определению Шрилы Шридхара Махараджа, религия означает правильная установка. Правильная установка – это какие-то благотворительные мероприятия? Или это какая-то материальная приспособленность – как сделать нашу жизнь комфортной? Или что-то другое? Что же, на практическом уровне правильная настройка, особенно с учетом материальных реалий жизни, означает выживание. Мы рождаемся и пытаемся выжить, но все менее успешно. Потому что одно можно сказать наверняка: если вы начинаете это путешествие на планете Земля, оно закончится. В этом смысле, если мы признаем, что материальная сторона жизни – это своего рода выживание, тогда нам необходимо изучить цель этого выживания. Жизнь – это не просто биологическое дело, жизнь – это загадка. И мало обсуждать или думать об этой тайне; мы должны это испытать. Итак, жизнь – это опыт. Это мистический опыт, зависящий от качества вашей жизни. Мы можем потратить это впустую или пережить его. Но что это, ради которого стоит жить, выживать даже на материальной платформе? Это мистический опыт, встреча с божественным. Чтобы встретить божественность в нашей жизни.

Но, как я сказал вам, как бы мы ни старались полностью пережить этот жизненный опыт, мы потерпим неудачу. Жизнь на этой планете Земля в трех словах – живи, люби, уходи. Средняя часть – это наша попытка выживания. Вот как человек борется с этим основным страхом уничтожения. Это наша демонстрация против смерти. Но мы терпим поражение, потому что мы тоже уйдем. Приходим и уходим. Так что в материальном смысле речь идет о всего несколько лет, верно. Тем не менее, иногда вы чувствуете, что это короткое время – бесконечная игра.

Но духовное выживание означает, что вы умираете для тела и рождаетесь заново для души. Вы умираете для ограниченного времени и рождаетесь сново для вечности. Вы умираете для незначительного и рождаетесь для настоящего. Вот это и есть настоящее выживание. И тогда что вы испытаете? Жизнь. Это настоящая жизнь. Духовная жизнь – это настоящая жизнь. Вечная жизнь. Конечно, если мы проецируем наш опыт этого ограниченного образа жизни на вечность, я не уверен, что мы хотим войти в вечную жизнь. Потому что вы говорите, что жизнь – это страдание. Неужели я буду страдать во вечности? Я не готов к этому. Не хочу этого. Процитирую одного очень позитивного и оптимистичного человека – Шопенгауэра, он сказал: „Жизнь – это страдание. Поэтому я решил порассуждать об этом”. Вас это устраивает? Разве вы хотите проецировать это на вечность? Нет!

Хотя мы знаем, что этот ограниченный образ жизни – это своего рода несчастье, естественно, если мы думаем о вечной жизни, мы хотим получить от нее полное наслаждение. Затем вы начинаете свою садхану; что вы испытаете? Вы думаете: во-первых, покой, во-вторых – экстаз, в-третьих – супер-экстаз. Итак, вы начинаете и каков ваш опыт? Опять страдание! „Как так? Я сделал смену, я хотел измениться! И я все еще хожу в той же обуви”. Но я говорю вам, что это только начало. Вас ждет больше. Вы подумали о еще большем страдании, да? Нет нет.

Согласно нашей предыдущей обусловленности, мы, несомненно, должны пройти период очищения. Что приносит иногда горький, а иногда и очень счастливый опыт. Как говорится, если ты побеждаешь других, ты силен. Если вы преодолеваете себя, вы могущественный. И у всех нас есть маленькие или большие победы.

 

Однажды в этой храмовой комнате один дорогой преданный спросил: „Все мы знаем, что духовный прогресс означает сокрушение ложного эго, но разве мы не можем добиться этого мягко, нежно?” Поэтому мы должны пройти период осознания. Шаг за шагом ближе к истине. Это первый шаг – жить. Если мы живем для себя – это бесполезно. Если мы живем для Бога, мы живем для всех. Итак, в духовной жизни снова первый принцип – „живи”. Мы должны это пережить, мы должны попробовать, мы должны это сделать. Со всей борьбой, со всеми трудностями – мы должны это пройти. И мы должны быть уверены, что в конце нашего пути нас кто-то ждет. Это базовое доверие должно быть в нашем сердце, что „как бы мне ни приходилось бороться и через что бы я ни прошел, в конце меня кто-то ждет”.

(продолжение следует)