Archive for November 22nd, 2020

A statue of the Hindu god Rama, Narayana or Vishnu Temple, backgrounds, tree, ladder, and Chiang Mai. Thai

(from a lecture of Swami Tirtha, 05.01.2016, morning, Sofia)

(continues from the previous Monday) 

Question of Paramananda: I want to ask in connection of the pure devotional service. I have a question connected with the sin. While reading Shikshashtakam, in the fourth verse where Mahaprabhu says He doesn’t want women, followers, money, fame, it sounds like He is sharing that He has no attraction to these. Is it possible for us to achieve this level not to be attracted to these aspects of life, especially in their more sinful aspects?

Swami Tirtha: Yes. Of course, it’s possible.

Paramananda: When does it happen?

Swami Tirtha: When does it happen? If you practice varnashrama-dharma for 25000 lifetimes without a mistake, then it will easily happen. This is the technical solution. Or I have a shortcut. Because in the shastras it is said that there are many complicated rules and regulations and purifying processes and this and that; but simply by serving affectionately the spiritual master, who is so dear to Krishna, all the results that you achieve with big hardship through other processes – you can achieve that very easily.

Once I heard from one Maharaj an advice concerning this. He said: “If you have material desires – try to enjoy them!” You know, I was a little surprised. But then he continued: “Because then you will burn and give them up very quickly.” This is so to say the tantric method – take as much that you are fed up with it.

Yet simply if we somehow always keep the lotus feet of our spiritual master in front of our eyes; or in case you have any trouble, you immediately visualize your worshipable deity – where is the trouble?

And don’t reject your attachment – improve it! Find a better object for your attachment. Do you remember the example of Dhanur das? He was madly after beauty. He had a beautiful wife. And the eyes of his wife were so beautiful and so charming, that he wanted always to look into the eyes of his wife. You know how couples walk in India – first the husband and the wife is following him. But if you are walking ahead of your beautiful wife with the beautiful eyes – you don’t see them. So Dhanur das was always walking backwards – always fixing his eyes on the eyes of his wife. He was so much charmed and enamored with her. So, if you think you have some attachment – come on, this is a very neophyte, very insignificant attachment. Until we don’t walk backwards in order to fix our vision on the eyes of our wife we don’t have real attachment.

And once Ramanuja Acharya was observing this scene – a man walking backwards ahead and always observing the lady behind – and he said: ‘What’s that?!?’ So he approached Dhanur das and asked: “Wait a minute, what’s happening here?” Dhanur das said: “You know the beauty of the eyes of my wife – this is the most beautiful thing and I cannot live a moment without this vision.” Then Ramanuja Acharya also observed the lady and said: “Hm, not bad. But I can show you something more beautiful.” Then Dhanur das was astonished: “It’s impossible! These are the most beautiful things I’ve ever seen!” And then Ramanuja took him by the hand and led him into the temple of Lord Vishnu. A beautiful, beautiful deity of Lord Vishnu was inside. And then Dhanur das said: “Yes, I surrender! This is more beautiful than the eyes of my wife. I will follow you.”

So, find a better object for admiration.

 A statue of the Hindu god Rama, Narayana or Vishnu Temple, backgrounds, tree, ladder, and Chiang Mai. Thai

(Szvámí Tírtha 2016. január 5-i reggeli tanításából)

(az előző hétfői tanítás folytatása) 

Paramánanda kérdése: A tiszta odaadó szolgálattal, pontosabban a bűnnel kapcsolatban volna kérdésem. A Siksástakamot olvasva a negyedik versben, ahol Maháprabhu azt mondja, hogy ’nem szeretne nőket, követőket, pénzt vagy hírnevet’ – úgy hangzik, azt osztja meg velünk, hogy Ő már nem vonzódik ezekhez. Lehetséges ezt a szintet elérni, hogy ne vonzódjunk az életnek ezekhez az aspektusaihoz, különösen a még bűnösebb vonatkozásaikban?

Szvámí Tírtha: Igen, természetesen lehetséges.

Paramánanda: Az mikor történik meg?

Szwámí Tírtha: Mikor történik meg? Ha majd 25000 életen át hibátlanul gyakoroljátok a varnásram-dharmát, akkor könnyedén megtörténik. Ez a technikai megoldás, vagy létezik egy rövidebb út is. Hiszen a sásztrákban az áll, hogy sokféle komplikált szabály, tisztító eljárás, és miegymás létezik, ám egyszerűen a Krsnának oly kedves lelki tanítómester szeretetteljes szolgálatával valamennyi eredmény könnyedén elérhető, amelyeket más egyéb folyamatokon keresztül nagy nehézség árán érnétek csak el. 

Egyszer hallottam egy Mahárádzstól egy ezzel kapcsolatos tanácsot, ő ezt mondta: „Ha anyagi vágyaid vannak – próbáld azokat élvezni!” Tudjátok, ezen kissé meglepődtem, ám ő folytatta: „Hiszen akkor elégetitek azokat, és gyorsan túljuttok rajtuk.”

Ám egyszerűen, ha valahogyan mindig tanítómesterünk lótuszlábait tartjuk szemeink előtt; ha bármi gondotok támad, azonnal vizualizáljátok imádott múrtitokat – akkor milyen baj érhet benneteket?

S ne utasítsátok el ragaszkodásaitokat – emeljétek fel azokat! Találjatok jobb célt a ragaszkodásaitoknak! Emlékeztek Dhanur dász példájára? Bolondult a szépségért, és volt egy gyönyörű felesége, akinek a szemei olyannyira gyönyörűek és csábítóak voltak, hogy mindig a felesége szemeit akarta nézni.  Tudjátok, Indiában hogy sétálnak a párok – elől megy a férj, követi a felesége. Ám ha a gyönyörű szemű feleséged előtt sétálsz, akkor nem látod őt. Így Dhanur dász mindig arccal hátrafelé fordulva sétált – szemeit mindig a felesége szemeire szegezve, és eltelve a szépségével. Így ha úgy vélitek, van valamiféle ragaszkodásotok – ugyan már, ez annyira neofíta, nagyon jelentéktelen ragaszkodás. Mindaddig, amíg nem sétáltok arccal hátrafelé azért, hogy lássátok feleségetek szemeit, addig nincsenek is igazi ragaszkodásaink.

S egyszer Rámánúdzsa Ácsárja szemtanúja volt ennek a jelenetnek – ez a férfi, arccal hátrafelé sétált, s mindig a mögötte sétáló hölgyet bámulta – így szólt: ‘Ez meg mi a csoda?!?’ Odament Dhanur dászhoz és megkérdezte: „Álljon meg egy pillanatra, miért csinálja ezt?” Dhanur dász így válaszolt: „Tudod, a feleségem csodálatos szemei – ezek a leggyönyörűbbek az egész világon, s én egyetlen pillanatig sem élhetek e látvány nélkül.” Ezután Rámánudzsa Ácsárja szintén szemügyre vette a hölgyet, majd így szólt: „Hm, nem rossz. De mutathatok neked valami sokkal szebbet.” Ekkor Dhanur dász meglepődve így szólt: ,,Ez lehetetlenség! Ezek a legszebb dolgok, amiket valaha is láttam!”  Ezután Rámánúdzsa kézenfogva elvezette őt az Úr Visnu templomába, ahol egy szemet gyönyörködtető Visnu szobor volt bent. Ekkor Dhanur dász így szólt: „Igen, megadom magam! Ez sokkal szebb, mint a feleségem szemei. Téged foglak követni.”

Találjatok hát egy magasabb eszményt imádatotok számára!A statue of the Hindu god Rama, Narayana or Vishnu Temple, backgrounds, tree, ladder, and Chiang Mai. Thai

(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2016, сутрин, София)

(продължава от предишния понеделник) 

Въпрос на Парамананда: Искам да запитам във връзка с чистото предано служене. Имам въпрос свързан с греха. Като четем „Шикшащака”, в четвъртия стих, където Махапрабху казва, че не желае жени, последователи, пари и слава, звучи като че Той споделя, че не изпитва привличане към тях. Възможно ли е и за нас да достигнем такова ниво да не бъдем привличани от тези страни на живота, и особено от по-греховните им аспекти?

Свами Тиртха: Да. Разбира се, че е възможно.

Парамананда: Кога се случва това?

Свами Тиртха: Кога се случва? Ако практикувате варнашрама-дхарма в продължение на 25 000 живота без грешка, тогава лесно се случва. Това е техническото решение. Или имам за вас пряк път. Защото в шастрите се казва, че има множество сложни правила и предписания, пречистващи процеси и какво ли не; но просто като служите с обич на духовния учител, който е толкова скъп на Кришна, всички резултати, които добивате с големи трудности посредством другите процеси – можете да ги постигнете с лекота.

Веднъж чух от един Махарадж съвет в това отношение. Той каза: „Ако имате материални желания – опитайте се да им се наслаждавате!” Бях леко изненадан; но след това той продължи: „Защото тогава ще се опарите и много бързо ще ги изоставите.” Това е, така да се каже, тантричният метод – да взимаш толкова много, че да ти призлее.

Все пак, ако някак просто пазим лотосовите нозе на своя духовен учител пред очите си; или в случай, че имаме някаква неприятност, незабавно визуализираме обожаемото си божество – къде е проблемът?

И недейте да отхвърляте своята привързаност – усъвършенствайте я! Намерете по-добър обект на привързаността си. Спомняте ли си примера на Дханурдас. Той бил луд по красотата. Имал прекрасна съпруга. И специално очите на съпругата му били толкова красиви и пленителни, че той винаги искал да я гледа в очите. Знаете как вървят двойките в Индия – напред съпругът, а жена му го следва. Но ако вървиш пред красивата си жена с прекрасните очи, няма да ги виждаш. Затова Дханурдас винаги вървял заднешком – очите му винаги се взирали в очите на съпругата му. Толкова бил запленен и влюбен в нея. Така че ако си мислите, че имате някакви привързаности, те са съвсем аматьорски и незначителни. Щом не вървим заднешком, за да гледаме в очите своята съпруга, значи нямаме истинска привързаност.

Веднъж Рамануджа Ачария се натъкнал на тази сцена – мъж върви напред заднешком и през цялото време гледа жената зад него – и си казал: „Какво е това?!?” Приближил се към Дханурдас и го попитал: „Може ли за момент! Какво става тук?” Дханурдас отвърнал: „Ами, виждате ли хубавите очи на жена ми – това е най-прекрасното нещо и аз не мога да живея и миг без да ги гледам.” Тогава Рамануджа Ачария също погледнал жената и казал: „Хм, не е зле. Обаче аз мога да ти покажа нещо по-красиво.” Дханурдас бил поразен: „Това е невъзможно! Очите й са най-красивото нещо, което съм виждал!” Рамануджа го хванал за ръка и го отвел в храма на Вишну. Там имало изключително красиво мурти на Бог Вишну. Тогава Дханурдас казал: „Да, предавам се! Това е по-красиво от очите на жена ми. Ще стана ваш последовател.”

Така че намерете си по-добър обект на възхищение.