Archive for November 8th, 2020

firstfruitsoffering

(from a lecture of Swami Tirtha, 05.01.2016, morning, Sofia)

(continues from the previous Monday)

Question of Baladev: In yesterday’s lecture and today’s also you talk about medicine. We understood about the general remedy that can heal the sufferings here and now. And we also talked about the pill that doesn’t work to achieve ecstasy. Unfortunately my job obviously is to sell the medicine of the second type – it doesn’t work…

Swami Tirtha: It should work on a certain platform.

Baladev: Yes, it should. But majority of people, like Shrila Prabhupad says 90%, believe in this type of medicine and now I understand why they are mad. My question is about the practical steps – how to balance, how to give more of the real medicine?

Swami Tirtha: Red pill project. Well, let’s differentiate between our job and our mission; our passion and our mission. Our job is to maintain in a proper manner our family, let’s say. But our mission in life is to serve the divine purpose. And how can we serve the divine purpose? By telling the truth to more and more people, for example.

Well, shall I say chant the vishnu vishnu vishnu mantra over your chemicals? Because how can we offer salt? Some salt is missing from your soup; how can you offer salt to Krishna – He will not take it like it is! If you are hungry and you take some salt, then you will be thirsty. No, then we say vishnu vishnu vishnu – to sanctify the salt and then you can put it in your soup. In the same way if you have some products and you chant this vishnu vishnu vishnu to sanctify the stuff, don’t be surprised that after some time 60% of our population will dance in ecstasy. Because we never know what will be the result.

But to be serious about your question: somehow we have to harmonize our activities with our spiritual ambitions. And if we can generate some energy in one field, we should use that energy in the other field. For example, there was one world champion in body building many years back and he was a vegetarian. He could generate a lot of energy, a lot of attention in one field and he used it to propagate a good cause – to be veg. In the same way, if we can generate any kind of energy in our job – like influence or trust of people or some assets – we can use all those assets in spiritual sense.

But the prasadam principle is very strong. It works in a very subtle way, but purifies the consciousness so much, that people will be able to be more receptive. So if in your charity activities you distribute let’s say some fruits, if you offer the fruits, then people will be able to take prasadam. It’s a very good chance for them – to be connected somehow. And as we understood, they will continue from this.

 

(to be continued)

 

 firstfruitsoffering

(Szvámí Tírtha 2015.01.05-i szófiai reggeli tanításából)                                                             

(az előző hétfői tanítás folytatása)

Baladév kérdése: A tegnapi és a mai tanításban is az orvostudományról beszélgettünk, s megértettük az általános gyógymódot, amely itt és most képes meggyógyítani a szenvedéseket… S beszéltünk arról a tablettáról is, amely nem alkalmas arra, hogy általa elérjük az extázist. Sajnos az én munkám nyilvánvalóan az, hogy a második típusú tablettát eladjam – ez nem működik.

Szvámí Tírtha: Egy bizonyos síkon működnie kell.

Baladév: Igen, kell, ám az emberek többsége, Sríla Prabhupád szerint a 90 % – a ebben a típusú gyógyszerben hisz, s most már értem, hogy ők miért ostobák. Az én kérdésem a gyakorlati lépésekre vonatkozik – hogyan egyensúlyozzunk, hogyan adjunk többet az igazi tablettából?

Szvámí Tírtha: A piros tabletta projekttel. Hát, tegyünk különbséget a munkánk és a küldetésünk; szenvedélyünk és küldetésünk között! Mondhatjuk, hogy az a dolgunk, hogy megfelelő módon működtessük a családunkat. Ám küldetésünk az életben az, hogy az isteni célt szolgáljuk. S hogyan lehet az isteni célt szolgálni? Például úgy, hogy egyre több embernek elmondjuk az igazságot.

Nos, mondjam azt, hogy mondogasd  a visnu visnu vishnu mantrát a vegyszereidre? Hiszen hogyan is ajánljuk fel a sót? Tegyük fel, hogy valamennyi só hiányzik a levesetekből, hogyan ajánljunk fel a sót Krsnának – így nem fogja elfogadni! Ha éhesek vagytok, és magatokhoz vesztek némi sót, akkor megszomjaztok. Nem, akkor azt mondjuk azt: visnu visnu visnu – hogy felszenteljük a sót, és beletegyük a levesünkbe. Hasonlóképpen, ha van néhány terméketek, és a visnu visnu visnu mantrát használjátok, hogy felszenteljétek azt, akkor ne lepődjetek meg azon, ha népességünk 60%-a egyszercsak extázisba esik és táncolni kezd. Mivel sohasem tudhatjuk, hogy mi is lesz az eredmény.

Ám, hogy komolyra fordítsam a szót a kérdéseddel kapcsolatban: valahogyan harmonizálnunk kell a tevékenységeinket és a lelki törekvéseinket. S ha az egyik területen sikerül energiát generálnunk, akkor azt a másik területen kellene hasznosítanunk. Volt például egy világbajnok testépítő évekkel ezelőtt, vegetáriánus volt. Ő képes volt sok energiát generálni, sok figyelemhez jutott az egyik területen, és ezt használta fel arra, hogy egy nemes célt támogasson – hogy vegetáriusok legyenek az emberek. Hasonlóképpen, ha bármiféle energiát sikerül létrehozni a munkánk során, mint például más emberekre való ráhatás, vagy bizalom, illetve bármilyen más erősség – akkor azokat az előnyöket használhatjuk lelki értelemben.

Ám a praszádam elv nagyon erős. Nagyon finoman működik, ám a tudatosságot annyira megtisztítja, hogy az emberek sokkal befogadóbbá képesek válni általa. Ezért, ha a karitatív tevékenységeitekben, mondjuk gyümölcsöt osztotok, ha felajánljátok a gyümölcsöt, akkor az emberek képessé válnak a praszádam elfogadására. Ez egy nagyon jó lehetőség a számukra, hogy valahogyan kapcsolódjanak. S a mi megértésünk szerint ők innen fogják folytatni.

(folytatása következik)

 firstfruitsoffering

(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2016, сутрин, София)

(продължава от предишния понеделник)

Въпрос на Баладев: И във вчерашната, и в днешната лекция говорихте за лекарство. Разбрахме за всеобщото лекарство, което може да излекува страданията тук и сега. Говорихме също и за хапчето, което не помага да се постигне екстаз. Уви, моята работа очевидно е да продавам лекарства от втория тип – дето не вършат работа…

Свами Тиртха: Би трябвало да вършат работа в определена сфера.

Баладев: Да, би трябвало. Обаче повечето от хората, както Шрила Прабхупад казва 90%, вярват в този тип лекарство, а сега разбрах, че те са луди. Въпросът ми е за практическите стъпки – как да балансираме, как да даваме повече от истинското лекарство?

Свами Тиртха: Проект „Червеното хапче”, а? Трябва да правим разлика между работата си и мисията си; между нашата страст и нашата мисия. Работата ни е да поддържаме по правилен начин семейството си, да речем. Но мисията ни в живота е да служим на божествената цел. А как можем да служим на божествената цел? Като казваме истината на все повече и повече хора, например.

Дали да ти кажа да повтаряш мантрата вишну вишну вишну над твоите лекарства? Защото как предлагаме сол? Да речем, в супата ви липсва сол; как можете да предложите сол на Кришна – Той не може просто така да яде сол! Ако сте гладни и лапнете сол, ще ожаднеете. Не, в такъв случай ние казваме: вишну вишну вишну за да осветим солта и след това можете да я сложите в супата си. По същия начин, ако имате някакви продукти и повтаряте вишну вишну вишну, за да ги осветите, не се изненадвайте, ако след известно време 60% от населението затанцува в екстаз. Защото никога не знаем какъв ще е резултатът.

Но сериозно на въпроса ти: по някакъв начин трябва да хармонизираме заниманията си с духовните си стремежи. И ако сме способни да генерираме някаква енергия в едната сфера, трябва да я използваме в другата сфера. Например, преди много години имаше един шампион по боди билдинг, който беше вегетарианец. Той генерираше много енергия, много внимание в едната сфера и го използваше, за да пропагандира една добра кауза – вегетарианството. По същия начин, ако можем да генерираме какъвто и да било тип енергия в работата си – например влияние, или доверие от страна на хората, или някакви ресурси – можем да прилагаме всичко това в духовен смисъл.

Но принципът на прасадам е много силен. Той въздейства по много фин начин, обаче пречиства съзнанието толкова много, че хората започват да стават по-възприемчиви. И ако в своята благотворителна дейност раздаваш, да речем, плодове, ако преди това ги предлагаш, хората ще могат да приемат прасадам. Това е много добра възможност за тях – да бъдат свързани по някакъв начин. И както разбрахме, те ще продължат оттам насетне.

 

(следва продължение)