Archive for October 29th, 2020

2016-05-26_10-26-55-586x800

(from a lecture of Swami Tirtha, 6.09.2015 pm, Sofia)

(continues from the previous Friday) 

If we want to be really intelligent and learned fellows, then from the general knowledge we have to come to the specific. The basic general perception is matter, that material realm exists. But even at the first step we have a hope that there is something beyond. Because all that we observe is sure to perish. Yet we have a hope that something must remain. We have a universal fear of death and devastation. And the solution to this problem is to have a glimpse of eternal existence, divine existence. Then we understand that all that we have perceived before is only a reflection. So instead of the darkness of matter now we see the brightness of the spirit. Sometimes it is so bright that it blinds us. But don’t stop with this blindness of the spirit, the spiritual blindness. Many times it is said in the scriptures: “Oh, my Lord, Your real face is covered by divine splendor. Please, remove this splendor! I don’t want to see the splendor, I want to see You!”

So, if you have this desire to find the source of all spiritual greatness and majesty, then you are on a proper path. Because there, beyond this supreme, majestic, powerful and just God there is somebody else. Ultimately this is Lord Krishna, the All-attractive. His name means ‘attractive for all’, including Himself. It’s a very interesting point! You know when Krishna, sometimes sees His own reflection, He is mesmerized by the vision. He says: ‘Who is that beautiful guy? What is this so extremely beautiful! How it is possible that it exists!’ Of course, I don’t want to say that narcissism is coming from a divine source. But what does it say symbolically – that His own beauty is beyond His conception even! Can we imagine such a beauty that perplexes the beauty Himself? I think now we have some words, but we don’t have the conception. Therefore a teacher says: “Krishna’s path is full of miracles. Be prepared for miracles!” Just imagine to get a vision of this ultimate beauty and harmony – you’ll just faint! Better not to have such a vision, because what can I do with so many fainted devotees? Who will clean the temple? Who will cook the prasadam? So, please don’t faint! But this is not only a joke. It proves that it is far-far beyond anything that we can imagine.

So, to be really intelligent and really learned means that we are connected to that plane of reality. There are three steps of observation. One is the facts; the second is the truth. Facts are many, truth is one. But the third grade is reality, beyond facts and beyond the truth. We should be connected to that superior realm of existence. Material life is a fact, as we have this bodily birth. Eternal life is a truth. And loving worship is a reality. I hope now you see the difference between all these different gradations. Therefore, if we are intelligent, we have to be connected to this ultimate level of existence.

Then how to judge whether we are intelligent enough, or not? We have to pass an IQ test. Are you ready to make a spiritual IQ test? I will ask some questions and you have to answer. Actually, now we shall remember a very profound discussion between Chaitanya Mahaprabhu and one of His very, very elevated followers -– Ramananda Raya. Lord Chaitanya was asking questions and Ramanada was answering. Chaitanya Mahaprabhu, a very special avatar of Krishna and Radha together, is enquiring. Just imagine yourself in this situation: God asks you questions. Usually we ask questions: “Oh, my God! Please, tell me how is this? Please, tell me how is that?” But now He is posing the questions.

The first question is: “What is the essence of learning in the field of educational activities?”[1] So, what is learning, what is knowledge? What is your answer? ‘I don’t know!’ – that is a proper answer! We have no idea what real knowledge is. The answer – please, pay attention – is “There is no superior quality of learning than the knowledge pursued in regard to devotional service to Krishna.” So, the supreme science is how to serve God. And service means connection, service means relationship. There is no theoretical service. Theoretically I serve you, but… No way! Service is always personal. Service is always based on relationship. I have learned something from you yesterday. What is the main mantra of the small children? “Mom, mom, mom!” The more they repeat this main mantra, something will be included there. What?

Answer: Om.

Swami Tirtha: Om. So, some sacred knowledge is hidden in this basic mantra of your children. And they become more and more ecstatic by repeating it more. You see, divine reality is hidden so much even in the most basic little things that we accomplish in this life. In the same way, if you somehow reflect on the supreme truth in any way, sooner or later you will be connected there. And fortunately, our superiors and our Chaitanya Mahaprabhu told us one mantra: hare krishna hare krishna, krishna krishna hare hare, hare rama hare rama, rama rama hare hare. Hopefully by this chanting process we can approach and we can come closer to this supreme science of the spirit.

 

(to be continued)

 

[1] In Search of the Ultimate Goal of Life, by Bhaktivedanta Swami Prabhupada

 2016-05-26_10-26-55-586x800

(Szvámí Tírtha 2015.09.06-i szófiai délutáni tanításából)                                                             

(az előző hétfői tanítás folytatása) 

Ha intelligens és tanult emberek akarunk lenni, akkor az általános ismeretektől el kell jutnunk a specifikusabb tudásig. Az alapvető általános felfogás az anyagi, hogy az anyagi valóság létezik. De már ennél az első lépésnél reménykedünk abban, hogy létezik valami ezen túl, mivel mindaz, amit megfigyelünk biztos, hogy elpusztul. Azonban reménykedünk benne, hogy valaminek meg kell maradnia. Él bennünk egy egyetemes félelem a haláltól és a pusztulástól. S ennek a problémának a feloldásához az kell, hogy bepillantást nyerjünk az öröklétbe, az isteni valóságba. Majd ezt követően megértjük, hogy mindaz, amit korábban tapasztaltunk csupán tükröződés volt. Tehát az anyag sötétsége helyett, most a szellem fényességét látjuk. Néha ez olyan fényes, hogy elvakít bennünket. De ne álljunk meg itt a lélek vakságánál, a lelki vakságnál. Sokszor azt mondják a szentírások, hogy: „Ó Uram, valódi arcodat isteni fényár fedi. Kérlek, távolítsd el ezt a ragyogást! Nem ezt a fényt akarom látni, hanem Téged!”

Tehát, ha ez a vágyatok, hogy rátaláljatok valamennyi lelki nagyság és fenség forrására, akkor a jó úton jártok. Mivel ezen a legfelsőbb, fenséges, hatalmas és igazságos Istenen túl, van még valaki. Végső soron az Úr Krsna, a mindenkit Vonzó. Krsna nevének jelentése az, hogy “mindenkit vonzó,” saját magát is beleértve. Ez egy nagyon érdekes kérdés! Tudjátok, amikor Krsna, néha megpillantja saját tükörképét, teljesen elbűvöli a látvány, s azt mondja: ‘Ki ez a gyönyörű személy? Mitől olyan rendkívülin szép! Hogyan lehetséges, hogy létezik ilyes valaki!’ Természetesen, nem azt akarom mondani, hogy a nárcizmus isteni eredetű. De miről is szól ez szimbolikusan – arról, hogy szépsége még a saját elképzelését is felülmúlja! El tudunk képzelni olyan szépséget, akit önmaga szépsége is zavarba ejt? Azt gondolom vannak erre szavaink, hogy most beszélünk erről, de nem igazán tudjuk elképzelni. Ezért mondja az egyik tanító azt, hogy: „Krsna útja tele van csodákkal. Álljatok készen a csodákra!” Csak képzeljétek el a látványát ennek a végső szépségnek és harmóniának – el fogtok ájulni! Jobb, ha nem lesz ilyen látomásban részetek, mert mihez is kezdhetnék annyi elalélt bhaktával. Ki fogja a templomot kitakarítani? Ki fogja megfőzni a praszádamot? Tehát, kérlek ne ájuljatok el! De ez nem csupán vicc. Csak azt bizonyítja, hogy mindez messze meghaladja, amit el tudunk képzelni.

Tehát valóban intelligensnek és valóban tanultnak lenni, azt jelenti, hogy kapcsolatban vagyunk a valóságnak ezzel a síkjával. A megfigyelésnek három lépése van. Az első a tények; a második az igazság. Tényből számtalan van, míg az igazságból csak egy. De a valóság harmadik foka, mind a tényeken, mind az igazságon túl van. Kapcsolatban kell lennünk a létezés felsőbb valóságával. Az anyagi élet az tény, mivel testben születtünk. Az örök élet egy igazság. S a szeretetteljes imádat a valóság. Remélem, most már látjátok a különbséget ezek között a különböző fokozatok között. Ezért, ha intelligensek vagyunk, kapcsolódnunk kell a létezés ezen végső szintjéhez.

Akkor miként lehet megítélni, hogy eléggé intelligensek vagyunk-e vagy sem? Sikeresen teljesítenünk kell egy IQ tesztet. Készen álltok egy spirituális IQ tesztre? Felteszek pár kérdést, nektek pedig válaszolnotok kell. Valójában, most visszaemlékezünk egy nagyon mély beszélgetésre, mely Csaitanja Maháprabhu és egyik nagyon-nagyon emelkedett követője Rámánanda Ráj között hangzott el. Az Úr Csaitanja kérdéseket tett fel és Rámánanda pedig válaszolt. Csaitanja Maháprabhu, aki egy nagyon különleges avatárja Krsnának és Rádhának együtt, tudakozódik. Csak képzeljétek el magatokat ebben a helyzetben: Isten tesz fel kérdéseket Nektek. Általában mi szoktunk kérdezni: „Ó, Istenem! Kérlek, mondd el, hogy van ez? Kérlek, mondd meg, hogy van az?” Most azonban Ő teszi fel a kérdéseket.

Az első kérdés: „Mi a legfontosabb tudnivaló?”[1] Tehát mit tanuljunk, miféle tudást? Ti mit válaszolnátok? ‘Nem tudom!’ – ez a helyes válasz! Fogalmunk sincs mi az igazi tudás. A válasz – kérlek figyeljetek – a következő „Srí Krsna odaadó szolgálata a legmagasztosabb tudnivaló.” Tehát a legfőbb tudomány az, hogyan lehet Istent szolgálni. S a szolgálat összekapcsolódást jelent, a szolgálat kapcsolatot jelent. A szolgálat nem elméleti. Elméletileg szolgállak, de … Ez így nem megy! A szolgálat mindig személyes. A szolgálat alapja mindig a kapcsolat. Tegnap tanultam tőletek valamit. Mi a fő mantrája egy kisgyereknek? „Mom, mom, mom! Anya, Anya, Anya!” Minél többet ismétlik ezt a fő mantrát, annál inkább benne lesz a lényeg. Mi az?

Válasz: Óm.

Szvámí Tírtha: Óm. Tehát valamiféle szent tudás van elrejtve gyermekeiteknek ebben az alapvető mantrájában. S egyre eksztatikusabbá válnak az ismétlése által. Látjátok, az isteni valóság mennyire ott rejtőzik még a legalapvetőbb dolgokban is, melyeket életünk során teszünk. Hasonló módon, ha valamiképpen visszatükrözöd az isteni valóságot előbb vagy utóbb kapcsolódni fogsz hozzá. S szerencsére, elöljáróink és a mi Csaitanja Maháprabhunk elmondott nemünk egy mantrát: Haré Krsna Haré Krsna Krsna Krsna Haré Haré, Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré. Remélhetőleg a mantrazengésnek ezzel a folyamatával közelíthetünk és közelebb juthatunk a léleknek ehhez a legfőbb tudományához.

 

(folytatása következik)

 

[1] Bhaktivédánta Szvámí Prabhupád: Az élet végső célja

 

 2016-05-26_10-26-55-586x800

(от лекция на Свами Тиртха, 6.09.2015 вечер, София)

(продължава от предишния петък) 

Ако искаме наистина да сме интелигентни и начетени, тогава от общото знание трябва да стигнем до специфичното. Основното, генерално възприятие е материята – че материалната сфера съществува. Но дори на това първо стъпало имаме надежда, че съществува и нещо повече. Защото всичко, което е пред очите ни, със сигурност ще отмине. При все това имаме надеждата, че нещо би трябвало да остава. Ние изпитваме всеобщ страх от смъртта и унищожението. Решението за този проблем е да надзърнем във вечното съществуване, в божественото битие. Тогава разбираме, че всичко, което сме възприемали дотогава е просто отражение. Така вместо мрака на материята вече виждаме сиянието на духа. Понякога то е толкова блестящо, че ни заслепява. Но недейте да спирате до тази слепота на духа, духовната слепота. Често се казва в писанията: „О, мой Господи, истинският Ти лик е покрит от божествено великолепие. Моля Те, махни това великолепие! Не искам да виждам него, искам да виждам Теб!”

Така че ако изпитвате това желание – да намерите източника на цялото духовно величие и великолепие – тогава сте на прав път. Защото там, зад този върховен, величествен, могъщ и справедлив Бог стои някой друг. В крайна сметка това е Бог Кришна, Всепривличащият. Неговото име означава „привлекателен за всички”, включително и за самия Него. Това е нещо много интересно! Знаете, когато Кришна понякога вижда собственото си отражение, Той е хипнотизиран от тази гледка. Казва: „Кой е този красавец? Как може да е толкова изключително красив! Нима е възможно да съществува?!” Разбира се, не искам да кажа, че нарцисизмът идва от божествен източник. Но какво е символичното значение – че Неговата красота е отвъд даже собственото Му разбиране! Можем ли да си въобразим такава красота, която смайва дори самата красота? Мисля, че сега говорим някакви думи, но нямаме разбирането. Затова един учител е казал: „Пътеката на Кришна е изпълнена с чудеса. Бъдете готови за чудеса!” Само си представете да съзрете тази върховна красота и хармония – та вие бихте припаднали! По-добре да не добиваме тази визия, защото какво ще правя с толкова много припаднали бхакти. Кой ще чисти храма? Кой ще готви прасадам? Затова моля ви, не губете свяст! Но това не е само шега. Доказва, че то е далеч-далеч отвъд всичко, което можем да си представим.

Така че да сме истински интелигентни и начетени означава да сме свързани с онази равнина на реалността. Има три степени в наблюдението. Едната са фактите; втората е истината. Фактите са много, истината е една. Обаче третата степен е реалността – отвъд фактите и отвъд истината. Трябва да сме в досег с това най-висше ниво на съществуване. Материалният живот е факт, тъй като сме се родили в тяло. Вечният живот е истина. А любящото обожание е реалността. Надявам се сега да виждате разликата между всички тези различни градации. Затова, ако сме интелигентни, трябва да сме свързани с този най-висш план на битието.

Тогава как да отсъдим дали сме интелигентни или не? Трябва да преминем тест за интелигентност. Готови ли сте да направим такъв тест? Ще ви задам някои въпроси, а вие трябва да отговорите. Всъщност сега ще си припомним един много проникновен разговор между Чайтаня Махапрабху и един от Неговите много, много възвишени последователи -–  Рамананда Рая. Бог Чайтаня задавал въпросите, а Рамананда отвръщал. Чайтаня Махапрабху, този толкова специален аватар на Радха и Кришна в едно, пита. Представете си себе си в такава ситуация: Бог да ви задава въпроси. Обикновено ние сме тези, които питат: „О, мой Господи, моля Те, кажи ми как е това, как е онова?” Обаче сега Той поставя въпросите.

Първият въпрос е: „Каква е есенцията на знанието в областта на просветителните дейности.”[1] И така, какво е знание? Какъв е вашият отговор? „Не знам” – това е верен отговор! Ние си нямаме и представа какво е истинско знание. Отговорът – моля ви, внимавайте – гласи: „Няма по-висша наука от преследването на знание, свързано с преданото служене към Кришна.” Така че най-висшата наука е как да се служи на Бога. А служене означава връзка, служене означава взаимоотношения. Не съществува теоретично служене. „На теория ти служа, обаче…” Няма как да е така! Служенето винаги е лично. Служенето винаги се основава на взаимосвързаност. Вчера научих нещо от вас. Каква е главната мантра на малките деца? “Мамо, мамо, мамо.” Колкото повече повтарят тази мантра, толкова нещо зазвучава в нея. Какво е то?

Отговор: Ом.

Свами Тиртха: Ом. Така че в тази толкова основна мантра на децата ви е скрито свещено знание. И те стават все по-екстатични, докато я повтарят все повече. Виждате ли, божествената реалност е скрита дори в тези толкова основни, дребнички, житейски неща. По същия начин, ако някак отразявате върховната истина, рано или късно ще влезете в досег с нея. За щастие, нашите наставници и нашият Чайтаня Махапрабху са ни казали една мантра: харе кришна, харе кришна, кришна кришна, харе харе, харе рама, харе рама, рама рама, харе харе. Надяваме се, че чрез този процес на мантруване можем да се доближим до тази висша наука за духа.

 

(следва продължение)

[1] „Търсейки съвършената цел в живота” от Бхактиведанта Свами Прабхупада

 2016-05-26_10-26-55-586x800

(из лекции Свами Тиртхи, 6.09.2015 вечером, София)

(продолжение с предыдущей пятницы) 

Если мы хотим быть действительно умными и образованными, то от общих знаний мы должны перейти к конкретным. Основное общее восприятие – это материя, материальная реальность существует. Но даже на первом этапе у нас есть надежда, что есть что-то за ее пределами. Потому что все, что мы наблюдаем, обязательно погибнет. Однако у нас есть надежда, что что-то должно остаться. У нас есть всеобщий страх смерти и уничтожения. И решение этой проблемы – получить проблеск вечного существования, божественного бытия. Тогда мы понимаем, что все, что мы воспринимали раньше, – это только отражение. Итак, вместо тьмы материи теперь мы видим сияние духа. Иногда оно настолько яркое, что ослепляет нас. Но не останавливайтесь на этой слепоте духа, слепоте духовной. В Священных Писаниях много раз сказано: „О, мой Господи, Твой настоящий лик покрыт божественным великолепием. Прошу Тебя, убери это великолепие! Не хочу видеть его, хочу видеть Тебя!”

Итак, если у вас есть желание найти источник всего духовного величия и великолепия, значит, вы на правильном пути. Потому что там, за пределами этого верховного, величественного, могущественного и справедливого Бога, есть еще кто-то. В конечном итоге это Господь Кришна, Всепривлекающий. Его имя означает „привлекательный для всех”, включая Его самого. Это очень интересный момент! Вы знаете, когда Кришна иногда видит собственное отражение, он заворожен этим видением. Говорит: „Кто этот красавец? Как может быть такая исключительная красота! Неужели это возможно?!” Конечно, я не хочу сказать, что нарциссизм исходит из божественного источника. Но что это символически говорит о том, что Его собственная красота превосходит даже Его представления! Можем ли мы себе представить такую красоту, которая сбивает с толку даже саму красоту? Думаю, что сейчас мы говорим какие-то слова, но не имеем понимания. Поэтому один учитель сказал: „Путь Кришны исполнен чудес. Будьте готовы к чудесам!” Только представьте себе что вы увидите эту верховную красоту и гармонию –вы просто упадете в обморок! Лучше не обретать такое видение, потому что что я стану делать с таким количеством павших в обморок бхакт. Кто будет чистить храм? Кто будет готовить прасадам? Так что, пожалуйста, не падайте в обморок! Но это не только шутка. Это доказывает, что это намного превосходит все, что мы можем себе представить.

Итак, быть действительно умными и действительно образованными означает, что мы связаны с этим планом реальности. Есть три степени наблюдения. Одна это факты; вторая это истина. Фактов много, истина одна. Но третья степень это реальност, – за пределами фактов и истины. Мы должны быть связаны с этой высшей сферой существования. Материальная жизнь – это факт, поскольку мы имеем это телесное рождение. Вечная жизнь – это правда. И любящее обожание – это реальность. Надеюсь, теперь вы видите разницу между всеми этими разными градациями. Следовательно, если мы разумны, мы должны быть связаны с этим высшим уровнем существования.

Тогда как судить, достаточно ли мы умны или нет? Мы должны пройти тест на интеллигентность. Вы готовы пройти тест на духовную интеллигентность? Я задам несколько вопросов, и вы должны ответить. На самом деле, теперь мы вспомним очень глубокую беседу между Чайтаньей Махапрабху и одним из Его очень, очень возвышенных последователей – Раманандой Райем. Господь Чайтанья задавал вопросы, и Рамананда отвечал. Чайтанья Махапрабху, особый аватар Кришны и Радхи вместе, задает вопросы. Только представьте себя в этой ситуации: Бог задает вам вопросы.

Обычно это мы задаем вопросы: „О, мой Господи, прошу Тебя, скажи мне как это, как то?” Но теперь Он задает вопросы.

Первый вопрос: „В чем суть знания в области образовательной деятельности.”[1] И так, что такое учеба, знание? Каков ваш ответ? „Не знаю” – это есть верный ответ! Мы понятия не имеем, что такое настоящее знание. Ответ – пожалуйста, обратите внимание: „Нет лучшего качества обучения, чем знание, приобретаемое в отношении преданного служения Кришне”. Итак, высшая наука – как служить Богу. А служение означает связь, служение означает отношения. Теоретической службы нет. „Теоретически я служу вам, но… Так не бывает! Служение всегда индивидуально. Служение всегда основано на взаимоотношениях. Вчера я узнал у вас что-то новое. Какая главная мантра маленьких детей? “Мама, мама, мама.” Чем больше они будут повторять эту главную мантру, тем больше  будет звучать в ней. Что?

Ответ: Ом.

Свами Тиртха: Ом. Итак, в этой основной мантре ваших детей скрыто какое-то священное знание. И они становятся все более и более восторженными, повторяя ее все больше. Видите ли, божественная реальность так сильно скрыта даже в самых элементарных мелочах, которые мы совершаем в этой жизни. Точно так же, если вы каким-либо образом размышляете о высшей истине, рано или поздно вы будете связаны с ней. К счастью, наши наставники и наш Чайтанья Махапрабху сказали нам одну мантру: харе кришна, харе кришна, кришна кришна, харе харе, харе рама, харе рама, рама рама, харе харе. Надеюсь, что через этот процесс воспевания мантры мы сможем приблизиться к этой высшей науке о духе.

 

(продолжение следует)

 

[1] „В поисках совершенной цели  жизни”  Бхактиведанта Свами Прабхупады