Archives

Calendar

February 2021
M T W T F S S
« Jan   Mar »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728Archive for February 19th, 2021

parampara

(Conferencia vespertina  de Swami Tirtha, el 7.09.2015, Sofía)

(continua la conferencia del pasado viernes)

Pregunta de Krishna Priya: Usted ha mencionado los objetivos a definir. Ya me resulta difícil definir los objetivos, puesto que en retroespectativa todos los objetivos que había definido resultaron ilusorios. No me atrevo proponerme objetivos espirituales ya que estos me parecen inaccesibles y de momento me encuentro en algo como un vacuum.

Swami Tirtha: No! Ya hemos aprendido con los consejos de  Shrila Prabhupada, que para adquirir el poder supremo de la piedra filosofal, deberíamos poseer ciertas cualidades. Dichas cualidades eran decisión, honradez, pureza, buena comunicación- podemos desarrollar estas cualidades o virtudes. Debemos saber a dónde vamos. Si no sabemos a qué puerto estamos navegado, ningún viento de proa o de popa nos resultaría favorable. Por lo tanto, si conocéis la dirección y si sois suficientemente sensatos podríais beneficiar de  los diferentes vientos.

En este sentido no estoy da acuerdo contigo. Deberíamos llegar a ser capaces a definir nuestros objetivos espirituales. En la escritura Vishnu Sahasranama se menciona la necesidad de satya-sadhana, sea que El es la verdadera decisión, la verdadera dedicación. Al poseer esta verdadera dedicación, al tener en vista el objetivo, tendríamos el perfecto proceso para adquirir el objetivo. Por esta razón deberíamos definir nuestro objetivo y luego hallaríamos el método necesario para adquirirlo. Cuál es el camino a seguir? Es el canto de los nombres santos. Y como realizar el proceso? Por mantras. No es tan complicado.

Por lo tanto existen ilusiones espirituales. Necesitamos curarnos de las ilusiones. Tal vez para comenzar seamos demasiado ambiciosos. Quisiéramos ser servidores de los servidores y servidores de aquellos servidores. Al progresar un poco más, estaríamos satisfechos con llegar a ser servidor del servidor. Al perfeccionarnos aún más, estaríais satisfechos con ser servidor del servidor. Entonces volveríamos al punto de partida. ‘Me identifico como seguidor, discípulo, servidor de mi amado maestro quien a su vez es servidor de la Divina Pareja.’

(sigue continuación)

 parampara

(from a lecture of Swami Tirtha, 7.09.2015 evening, Sofia)

(continues from the previous Friday)

Question of Krishna Priya: You mentioned setting goals. It is hard for me to understand anymore goal setting, because in retrospection all the goals that I have set for myself turned out to be an illusion. And I don’t dare to set some spiritual goals, because they seem to me unreachable and now I’m in something like a vacuum.

Swami Tirtha: No! As we have learned from the advice of Shrila Prabhupada, in order to reach the supreme power of transformation of the philosopher’s stone, we need certain qualities. And that was determination, that was honesty, purity inside, good company – we can develop these qualities. And we must know where we are going. Because if we don’t know to which port we are sailing, no wind will be favorable. But if you know your destination and if you are clever enough, you can take benefit of all the different winds.

In that sense I don’t agree with you. We must be able to find our spiritual goals. Satya-sankalpa is mentioned in Vishnu Sahasranama; that means He is the true commitment, or the true dedication. And if we have this true dedication, the goal, then we need a satya-sadhana, a perfect process to reach that goal. Therefore we have to identify our goal, then find the proper method and accomplish it. What is our goal? To find our way back home to the divine Reality the Beautiful. What is the way? This is chanting the holy names. And how to realize that process? By chanting. So, it’s not that complicated.

But spiritual illusions are there. Therefore we need a certain disillusion. Maybe at the beginning we are very ambitious. We want to be the servant of the servant of the servant of the servant. Later on when you improve a little bit, you are satisfied with a lesser position to be a servant of the servant of the servant. And if you improve a little more, then you are satisfied to be a servant of the servant. And then we are back to the original point that ‘I identify myself as the follower, the student, the servant of my beloved master, who is a servant of the Divine Couple.’

 

 parampara

(Szvámí Tírtha 2015.09.07-i szófiai esti tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

Kérdés: Említetted a célok kitűzését. Ezek után számomra nehéz megérteni a célok kitűzését, mert visszapillantva mindazok a célok, melyeket kitűztem magamnak, illúziónak bizonyultak. S nem merek lelki célokat kitűzni, mert ezek elérhetetlennek tűnnek a számomra és most olyan vagyok, mint egy vákuum, légüres tér.

Szvámí Tírtha: Nem! Mint ahogy Sríla Prabhupád útmutatásából megtanultuk, azért, hogy elnyerhessük a bölcsek kövének páratlan átalakító erejét, bizonyos tulajdonságokra kell szert tennünk. S ezek voltak: az állhatatosság, az őszinteség, a belső tisztaság, a jó társaság – fejleszthetjük ezeket a tulajdonságokat. S tudnunk kell, merre tartunk. Mert, ha nem tudjuk, melyik kikötőbe hajózunk, akkor egyik széljárás sem lesz kedvező. De, ha ismeritek a végső célotokat és elég okosak vagytok, akkor felhasználhatjátok a különböző széljárásoknak a jótékony erejét.

Ebben az értelemben, nem értek egyet veled. Tudnunk kell megtalálni a lelki céljainkat. A Visnu Szahaszranámában a szatja-szankalpa van említve; ami annyit jelent, hogy Ő az igazi elköteleződés vagy az igazi odaadás. S ha megvan bennünk ez a valódi odaszentelődés, a cél, akkor szatja-szadhanára, egy tökéletes folyamatra van szükségünk, hogy elérjük a célt. Ezért kell meghatároznunk a célunkat, majd megtalálni a megfelelő módszert annak megvalósításához. Mi a célunk? Megtalálni a hazavezető utunkat az isteni Valósághoz, a Gyönyörűséghez. Mi az út? A Szent Nevek zengése. S hogyan lehet megvalósítani ezt a folyamatot? Mantrázással. Szóval, nem olyan bonyolult.

De ott vannak a lelki illúziók is. Ezért szükségünk van egy bizonyos kiábrándulásra. Meglehet, hogy eleinte nagyon ambiciózusak vagyunk. A szolgák szolgájának a szolgájának, a szolgájának a szolgái akarunk lenni. Később, amikor már kicsit fejlődtök, megelégszetek az alacsonyabb: a szolgák szolgájának a szolgája pozíciójával. S ha még egy kicsit tovább fejlődtök, akkor már a szolgák szolgájának a helyzetével is elégedettek vagytok. S akkor visszatérünk az eredeti ponthoz, mely szerint ‘Úgy tekintek magamra, hogy én a követője, tanítványa, szolgája vagyok szeretett mesteremnek, aki az Isteni Pár szolgája.’

 parampara

(от лекция на Свами Тиртха, 7.09.2015 вечер, София)

(продължава от предишния петък)

Въпрос на Кришна Прия: Споменахте определяне на цели. Вече ми е трудно да разбирам поставянето на цели, защото в ретроспекция всички цели, които съм си поставяла, са се оказали илюзорни. А не смея да си поставям някакви духовни цели, защото ми изглеждат непостижими и в момента съм в нещо като вакуум.

Свами Тиртха: Не! Както научихме от съвета на Шрила Прабхупад, за да добием върховната сила на философския камък да трансформира се нуждаем от определени качества. А те бяха решителност, честност, вътрешна чистота, добро общуване – можем да развием тези качества. И трябва да знаем накъде отиваме. Защото ако не знаем към кое пристанище плаваме, никой вятър няма да е попътен. Но ако знаете посоката си и сте достатъчно умни, може да се възползвате от всички различни ветрове.

В този смисъл не съм съгласен. Трябва да сме способни да откриваме своите духовни цели. Във „Вишну Сахасранама” се споменава сатя-санкалпа; това означава, че Той е истинската решителност, истинската посветеност. И ако имаме тази истинска посветеност, ако имаме целта, тогава ни е нужна сатя-садхана, съвършен процес за достигането на тази цел. Затова трябва да определим целта си, след това да открием верния метод и да го осъществим. Каква е нашата цел? Да намерим своя път обратно към божествената красива реалност. Какъв е пътят? Това е възпяването на светите имена. А как да осъществим този процес? Чрез мантруване. Така че не е толкова сложно.

Но духовни илюзии съществуват. Затова се нуждаем от известно лечение от илюзиите. Може в началото да сме много амбициозни. Искаме да сме слуга на слугата на слугата на слугата. По-нататък, когато понапреднете мъничко, удовлетворявате се от по-нищожната позиция да сте слуга на слугата на слугата. Ако се усъвършенствате още малко, ще ви стига да сте слуга на слугата. И тогава се връщаме в началната точка: „Определям се като последовател, ученик, слуга на моя скъп учител, който служи на Божествената Двойка”.

 

 parampara

(из лекции Свами Тиртхи, 7.09.2015 вечером, София)

(продолжение с  предыдущей пятницы)

Вопрос Кришна Прии: Вы упомянули постановку целей. Мне трудно уже понять постановку целей, потому что в ретроспективе все цели, которые я ставила перед собой, оказались иллюзией. И я не осмеливаюсь ставить какие-то духовные цели, потому что они кажутся мне недостижимыми, и сейчас я нахожусь в чем-то вроде вакуума.

Свами Тиртха: Нет! Как мы узнали из совета Шрилы Прабхупады, чтобы достичь высшей силы философского камня преобразовывать, нам нужны определенные качества. И это были решимость, честность, чистота внутри, хорошая компания – мы можем развить эти качества. И мы должны знать, куда мы идем. Потому что, если мы не знаем, в какой порт плывем, никакой ветер не будет попутным. Но если вы знаете, куда хотите, и если у вас хватит ума, вы сможете воспользоваться всеми различными ветрами.

В этом смысле я не согласен. Мы должны уметь находить наши духовные цели. Сатья-санкальпа упоминается в Вишну Сахасранаме; это означает, что Он истинное посвящение или истинная преданность. И если у нас есть это истинное посвящение, цель, тогда нам нужна сатья-садхана, совершенный процесс для достижения этой цели. Поэтому мы должны определить нашу цель, затем найти правильный метод и достичь ее. Какова наша цель? Найти путь домой, в божественную Прекрасную Реальность. Какой способ? Это воспевание святых имен. И как реализовать этот процесс? Воспеванием. Так что все не так уж сложно.

Но духовные иллюзии существуют. Поэтому нам нужно определенное освобождение от иллюзий . Может быть, вначале мы очень амбициозны. Мы хотим быть слугами слуги слуги слуги. Позже, когда вы немного продвинетесь, вы будете удовлетворены меньшим положением слуги слуги слуги. А если вы станете еще немного лучше, то будете довольны тем, что слуга слуги. А затем мы возвращаемся к исходной точке: „Я идентифицирую себя как последователь, ученик, слуга моего любимого учителя, который является слугой Божественной пары”.