Archive for November 19th, 2020

Nov

19

Tirtha_maharaja_lotus

(from a lecture of Swami Tirtha, 6.09.2015 pm, Sofia)

(continues from the previous Friday) 

The next question is: “Who is to be remembered constantly by the living beings?”[1] Whom we should remember? What to keep in mind?

Answers: God. Krishna.

Swami Tirtha: Yes. “One should always think of the transcendental name, fame and the qualities of Shri Krishna.” Why name? All major religions today on this planet Earth have knowledge about the glories of the holy name. In Islam they chant the 99 names of God. In Christianity, in the Lord’s Prayer the second stress is on “Hallowed be Thy name”. Also, in the orthodox practices they have Jesus mantra meditation. And in our tradition, it is very much focused, very deep knowledge and much information is there about the holy names.

It is said that there is no difference between the name and the person named. Shrila Prabhupada had a very special type of giving lectures. He was sitting on a big stage and he was telling one of his disciples: “Now you speak! “Then this devotee started to explain some things about the basic philosophies. Once some devotee said: “And Lord Krishna is present in His holy name”. Then Prabhupada, although he was usually keeping silent, immediately interrupted: “No! He is not present in the holy names, He is the holy name!”

So, there is no difference between nama and nami, the name and the named. Therefore the process is to chant the names in order to understand perfectly what the name is. Through the name the perfection of the name will reveal to you. And not only the perfection of the name, but the other qualities of Krishna – nama, rupa, guna, lila – everything will come. The entrance, the proper way to divine revelations is through the holy name.

This much about the name. Then we should always think of the fame of the Lord. Fame, how it is called in Sanskrit? Usually how do you say: Prabhupada, or?

Answer: Shrila.

Swami Tirtha: Shrila Prabhupada. So, what is fame? Shri, correct. We say Shri Krishna. What is this ‘Shri’? Is this some title? This Shri is something different. Shri is She. If you say Shri Krishna, then you say Radha-Govinda. So, you should always keep Her in mind. Keep His name in your mind and keep Her in your mind, Shri. Shrimati Radharani is the fame of Krishna. And then the qualities, guna of Krishna; He is All-attractive, even for Himself, don’t forget. What to speak of you.

The next question goes: “What should the living being meditate on?”

Answer: Lotus feet.

Swami Tirtha: Are you also online? “The most perfect type of meditation is to meditate upon the lotus feet of Radha and Krishna.” Or I have an alternative – to meditate over the lotus feet of a pure devotee. If you meditate on the lotus feet of a pure devotee, then automatically you will follow in his footsteps. Wherever he goes, you will follow. And what is the destination of a pure devotee? Therefore it is said: mahajano yena gatah sa panthaḥ[2] – we should follow the footsteps of the great souls. So, please always keep the lotus feet of your beloved masters in the blossom of your heart. Because they will guide us. They will help us to reach our final destination. This is the perfect type of meditation.

 

(to be continued)

[1] In Search of the Ultimate Goal of Life, by Bhaktivedanta Swami Prabhupada

[2] Mahabharata, Vana Parva 313.117

 Tirtha_maharaja_lotus

(Szvámí Tírtha 2015.09.06-i szófiai délutáni tanításából)                                                             

(az előző pénteki tanítás folytatása) 

A következő kérdés pedig így hangzott: „Mire emlékezzék mindig az ember?”[1] Kire kell emlékeznünk? Mit tartsunk észben?

Válaszok: Istenre. Krsnára

Szvámí Tírtha: Igen. „Srí Krsna szent neveire, tulajdonságaira, kedvteléseire kell folyton emlékezni.” Miért a nevére? Napjainkban a Földön minden nagy világvallásban ismeretes a szent név dicsősége. Az iszlámban Isten 99 nevét zengik. A kereszténységben a Miatyánkban a második hangsúly a „Szenteltessék meg a Te neved”-en van. Az ortodox gyakorlóknak is van egy Jézus mantra meditációjuk. S a mi tradíciónkban is nagyon központi szerepet kap, nagyon mély tudás és nagyon sok információ található a szent névről.

Azt mondják a szentírások, hogy nincs különbség a Név és a Megnevezett között. Sríla Prabhupád nagyon különleges leckéket tartott. Egyszer egy nagy pódiumon foglalt helyet és odaszólt az egyik tanítványának, hogy: „Most te beszélj!” Akkor ez a bhakta a filozófia néhány alapvető tételét kezdte el magyarázni. Egyszer az egyik bhakta azt mondta: „S az Úr Krsna jelen van a Szent Névben”. Ekkor Prabhupád, bár általában csöndben hallgatott, azonnal közbeszólt: „Nem! Ő nem jelen van a Szent Névben, Ő maga a Szent Név!”

Tehát nincs különbség a náma és a námí, a Név és a Megnevezett között. Azért gyakoroljuk folyamatosan a Szent Nevek zengését, hogy tökéletesen megértsük mi is a Név. A Néven keresztül a Név tökéletessége fog feltárulkozni a számotokra. S nem csupán a Név tökéletessége, hanem Krsna egyéb tulajdonságai is, mint a – náma, rúpa, guna, lílá – minden meg fog nyilvánulni. Az isteni kinyilatkoztatásokhoz a Szent Név a bejárat, a Szent Néven keresztül vezet az út.

Ennyit a Névről. Aztán mindig az Úr dicsőségére kell gondolnunk. Hogyan mondjuk szanszkrt nyelven azt, hogy dicsőség? Általában, hogyan mondod: Prabhupád, vagy…?

Válasz: Sríla.

Szvámí Tírtha: Sríla Prabhupád. Tehát, mi a dicsőség? Srí, helyes. Úgy mondjuk, hogy Srí Krsna. Mit is jelent a ‘Srí’? Ez valami cím? Ez a Srí valami más. A Srí az Rádhá. Ha azt mondod, hogy Srí Krsna, akkor valójában azt mondod, hogy Rádhá-Góvinda. Tehát mindig emlékeznetek kell Rádhára. Tartsátok Krsna nevét és Rádhá nevét (Srí) mindig az emlékezetetekben! Srímatí Rádhárání Krsna dicsősége. Aztán Krsna tulajdonságai, a Krsna guna; Ő mindenkit vonzó, ne feledjétek el, még önmagát is vonzza. Mit sem szólva rólatok.

A következő kérdés így hangzik: „A sokféle meditáció közül melyik a legjobb?”

Válasz: A lótuszlábakon való meditálás.

Szvámí Tírtha: Te is az interneten olvasod? „A legjobb meditáció az, ha az ember Rádhá és Krsna lótuszvirág lábain meditál.” Vagy, nekem van egy másik alternatívám – egy tiszta bhakta lótuszlábain való meditáció. Ha egy tiszta bhakta lótuszlábain meditálsz, akkor automatikusan az ő nyomdokait követed. Bárhová is megy, te követni fogod. S mi a végcélja egy tiszta bhaktának? Ezért azt mondják, hogy: mahádzsanó jéna gatah sza pantháh[2] – a nagy lelkek nyomdokait kell követnünk. Tehát, kérlek, mindig tartsátok szeretett mestereitek lótuszlábait szívetek lótusz trónján, mert ők vezetni fognak bennünket. Ők segíteni fognak bennünket, hogy elérjük a végcélunkat. Ez a tökéletes meditáció.

 

(folytatása következik)

[1] Bhaktivédánta Szvámí Prabhupád: Az élet végső célja

[2] Mahábhárata, Vana-parva 313.117.

 Tirtha_maharaja_lotus

(от лекция на Свами Тиртха, 6.09.2015 вечер, София)

(продължава от предишния петък) 

Следващият въпрос е: „Кого трябва да помнят непрестанно съществата?”[1] Кого трябва да помним? Какво да пазим в ума си?

Отговори: Бог. Кришна.

Свами Тиртха: Да. „Човек трябва непрекъснато да мисли за трансценденталното име, слава и качества на Шри Кришна.” Защо името? Понастоящем всички големи религии на тази планета Земя имат знание за славата на светите имена. В исляма възпяват 99 имена на Бога. В християнската молитва „Отче наш” във втория ред се подчертава: „Да се свети името Ти”. Също и в православните практики имат „Исусовата молитва”, която е като мантра медитация. А в нашата традиция фокусът е много голям, много задълбочена информация има за светите имена.

Казва се, че няма разлика между името и личността, която то назовава. Шрила Прабхупада имал много специален начин на даване на лекции. Седял на голяма платформа и казвал на някой свой ученик: „Сега ти ще говориш!” Тогава този предан започвал да обяснява някои основи на философията. Веднъж един предан казал: „Бог Кришна присъства в Своето свято име”. Тогава Прабхупада, макар обичайно да мълчал, незабавно го прекъснал: „Не! Той не присъства в святото име, Той е святото име!”

Така че няма разлика между нама и нами, името и наименованият. Затова процесът е да се възпяват имената, за да се разбере по съвършен начин какво представлява името. Посредством името, съвършенството на името ще ви се разкрие. И не само съвършенството на името, но и останалите качества на Кришна – нама, рупа, гуна, лила всичко ще се прояви. Входът, верният път към божествените откровения е чрез святото име.

Толкова за името. След това: винаги трябва да мислим за славата на Бога. Как се казва „слава” на санскрит? Обикновено какво казвате: „Прабхупада” или…?

Отговор: Шрила.

Свами Тиртха: „Шрила Прабхупада”. Така че как е „слава”? Правилно, „Шри”. Ние казваме „Шри Кришна”. Какво е това „Шри”? Някаква титла ли е? Това „Шри” е нещо различно. Шри е Тя. Като казвате Шри Кришна, всъщност казвате Радха-Говинда. Така че винаги трябва да пазите Нея в ума си. Пазете името на Бога в ума си, както и Нея, Шри. Шримати Радхарани е славата на Кришна. И след това качествата, гуна на Кришна; Той е всепривличащ, привлекателен дори за самия себе си, не забравяйте. Какво да говорим за вас.

Следващият въпрос гласи: „Върху какво трябва да медитира живото същество?”

Отговор: Лотосовите нозе.

Свами Тиртха: И ти ли си он-лайн? „Най-съвършеният тип медитация е върху лотосовите нозе на Радха и Кришна.” Или имам алтернатива – да медитирате върху лотосовите нозе на чист предан. Ако медитирате върху лотосовите нозе на чист предан, по естествен начин ще вървите в стъпките му. Накъдето върви, ще го следвате. А накъде върви един чист предан? Затова е казано: махаджано йена гатах са пантхах[2] – нека следваме стъпките на великите души. Така че, моля ви, винаги пазете лотосовите нозе на свидните си учители в прегръдката на сърцето си. Защото те ще ни водят. Те ще ни помогнат да достигнем най-висшето местоназначение. Това е съвършен тип медитация.

 

(следва продължение)

[1] „Търсейки съвършената цел в живота” от Бхактиведанта Свами Прабхупада

[2] „Махабхарата”, Вана Парва 313.117

 Nov

19

Tirtha_maharaja_lotus

(Conferencia vespertina de Swami Tirtha, el 6.09.2015, Sofía)
 
(Continua la conferencia del pasado viernes)
 
La cuestión siguiente es: “Uno debería pensar siempre en el nombre trascendente, en la gloria y en las cualidades de Shri Krishna?”[1] Por que el nombre? En la actualidad las grandes religiones del planeta guardan el saber de la Gloria de los nombres santos. El Islam glorifica 99 nombres de Dios. La question siguiente es: A quien deberían recordar siempre los seres vivos? 
Respuestas: Dios. Krishna.
Swami Tirtha: Si. “Uno debería…” Por qué el nombre, los nombres? Actualmente las grandes religiones del planeta Tierra guardan el saber de los nombres santos. En el Cristianismo, en la plegaria “Padre mío” el segundo verso reza: “Santo sea Tu nombre”. Así mismo en las prácticas ortodoxas hay una plegaria por Jesús que se asemeja a una meditación mantra. Y en nuestra tradición hay mucho enfoque hay mucha información que se refiere referente a los nombres santos.
Se ha dicho que no hay diferencia entre el nombre y la persona que lo evoca. Shrila Prabhupada tenía un modo especial en la presentación de sus conferencias. Estaba sentado en una plataforma y decía dirigiéndose a algún discípulo: “Ahora te toca a ti de hablar!” Entonces el devoto se ponía a explicar algunos fundamentos de la filosofía. Una vez un devoto dijo: “Dios Krishna está presente en Su nombre santo.” Entonces Prabhupada que solía callarse interrumpió al discípulo diciendo: “No! Él no está presente en el nombre santo. Él es el nombre santo!” 
No hay diferencia entre nama y nami, el nombre y el nombrado. El proceso es glorificar los nombres para comprender la esencia del nombre, de los nombres. Por medio del nombre se os revela la perfección. Y no solo la perfección del nombre sino de las demás cualidades de Krishna – nama, rupa, guna, lila – todo se os revelaría. La entrada, el real camino a las divinas revelaciones residen en los nombres santos.
Es lo que se refiere al nombre. Luego deberíamos pensar en la gloria de Dios. Cuál es el vocablo de gloria en sanscrito? Que es lo que decís habitualmente:” Prabhubada o?” 
Respuesta: Shrila.
Swami Tirtha: Shrila Prabhupada. Entonces que es gloria. Correcto. Es Shri. Decimos Shri Krishna. Que es ‘Shri’? Es un título? Este Shri es algo diferente. Shri es Ella. Shrimati Radharani es la Gloria de Krishna. Y después lo de las cualidades, guna de Krishna; Él es Omni-atractivo, atractivo incluso para sí mismo, no hay que olvidarlo. Ni hablar de vosotros.
La cuestión siguiente es: “En que debería meditar cada ser vivo?”
Respuesta: Los pies de loto.
Swami Tirtha: Estas online? “La más perfecta meditación es la de los pies de loto de Radha y Krishna.” O tal vez la alternativa de meditar en los pies de loto de un puro devoto. Meditando en los pies de loto de un puro devoto es el modo más natural de ir siguiendo sus pasos. Ir siguiendo su camino. Y a donde va un puro devoto? Se ha dicho: mahajano yena gatah sa panthaḥ[2]  – sigamos los pasos de las grandes almas. Por esta razón os ruego: guardad y abrazad los pies de loto de vuestros maestros. Ellos os guiarían. Ellos os / nos ayudarían a alcanzar la destinacion final, la suprema. Este es el modo mas perfecto de meditacion.
 
(Sigue continuacion)
 
1. En busca de la meta máxima de la vida, por Bhaktivedanta Swami Prabhupada
2. Mahabharata, Vana Parva 313.117


Tirtha_maharaja_lotus

(из лекции Свами Тиртхи, 6.09.2015 вечером, София)

(продолжение с предыдущей пятницы) 

Следующий вопрос: „О ком должны постоянно помнить живые существа?”[1]Кого надо помнить? Что нужно хранить в уме?

Ответ: Бога. Кришну.

Свами Тиртха: Да. „Человек должен непрерывно думать о трансцендентном имени, славе и качествах Шри Кришны.” Почему имя? Все основные религии сегодня на этой планете Земля знают о величии святого имени. В исламе воспевают 99 имен Бога. В христианстве в молитве “Отче наш” еще во втором ряду ударение делается на ”Да святится имя Твое”. Также в ортодоксальных практиках есть Иисусова молитва, которая как мантра медитация. А в нашей традиции это очень сфокусированное, очень глубокое знание и есть много информации о святых именах.

Говорят, что нет разницы между именем и личностью, которую он называет. У Шрилы Прабхупады был очень специальный способ давать лекции. Он сидел на платформе и говорил кому-нибудь из своих учеников: „Сейчас ты говори!” Тогда этот преданный начинал объяснять некоторые основы философии. Однажды один преданный сказал: „Бог Кришна присутствует в Свом святом имени”. Тогда Прабхупада, хотя он обычно молчал, сразу его прервал: „Нет! Он не присутствует в святом имени, Он есть святое имя!”

Так что нет разницы между нама и нами, имя и названный. Поэтому процесс состоит в воспевании имен, чтобы полностью понять, что такое это имя. Через имя вам откроется совершенство имени. И не только совершенство имени, но и другие качества Кришны – нама, рупа, гуна, лила – все придет. Вход, правильный путь к божественным откровениям – через святое имя.

Этого достаточно об имени. Потом: всегда надо думать о славе Бога. Как будет „слава” на санскрите? Обычно вы что говорите: „Прабхупада” или…?

Ответ: Шрила.

Свами Тиртха: „Шрила Прабхупада”. Так что как будет „слава”? Правильно, „Шри”. Мы говорим „Шри Кришна”. Что это такое „Шри”? Это титул какой-то? Это „Шри” это нечто другое. Шри это Она. Когда вы говорите  Шри Кришна, вы на самом деле говорите Радха-Говинда. Так что вы всегда должны хранить Ее в своем уме. Держите имя Бога в своем уме, как и Ее, Шри. Шримати Радхарани это слава Кришны. И потом еще качества, гуна Кришны; Он всепривлекающий, привлекает даже и  самого себя, не забывайте. Что же сказать о вас.

Следующий вопрос: „На что должно медитировать живое существо?”

Ответ: Лотосные стопы.

Свами Тиртха: И ты разве он-лайн? „Самый совершенный тип медитации это медитировать на лотосные стопы Радхи и Кришны.” Или у меня есть альтернатива – медитировать на лотосные стопы чистого преданного. Если вы медитируете на лотосные стопы чистого преданного, вы автоматически пойдете по его стопам. Куда он идет, вы будете следовать за ним. А куда идет чистый преданный? Поэтому сказано: махаджано йена гатах са пантхах[2] – мы должны идти по стопам великих душ. Поэтому, пожалуйста, всегда держите лотосные стопы ваших любимых учителей в цветке своего сердца. Потому что они направят нас. Они помогут нам добраться до высшего пункта назначения. Это идеальный вид медитации. 

 (продолжение следует)

[1] „В поисках совершенной цели  жизни”  Бхактиведанта Свами Прабхупады
[2] „Махабхарата”, Вана Парва 313.117