Archive for November 26th, 2020

rasalila

(from a lecture of Swami Tirtha, 6.09.2015 evening, Sofia)

(continues from the previous Friday) 

The next question says: “Where should a living being reside?”[1] Where to live?

Answer: Vrindavana.

Another: Ludashto.

Swami Tirtha: Ah, Ludashto is not bad. Just recently we had a tournament of shooting arrows. There was a big pandal with different destinations – Hawaii, Paris, Brahman, the spiritual sky, Goloka Vrindavana, Vaikuntha Planets, and also Ludashto. Then one of our friends shot the arrow – Ludashto. And on the next step he had to get some wisdom. And the wisdom coming to him was: “If you reach your goal, never turn back”. So, Ludashto is not a bad option. Because this is like Gupta Vrindavana, a hidden Vrindavana.

The answer tells here: “One should live in Vrindavana, where the transcendental pastimes of rasa-lila perpetually are performed.” So, these two are inseparable: in Vrindavana rasa-lila is always going on; and where rasa-lila is, there is always Vrindavana. This is the most essential pastime of our beloved Divine Couple. And this is the essence of Vrindavana.

The next question goes: “What should the living entity hear about, leaving aside all other topics”.

Answer: The pastimes.

Swami Tirtha: All right, next time you will give the lecture. Yes, what we should listen to? What topic we should pay attention to? “The reciprocal loving pastimes of Radha and Krishna are the only subject matter for oral reception by the living entity”. This is the best news that we can get. This is the best topic to listen to. Because such a message will change our life. Through this hearing capacity we can be connected to the higher reality.

And if we have all this knowledge accumulated so far in the conversation, then the next question comes: “What is the most worshipable object among all those to be worshiped?” Any suggestions?

Comment: I would suggest that maybe the lotus feet of the spiritual master?

Swami Tirtha: Close to. “The topmost worshipable object is the combined names of Radha and Krishna”. It is suggested if we don’t understand something, we have a special approach – worship. Then it will reveal to you. What do we understand about the combined names of Radha and Krishna? Personally myself not so much; therefore I worship. Why? Because ultimately this is not a topic to understand. Understanding means that you push something down, you take it into your fist. You put yourself above that topic. But it is said: pujala ragapata gaurava bhange[2]Everything that is superior we should worship and take it on our heads. So, the combined names of Radha and Krishna are not for understanding, they are for being worshiped. We all know what the best worship is.

So, did you learn something about the ultimate goal of life? Maybe you can complain that there were too many questions. ‘I am lost in the jungle of questions.’ But don’t forget, all the answers came to the same topic. No matter what was the question, the answer was always the same. Love of Godhead is the best! Worship of the combined names of Radha and Govinda is the best. The best meditation is the lotus feet of God. The best song… Let’s sing the best song.

[1] In Search of the Ultimate Goal of Life, by Bhaktivedanta Swami Prabhupada

[2] Shrila B. R. Shridhara Maharaja often recited the verse written by his spiritual master Shrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura

 rasalila

(Szvámí Tírtha 2015.09.06-i szófiai esti tanításából)                                                             

(az előző pénteki tanítás folytatása) 

A következő vers így szól: „Hol éljen az ember?”[1] Hol éljünk?

Válasz: Vrndávanban.

Másik válasz: Ludastón.

Szvámí Tírtha: Ó, Ludastó nem rossz. Nemrégiben tartottak nálunk egy íjász versenyt a bhakták. Volt egy hatalmas pandál különböző célállomásokkal, mint – Hawaii, Párizs, Brahman, a lelki világ, Gólóka Vrndávan, a Vaikuntha bolygók és Ludastó is. Majd az egyik barátunk ellőtte a nyilat és az – Ludastót találta el. A következő lépés pedig egy bölcs idézet húzása volt. S az idézet így hangzott: „Ha már elérted a célod, soha ne fordulj vissza”. Tehát Ludastó nem egy rossz választás, mert ez olyan, mint Gupta Vrndávan, egy rejtett Vrndávan.

A válasz így szólt: „Éljen Vrndávanban, ahol a rásza-lílá transzcendentális kedvtelése folytonosan zajlik.” Tehát ez a kettő elválaszthatatlan: Vrndávanban folytonosan a rasza-lílá kedvtelés játszódik; és ahol a rásza-lílá, ott van mindig Vrndávan. Ez a szeretett Isteni Pár legesszenciálisabb kedvtelése. S ez Vrndávan lényege.

A következő kérdés így hangzik: „Minden egyéb témát félretéve miről halljon az ember”.

Válasz: A kedvtelésekről.

Szvámí Tírtha: Rendben, legközelebb te tartasz leckét. Igen, miről halljunk? Milyen témára kell figyelnünk? „Az egyedüli téma, amiről az élőlénynek hallania kell, Rádhá és Krsna szerelmes kedvtelése”. Ez a legjobb hír, amelyet kaphatunk. Ez a legszebb hallgatandó témakör. Mert egy ilyen üzenet megváltoztatja az életünket. A hallás révén kapcsolódhatunk a magasabb valósághoz.

S mindezen ismeretek után, melyek a beszélgetés során összegződtek, a következő kérdés így hangzik: „Mi a legmagasztosabb az imádatra méltó dolgok közül?” Valami javaslat?

Hozzászólás: Talán, a lelki tanítómester lótuszlábait javasolnám?

Szvámí Tírtha: Közel van. „Rádhá és Krsna szent neve a leginkább imádatra méltó”. Javasolják, ha nem értünk valamit, akkor van egy különleges megközelítési módszerünk – az imádat. Akkor feltárulkozik a számotokra. Mit értünk Rádhá és Krsna szent nevein? Személy szerint én nem sokat; ezért közeledek imádattal feléjük. Miért? Mert ez nem olyan téma, amit meg lehet érteni. A megértés azt jelenti, hogy valamit lenyomsz, a markodba zársz. A téma fölé helyezed magadat. De azt mondják, hogy: púdzsála rágapatha gaurava-bhangé [2]Mindent, ami felsőbbrendű, imádnunk kell és a fejünkre kell helyeznünk. Tehát Rádhá és Krsna szent neveit nem megértenünk, hanem imádnunk kell. Mindannyian tudjuk, mi a legjobb imádati mód.

Tehát tanultatok valamit az élet végső céljáról? Talán kifogásolhatjátok, hogy túl sok volt a kérdés. ‘Elvesztem a kérdések dzsungelében.’ De ne feledjétek, hogy valamennyi kérdés ugyanarra a témára vonatkozott. Nem számít, hogy mi volt a kérdés, a válasz mindig ugyanaz volt. A legfőbb az Istenszeretet! Rádhá és Góvinda szent neveinek az imádata a legjobb. A legjobb meditáció Isten lótuszlábainak az imádata. A legjobb dal… Énekeljük a legjobb dalt.

[1] Bhaktivédánta Szvámí Prabhupád: Az élet végső célja

[2] Sríla B.R. Srídhara Mahárádzs gyakran recitálta ezt a verset, melyet lelki tanítómestere Sríla Bhaktisziddhánta Szaraszvatí Thákur írt

 rasalila

(от лекция на Свами Тиртха, 6.09.2015 вечер, София)

(продължава от предишния петък) 

Следващият въпрос е: „Къде трябва да живее човек?”[1] Къде да живеем?

Отговор: Вриндавана.

Друг: Лудащо.

Свами Тиртха: О, Лудащо не е зле. Неотдавна имахме турнир по стреляне с лък. Имаше един голям пандал с различни мишени – Хаваи, Париж, Брахман, духовното небе, Голока Вриндавана, планетите Ваикунтха, а също и Лудащо. Когато единият от приятелите ни стреля, улучи Лудащо. На следващия етап трябваше да си изтегли късметче. Късметът, който му се падна, беше: „Ако достигнеш целта си, никога не се връщай назад”. Така че Лудащо не е лоша опция, защото е като Гупта Вриндавана, скритата Вриндавана.

Тук отговорът гласи: „Човек трябва да живее във Вриндавана, където постоянно се играят забавленията раса-лила.” Така че тези две неща се неотделими: във Вриндавана винаги тече раса-лила; а където има раса-лила, там винаги е Вриндавана. Това е най-съкровеното забавление на нашата любима Божествена Двойка. То е и същината на Вриндавана.

Следващият въпрос е: „За какво трябва да слуша човек, оставяйки настрана всички останали теми.

Отговор: За забавленията.

Свами Тиртха: Добре, следващия път вие ще давате лекцията. Да, какво трябва да слушаме? На каква тема следва да посветим вниманието си? Забавленията, произтичащи от взаимната обич между Радха и Кришна са единствената тема, която трябва да влиза в ушите на живите същества”. Това са най-добрите новини, които можем да получим, най-добрата тема, която да слушаме. Защото такова едно послание ще промени живота ни. Чрез своята способност да слушаме можем да бъдем свързани с по-висшата реалност.

И ако имаме цялото това знание, натрупано дотук в разговора, идва следващият въпрос: „Кой е най-висшият обект на обожание сред всичко, което трябва да бъде обожавано?” Някакви предложения?

Коментар: Бих предположил, навярно, лотосовите нозе на духовния учител?

Свами Тиртха: Близко до това. „Най-висшият обожаем обект са комбинираните имена на Радха и Кришна”. Препоръчано е, ако не разбираме нещо да приложим специален подход – обожание. Тогава то ще се разкрие. Какво разбираме ние от комбинираните имена на Радха и Кришна? Лично аз не кой знае колко; затова обожавам. Защо? Защото в края на краищата това не е тема, която да бъде разбрана. Да разбереш нещо означава да го принизиш, да го вземеш на дланта си. Поставяш себе си над него. Но е казано: пуджала рагапатха гаурава бханге[2]всичко, което е по-висше, трябва да го обожаваме, поставяйки го над главите си. Така че комбинираните имена на Радха и Кришна трябва не да бъдат разбрани, а да бъдат обожавани. А всички знаем кое е най-доброто обожание.

И така, научихте ли нещичко за най-висшата цел на живота? Може да възроптаете, че имаше прекалено много въпроси: „Изгубих се в джунглата от въпроси!” Но не забравяйте, че всички отговори се свеждаха до едно. Без значение какъв беше въпросът, отговорът беше все същият. Божествената любов е най-прекрасното нещо! Обожанието на комбинираните имена на Радха и Говинда е най-прекрасното нещо. Най-добрата медитация е върху лотосовите нозе на Бога. А най-добрата песен… Нека я изпеем.

[1] „Търсейки съвършената цел в живота” от Бхактиведанта Свами Прабхупада

[2] Шрила Шридхара Махарадж често рецитирал този стих, чут от неговия духовен учител Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура

 rasalila

(Conferencia vespertina de Swami Tirtha, el 6.09.2015, Sofía)

(Continua la conferencia del pasado viernes) 

La pregunta siguiente: “Donde uno debería residir? Where should a living being reside?”[1] Donde vivir?

Respuesta: Vrindavana.

Otra: Ludashto.

Swami Tirtha: Ah, Ludashto no es esta mal. Recientemente hemos organizado torneo de tiro al arco. Había un gran pandal con diferentes destinaciones – Hawaii, Paris, Brahman, el cielo espiritual, Goloka Vrindavana, los planetas Vaikuntha, y también Ludashto. Un amigo nuestro ha acertado Ludashto. En la etapa siguiente debía tirar un billete de suerte. Ha acertado en: “Habiendo alcanzado la meta, no vuelvas atrás!”. Ludashto no es mala opción. Puesto al igual que Gupta Vrindavana es una Vrindavana oculta.

Viene la pregunta siguiente: “Que es lo que uno debería escuchar por encima de otros tópicos?”

Respuesta: Los pasatiempos.

Swami Tirtha: Esta bien. Vas a dar la próxima conferencia. Si, que es lo que deberíamos escuchar? En que tópico deberiamos enfocar la atencion? “Los pasatiempos que derivan de la afección recíproca entre Radha y Krishna, este es el único tópico que debe n percibir las orejas de los seres vivos.

Son las mejores buenas noticias, el mejor tópico a escuchar. Puesto que este es el mejor mensaje que podría cambiar nuestra vida. Por medio de nuestra capacidad de escuchar podríamos llegar a conectarnos con una realidad más elevada.

Y si tuviéramos este saber acumulado en la conversación, vendría la pregunta siguiente: “Cual es el objeto de adoración más elevada entre todo lo que merecería adoración?” Algunas sugerencias?

Comentario: Sugeriría tal vez los pies de loto del maestro espiritual?

Swami Tirtha: Cercano. “El supremo objeto de adoración es la combinación de los nombres de Radha y Krishna”. Se nos recomienda cuando no comprendemos algo, aplicar el aproche especial – la adoración. Entonces vendría la revelación. Que es lo que comprendemos de la combinación de los nombres de Radhe y Krishna? Yo no comprendo gran cosa; por esta razón adoro. Por que? En fin de cuentas no es tópico destinado a comprenderlo. Comprender algo significa rebajarlo, cogerlo en la mano. Tú te pones encima de ello. Se ha dicho: pujala ragapata gaurava bhange[2] – Debemos adorar todo lo que sea superior, debemos adorarlo poniéndolo encima de la cabeza. La combinación de los nombres de Radha y Krishna no debe comprenderse, se le debe adoración. Y todos sabemos cuál es la mejor adoración.

Bueno, habéis aprendido algo de la meta mas elevada en la vida? Podéis lamentaros de la cantidad de preguntas: ‘Estoy perdido en la selva de preguntas!’ No olvidéis que todas las respuestas se reducen en una sola. No obstante la pregunta, siempre la respuesta es igual. El amor divino es lo más maravilloso! La adoración de los nombres de Radha y Krishna es lo mejor, lo más maravilloso! La mejor meditación es la de los pies de loto de Dios. Y en cuanto a la mejor canción. Vamos a cantarla.

 

[1] In Search of the Ultimate Goal of Life, by Bhaktivedanta Swami Prabhupada

[2] Shrila B. R. Shridhara Maharaja often recited the verse written by his spiritual master Shrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurarasalila

(из лекции Свами Тиртхи, 6.09.2015 вечером, София)

(продолжение с предыдущей пятницы) 

Следующий вопрос это: „Где должен жить человек?”[1] Где надо жить?

Ответ: Вриндавана.

Другой: Лудащо.

Свами Тиртха: О, Лудащо это не плохо. Недавно у нас был турнир по стрельбе из лука. Был большой пандал с разными целями – Гаваи, Париж, Брахман, духовное небо, Голока Вриндаван, планеты Ваикунтхи, а также и Лудащо. Когда один из наших друзей стрелял, попал в Лудащо. На следующем этапе надо было выбрать билетик. Билетик, который ему достался, был: „Если достигнеш своей цели, никогда не возвращайся”. Так что Лудащо не плохой вариант, потому что он как Гупта Вриндаван, скрытый Вриндаван.

Ответ гласит: „Человек должен жить во Вриндаване, где постоянно совершаются трансцендентные игры раса-лилы”. Итак, эти две вещи неразделимы: во Вриндаване всегда происходит раса-лила; а где раса-лила, там всегда Вриндаван. Это самое сокровенное забавление нашей любимой Божественной пары. И в этом суть Вриндавана.

Следующий вопрос: „О чем должен слушать человек, оставляя всторону все остальные темы.

Ответ: Об играх.

Свами Тиртха:  Хорошо, в следующий раз вы будете читать лекцию. Да, что мы должны слушать? На какую тему стоит посвятить свое внимание? „Взаимные любовные игры Радхи и Кришны – единственная тема, заслуживающая быть воспринятой слухом живым существом”. Это лучшие новости, которые мы можем получить. Это лучшая тема для прослушивания. Потому что такое послание изменит нашу жизнь. Благодаря этой способности слушать мы можем быть связанными с высшей реальностью.

И если у нас есть все эти знания, накопленные до сих пор в разговоре, тогда возникает следующий вопрос: „Какой объект является самым почитаемым среди всех, кому нужно поклоняться?” Какие-либо предложения?

Коментарий: Я бы предположил, что, может быть, лотосные стопы духовного учителя?

Свами Тиртха: Близко к тому. „Самый главный объект поклонения – это сочетание имен Радхи и Кришны”. Предлагается, если мы чего-то не понимаем, у нас есть особый подход – поклонение. Тогда это откроется вам. Что мы понимаем в сочетании имен Радхи и Кришны? Лично я не очень; поэтому я поклоняюсь. Зачем? Потому что в конечном итоге это не тема для понимания. Понимание означает, что вы что-то снижаете, вы берете эго в кулак. Вы ставите себя выше этой темы. Но сказано: пуджала рагапата гаурава бханге[2] – Все, что выше, мы должны поклоняться и ставить  это над собой. Итак, объединенные имена Радхи и Кришны предназначены не для понимания, а для поклонения. Все мы знаем, что такое лучшее поклонение.

Итак, вы узнали что-нибудь о конечной цели жизни? Может быть, вы можете пожаловаться, что было слишком много вопросов. „Я потерялся в джунглях вопросов”. Но не забывайте, что все ответы сходились к одному и тому же. Независимо от того, о чем был вопрос, ответ всегда был один. Божественная любовь – это самое лучшее! Поклонение объединенным именам Радхи и Говинды – это самое лучшее. Лучшая медитация – это та, которая на лотосные стопы Бога. Лучшая песня … Давайте споем лучшую песню.

[1] „В поисках совершенной цели  жизни”  Бхактиведанта Свами Прабхупады

[2] Шрила Шридхара Махарадж часто рецитировал этот стих, услышанный у его духовного учителя Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура