Archives

Calendar

January 2021
M T W T F S S
« Dec    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031Archive for January 8th, 2021

man-child-baby-grandfather-royalty-free-thumbnail

(from a lecture of Swami Tirtha, 7.09.2015 morning, Sofia)

(continues from the previous Friday) 

Question of Paramananda: Could you please help us to understand how can we be able to make the distinction between direct and indirect knowledge? Because sometimes the inspiration is whispering with a very soft voice. While what we experience with our senses from the world is very loudly imposing on us.

Swami Tirtha: Yes. There are three kinds of basic help for humanity today. One is the sacred tradition, the second is the polished and refined intelligence and the third one is the inspiration. Actually these are the paths to reach some reliable results. Therefore it is very much recommended to belong to a sacred tradition, to a school. Because they preserve the ancient knowledge and conclusions. Human intelligence is a very powerful instrument, but as it’s been mainly misused for the last 500 years, the results are not so favorable. Right, 80-90% of human intellectual capacities are used for military purposes. This is a misuse of intellect and therefore we see so many bad reactions in the world. But the proper use of intellect is a help. And the third way is inspiration, which is very underdeveloped these days. Intuitive capacities of human beings are very much underdeveloped, they are in decrease. It looks like in ancient times people were more able to use this capacity properly, but not so much in this time. Therefore this direct knowledge through inspiration or intuition – we should be also careful about that. As we are not in an advanced stage of consciousness, therefore this might be also distorted.

Then what to do? Let’s try to combine these three elements. If we commit ourselves to a spiritual school, to a spiritual sacred tradition, use our intellect properly, and slowly, slowly we purify the heart and consciousness so much, that the intuition might happen properly – then we can trust more and more our direct perception. Actually direct perception is always started from the other side, from the divine side – because it reveals. Our job is only to purify the screen, so that this divine revelation is reflected nicely in our consciousness.

But here was the second element of this list – the intellect. Usually men are cursed by intellect, knowledge, brain. We, men, always try to explain and analyze things. Usually ladies don’t analyze, but they know. They have this intuitive capacity more. Usually they come to right conclusions without too much analysis. I mean, without this intellectual dissection of the situation and then finally being lost in all the details – because this is our way.

So, we men, we are usually cursed by our intellect. Too much brain, especially concerning spiritual topics, doesn’t really help. Therefore, of course, as it is a gift of God to have some clear understanding, we have to use it properly. Therefore we have to become knowledgeable first. It is said in the shastras also: “First become like a wise man, knowledgeable. And then become like a child.” The child doesn’t think, the child feels. This is his or her approach to the world. Until we start to become spiritually intellectual, it’s a long path. But to cross beyond intelligence – this is the real task. If we can cross the limitations of the intellect, then we can enter the realm of mysticism. And mysticism means revelation. Such a person is able to perceive revelation, mystic experience. It’s not mystic data or mystic knowledge, it’s mystic revelation. Therefore we have to follow the example of Shrila Shridhar Maharaj, who was a very intelligent person. And he said: “Now I understood I have to use all my intellect to understand where its limit is and then go beyond that.”

So, direct knowledge means the ability to perceive the revelation.
 man-child-baby-grandfather-royalty-free-thumbnail

(Szvámí Tírtha 2015.09.07-i szófiai reggeli tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása) 

Paramánanda kérdése: Tudnál segíteni abban, hogy megérthessük miként tudunk különbséget tenni a közvetlen és a közvetett tudás között? Ugyanis néha az inspiráció nagyon halk hangon nyilvánul meg, miközben mindaz, amit az érzékeinkkel a világból tapasztalunk nagyon hangosan áramlik felénk.

Szvámí Tírtha: Igen. Napjainkban háromféle alapvető segítség létezik az emberiség számára. Az első a szent hagyomány, a második a pallérozott, kifinomult intelligencia és a harmadik az inspiráció. Valójában ezek azok az utak, melyekkel megbízható eredményeket lehet elérni. Ezért nagyon ajánlott egy szent hagyományhoz, iskolához tartozni, mivel ezek őrzik az ősi tudást és végkövetkeztetéseket. Az emberi intelligencia egy nagyon erős eszköz, de mivel az elmúlt 500 évben ezzel főleg visszaélés történt, az eredmények nem túl kedvezőek. Igaz, az ember intellektuális képességeit 80-90%-ban katonai célokra fordítják. Ez az intelligenciával történő visszaélés és ezért látunk olyan sok helytelen reakciót a világban. De a megfelelően használt intelligencia, az segítség. S a harmadik út az inspiráció, mely manapság nagyon fejletlen szinten van. Az emberek intuitív képességei nagyon alacsonyszintűek, hanyatlóban vannak. Úgy tűnik, hogy a múltban az emberek jobban és helyesebben tudták használni ezt a képességet, mint manapság. Ezért ezzel az inspiráción vagy intuíción keresztül jövő közvetlen tudással – szintén óvatosan kell bánnunk. Mivelhogy nem állunk valami emelkedett tudatszinten, ezért ez is torzulhatott.

Akkor mit tegyünk? Próbáljuk meg kombinálni ezt a három elemet. Ha egy lelki iskolának, egy szent spirituális hagyománynak kötelezzük el magunkat, megfelelően használjuk az intelligenciánkat és lassanként annyira megtisztítjuk a szívünket, a tudatunkat, hogy az intuíció megfelelően működhet. Majd ezt követően egyre inkább megbízhatunk a közvetlen érzékelésünkben. Valójában a direkt érzékelés mindig a másik oldalról indul, az isteni oldalról – mert megnyilvánul. A mi feladatunk csupán az, hogy megtisztítsuk a képernyőt, így az isteni kinyilatkoztatás szépen tükröződik a tudatunkban.

De itt van ennek a listának a második eleme – az értelem. Általában a férfiak meg vannak átkozva az intellektussal, a tudással, az aggyal. Mi férfiak mindig próbáljuk megmagyarázni és elemezni a dolgokat. A hölgyek általában nem elemeznek, de mégis tudják. Jobban birtokukban van ez az intuitív képesség. Általában túlzott elemezgetés nélkül is helyes a végkövetkeztetésük. Úgy értem, hogy a helyzet intellektuális boncolgatása nélkül és végül teljesen elveszve a részletekben – mert ez a mi módszerünk.

Tehát mi férfiak általában meg vagyunk átkozva az intellektusunkkal. A túl sok agy, főleg a lelki témákra vonatkozólag, nem igazán segítség. Mivel isteni adományról van szó, ezért világos megértéssel kell rendelkeznünk, hogy megfelelően használjuk. Emiatt először értelmessé kell válnunk. A sásztrák azt is mondják: „Először váljatok bölcsekké, értelmesekké, s majd legyetek olyanok, mint a gyerekek.” A gyermek nem gondolkozik, a gyermek érzi. Ők így állnak hozzá a világhoz. Amíg lelkileg értelmesek kezdünk lenni, addig hosszú az út. De az értelem túljutni – ez az igazi feladat. Ha túl tudunk jutni az értelem korlátain, akkor bebocsájtást nyerhetünk a miszticizmus valóságába. S a miszticizmus kinyilatkoztatást jelent. Az ilyen ember képes befogadni a kinyilatkoztatást, a misztikus tapasztalatokat. Ez nem misztikus adat vagy tudás, hanem misztikus kinyilatkoztatás. Ezért kell követnünk Sríla Srídhar Mahárádzs példáját, aki egy nagyon értelmes ember volt. S ő azt mondta: „Most megértettem, hogy össze kell szednem minden intelligenciámat annak megértéséhez, hogy hol van a határ és hogyan lépjek túl rajta.”

Tehát a közvetlen tudás azt jelenti, hogy képes érzékelni a kinyilatkoztatást. man-child-baby-grandfather-royalty-free-thumbnail

(от лекция на Свами Тиртха, 7.09.2015 сутрин, София)

(продължава от предишния петък) 

Въпрос на Парамананда: Бихте ли ни помогнали да разберем как да направим разликата между пряко и индиректно познание? Защото понякога вдъхновението ни шепне със съвсем тих глас, докато онова, което преживяваме чрез сетивата от външния свят ни въздейства много гръмогласно.

Свами Тиртха: Да. Има три основни вида помощ за човечеството в наши дни. Едната е свещената традиция, втората е пречистената, рафинирана интелигентност, а третата е вдъхновението. Всъщност това са пътищата за постигане на някакви надеждни резултати. Затова е много препоръчително да принадлежим към дадена свещена традиция, духовна школа. Защото там се съхраняват древно познание и заключения. Човешката интелигентност е много могъщ инструмент, но тъй като с него главно се злоупотребява през последните 500 години, резултатите не са толкова благотворни. Не е ли така – 80-90% от капацитета на човешкия интелект се използват за военни цели. Това е злоупотреба с интелекта и виждаме множеството лоши последствия за света. Но правилното приложение на интелекта е да помага. И третият метод е вдъхновението, което е много недоразвито в наши дни. Интуитивните способности на човешките същества не само са съвсем неразвити, те закърняват. Изглежда в древни времена хората са били по-способни да използват това си качество правилно, докато понастоящем не е така. По тази причина трябва да сме внимателни с това пряко знание, идващо чрез вдъхновението или интуицията. Тъй като не сме в напреднало състояние на съзнанието, вероятно е то също да бъде изкривено.

Какво да правим тогава? Нека се стремим да обединим и трите елемента. Ако сме се посветили на дадена духовна школа, на свещена традиция; ако използваме интелекта си правилно; и ако малко по малко пречистваме сърцето и съзнанието си до такава степен, че интуицията да ни говори вярно – тогава можем все повече и повече да се доверяваме на прякото си възприятие. Всъщност, прякото възприятие винаги започва откъм другата страна, от божествената страна, тъй като то се разкрива. Нашата задача е единствено да почистим екрана, за да може съзнанието ни ясно да отрази това божествено откровение.

Но имаше и един втори елемент в този списък – интелектът. Обикновено това е проклятие за мъжете – интелектът, знанието, мозъкът. Ние, мъжете, винаги се стремим да обясняваме и анализираме нещата. Дамите обичайно не анализират, те знаят. Тяхната интуиция е развита повече и обикновено достигат до верни заключения без кой знае какъв анализ. Имам предвид, без тази интелектуална дисекция на ситуацията, която в крайна сметка води до изгубване всред детайлите – защото това е мъжкият метод.

Така че ние, мъжете, обикновено сме прокълнати от своя интелект. Твърде много мозък, особено по отношение на духовните теми, всъщност не е от помощ. Разбира се, това е дар от Бога – да имаш някакво ясно разбиране – но трябва да го прилагаме правилно. Затова най-напред трябва да станем знаещи. В шастрите също е казано: „Най-напред стани мъдрец, изпълнен с познание. А след това стани като дете.” Детето не мисли, то усеща. Това е неговият подход към света. Да добием духовна интелигентност – това е дълъг път. Но да прекосим оттатък интелигентността – ето истинската задача. Съумеем ли да преминем отвъд ограниченията на интелекта, можем да встъпим в царството на мистиката. А мистика означава откровение. Такъв човек е способен да долавя откровения, мистични преживявания. Не става дума за мистична информация или мистично знание, а за мистично откровение. Затова нека следваме примера на Шрила Шридхара Махарадж, който бил много интелигентен човек. Той е казал: „Сега разбрах, че трябва да използвам целия си интелект, за да проумея къде са пределите му и след това да мина оттатък.”

Така че пряко познание означава способността да се долавя откровението.
 man-child-baby-grandfather-royalty-free-thumbnail

(Conferencia matutina de Swami Tirtha, el 7.09.2015, Sofía)
 
(Continua la conferencia del pasado viernes)
 
Pregunta de Paramananda: Podría Vd ayudarnos a comprender y distinguir el saber directo y el saber indirecto? A veces la inspiración nos viene susurrando con voz muy suave mientras que la vivencia que nos viene del exterior por medio de los sentidos viene tronando. 
Swami Tirtha: Si. Hoyen día hay tres tipos de ayuda o respaldo para la humanidad. Primero la sagrada tradición, luego la inteligencia refinada y pulimentada, y por fin la inspiración. En realidad, estos son los caminos que nos vienen guiando a resultados fiables. Por esta razón se nos recomienda pertenecer en una sagrada tradición o a una escuela. Puesto que allí se están preservando el antiguo saber y las conclusiones. La inteligencia humana es muy poderoso instrumento pero con el vienen los abusos de los últimos 500 años y los resultados no son favorables. Bueno, los ,80-90% de la capacidad intelectual de los humanos se usa por objetivos militares, por las guerras. Es un abuso del intelecto y ya vemos las malísimas consecuencias para el mundo. La correcta aplicación del intelecto es ayudar y respaldar. El tercer método es la inspiración que queda hoyen día sin o con poco desarrollo. Las capacidades de la intuición humana no solo quedan poco desarrolladas, sino que van decreciendo. Parece que en tiempos de antaño la gente era más capaz a desarrollar correctamente sus cualidades y que hoyen día ya no lo son. Por esta razón deberíamos poner todavía mayor atención en el saber directo que viene por la intuición o por la inspiración. Puesto que no estamos adelantados en el dominio de la consciencia, es probable que nuestra consciencia también resulte algo torcida. Que le vamos a hacer? Deberíamos tratar de recombinar los tres elementos. Si ya estamos dedicados a una escuela espiritual, a una tradición sagrada; si usamos correctamente nuestro intelecto; si seguimos purificando corazón y consciencia para que la intuición llegue a hablarnos apropiadamente – entonces podríamos seguir confiando en la percepción directa. En realidad, la percepción directa siempre comienza desde la otra parte, desde el divino sitio – viene revelándose a nosotros. Nuestra única tarea es limpiar la pantalla, para que nuestra consciencia llegue a reflejar la divina revelación.
Pero había en la lista segundo elemento- el intelecto. Intelecto, saber, cerebro -para los hombres suelen ser imprecación. Nosotros, los hombres siempre aspiramos a explicar y analizar. Las damas no suelen analizar, ellas saben. Su intuición es más desarrollada y suelen alcanzar las conclusiones sin mucho análisis. Tengo en vista que lo alcanzan sin disección intelectual de la situación y en fin de cuentas se pierden en los detalles – el análisis es nuestro método, método de hombres.
Para nosotros, los hombres el intelecto es imprecación. En realidad, demasiado cerebro no ayuda mucho en tópicos espirituales.
Claro, es un don de Dios – lo de tener clara comprensión – pero debemos aplicarlo debidamente. Por lo tanto, en primer lugar debemos adquirir el saber. En las shastras se dice: “Primero debes ser sabio, llenarte de saber. Luego, debes comportarte como un niño.” El niño no piensa, el niño siente. Este es su aproche al mundo. Adquirir inteligencia espiritual – el camino es largo. Por lo tanto, pasar más allá de la inteligencia – este es el verdadero objetivo.
Con tal que lleguemos atravesar las limitaciones del intelecto, podríamos accede al reino del misticismo. Misticismo significa revelación. Entonces el humano sería capaz a percibir las revelaciones, las experiencias místicas. No se trata de información mística o de saber místico, sino de revelación mística. Debemos pues seguir el ejemplo de Shrila Shridhar Maharaj, persona muy inteligente. Él dijo: “Ahora he comprendido que debía usar de todo mi intelecto para comprender donde se sitúan los límites y luego pasar más allá.” 
El saber directo indica la capacidad a percibir la revelación. 
 

 

 man-child-baby-grandfather-royalty-free-thumbnail

(из лекции Свами Тиртхи, 7.09.2015 утром, София)

(продолжение с предыдущей пятницы) 

Вопрос Парамананды: Не могли бы вы помочь нам понять, как мы можем провести различие между прямым и косвенным знанием? Потому что иногда вдохновение шепчет очень тихим голосом. В то время как то, что мы испытываем нашими чувствами от внешнего мира, очень громко навязывает нам себя.

Свами Тиртха: Да. Сегодня существует три основных вида помощи человечеству. Один – священная традиция, второй – отполированный и утонченный интеллект, а третий – вдохновение. Собственно, это пути к надежным результатам. Поэтому очень рекомендуется принадлежать к священной традиции, к школе. Потому что они хранят древние знания и выводы. Человеческий интеллект – очень мощный инструмент, но, поскольку последние 500 лет им в основном злоупотребляли, результаты не столь благоприятны. Верно ведь, 80-90% интеллектуальных способностей человека используются в военных целях. Это неправильное использование интеллекта, и поэтому мы видим так много плохих последствий в мире. Но правильное использование интеллекта – помогать. И третий путь – это вдохновение, которое в наши дни очень слабо развито. Интуитивные способности людей очень слабо развиты, они уменьшаются. Похоже, что в древние времена люди могли лучше использовать эту способность должным образом, но не в наше время. Следовательно, это прямое знание через вдохновение или интуицию – мы также должны быть осторожны с этим. Поскольку мы не находимся на продвинутой стадии сознания, это также может быть искажено.

Что тогда делать? Попробуем совместить эти три элемента. Если мы посвящаем себя духовной школе, духовной священной традиции, правильно используем наш интеллект, и медленно, медленно мы очищаем сердце и сознание настолько, чтобы интуиция могла происходить должным образом – тогда мы можем все больше и больше доверять нашему прямому восприятию. На самом деле прямое восприятие всегда начинается с другой стороны, с божественной стороны – потому что оно раскрывается. Наша задача – только очистить экран, чтобы это божественное откровение хорошо отразилось в нашем сознании.

Но вот второй элемент этого списка – интеллект. Обычно для мужчин это проклятие – интеллект, знания, мозг. Мы, мужчины, всегда пытаемся что-то объяснить и проанализировать. Обычно дамы не анализируют, но они знают. У них эта интуитивная способность больше развита и они приходят к правильным выводам без особого анализа. Я имею в виду, без этого интеллектуального разбора ситуации, который в конце концов ведет к тому, чтобы потеряться во всех этих деталях – потому что это наш мужской путь.

Итак, мы, мужчины, обычно прокляты своим интеллектом. Слишком много ума, особенно в отношении духовных тем, на самом деле не помогает. Конечно, поскольку иметь какое-то ясное понимание – это дар Божий, мы должны использовать его правильно. Поэтому сначала мы должны стать знающими. В шастрах также говорится:

„Сначала стань мудрым, знающим. А потом стань как ребенок.” Ребенок не думает, ребенок чувствует. Это его подход к миру. Стать духовно интеллектуальными, это долгий путь. Но выйти за пределы интеллекта – вот настоящая задача. Если мы сможем преодолеть ограничения интеллекта, тогда мы сможем войти в царство мистицизма. А мистицизм означает откровение. Такой человек способен воспринимать откровения, мистический опыт. Это не мистические данные или мистическое знание, это мистическое откровение. Поэтому мы должны следовать примеру Шрилы Шридхара Махараджа, который был очень умным человеком. И он сказал: „Теперь я понял, что должен использовать весь свой интеллект, чтобы понять, где его предел, а затем выйти за его пределы. ”

Итак, прямое знание означает способность воспринимать откровение.