Archives

Calendar

January 2021
M T W T F S S
« Dec   Feb »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031Archive for January 18th, 2021

04gandhi-ashes-1-superJumbo

(from a lecture of Swami Tirtha, 08.01.2016 morning, Sofia)

We shall continue our readings from The ocean of nectar of devotional mellows. Today we touch a very important subject; this is the eligibility of the candidate. What are the requirements, what are the qualities that we have to possess in order to join the devotional campaign of Mahaprabhu? Many times we are prone to check the qualities of the process, of the masters, of the practitioners, but we forget about checking our qualities. We are ready to note the small particles in the eyes of others, while we are not ready to see the beams in our eyes, as told by Lord Jesus.

So, what are the qualities, what makes us eligible to practice, to be a candidate? “On account of his association with mahatmas, or great souls one hundred percent in devotional service of the Lord, one may attain a little bit of attraction for Shri Krishna. But at the same time one may remain very much attached to the fruitive activities and material sense enjoyment and not be prepared to undergo the different types of renunciation. Such a person, if he has unflinching attraction to Krishna, becomes an eligible candidate for discharging devotional service.”[1]

So, here is the definition. Let’s see the elements of this definition. “Association with the mahatmas”. Who is a mahatma? You might say “Mahatma is Gandhi”. Actually it’s a title given to Mohandas Karamchand Gandhi, but mahatma means ‘a great soul’. You know, Gandhi was a very famous and very influential person of the twentieth century. Definitely he had a good stylist. Because whoever met him would remember this loincloth, these glasses and these pattens, right? He was ready to challenge all the standards of the western welfare societies. Yet everybody would remember meeting him. And his contribution was great – to achieve independence of a huge country with peaceful methods. In the political circles we can consider this like a sacred act. So we can say that he was too much spiritual in the political circles and he was too much political in the sacred circles.

But mahatma really means that somebody is a great soul in the spiritual sense itself. Because we are all small atmas. Everybody has a spiritual spark; actually everybody is a spiritual spark. That means you are atma. And the more we let this atma predominate in our whole system, in our life, sooner or later we might become like mahatmas, great souls. Now the material part of our existence dominates mostly – bodily, mental, etc. Therefore you are not mahatma, but anu-atma, small soul. But the more the spirit, the spark, the spiritual spark dominates your life, you might become a candidate for being a mahatma. And what was the quality of a mahatma? He is fully engaged in the service of the Lord. By different means: sometimes by actively working, other times by meditation, or by chanting, or by preaching – there are so many ways. But to be fully engaged means to have no second objective. No other motivation – just selfless dedication to the Supreme.

So, a mahatma is a great soul fully engaged in the service. And therefore being connected to them, we might also be attracted to their lifestyle. Actually there are two sides of being fully engaged. One is the focus of your spiritual attention and then the intensity of your accomplishment.

(to be continued)

[1] Nectar of Devotion, Chapter 3

 04gandhi-ashes-1-superJumbo

(Szvámí Tírtha 2016.01.08-i szófiai reggeli tanításából)

Folytassuk felolvasásunkat Az odaadás nektárja c. könyvből!  Ma egy nagyon fontos témát fogunk érinteni, ez pedig a jelölt alkalmassága. Mik azok az elvárások, azok a tulajdonságok, amikkel rendelkeznünk kell, hogy csatlakozhassunk Maháprabhu odaadó missziójához? Sokszor hajlamosak vagyunk megvizsgálni a folyamatot, a mesterek, és a gyakorlók tulajdonságait, de elfelejtkezünk a saját tulajdonságaink megvizsgálásáról. Más szemében a szálkát is meglátjuk, a sajátunkéban pedig a gerendát sem – ahogy azt az Úr Jézus is mondta.

Tehát melyek azok a tulajdonságok, amelyek alkalmassá tesznek minket a gyakorlásra, hogy jelöltek lehessünk? ,,A mahátmákkal, azokkal a nagy lelkekkel társulva, akik száz százalékosan elmerülnek az Úr odaadó szolgálatában, az emberben felébredhet egy parányi vonzalom Srí Krsna iránt, ugyanakkor azonban megeshet, hogy továbbra is nagyon ragaszkodik a gyümölcsöző cselekedetekhez és az anyagi érzéki élvezethez, és nem kész arra, hogy különféle lemondásokat végezzen. Ha az ilyen ember rendíthetetlenül vonzódik Krsnához, alkalmas jelöltté válik arra, hogy odaadó szolgálatot végezzen.”[1]

Tehát itt van a meghatározása, nézzük mik is ennek az elemei! ,,A mahátmákkal való társulás”. Ki az a mahátmá? Mondhatnátok, hogy ,,A mahátmá maga Gandhi”. Valójában ezt a címet adták Mohandász Karamcsand Gandhinak, ám a mahátmá jelentése, nagy lélek’. Tudjátok, Gandhi a huszadik század egyik nagyon ismert és nagyon befolyásos személyisége volt. Kétségkívül jó imázsa volt, hiszen bárkivel találkozott, mindenki emlékezett erre a lágyékkötőre, erre a szemüvegre és ezekre a papucsokra, igaz? Kész volt szembeszállni, a nyugati jóléti társadalmak minden normájával, mégis mindenki emlékezne rá, ha találkozott volna vele. Hatalmasat alkotott: egy óriási ország függetlenségét békés eszközökkel érte el. Politikai körökben ezt szent cselekedetnek tekinthetjük – tehát azt mondhatjuk, hogy túlzottan spirituális volt a politikai körökhöz képest, és túlzottan politikai a szent körökben.   

Ám a mahátmá valójában azt jelenti, hogy valaki lelki értelemben véve egy hatalmas lélek. Hiszen mindannyian parányi átmák vagyunk. Mindenkiben él egy lelki szikra, valójában mindenki egy lelki szikra. Ez azt jelenti, átmák vagytok. S minél jobban hagyjuk, hogy ez az átmá érvényesüljön a mi teljes rendszerünkben, az életünkben, előbb vagy utóbb mi is mahátmákká, hatalmas lelkekké válhatunk. Jelenleg létünk anyagi része dominál leginkább, a testi, mentális, stb. részek. Ezért nem mahátmák, hanem anu-átmák, kis lelkek vagytok. Ám minél inkább a lélek, lélekszikra, a lelki szikra érvényesül az életetekben, annál alkalmasabbak lesztek arra, hogy máhátmává váljatok. S mi volt a mahátmá minősége? Teljesen elkötelezett az Úr szolgálatában. Különbözö eszközökkel imádja az Urat: néha aktív munkával, máskor meditációval, vagy mantrázással, prédikálással – megannyi sokféle lehetőség létezik. De a teljes elkötelezettség azt jelenti, hogy nincs második célunk. Nincsen más motiváció – csak az önzetlen odaadás a Legfelsőbb iránt.

Tehát a máhátmá egy nagy lélek, aki teljességgel a szolgálat mellett kötelezte el magát, s ezért ha hozzájuk kapcsolódunk, mi is vonzódhatunk az ő életmódjukhoz. A teljes elkötelezettségnek valójában két oldala van. Az egyik a lelki figyelmetek középpontja, a másik pedig megvalósításotok intenzitása.

(folytatása következik)

[1] Az odaadás nektárja, 3. fejezet

 04gandhi-ashes-1-superJumbo

(от лекция на Свами Тиртха, 08.01.2016 сутрин, София)

Ще продължим да четем от „Нектарния океан на преданите вкусове”. Днес се докосваме до една много важна тема, а именно качествата на кандидата. Какви са изискванията, какви са качествата, които трябва да притежаваме, за да се присъединим към преданата кампания на Махапрабху? Често сме склонни да проверяваме какви са качествата на процеса, на учителите, на практикуващите, но не се сещаме да се вгледаме в собствените си качества. Склонни сме да виждаме сламката в чуждите очи, а да не забелязваме гредата в своите, както казва Бог Исус.

И така, какви са качествата, които ни правят приемливи да практикуваме, да бъдем кандидати? „Благодарение на общуването си с махатми – велики души, заети напълно в предано служене на Бога – човек може да добие мъничко привличане към Шри Кришна. Ала в същото време той може да остава силно привързан към плодоносните дейности и материалното сетивно наслаждение, и да не е готов да изтърпява различни видове отречение. Такъв човек, ако е непоколебимо привлечен към Кришна, става подходящ кандидат за отдаване на предано служене.”[1]

И така, ето я дефиницията. Нека разгледаме елементите на тази дефиниция. „Общуване с махатмите”. Кой е махатма? Може да речете: „Махатма е Ганди”. В действителност това е титла, дадена на Мохандас Карамчанд Ганди, но махатма означава „велика душа”. Знаете, Ганди е много прославена и влиятелна личност на Двадесети век. И определено е имал добър стилист. Защото който го е срещнал, несъмнено е запомнил тази набедрена препаска, тези очилца и налъми, нали? Той е бил готов да предизвика всички стандарти на западните благоустроени общества. Но всеки е запомнил срещата с него. И приносът му е бил велик – да постигне независимост на една огромна държава с мирни средства. В политическите среди можем да сметнем това за свещено дело. Така можем да кажем, че той е бил твърде духовен всред политическите кръгове и твърде политически ориентиран всред духовните кръгове.

Но махатма наистина означава, че някой е велика душа в чисто духовен смисъл. Защото всички ние сме мънички атми. Всеки притежава духовна искра; всъщност всеки представлява духовна искра. Това означава, че сте атма. И колкото повече даваме на тази атма власт над нас, над живота ни, рано или късно можем да се превърнем в махатми, във велики души. Сега ни владее основно материалната част от съществото ни – тялото, ума и т.н. Затова не сте махатма, а ану-атма, малка душа. Но колкото повече духът, искрата, духовната искра надделява в живота ви, може да станете кандидати да се превърнете в махатма. А какво е качеството на един махатма? Той е напълно зает в служене на Бога. С различни средства: понякога чрез активна работа, друг път чрез медитация, или чрез мантруване, или чрез проповядване – има толкова много начини. Но да си напълно зает означава да нямаш друга цел. Да нямаш друга мотивация – единствено безкористна посветеност на Бога.

И така, един махатма е велика душа, изцяло посветена в служене. Затова, ако сме свързани с такива махатми, можем да бъдем привлечени към техния начин на живот. Всъщност има две страни на това да си напълно зает. Едната е фокусът на духовното ти внимание, а другата – интензитета на изпълнението.

(следва продължение) 

[1] „Нектара на предаността”, Глава 3