Archive for November 12th, 2020

20200621_090950

(from a lecture of Swami Tirtha, 6.09.2015 pm, Sofia)
 
(continues from the previous Friday)
 
So far we have learned what is real knowledge, what is real fame, and what is real wealth. So far only very positive things. Now comes the next question: “What is the most grievous type of sorrow among all sorrows and distresses of life?” [1]
Mahabhava: Separation.
Swami Tirtha: Are you online? Yes, the answer is: “There is no greater sorrow than the unhappiness created by separation from the devotees of Lord Krishna.” And I can tell from my personal experience that this is very painful. To be excluded from the loving brotherhood of devotees is very painful. So, don’t give a chance to your life to experience that pain. 
But if the greatest distress is to be separated from the devotees, then we can turn it the other way round: the greatest happiness is to be in the company of the devotees. Therefore please, always try to cherish this principle. Devotional association is not only to have a good company, to have nice talks – no, this is a spiritual practice. 
The next question: “Who is most perfectly liberated among all the liberated souls of the Universe?” 
Answer: A pure devotee.
Swami Tirtha: Yes. “One who has transcendental love for Shri Krishna is the greatest of all liberated souls.” That also definitely proves that there is something more beyond liberation. This is not the ultimate stage of spiritual progress. So, after this bitter pill of what is the greatest sorrow, immediately Mahaprabhu compensates with something sweet – what is the best type of liberation. In the Gita it is also mentioned yoginam api sarvesam[2]  – “From among all different types of yogis those who are very intimately and in devotional ecstasy connected to Me, they are the best.” 
But now we might think that this again is some theoretical exchange. ‘What is the greatest knowledge? What is the greatest suffering? What is the greatest wealth?’ You might think that this is like a philosophical inquiry. But then Mahaprabhu comes with a surprising question. He says: “What is the best song that a person can sing?” ‘Forget about these theories and philosophies, give me a song!’ And His partner Ramananda Raya – it’s very difficult to take him by surprise – he says: “The essence of all songs is the singing of the transcendental glories of Radha and Krishna”. This is the best song. 
“What is the highest benefit of life that a person can seek?” So, what is the goal? We might come with a long list of material ambitions. And usually with the material gains we understand their values when we lose them. What happens when you lose your money? It feels very painful, right – like a snakebite. But it’s said, if you lost your money, you didn’t lose anything. Anyway, that was not your money. It was only preserved in your pocket. What happens if you lose your health? That’s more serious. If you lose your health, you have lost something. But what happens if you lose your merits, if you have lost your morals? Then you have lost everything. So, be clever not to recognize the value of the things only after you have lost them. Whatever material ambition, whatever material gain we might have, there must be something beyond. What is beyond? 
Haribhakti: If we lose divine love.
Swami Tirtha: No, we cannot lose that. And actually we are not discussing losses. We discuss what the greatest benefit in life is. 
Manjari: To be in the company of the pure devotee. 
Swami Tirtha: I think you are on-line. Yes, “There is no greater gain in life than the association of devotees engaged in the service of Shri Krishna”. 
 
(to be continued)
 
1. In Search of the Ultimate Goal of Life, by Bhaktivedanta Swami Prabhupada
2. Bhagavad Gita, 6.47
 

 20200621_090950

(Szvámí Tírtha 2015.09.06-i szófiai délutáni tanításából)
 
(az előző pénteki tanítás folytatása)
 
Eddig arról tanultunk, hogy mi az igazi tudás, mi az igazi hírnév és mi az igazi gazdagság. Tehát eddig csak nagyon pozitív dolgok voltak. Most pedig jöjjön a következő kérdés: „Mi a legnagyobb gyötrelem a földkerekségen?”[1] 
Mahábháva: Az elválás.
Szvámí Tírtha: Online olvasod? Igen, a válasz: „A legnagyobb gyötrelem az Úr bhaktáitól való elválás.” S saját tapasztalatból mondhatom, hogy ez nagyon fájdalmas. Kizárva lenni a bhakták szeretetteljes családjából, az nagyon fájdalmas. Tehát, ne adjatok esélyt az életetekben, hogy megtapasztaljátok ezt a fájdalmat! 
Viszont, ha a legnagyobb gyötrelem a bhaktáktól való elválás, akkor megfordítva: a legnagyobb boldogság a bhakták társaságában lenni. Ezért kérlek próbáljátok mindig ezt az elvet ápolni. A bhaktikus társulás nem csak jó társaságot, kellemes beszélgetéseket jelent – nem, ez egy lelki gyakorlat. 
A következő kérdés: „Ki a legjelesebb az univerzum összes felszabadultja közül?” 
Válasz: Egy tiszta bhakta.
Szvámí Tírtha: Igen. „A legjelesebb fölszabadult személy az, aki szereti Krsnát.” Ez mindenképpen azt is bizonyítja, hogy a felszabaduláson túl is létezik valami. A lelki fejlődésnek ez még nem a végső szintje. Tehát ezután a keserű pirula után, hogy mi a legnagyobb gyötrelem, Maháprabhu azonnal ellensúlyoz valami édessel – mi a felszabadulás legjobb módja. A Gítá is említést tesz erről jóginám api szarvésám[2]  – „Aki nagy hittel mindig Bennem lakozik, s Engem imád transzcendentális szerető szolgálatában, az a legmeghittebben egyesül Velem a jógában, s az összes jógi közül ő a legkiválóbb.” 
De most azt gondolhatnánk, hogy ez megint csak valami elméleti eszmecsere. ‘Mi a legmagasabb tudás? Mi a legnagyobb szenvedés? Mi a legnagyobb gazdagság?’ Azt gondolhatnátok, hogy ez olyan, mint egy filozófiai kérdéssor. De akkor Maháprabhu egy meglepő kérdéssel áll elő. Azt mondja: „Melyik a legszebb dal, amit ember énekelhet?” ‘Felejtsd el ezeket az elméleteket és filozófiai tételeket, adj nekem egy dalt!’ S beszélgető partnere Rámánanda Ráj – akit nagyon nehéz meglepni – így szólt: „Minden dalok legszebbje az, amely Rádhá és Krsna isteni dicsőségét hirdeti”. Ez a legszebb dal. 
„Mi a legnagyobb áldás, amit az ember életében remélhet?” Tehát, hogy mi a cél? Ekkor előállhatunk az anyagi ambíciók hosszú listájával. De általában az anyagi dolgok értékét akkor értjük meg, amikor elveszítjük azokat. Mi történik, ha elveszítitek a pénzeteket? Nagyon fájdalmas, igaz – mint a kígyómarás. De azt mondják, ha elveszítitek a pénzeteket, akkor nem veszítettetek semmit. Mindegy is, úgysem a ti pénzetek volt. Csak nálatok volt megőrzésre. Mi történik, ha elveszítitek az egészségeteket? Ez már komolyabb dolog. Ha elveszítitek az egészségeteket, akkor valóban elvesztettetek valamit. De mi történik, ha elveszítitek az értékeiteket, elvesztitek az erkölcsösségeteket? Akkor mindent elvesztettetek. Tehát, legyetek észnél és ne csak akkor ismerjétek fel a dolgok értékét, miután elvesztettétek őket. Bármi is legyen az anyagi motivációnk, haszonszerzésünk célja, kell valaminek lennie azon túl is. S mi az, ami ezeken túl létezik? 
Haribhakti: Ha elveszítjük az istenszeretetet.
Szvámí Tírtha: Nem, azt nem veszíthetjük el. S valójában nem a veszteségekről beszélünk, hanem az életben megszerezhető legáldásosabb dolgokról. 
Mandzsarí: Elnyerni egy tiszta bhakta társasságát. 
Szvámí Tírtha: Azt hiszem te is online üzemmódban vagy. Igen, „A legnagyobb áldás a Srí Krsnát szolgáló bhakták társasága”. 
 
(folytatása következik)
 
1. Bhaktivédánta Szvámí Prabhupád: Az élet végső célja
2. Bhagavad-gítá, 6.47.

 20200621_090950

(от лекция на Свами Тиртха, 6.09.2015 вечер, София)
 
(продължава от предишния петък)
 
Дотук научихме какво е истинското знание, каква е истинската слава и какво е истинското богатство. Досега само позитивни неща. Сега идва следващият въпрос: „Коя е най-мъчителната тъга от всички болки и несгоди в живота?”[1] 
Махабхава: Раздялата.
Свами Тиртха: Да не би да сте он-лайн? Да, отговорът е: „Няма по-голяма тъга от нещастието, причинено от раздялата с преданите на Бог Кришна.” И от личен опит мога да ви кажа, че това е много болезнено. Да си изключен от любящото братство на преданите е много болезнено. Не допускайте да преживеете такава болка в живота. 
Но щом най-голямото страдание е да си разделен от преданите, тогава можем да обърнем това така: най-голямото щастие е да си в компанията на преданите. Затова, моля ви, винаги се стремете да цените този принцип. Общуването с преданите не е просто една добра компания, в която да си побъбриш приятно – не, това е духовна практика. 
Следващият въпрос: „Кой е получил най-съвършеното освобождение измежду всички освободени души във вселената?” 
Отговор: Чистият предан.
Свами Тиртха: Да. „Този, който има трансцендентална любов към Шри Кришна е най-възвишената сред всички освободени души.” Това също определено доказва, че има нещо отвъд освобождението. То не е най-висшето ниво на духовен напредък. Така, след горчивия хап за най-голямата мъка, Махапрабху незабавно компенсира с нещо сладко – кой е най-добрият тип освобождение. В „Гита” също се казва йогинам апи сарвешам[2]  – „Сред всички различни видове йоги, тези, които много съкровено са свързани с Мен в екстаза на предаността, са най-добрите.” 
Но сега можем да си помислим, че това е поредният теоретичен разговор. „Кое е най-голямото знание? Кое е най-голямото страдание? Кое е най-голямото богатство?” Човек може да си рече, че това е някакво философско търсене. Обаче тогава Махапрабху задава изненадващ въпрос. Той пита: „Коя е най-хубавата песен, която може да изпее човек?” „Забрави тези теории и философии; дай една песен!” Ала Неговият партньор, Рамананда Рая, е много трудно да бъде изненадан. Той казва: „Есенцията на всички песни е възпяването на трансценденталното величие на Радха и Кришна”. Това е най-добрата песен. 
„Каква е най-висшата полза в живота, която човек може да търси?” Тоест, каква е целта? Можем да изпишем дълъг списък с материални амбиции. Обичайното за материалните печалби е, че разбираме ценността им чак когато ги изгубим. Какво става ако изгубите парите си? Усещането е болезнено, нали – като змийско ухапване. Обаче се казва, че ако изгубите парите си, не сте изгубили нищо. Те така или иначе не са били ваши. Просто са се намирали в джоба ви. Какво става, ако изгубите здравето си? Това е по-сериозно. Ако изгубите здравето си, изгубили сте нещо. Но какво става, ако изгубите добродетелите си, ако изгубите своята нравственост? Тогава сте изгубили всичко. Затова бъдете умни да не разпознавате стойността на нещата едва след като ги изгубите. Какъвто и материален стремеж, каквато и материална печалба да имаме, трябва да има нещо отвъд. Кое е отвъд? 
Харибхакти: Ако изгубим божествената любов.
Свами Тиртха: Не, нея не можем да я изгубим. И всъщност ние не говорим за загубите. Говорим за това кое е най-висшето благо в живота. 
Манджари: Да бъдеш в компанията на чист предан. 
Свами Тиртха: Мисля, че сте он-лайн. Да, „Няма по-голямо благо от компанията на преданите, заети в служене на Шри Кришна”. 
 
(следва продължение)
 
1. „Търсейки съвършената цел в живота” от Бхактиведанта Свами Прабхупада
2. „Бхагавад Гита”, 6.47


20200621_090950

(Conferencia vespertina de Swami Tirtha, el 6.09.2015, Sofía)
 
(Continua la conferencia del pasado viernes)
 
Hemos aprendido lo que es verdadero saber, verdaderas Gloria y riqueza.
Cosas positivas. Ahora sigue la cuestión: “Cual es la más penosa de las penas entre Dolores e inconveniencias en la vida?”[1] 
Mahabhava: La separación.
Swami Tirtha: Estas Ar online? Si, la respuesta es: “No hay mayor pena de la que causa la separación entre devotos y Dios Krishna.” De mi propia experiencia puedo afirmar que es algo muy doloroso. Es penosa y dolorosa la exclusión de la afectuosa cofradía. No debris permitir la vivencia en vuestras vidas.
 Pero si la mayor pena es la separación, podríamos afirmar en cambio: La mayor felicidad es estar en la compañía de los devotos. Por esta razón os ruego que aspiren a apreciar este principio. La asociación entre devotos no es simplemente estar y permanecer en Buena compañía para mantener agradable charla – no, es una práctica espiritual.
La cuestión siguiente: “Quien ha sabido librarse perfectamente entre todas las almas libradas en el Universo?” 
Respuesta: El puro devoto.
Swami Tirtha: Yes. “El o la que tuviera amor trascendente por Shri Krishna es la más elevada alma librada entre todas.” Ello es prueba definitiva de la existencia de algo más allá de la liberación. Es el más alto nivel de progreso espiritual. Después de la amarga píldora de la mayor pena, viene la compensación de Mahaprabhu con algo dulce –el mejor modo de liberación. En la Gita se menciona también yoginam api sarvesam[2]  – “Entre los diferentes tipos de yogis los mejores son los que más íntimamente y en éxtasis devocional se hubieran conectado con Mi.” 
Pero ahora podríamos pensar que se trata de una conversación teórica. ‘Cuál es el supremo saber, Cual es el supremo sufrimiento? Cuál es la suprema riqueza?’ Uno podría pensar que se trata de investigación filosófica. Entonces Mahaprabhu viene con una cuestión sorprendente. Pregunta: “Cual es la mejor canción que alguien pueda cantar?” ‘Olvida teorías y filosofías, entona una canción!’ Es difícil de sorprender a Ramananda Raya – quien afirma: La esencia de todas las canciones es la trascendente gloria de Radha y Krishna”. Esta es la mejor cancion.
“Cuál es la mayor ventaja que uno pueda buscar en su vida?” Que es una meta, un objetivo? Podríamos hacer larguísima lista de ambiciones materiales. Lo habitual de las ventajas materiales es que nos damos cuenta de su precio o valor después de haberlas perdido. Que es lo que pasa cuando perdemos dinero? Es un dolor comparado con mordedura de serpiente. Por lo tanto se suele decir que perder dinero es no perder nada. De todos modos no es ni ha sido vuestro dinero. Se encontraba casualmente en vuestro bolsillo. Que es lo que pasa cuando se pierda salud? Es algo mas serio. Habiendo perdido la salud, habéis perdido algo. Pero que es lo que pasa cuando se pierdan méritos, valores morales? Ya lo habéis perdido todo. Sed razonables, cuidado en no apreciar los valores perdidos. Cualquieras que fueran nuestras aspiraciones a ventajas materiales, siempre debería existir algo más allá. Y que es lo de mas allá? 
Haribhakti: La pérdida del amor divino.
Swami Tirtha: No, no podemos perderlo. Y en realidad no estamos hablando de las perdidas. Estamos hablando del mayor bien en la vida. 
Manjari: Estar en compañía de un puro devoto.
Swami Tirtha: Creo que estas on-line. Si, “No hay mayor bien que la compañía de devotos sirviendo a Shri Krishna”. 
 
(Sigue continuacion)
 
1. En busca de la meta máxima de la vida, por Bhaktivedanta Swami Prabhupada
2. Bhagavad Gita, 6.47

 20200621_090950

(из лекции Свами Тиртхи, 6.09.2015 вечером, София)
 
(продолжение с предыдущей пятницы)
 
До сих пор мы узнали, что такое настоящее знание, что такое настоящая слава и что такое настоящее богатство. Пока только очень положительные моменты. Теперь возникает следующий вопрос: „Какая печаль самая тяжелая среди всех печалей и невзгод жизни?”[1] 
Махабхава: Разлука.
Свами Тиртха: Ты онлайн? Да, ответ таков: „Нет большего горя, чем несчастье, порожденное разлукой с преданными Господа Кришны”. И по своему личному опыту могу сказать, что это очень болезненно. Быть исключенным из любящего братства преданных очень болезненно. Так что не давайте возможности в своей жизни  испытать эту боль.
Но если разлучение с преданными – это величайшее горе, тогда мы можем повернуть все наоборот: величайшее счастье – быть в компании преданных. Поэтому, пожалуйста, всегда старайтесь дорожить этим принципом. Преданное общение – это не только хорошая компания, приятные беседы – нет, это духовная практика.
Следующий вопрос: „Кто получил самое совершенное освобождение среди всех освобожденных душ во вселенной?” 
Ответ: Чистый преданный.
Свами Тиртха: Да. „Тот, у кого есть трансцендентная любовь к Шри Кришне это самая возвышенная среди всех освобожденных душ.” Это также определенно доказывает, что есть нечто большее, чем освобождение. Это не высшая стадия духовного прогресса. Итак, после этой горькой пилюли о величайшем горе, Махапрабху сразу компенсирует чем-то сладким – какой вид освобождения является лучшим. В Гите также упоминается йогинам апи сарвешам[2] – „Из всех различных типов йогов те, кто очень близко и в экстазе преданности связаны со Мной, они лучшие”.
Но теперь мы можем подумать, что это очередной теоретический разговор. „Что является величайшим знанием? Что является самым большим страданием? Что является самым большим богатством?” Вы можете подумать, что это похоже на философское исследование. Но затем Махапрабху задает неожиданный вопрос. Он спрашивает: „Какая самая лучшая песня, которую может спеть человек?” „Забудь эти теории и философии; дай одну песню!” Но Его партнера, Рамананда Рая, его очень трудно застать в расплох. Он говорит: „Суть всех песен это воспевание трансцендентного величия Радхи и Кришны”. Это самая лучшая песня. 
„Какую наивысшую пользу в жизни может искать человек?” Тоесть, какова цель? У нас может быть длинный список материальных амбиций. 
И обычно что происходит с материальными прибылями – мы понимаем их ценность только, когда их потеряем. Что происходит, когда вы теряете деньги? Ощущение очень болезненное, правда – как укус змеи. Но говорят, что если вы потеряли свои деньги, вы ничего не потеряли. Так или иначе, это были не твои деньги. Просто они сохранялись в твоем кармане. Что будет, если вы потеряете здоровье? Это более серьезно. Если вы потеряете здоровье, вы что-то потеряли. Но что будет, если вы потеряете свои добродетели, если вы потеряли мораль? Тогда вы все потеряли. Так что будьте умны и не узнавайте ценность вещей только после того, как вы их потеряли. Какие бы материальные амбиции, какие бы материальные прибыли мы ни имели, должно же быть что-то запредельное. Что за пределами?
Харибхакти: Если мы потеряем божественную любовь.
Свами Тиртха: Нет, ее не можем потерять. И всущности мы не говорим о потерях. Говорим о том, что является самым высшим благом в жизни. 
Манджари: Быть в компании чистого преданного.
Свами Тиртха: Я думаю вы онлайн. Да, „Нет более высшего благо в жизни, чем общение с преданными, занятыми служением Шри Кришне”. 
 
1. „В поисках совершенной цели  жизни”  Бхактиведанта Свами Прабхупады
2. „Бхагавад Гита”, 6.47