Archives

Calendar

February 2021
M T W T F S S
« Jan   Mar »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728Archive for February 12th, 2021

monk-carrying-water

(from a lecture of Swami Tirtha, 7.09.2015 evening, Sofia)

(continues from the previous Friday)

Question of Tejasvini: You mentioned that first we have to clarify our position. How we can do it? And how we can act accordingly?

Swami Tirtha: Well, very nice question. Thank you! If we want to identify our position, then we need to distinguish between the bodily and the spiritual platform. Because no doubt our bodily identity has some needs. The body has to be fed to gain some energy. The body has to sleep, the body has so many other desires and needs – it’s a long list. While the spirit, the soul needs a different foodstuff. There also a kind of energy input is necessary, but of another type. And in order to progress nicely we have to understand the proportion of our attention over our body and spirit: how much we are under the bodily influence and how much we can identify ourselves in the spiritual sense. Because maybe our soul wants to chant the Holy names day and night. But the body will say for the day ‘I’m busy’, and for the night ‘I am tired’. This is the situation, let’s face reality. We all know what the theory is: ‘Oh, loving ecstasy day and night!’ Yet Monday morning comes and ‘Oh, I have to rush to my job and then I am back at home and in the evening I’m so exhausted that I just crumble.’ Does it happen sometimes? ‘Yes, we know this feeling. Finally something we understood from the lecture. This tells about our life.’

Then what to do? Somehow this material life wants to exhaust you totally, wants to capture your soul; you have to sell your soul in order to reach any little achievement. If we analyze this question a little bit more, then very soon we shall find some very beautiful ideal for us. ‘Yes, I want to be like this devotee. I want to have that kind of devotion like Narottam dasa Takura.’ Or whatever. But very soon we realize we don’t have that. Don’t worry, every long journey starts with the first steps.

Nevertheless we have to find an identity for ourselves. I think for a considerably long time in our spiritual practices if we identify ourselves as servants or students of our master – it helps us. Because this is our reality, this we can accomplish. Maybe I cannot accomplish madhurya-prema and gopi-bhava all of a sudden. This is very unrealistic. But I can have this new identity ‘Yes, I belong to a spiritual lineage, I belong to my master!’ This we can do, this is real. And then through this new identity that we acquire, we can start a process of purification – by serving, by association, by chanting. And then slowly-slowly the anarthas or the obstacles will be removed.

So, this is my suggestion: let’s try to identify ourselves as servants, as students of our masters. Because an obedient student follows his master. Wherever the master goes, the student will also follow. Sometimes the master will say: ”Now I go alone.” Then you have to wait by the door. Don’t worry, he will return to pick you. So, this sincere and honest sense of reality means: ‘I identify myself in a realistic way.’

But you might say: ‘All right, in the beginning I identify myself as a student or a servant of my master. Until I don’t have pure vision, until I’m not enlightened – all right, I am a servant! But what happens with my identity if I am enlightened? Finally will I become a master? I have been a servant for such a long time. I have been listening to these lectures for how many years! Finally I want to give the lectures – so that others are listening to my revelations. So, what happens if I achieve enlightenment?’

Let me quote a story about a Buddhist monastery. The young man joined the Buddhist monastery and he asked the mahant, the swamiji: “I want to achieve buddhahood. I want to achieve enlightenment. What am I to do?” and the old man said: “Oh, very nice that you came, my dear son! If you want to achieve enlightenment, you have to carry the water and chop the firewood.” “Very nice my master, I will very diligently carry the water and chop the wood. But tell me, what will happen after I achieve enlightenment? What am I to do?” “Carry the water and chop the wood.” Same activity, but on a different platform.

So, what will happen to us if after identifying ourselves with ‘a student of my master’ finally we achieve liberation? Then again this identity will help you, but on a higher platform. It’s not necessary to become masters. Be a master of yourself. To win over others – this is strength. To win over yourself – this is power.

(to be continued)

 

 monk-carrying-water

(Szvámí Tírtha 2015.09.07-i szófiai esti tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

Tédzsaszviní: Említetted, hogy legelőször tisztázni kell a helyzetünket. Hogyan tudjuk ezt megtenni és miként tudunk annak megfelelően cselekedni?

Szvámí Tírtha: Nagyon szép kérdés. Köszönöm! Ha meg akarjuk határozni a helyzetünket, akkor különbséget kell tennünk a testi és a lelki sík között, mert kétségtelen, hogy a testi identitásunknak vannak bizonyos szükségletei. A testnek szüksége van alvásra, táplálni kell, hogy némi energiához jusson, illetve számos egyéb vágya és szükséglete van – ez egy hosszú lista. Miközben a léleknek másfajta táplálékra van igénye. Itt is szükség van egyfajta energia bevitelre, de ez másfajta energia. S ahhoz, hogy szépen fejlődjünk meg kell értenünk a testi és a lelki dolgokra fordított figyelem mértékét. Azt, hogy mennyire befolyásol bennünket a testünk és hogy mennyire tudjuk azonosítani magunkat lelkileg. Mivel előfordulhat, hogy a lelkünk éjjel-nappal a Szent Neveket akarja zengeni, de a testünk nappal azt mondja, hogy ‘Nem érek rá’ és éjjel pedig, hogy ‘Fáradt vagyok’. Ez a helyzet, nézzünk szembe a valósággal. Mindannyian tisztában vagyunk az elmélettel: ‘Ó, éjjel-nappal szeretetteljes extázis!’ Majd eljön a hétfő reggel és: ‘Ó, rohannom kell a munkahelyemre, majd ismét hazaérek és este már annyira kimerült vagyok.’ Előfordul néha? ‘Igen, ismerjük ezt az érzést. Végül megértünk valamit a tanításból, hogy ez valójában a mi életünkről szól.’

Akkor mitévők legyünk? Valahogy ez az anyagi élet teljesen fel akar emészteni, rabul akar ejteni benneteket, el kell adnotok a lelketeket azért, hogy bármilyen kis eredményt elérhessetek. Ha egy kicsit jobban megvizsgáljuk ezt a kérdést, akkor már a kezdetekkor találnunk kell valami nagyon szép eszményt a magunk számára. ‘Igen, olyan szeretnék lenni, mint ez a bhakta. Szeretném, ha olyan odaadásom lenne, mint Naróttam dász Thákurnak volt.’ Vagy bármi más. Azonban nagyon hamar rádöbbenünk, hogy bennünk ezek nincsenek meg. Ne aggódjatok, minden hosszú utazás az első lépéssel kezdődik.

Ennek ellenére meg kell találnunk magunknak az identitásunkat. Úgy gondolom, hogy meglehetősen hosszú ideig a lelki gyakorlataink során, ha mesterünk tanítványaként vagy szolgájaként azonosítjuk magunkat – az segít bennünket. Mivel ez a mi valóságunk, ezt tudjuk megtenni. Lehet, hogy hirtelen nem vagyok képes elérni a mádhurja-prémát és a gópí-bhávát. Ez teljesen irreális. Azonban lehet az új identitásom az, hogy ‘Igen, egy lelki tanítványi láncolathoz, a mesteremhez tartozom!’ Ez az, amit megtehetünk, ez valós. S majd ezen az új azonosságon keresztül, amit megszereztünk, megkezdhetjük a megtisztulás folyamatát – szolgálat, társulás és a mantrázás által. S majd lassanként az anarthák vagy az akadályok is eltűnnek.

Tehát a következő a javaslatom: próbáljuk meg szolgaként, mesterünk tanítványaként azonosítani magunkat, mert egy engedelmes tanítvány követi mesterét. Bárhova is megy a mester, a tanítvány követni fogja. Néha azt fogja mondani a mester, hogy: „Most egyedül megyek.” Nektek pedig az ajtónál kell várakoznotok. Ne féljetek, visszajön értetek. Tehát ez a komoly és őszinte realitásérzék azt jelenti, hogy: ‘Reálisan látom magam.’

De azt mondhatjátok, hogy: ‘Rendben, eleinte mesterem tanítványaként, szolgájaként azonosítom magam. Addig, amíg nincs tiszta látásom, amíg nem vagyok megvilágosodva – rendben, egy szolga vagyok! De mi történik az identitásommal, ha már megvilágosodtam? Végül mesterré válok majd? Olyan sokáig szolga voltam. Már hány éve hallgatom ezeket az tanításokat! Én akarok végre leckéket tartani – hogy mások hallgassák az én felismeréseimet. Tehát mi történik, ha megvilágosodok?’

Hadd idézzek egy történetet egy buddhista kolostorról. Egy fiatalember csatlakozott a buddhista kolostorhoz és megkérdezte a mahant, a Szvámidzsít: „Szeretném elérni a buddhaságot. Szeretnék megvilágosodni. Mit tegyek?” Az idős ember így válaszolt: „Ó, kedves fiam, nagyon jó, hogy eljöttél! Ha szeretnél megvilágosodni, akkor húzzál vizet és vágjál tűzifát.” „Kedves mesterem, ez nagyon szép, nagyon szorgalmasan fogom majd húzni a vizet és vágni a fát. De kérlek mondd el, hogy mi fog történni akkor, ha majd megvilágosodom? Mit kell majd tennem?” „Húzni a vizet és vágni a fát.” Ugyanaz a cselekedet, de más szinten.

Tehát mi lesz velünk, ha ‘mesterünk tanítványaként’ azonosítjuk magunkat, végül elérjük a felszabadulást? Majd ismét ez az identitás fog segíteni benneteket, de magasabb szinten. Nem szükséges mesterekké válnotok. Legyetek önmagatok mesterei. Mások legyőzése erő, saját magunk legyőzése belső erő

 

(folytatása következik)monk-carrying-water

(от лекция на Свами Тиртха, 7.09.2015 вечер, София)

(продължава от предишния петък)

Въпрос на Теджасвини: Казахте, че най-напред трябва да си изясним позицията си. Как да го направим? И как да действаме подобаващо?

Свами Тиртха: Много добър въпрос, благодаря! Ако искаме да определим позицията си, трябва да разграничаваме телесното и духовното ниво. Защото, без съмнение, телесната ни идентичност има определени нужди. Тялото трябва да се храни, за да добива енергия. То трябва да спи, има толкова много други желания и необходимости – списъкът е дълъг. А духът, душата, се нуждае от друга храна. На нея също ѝ е нужно да се захрани с енергия, но от различен тип. И за да напредваме правилно, трябва да разберем пропорцията на нашето внимание към тялото и към духа: доколко сме под телесно влияние и доколко можем да се отъждествяваме с духа. Защото може душата ни да иска да мантрува светите имена ден и нощ. Обаче тялото денем ще каже „зает съм”, а нощем „уморен съм”. Така стоят нещата, нека погледнем реалността в очите. Всички знаем каква е теорията: „Любовен екстаз ден и нощ!” Обаче идва понеделник сутрин и „Трябва да хуквам на работа, след това се връщам вкъщи и вечерта съм толкова изтощен, че просто рухвам.” Случва ли се така понякога? „Да, познато ни е това чувство. Най-сетне нещо да разберем от лекцията. Тук се говори за живота ни.”

Какво да правим тогава? По някакъв начин този материален живот иска да ви изцеди напълно, иска да превземе душата ви; налага се да продадете душата си, за да постигнете каквото и да е мъничко нещо. Ако анализираме този въпрос малко повече, ще открием много красиви идеали за себе си. „Да, аз искам да приличам на този бхакта. Искам да имам преданост като на Нароттам дас Тхакур.” Или нещо подобно. Но съвсем скоро разбираме, че я нямаме. Ала не се безпокойте, всяко дълго пътуване започва с първите крачки.

При все това, трябва да открием идентичност за себе си. Мисля, че значително дълго време в нашия духовен напредък, ако се идентифицираме като слуги или ученици на своя учител, това ни помага. Защото то е нашата реалност, то е нещо осъществимо за нас. Може да не мога веднага да постигна мадхуря-према и гопи-бхава. Това е съвсем нереалистично. Обаче мога да имам тази нова идентичност: „Аз принадлежа на определена духовна школа, аз принадлежа на своя учител.” Това е нещо, което можем да направим, то е истинско. И тогава, чрез тази нова самоличност, която добиваме, можем да започнем един процес на пречистване – чрез служене, чрез общуване, чрез мантруване. А после малко по малко анартхите, или препятствията, ще отпаднат.

Така че това е моята препоръка: нека се опитваме да отъждествяваме себе си като слуги, като ученици на нашите учители. Защото покорният ученик следва своя учител. Където и да отиде учителят, ученикът върви след него. Понякога учителят ще рече: „Сега отивам сам.” Тогава трябва да чакате пред вратата. Но не се притеснявайте, той ще се върне да ви вземе. Това искрено и честно усещане за реалност означава: „Аз се самоопределям по реалистичен начин.”

Може да кажете: „Добре, в началото се отъждествявам като ученик или слуга на моя учител. Докато не съм добил чисто виждане, докато не съм се просветлил – добре, слуга съм! Но какво се случва с моята самоличност, когато постигна просветление? Ще стана ли в крайна сметка учител? Бил съм слуга толкова дълго време. Слушал съм тези лекции колко години! Най-накрая искам и аз да давам лекции, а другите да слушат моите откровения. И така, какво става като постигна просветление?”

Нека ви разкажа история за един будистки манастир. Някакъв млад човек постъпил в манастира и попитал маханта, старият монах: „Искам да постигна състоянието на Буда, искам да постигна просветление – какво трябва да правя?” Старият човек отвърнал: „О, много хубаво, че дойде, мой скъпи сине! Щом искаш да постигнеш просветление, трябва да носиш вода и да цепиш дърва.” „Добре, учителю, прилежно ще нося вода и ще цепя дърва. Но кажи ми, какво ще стане като добия просветление? Какво ще правя тогава?” „Ще носиш вода и ще цепиш дърва.” Същите действия, но на различно ниво.

И така, какво ще се случи с нас, след като сме отъждествявали себе си със „слуга на моя учител” и накрая постигнем освобождение? Тогава отново същата тази идентичност ще ви е от помощ, но на по-високо ниво. Не е необходимо да ставате учители и господари. Бъдете господари на себе си. Да побеждаваш другите е сила; да победиш себе си е истинското могъщество.

 

(следва продължение)

 

 monk-carrying-water

(из лекции Свами Тиртхи, 7.09.2015 вечером, София)

(продолжение с  предыдущей пятницы)

Вопрос Теджасвини: Вы сказали, что сначала надо выяснить свою позицию. Как можем сделать это? И как действовать соответственно?

Свами Тиртха: Что ж, очень хороший вопрос. Спасибо! Если мы хотим определить свою позицию, нам нужно различать телесную и духовную платформу. Потому что, без сомнения, наша телесная идентичность имеет определенные потребности. Тело нужно кормить, чтобы набраться энергии. Тело должно спать, у него так много других желаний и потребностей – это длинный список. В то время как дух, душа нуждается в другой пище. Здесь тоже необходим какой-то ввод энергии, но другого типа. И для того, чтобы хорошо прогрессировать, мы должны понимать соотношение нашего внимания по отношению к нашему телу и духу: насколько мы находимся под телесным влиянием и насколько мы можем идентифицировать себя в духовном смысле. Потому что, может быть, наша душа хочет воспевать Святые имена днем и ночью. Но тело скажет днем: „Я занят”, а ночью: „Я устал”. Такова ситуация, давайте посмотрим правде в глаза. Все мы знаем, что такое теория: „О, любовный экстаз днем и ночью!” Но наступает утро понедельника и „О, мне нужно спешить на работу, а потом я возвращаюсь домой, а вечером я так устал, что Я просто распадаюсь.” Такое бывает иногда? „Да, мы знаем это чувство. Наконец кое-что мы поняли из лекции. Это речь идет о нашей жизни”.

Что тогда делать? Каким-то образом эта материальная жизнь хочет полностью вас истощить, хочет захватить вашу душу; вы должны продать свою душу, чтобы достичь любого маленького успеха. Если еще немного проанализировать этот вопрос, то очень скоро мы найдем для себя много красивых идеалов. „Да, я хочу быть как этот преданный. Я хочу иметь такую преданность, как Нароттам дас Такура”. Или что-то в этом роде. Но очень скоро мы понимаем, что у нас этого нет. Не волнуйтесь, каждое долгое путешествие начинается с первых шагов.

Тем не менее мы должны найти для себя идентичность. Я думаю, что в течение довольно длительного времени в наших духовных практиках, если мы идентифицируем себя как слуги или ученики нашего учителя, это нам помогает. Поскольку это наша реальность, мы можем этого добиться. Может быть, я не могу сразу достичь мадхурья-премы и гопи-бхавы. Это очень нереально. Но у меня может быть эта новая личность: „Да, я принадлежу к духовной линии, я принадлежу моему учителю!” Это мы можем сделать, это реально. И затем через эту новую идентичность, которую мы обретаем, мы можем начать процесс очищения – служением, общением, воспеванием. И затем мало по малу анартхи или препятствия будут устранены.

Так что, это мое предложение: давайте попробуем идентифицировать себя как слуг, как учеников наших учителей. Потому что послушный ученик следует за своим учителем. Куда бы ни пошел мастер, ученик тоже последует за ним. Иногда мастер говорит: „Теперь я иду один”. Тогда вам придется ждать у двери. Не волнуйтесь, он вернется, чтобы забрать вас. Итак, это искреннее и честное ощущение реальности означает: „Я идентифицирую себя реалистично”.

Но вы можете сказать: „Хорошо, вначале я называю себя учеником или слугой моего учителя. Пока у меня не будет чистого видения, пока я не достигну просветления – хорошо, я слуга! Но что произойдет с моей личностью, если я достигну просветление? Наконец-то я стану мастером? Я так долго был слугой. Сколько лет я слушаю эти лекции! Наконец, я хочу читать лекции – чтобы другие слушали мои откровения. Итак, что произойдет, если я достигну просветления?”

Давайте я вам расскажу о истории с буддийского монастыря. Молодой человек присоединился к буддийскому монастырю и спросил маханта, свамиджи: „Я хочу достичь состояния будды. Я хочу достичь просветления. Что мне делать?” И старик сказал: „О, как хорошо, что ты пришел, мой дорогой сын! Если хочешь достичь просветления, ты должен нести воду и рубить дрова”. „Хорошо, учитель, я буду очень старательно нести воду и рубить дрова. Но скажите мне, что будет после того, как я достигну просветления? Что мне делать?” „Неси воду и руби дрова”. То же действие, но на другой платформе.

Итак, что будет с нами, если, отождествив себя со „слугой моего учителя”, мы наконец достигнем освобождения? Опять эта же идентичность поможет вам, но на более высокой платформе. Необязательно становиться мастерами. Будьте хозяином себя. Побеждать других – это сила. Победить себя – это могущество.

 

(продолжение следует)