Archive for October 25th, 2020

Прабхупад като птиче

(from a lecture of Swami Tirtha, 05.01.2016, morning, Sofia)

(continues from the previous Monday) 

“Every living entity under the spell of the material energy is held (considered) to be in an abnormal condition of madness. In the Shrimad Bhagavatam it is said: Generally the conditioned soul is mad, because he is always engaged in activities, which are causes of bondage and suffering.”[1]

Once I met a sociologist and he had some questions to be answered. Like how did your movement start, how many practitioners are there, etc. – basic stuff. And then he came up with some difficult questions. He quoted Shrila Prabhupada. He asked: “What is your opinion about the following fundamental expression: “The majority of human beings are mad”? Sometimes Shrila Prabhupad said that “90% of humanity is simply mad.” “This is too fundamental!” said the guy. What could I say? I told him: “Well, I have read the official health statistics. It says that more than 60% of the Hungarian population is affected by some mental disease like depression and this and that. So, it’s only 30% left. How is it that you don’t take the official statistics as fundamental? To claim that the majority of your population is crazy – isn’t that fundamental?! Sorry! You are not upset at that, but if a saintly person says: “If you lose your chance for being happy, you are crazy” – then you take it as offensive? So wait a minute! Come to your senses, don’t read only the words! Try to catch the essence, the meaning – why does he say like that? Sometimes, please, you also have to be able to defend the dignity of our process if some stupid opinions come.

But here Prabhupad is even more fundamental, he says: “Every living entity under the spell of the material energy – all are in madness. Spirit soul in his original position is joyful, blissful, eternal and full of knowledge. Only by his implication in material activities has he become miserable, temporary and full of ignorance. This is due to vikarma. Vikarma means ‘actions which should not be done’.” 

(to be continued) 

[1] Nectar of Devotion, Chapter 2

 Прабхупад като птиче

(Szvámí Tírtha 2016.01.05-i szófiai reggeli tanításából) 

(az előző hétfői tanítás folytatása) 

“Azok az élőlények, akik az anyagi energia bűvöletében élnek, rendellenes állapotban vannak: tébolyodottak. A Srímad Bhágavatam kijelenti: „A feltételekhez kötött lélek általában őrült, hiszen egyre-másra olyan tetteket végez, amelyek lekötik és szenvedést okoznak neki.”[1]

Egyszer találkoztam egy szociológussal, aki feltett néhány megválaszolandó kérdést, mint például hogyan indult a missziója, hány gyakorolója van, stb. – alapvető dolgokra kérdezett rá. Majd utána néhány nehéz kérdés következett, Prabhupádot idézve így szólt: „Mi a véleménye a következő fundamentalista kijelentésről? „Az emberek többsége őrült.”? Sríla Prabhupád néha azt mondta, hogy „az emberiség 90 % – a egyszerűen őrült.”.  „Ez túlzott fundamentalizmus!” – fakadt ki a férfi. Mit is mondhatnék? Így válaszoltam: „ Nos, olvastam a hivatalos egészségügyi statisztikákat. Az áll bennük, hogy a magyar népesség 60 %- a valamiféle mentális betegséggel küzd, mint a depresszió, miegymás. Vagyis csak 30% maradt. Hogyan lehetséges az, hogy ti még a hivatalos statisztikát sem veszitek alapvető fontosságúnak (fundamentalistának)? Azt állítani, hogy a népességetek nagy része őrült – ez talán nem fundamentalizmus?! Sajnálom, ez benneteket nem háborít fel, ám ha egy szent ember azt mondja: „Ha elszalasszátok a lehetőséget, hogy boldoggá váljatok, akkor őrültek vagytok.” – ezt vajon sértésnek veszitek? Álljunk csak meg itt egy percre! Térjetek már észhez, ne szó szerint értelmezzétek a dolgokat! Próbáljatok meg a lényegre, az értelmére koncentrálni! Miért is mondja ezt? Néha képesnek kell lennetek arra, hogy megvédjétek folyamatunk méltóságát, ha valamiféle ostoba vélemény merül fel.

Ám itt Prabhupád még inkább fundamentalista, ezt mondja: „Azok az élőlények, akik az anyagi energia bűvöletében élnek, rendellenes állapotban vannak: tébolyodottak.. A szellemi lélek eredeti állapotában örömteli, boldog, örök életű, valamint teljes tudással rendelkezik. Csupán azért vált boldogtalanná, halandóvá és teljesen tudatlanná, mert anyagi tettekbe bonyolódott. Mindez a vikarmának tudható be. Vikarma tiltott tetteket jelent’. 

(folytatása következik)

[1] Az odaadás nektárja, 2. fejezet, 21. oldal 

 

 

 Прабхупад като птиче

(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2016, сутрин, София)

(продължава от предишния понеделник)

 

„Всяко живо същество под магията на материалната енергия се счита, че е в ненормално състояние на безумие. В „Шримад Бхагаватам” се казва: В общия случай обусловената душа е луда, понеже се занимава с дейности, водещи до робство и страдание.”[1]

Веднъж срещнах един социолог и той искаше отговори на някои въпроси. Например, как е започнало движението, колко практикуващи има и т.н. – основни неща. Но след това постави и някои трудни въпроси. Цитира Шрила Прабхупада; попита: „Какво е мнението ви за следното фундаменталистко изказване: „Болшинството от човешките същества са безумци”? Понякога Шрила Прабхупада е казвал, че “90% от човечеството просто са луди.” „Това е твърде фундаменталистко!” каза този човек. Какво можех да му река? Отвърнах: „Ами, аз съм чел официалната здравна статистика. В нея се казва, че повече от 60% от населението на Унгария страда от някаква форма на умствено заболяване, като депресия и тем подобни. Така че остават още само 30%. Как така не считате официалната статистика за фундаменталистка? Да се твърди, че болшинството от населението на страната са луди – нима това не е фундаменталистко?! Извинявайте! Не сте разстроени от това, обаче когато един свят човек казва: „Ако пропускаш шанса си да бъдеш щастлив, значи си луд” – приемате това за оскърбително? Чакайте малко! Елате на себе си, недейте да гледате само думите! Стремете се да доловите същината, смисъла – защо той казва така.” Понякога, моля ви, вие също трябва да сте способни да защитите достойнството на нашия процес пред някакви глупави мнения.

Но тук Шрила Прабхупада е дори още по-голям фундаменталист, той казва: „Всяко живо същество, омагьосано от материалната енергия – всичките са луди. Духовната душа в своята изначална позиция е радостна, блажена, вечна и изпълнена със знание. Единствено заради замесването си в материални дела тя става нещастна, временна и пълна с невежество. Това се дължи на викарма. Викарма означава ‘дейности, които не бива да се извършват.”

 

(следва продължение)

 

[1] „Нектара на предаността”, Глава 2