Archives

Calendar

February 2021
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728Archive for February, 2021

Gurudev-Narayan-roses

(from a lecture of Swami Tirtha, 8.09.2015 morning, Sofia)

After these few days that we have spent together, a special moment comes, a moment of meeting – we shall meet the feeling of separation. Which, as our teachers say, is a very intensive feeling. Sometimes they say it is more intensive than meeting. Because when we are in the embrace of divine mercy we take it for granted. As soon as we feel that we miss this divine embrace immediately we can appreciate it. Even more than before. Therefore from the point of view of spiritual cultivation which feeling is better?

Rukmini: Separation is more deep, but without the meeting there is no separation.

Swami Tirtha: Oh, I see you know the higher conclusions of our devotional philosophy. Nevertheless I have to remember a few occasions. One occasion was when a very dear friend of Gurudev came and he gave very deep insights into our tradition, into our philosophy, and also how to put it into practise. And he mentioned: “Don’t take anything for granted in the spiritual life. Don’t think that ‘Tomorrow I will make it’. It is not sure if there is tomorrow.” If we cannot do it today, if we cannot achieve today, if we cannot be dedicated and – as a consequence – satisfied today, the day will never come. If we miss a service today, it is not sure that tomorrow we can make that. Because we can miss only the chance. We cannot miss our karma – that will come anyway. But devotional chance, divine chance comes by its own accord.

This is one little thing that I wanted to remind you and myself also: don’t take anything for granted, don’t think that ‘I can postpone my ecstasy for tommorow’.

And there is one more thing that I want to remember always. You always offer very nice garlands to your spiritual master. And I know him; he accepts such things only as a representative of some sacred institution. But in the old times once it happened that one young brahmachari in the ashram was working in a “nursery-garden”, where they sell plants for your garden. At that time we were expecting in the ashram our Gurudev. And you know there were so many roses! So many roses, that we could put roses all over the temple room. And because in a rose garden for selling, if buds are a little opened up, they are not for sale anymore, they cannot sell it. So, it was possible for this boy to collect all these opened roses. He broght thesе roses to the ashram in his shirt. The shirt was filled with roses, like a big belly. You know at that time the ashram was very poor, so we couldn’t afford too many flowers or too much greetings for Gurudev, but now we had roses! At that time we made a garland long enough to touch the ground if it hangs over the neck of Gurudev. We finished the garland, we were waiting, and waiting, and waiting. And Gurudev didn’t come that day.

Usually we don’t mention names, but I have to mention that young brahmachari who collected these flowers and made this garland for Gurudev – this was Nandakumar Prabhu. I hope you all will be able to collect as many roses in the rose garden of your life, as he did to greet his spiritual master.

 

 Gurudev-Narayan-roses

(Szvámí Tírtha 2015.09.08-i szófiai reggeli tanításából)

Ezután a néhány együtt töltött nap után eljött egy különleges pillanat, a találkozás pillanata – az elválás érzésével fogunk találkozni. Erről a tanítóink azt mondják, hogy egy nagyon átható érzés, mely néha intenzívebb, mint a találkozás, mert amikor az isteni kegy ölelésében vagyunk, azt természetesnek vesszük. Amint azt érezzük, hogy hiányzik ez az isteni ölelés, azonnal sokkal jobban fogjuk értékelni, mint azelőtt. Ezért a lelki gyakorlás szempontjából melyik érzés a jobb?

Rukminí: Az elválás sokkal mélyebb, de találkozás nélkül nincsen elválás.

Szvámí Tírtha: Ó, látom, hogy ismered az odaadás filozófiájának magasabb következtetéseit. Azonban hadd idézzek fel néhány eseményt. Az egyik alkalommal, amikor Gurudév egy nagyon kedves barátja jött el és meglehetősen mély bepillantást engedett a tradíciónkba, a filozófiánkba és hogy mindezeket hogyan ültessünk át a gyakorlatba. Ő említette azt, hogy: „Ne vegyetek semmit se biztosnak a lelki életben. Ne gondoljátok azt, hogy ‘Majd holnap megteszem’. Nem biztos, hogy lesz holnap.” Ha ma nem tudjuk megtenni, nem tudjuk elérni, nem tudunk odaszentelődni és – ennek következtében – elégedettnek lenni, akkor az a nap sohasem fog eljönni. Ha ma elszalasztunk egy szolgálati lehetőséget, nem biztos, hogy holnap még megtehetjük, mert amit elveszíthetünk az csupán a lehetőség. A karmánkat nem veszíthetjük el – az úgy is el fog jönni, de az odaadás lehetősége, az isteni esély saját kedve szerint nyilvánul meg.

Ez egy apró dolog, amire szerettelek volna benneteket és saját magamat is emlékeztetni: hogy ne vegyetek semmit sem biztosra, ne gondoljátok azt, hogy ‘Elhalaszthatom az extázisomat holnapra’.

S még egy dologra szeretnék mindig emlékezni. Ti mindig nagyon szép virágfüzéreket ajánlotok fel a lelki tanítómestereteknek. S én ismerem őt; csak úgy fogadja el ezeket a dolgokat, mint a tanítók szent inézményét reprezentáló dolgot. Egyszer régen az történt, hogy az ásram egyik fiatal brahmacsáríja egy „kertészetben” dolgozott, ahol palántákat árusítanak. Akkoriban vártuk Gurudévet az ásramba. S képzeljétek annyi rózsa volt, olyan sok volt a rózsa, hogy a templomszobát tele tudtuk tenni rózsával. Az történt, hogy a kertészetben, ha már kicsit is ki volt nyílva a rózsa, akkor már nem volt eladható, nem tudták eladni. Tehát ez a fiú összegyűjthette ezeket a kinyílt rózsákat és az ingében az ásramba vitte. Az inge tele volt rózsával, mintha nagy pocakja lett volna. Tudjátok akkoriban nagyon szegény volt az ásram, nem engedhettük meg magunknak, hogy túl sok virágot vegyünk, mellyel Gurudévet üdvözölhettük, de most volt rózsánk! Olyan hosszú virágfüzért készítettünk, hogy Gurudév nyakába téve a földet érte. Elkészítettük a virágfüzért és vártunk és vártunk és vártunk. De aznap Gurudév nem jött el.

Általában nem szoktunk neveket említeni, de el kell, hogy mondjam, hogy ez a fiatal brahmacsárí, aki összegyűjtötte ezeket a virágokat és ezt a virágfüzért Gurudév számára elkészítette – az Nandakumár Prabhu volt. Remélem, hogy mindannyian annyi rózsát gyűjthettek életetek rózskertjében, mint amennyit ő szedett lelki tanítómestere köszöntésére.Gurudev-Narayan-roses

(от лекция на Свами Тиртха, 8.09.2015 сутрин, София)

След тези няколко дни, които прекарахме заедно, идва един специален момент, моментът на срещата – ще се срещнем с чувството за раздяла. Която, както твърдят нашите учители, е много наситено чувство. Понякога, казват, е по-наситено от срещата. Защото докато сме всред прегръдката на божествената милост, приемаме я за даденост. Веднага щом усетим, че ни липсва тази божествена прегръдка, незабавно сме способни да я оценим. Дори повече от преди. Така че от гледна точка на духовното култивиране, кое чувство е по-добро?

Рукмини: Раздялата е по-дълбока, обаче без среща няма раздяла.

Свами Тиртха: О, виждам, че знаете по-висшите заключения на нашата предана философия. При все това си спомням няколко случая. Единият беше когато много скъп приятел на Гурудев дойде и сподели много дълбоки прозрения за нашата традиция, за нашата философия, а също и за прилагането им на практика. Та той каза: „Не приемайте нищо за даденост в духовния живот. Не си мислете: „Утре ще го оправя”. Не е сигурно, че ще има утре.” Ако не можем да го свършим днес, ако не можем да постигнем днес, ако не можем да сме посветени и – като следствие от това – удовлетворени днес, никога няма да дойде такъв ден. Ако пропуснем да служим днес, не е сигурно дали утре ще можем да го направим. Защото можем да пропуснем единствено възможността. Не можем да пропуснем своята карма – тя така или иначе ще ни сполети. Но шансът в предаността, божественият шанс идва по своя воля.

Това е едно малко нещо, което исках да ви напомня, а също и на себе си: не приемайте нищо за даденост, не си мислете: „Мога да отложа екстаза си за утре”.

И още едно нещо искам да си припомня днес. Вие винаги поднасяте много красиви гирлянди на своя духовен учител. И аз го познавам; той приема подобни неща единствено като представител на определена свещена институция. Но в стари времена веднъж се случи, че един млад брахмачари от ашрама работеше в разсадник, където продават градински растения. По същото време очаквахме в ашрама да пристигне нашият Гурудев. И знаете ли, имаше толкова много рози! Толкова много рози, че можахме да наслагаме цветчета из цялата храмова стая. Понеже когато розите са за продан, ако пъпчиците са дори мъничко отворени, вече не стават за продаване. Затова и този младеж можеше да набере всички тези разцъфнали рози. Той донесе розите в ашрама в ризата си. Ризата му беше пълна с рози, като че имаше голям търбух. Знаете ли, по онова време ашрамът беше толкова беден, не можехме да си позволим кой знае колко цветя за посрещане на Гурудев, но сега имахме тези рози! Тогава направихме толкова дълъг гирлянд, че би докоснал земята, ако го сложиш на шията на Гурудев. Завършихме гирлянда и чакахме, и чакахме, и чакахме. И Гурудев не дойде този ден.

Обикновено не споменаваме имена, но трябва да назова младия брахмачари, който набра тези цветя и направи този гирлянд за Гурудев – това беше Нандакумар Прабху. Надявам се, че ще можете да наберете толкова рози в градината на своя живот, колкото той набра, за да посрещне своя духовен учител.

 Gurudev-Narayan-roses

 (Conferencia matutina de Swami Tirtha, el 8.09.2015, Sofía)

Despues de esos dias pasados en conjunto, viene un momento especial del encuentro –encontraremos el sentimiento de la despedida. Es un sentimiento muy intenso, según lo que afirman nuestros maestros. Dicen que a veces resulta mas intenso que el sentimiento del encuentro. Puesto que segun afirman, es mas intenso que el sentimiento de la despedida. Mientras estemos abrazados por la divina merced,podriamos apreciarlo enseguida. Incluso mas que antes.Desde el punto de vista del cultivo espiritual, que es lo que vale mas?…

Rukmini: La separacion trae sentimiento mas profundo, pero sin encuentro no hay despedida.

Swami Tirtha: Oh, ya veo que conceis las conclusiones superiores de nuestra devota filosofia.Por lo tanto recuerdo unos eventos. Un amigo muy querido de nuestro Gurudev habia venido a compartir elevadas conclusiones relativas a nuestra filosofia y a nuestras tradiciones asi como a sus practicas. Dijo:.“Nada en la vida espiritual esta dado una vez para siempre.. No hay que pensar: Manana voy a hacerlo. No es sguro que habra un nuevo amanecer.” Si no podemos realizar o alcanzar algo hy, si no llegamos a dedicarnos y – en cosecuencia – estar satisfechos con ello hoy, el dia no vendria nunca. Si omitimos el servicio de hoyu, no es nada seguro que podriamos realizarlo manana. Podremos faltar la unica oportunidad. No podremos escapar de nuestra karma – de algun u otro modo nos alcanzaria. La oportunidad devocional, la divina oportunidad no faltaria a venir. ueria recordar esto, recordarlo a mi tambien. No hay que pensar que algo esta dado una vez para siempre.No hay que pensar: Puedo posponerlo para manana. Y algo mas. Ofreceis bellisimas guirnaldas a vuestro guru espiritual. Yo lo conozco: el los acepta unicamente como representante de una institucion sagrada. En otros tiempos un joven brahmachari en el in ashram trabajaba en un “nursery-garden”, vendiendo diversas plantas. Todos esperabamos la llegada de nuestro Gurudev. Hbia tantas rosas!! Tantas que podiamos esarcirlas en el templo.Aquel joven podia recoger todas estas rosas. Podia traerlas en su camisa.Puesto que las rosas ya florecidas no son buenas para estar vendidas.. La camisa del joven estaba llenas de rosas y parecia que el joven tenia barriga. En aquellos tiempos el ashram era muy pobre, no podiamos permitirnos comprar rosas para dar bienvenida al Gurudev pero ya teniams a siposicion tantas rosas! Hemos confeccionado una larga guirnalda que puesta en el cuello de Gurudev rozaria el suelo.. Habiendo terminado la confeccion de la guirnalda, estabamos esperando la llegada de Gurudev. Gurudev no llego en aquel dia. No suelo mencionar nombres pero debo indicar el nombre de aquel joven brahmachari que habia recogido aquellas rosas para la guirnalda – era Nandakumar Prabhu. Espero que podreis recoger tantas rosas en el vardin de vuestra vida para dar la debida bienvenida a vuestro maestro espiritual.

 

 

 Gurudev-Narayan-roses

(из лекции Свами Тиртхи, 8.09.2015 утром, София)

После этих нескольких дней, которые мы провели вместе, наступает особый момент, момент встречи – мы встретим чувство разлуки. Которое, как говорят наши учителя, очень сильное чувство. Иногда говорят, что это более интенсивно, чем встреча. Потому что, когда мы находимся в объятиях божественной милости, мы принимаем это как должное. Как только мы почувствуем, что упускаем это божественное объятие, мы сразу же сможем оценить его. Даже больше, чем раньше. Поэтому с точки зрения духовного совершенствования какое чувство лучше?

Рукмини: Разлука глубже, но без встречи нет разлуки.

Свами Тиртха: О, я вижу, вы знаете высшие выводы нашей философии преданности. Тем не менее я должен вспомнить несколько случаев. Однажды пришел очень дорогой друг Гурудева и дал очень глубокое понимание нашей традиции, нашей философии, а также того, как применять ее на практике. И он упомянул: „Не принимайте ничего в духовной жизни как должное. Не думайте, что „завтра я сделаю это”. Не будьте уверены, что будет завтра”. Если мы не можем сделать это сегодня, если мы не можем достичь сегодня, если мы не можем посвятить себя делу и, как следствие, получить удовлетворение сегодня, то этот день никогда не наступит. Если мы пропустим служить сегодня, не будьте уверены, что завтра вы сможете это сделать. Потому что мы можем упустить свой единственный шанс. Мы не можем упустить свою карму – она все равно придет. Но шанс преданности, божественный шанс приходит сам по себе  по своей воле.

Это одна маленькая вещь, которую я хотел напомнить вам и себе: не принимайте ничего как должное, не думайте, что „я могу отложить свой экстаз на завтра”.

И есть еще одна вещь, о которой я хочу помнить всегда. Вы всегда предлагаете своему духовному учителю очень красивые гирлянды. И я его знаю; он принимает такие вещи только как представитель некоего священного института. Но однажды случилось так, что один молодой брахмачари в ашраме работал в саду, где продавали растения. В то время мы ждали в ашраме нашего Гурудева. И вы знаете, было столько роз! Так много роз, что мы могли бы покрыть розами всю храмовую комнату. Потому что в розарии, если бутоны немного раскрылись, они больше не годятся, они не могут их продать. Поэтому этот парень смог собрать все эти раскрытые розы. Он принес эти розы в ашрам в своей рубашке. Рубашка была наполнена розами, как большой живот. Вы знаете, в то время ашрам был очень бедным, поэтому мы не могли позволить себе слишком много цветов для встречи Гурудева, но теперь у нас были эти розы! Тогда мы сделали гирлянду настолько длинной, что она могла бы касаться земли, если она висит на шее Гурудева. Мы закончили гирлянду, мы ждали, и ждали, и ждали. И Гурудева в тот день не пришел.

Обычно мы не упоминаем имена, но я должен упомянуть того молодого брахмачари, который собрал эти цветы и сделал эту гирлянду для Гурудева – это был Нандакумар Прабху. Я надеюсь, что вы все сможете собрать в розовом саду своей жизни столько же роз, сколько он собрал, чтобы встретить своего духовного учителя.

 First-Step

(from a lecture of Swami Tirtha, 08.01.2016 evening, Sofia)

We are here together for a spiritual discussion. And I really appreciate that you have come. Because there are so many factors that unite us. For example our common spiritual interest. Also our spiritual goals – the destination that we shall reach. And we share something else very common – all the differences that we have. This makes the whole picture more beautiful. Because a garden is nice if there is only one type of flower there; but a garden is more beautiful if there are many different types of flowers. In the same way, we are like different flowers in the same garden. And this difference unites us so much! Because we all work and live in order to make this divine garden more beautiful.

I was just wondering, with many of you we’ve met in the morning; and many of you, after a long day of hard work and full engagement, again dedicate your time to come here to the ashram. How was your day? If this day was another step to eternity? Or another step of wasting time, energy, attention? I hope that your day was another step closer to eternity. How can we do that? If we are always conscious of our ultimate duty on this planet Earth.

Just recently I’ve read about the opinion of some Chinese illiterate ladies. They said: “Somebody has given birth to us, we have given birth to someone else – what else is our duty?” You might think that this is too simple. But if we take it as a service to the sanctity of life, then it’s a complete spiritual journey. So everything depends on the consciousness. If we can maintain this connected, divine, surcharged consciousness all the time, permanently – then every day is a step towards eternity. Then it’s not a loss of time.

But in the morning we also understood one very common feature that unites us all, as we discussed who is an eligible candidate for practicing bhakti. Let’s remember how it was: “On account of the association with the great souls, mahatmas, one may attain a little bit of attraction to Krishna. But at the same time one may remain very much attached to fruitive activities and material sense enjoyment, and not to be prepared to undergo through different types of renunciation. Such a person, if he has unflinching attraction to Krishna, becomes an eligible candidate for discharging devotional service.”[1]

You see, this is what unites us. By some good fortune we have the chance to associate with pure devotees, yet we have our shadows and we are not very much ready to undergo different penances. This is our position. Nevertheless this makes us candidates for pure spiritual practice.

(to be continued)

[1] Nectar of devotion, Chapter 3

 First-Step

(Szvámí Tírtha 2016.01.08-i szófiai esti tanításából)

Azért gyűltünk itt össze, hogy lelki eszmecserét folytassunk s nagyra értékelem, hogy eljöttetek, mert sok dolog van, ami összeköt bennünket, például a közös lelki érdeklődésünk és a lelki céljaink – a végső cél, melyet elérhetünk. S megosztunk még valami nagyon közös sajátságunkat – a különbözőségeinket, amelyekkel rendelkezünk. Ez még szebbé teszi az összképet, mint ahogy egy kert is szép, ha csak egyfajta virágból áll; de még szebb, ha sok különféle virág nyílik benne. Hasonlóak vagyunk, mint a különböző virágok ugyanabban a kertben. S ez a különbözőség annyira összeköt bennünket, mert mindannyian azért dolgozunk és élünk, hogy még szebbé tegyük ezt az isteni kertet.

Éppen azon gondolkoztam, hogy sokatokkal már reggel is találkoztunk és közületek jópáran egy hosszú, kemény munkával töltött nap után ismét ideszentelitek az időtöket, hogy eljöjjetek az ásramba. Milyen volt a napotok? Vajon ez a nap egy újabb lépés volt az örökkévalóság felé vagy egy újabb lépés az idő, az energia és a figyelem elvesztegetésére? Remélem a napotok olyan volt, mellyel egy lépéssel közelebb kerültetek az örökkévalósághoz. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Úgy, hogy mindig tudatában vagyunk a végső kötelességünknek itt a Földön.

Nemrégiben olvastam néhány írástudatlan kínai hölgy életszemléletét. Azt mondták: „Valaki világra hozott bennünket, mi pedig másokat hoztunk a világra – mi egyéb lenne a feladatunk?” Azt gondolhatnátok, hogy ez túl egyszerű. De, ha ezt az élet szentségének végzett szolgálatnak tekintjük, akkor ez egy teljes lelki utazás. Tehát minden a tudatosságtól függ. Ha állandóan, folyamatosan fenn tudjuk tartani ezt az összekapcsolt, isteni, lelkiséggel átfűtött tudatosságot – akkor minden nap egy lépéssel közelebb kerülünk az örökkévalósághoz. Akkor ez nem időveszteség.

Viszont reggel megértettünk egy nagyon közös jellemzőt, mely mindannyiunkat összeköt, amikor arról beszéltünk, hogy ki az alkalmas jelölt a bhakti gyakorlására. Elevenítsük fel, hogyan is hangzott: „A nagy lelkekkel, a mahátmákkal társulva, az emberben felébredhet egy parányi vonzalom Srí Krsna iránt, ugyanakkor azonban megeshet, hogy továbbra is nagyon ragaszkodik a gyümölcsöző cselekedetekhez és az anyagi érzéki élvezethez, és nem kész arra, hogy különböző lemondásokat végezzen. Ha az ilyen ember rendíthetetlenül vonzódik Krsnához, alkalmas jelöltté válik arra, hogy odaadó szolgálatot végezzen.”[1]

Látjátok ez az, ami összeköt bennünket. Valami jószerencse folytán lehetőséget kaptunk a tiszta bhaktákkal való társulásra, de azért még megvannak az árnyoldalaink és nem igazán állunk készen, hogy különböző lemondásoknak végezzünk. Ez a mi helyzetünk. Azonban ez tesz bennünket alkalmas jelöltekké a tiszta lelki gyakorlatok végzésére.

(folytatása következik)

[1] Az odaadás nektárja, 3. fejezet

 First-Step

(от лекция на Свами Тиртха, 08.01.2016 вечер, София)

Събрали сме се за духовна беседа. И аз наистина ценя това, че сте дошли. Защото има толкова много фактори, които ни обединяват. Например общият ни духовен интерес. Също духовните ни цели – местоназначението, което искаме да достигнем. Споделяме и още нещо общо – всички различия, които имаме. Това прави цялата картина още по-красива. Защото една градина е хубава, ако в нея има само един вид цветя; но е още по-хубава, ако цветята в нея са множество разнообразни видове. По подобен начин, ние сме като различни цветя в една и съща градина. И тази различност ни обединява толкова силно! Защото всички ние действаме и живеем така, че да правим тази божествена градина още по-прекрасна.

Чудех се, с мнозина от вас се срещнахме сутринта; и мнозина от вас, след дълъг работен ден, изпълнен със заетост, отново сте посветили времето си да дойдете тук, в ашрама. Как мина денят ви? Дали този ден беше още една стъпка към вечността? Или поредната стъпка на изгубено време, енергия и внимание? Надявам се вашият ден да е бил една стъпка по-близо до вечността. Как бихме могли да сторим това? Ако сме винаги осъзнати за най-висшия си дълг на тази планета Земя.

Наскоро четох мнението на някакви неуки жени от Китай. Те казваха: „Някой ни е дал живот, ние сме дали живот на някой друг – какъв друг дълг имаме?” Може да си речете, че това е твърде простодушно. Но ако го приемем като служене към светостта на живота, тогава то е цялостно духовно пътешествие. Така че всичко зависи от съзнанието. Ако през цялото време, постоянно можем да поддържаме това свързано, божествено, наситено с духовен заряд съзнание, тогава всеки един ден е стъпка към вечността. А не загуба на време.

Но сутринта говорихме за още една много обща черта, която обединява всички нас, понеже обсъждахме кой е подходящ да практикува бхакти. Нека си припомним как беше: „Благодарение на общуването си с махатми – велики души, заети напълно в предано служене на Бога – човек може да добие мъничко привличане към Шри Кришна. Ала в същото време той може да остава силно привързан към плодоносните дейности и материалното сетивно наслаждение, и да не е готов да изтърпява различни видове отречение. Такъв човек, ако е непоколебимо привлечен към Кришна, става подходящ кандидат за отдаване на предано служене.”[1]

Виждате ли, това е, което ни обединява. По някаква добра съдба ние имаме шанса да общуваме с чисти предани, ала при все това си носим своите сенки и не сме склонни да извършваме различни отречения. Такова е нашето положение. Въпреки всичко, това ни прави кандидати за чиста духовна практика.

(следва продължение)

[1] „Нектара на предаността”, Глава 3parampara

(Conferencia vespertina  de Swami Tirtha, el 7.09.2015, Sofía)

(continua la conferencia del pasado viernes)

Pregunta de Krishna Priya: Usted ha mencionado los objetivos a definir. Ya me resulta difícil definir los objetivos, puesto que en retroespectativa todos los objetivos que había definido resultaron ilusorios. No me atrevo proponerme objetivos espirituales ya que estos me parecen inaccesibles y de momento me encuentro en algo como un vacuum.

Swami Tirtha: No! Ya hemos aprendido con los consejos de  Shrila Prabhupada, que para adquirir el poder supremo de la piedra filosofal, deberíamos poseer ciertas cualidades. Dichas cualidades eran decisión, honradez, pureza, buena comunicación- podemos desarrollar estas cualidades o virtudes. Debemos saber a dónde vamos. Si no sabemos a qué puerto estamos navegado, ningún viento de proa o de popa nos resultaría favorable. Por lo tanto, si conocéis la dirección y si sois suficientemente sensatos podríais beneficiar de  los diferentes vientos.

En este sentido no estoy da acuerdo contigo. Deberíamos llegar a ser capaces a definir nuestros objetivos espirituales. En la escritura Vishnu Sahasranama se menciona la necesidad de satya-sadhana, sea que El es la verdadera decisión, la verdadera dedicación. Al poseer esta verdadera dedicación, al tener en vista el objetivo, tendríamos el perfecto proceso para adquirir el objetivo. Por esta razón deberíamos definir nuestro objetivo y luego hallaríamos el método necesario para adquirirlo. Cuál es el camino a seguir? Es el canto de los nombres santos. Y como realizar el proceso? Por mantras. No es tan complicado.

Por lo tanto existen ilusiones espirituales. Necesitamos curarnos de las ilusiones. Tal vez para comenzar seamos demasiado ambiciosos. Quisiéramos ser servidores de los servidores y servidores de aquellos servidores. Al progresar un poco más, estaríamos satisfechos con llegar a ser servidor del servidor. Al perfeccionarnos aún más, estaríais satisfechos con ser servidor del servidor. Entonces volveríamos al punto de partida. ‘Me identifico como seguidor, discípulo, servidor de mi amado maestro quien a su vez es servidor de la Divina Pareja.’

(sigue continuación)

 parampara

(from a lecture of Swami Tirtha, 7.09.2015 evening, Sofia)

(continues from the previous Friday)

Question of Krishna Priya: You mentioned setting goals. It is hard for me to understand anymore goal setting, because in retrospection all the goals that I have set for myself turned out to be an illusion. And I don’t dare to set some spiritual goals, because they seem to me unreachable and now I’m in something like a vacuum.

Swami Tirtha: No! As we have learned from the advice of Shrila Prabhupada, in order to reach the supreme power of transformation of the philosopher’s stone, we need certain qualities. And that was determination, that was honesty, purity inside, good company – we can develop these qualities. And we must know where we are going. Because if we don’t know to which port we are sailing, no wind will be favorable. But if you know your destination and if you are clever enough, you can take benefit of all the different winds.

In that sense I don’t agree with you. We must be able to find our spiritual goals. Satya-sankalpa is mentioned in Vishnu Sahasranama; that means He is the true commitment, or the true dedication. And if we have this true dedication, the goal, then we need a satya-sadhana, a perfect process to reach that goal. Therefore we have to identify our goal, then find the proper method and accomplish it. What is our goal? To find our way back home to the divine Reality the Beautiful. What is the way? This is chanting the holy names. And how to realize that process? By chanting. So, it’s not that complicated.

But spiritual illusions are there. Therefore we need a certain disillusion. Maybe at the beginning we are very ambitious. We want to be the servant of the servant of the servant of the servant. Later on when you improve a little bit, you are satisfied with a lesser position to be a servant of the servant of the servant. And if you improve a little more, then you are satisfied to be a servant of the servant. And then we are back to the original point that ‘I identify myself as the follower, the student, the servant of my beloved master, who is a servant of the Divine Couple.’