Archive for October 22nd, 2020

Krishna-and-His-devotees

(from a lecture of Swami Tirtha, 6.09.2015 pm, Sofia)

It is said, our Lord is never alone. He always likes the company of His beloved ones. Therefore wherever our Lord Krishna appears, some others will also accompany Him. And this is symbolically so nice that first God comes and after one day Shrila Prabhupada appeared. He was jagad-guru, teacher of the whole world. He brought the message of Chaitanya Mahaprabhu to the West. And by this message we are so fortunate to sit here.

What is the best way to celebrate such a great personality and such an event? If we listen to the advise of such a grand teacher. In a short 11 years he practically accomplished his mission to establish Krishna-bhakti in the world. How much did we achieve during the last eleven years in our lives? A worldwide influence? Maybe not. Yet if we could improve our life and our mood – that is similarly a great achievement. But it’s not only the past eleven years; we still have some upcoming eleven years. And I hope during this decade ahead of us we shall accomplish something great.

Shrila Prabhupada was a very eloquent speaker; he had written many books and translated many works of sacred literature. Even on his deathbed he was translating the Shrimad Bhagavatam. This is such a nice example for us – that even in the last moments he was attached to service. And one of his early books is a treasure-house. He discusses the gradual development of our conception, of our belief. This book is called The Ultimate Goal of Life. I think we all have to identify what is the goal of our life. Live, love, leave? Three steps: live, love and then leave. If we can do that in a proper manner – it’s enough. Because if we have come here, definitely we should leave this place. So, coming and going – that’s for sure. What will we do in between the entrance and the exit – this is the question. So, in these funny three words love, divine love is the duty that we have to accomplish. And how to do that – this is the question. Therefore we shall read from this very essential book of Shrila Prabhupada. And you know, to identify our goal we have to be intelligent. Therefore this chapter is titled The most learned fellow.

“The gradual development of educational activities should be estimated in the following manner. Brahma-vidya, or knowledge of the spirit soul, is superior of the knowledge to the physical world. Knowledge about the personality of Godhead is superior to the knowledge of the impersonal Brahman, or spirit. And knowledge of Shri Krishna and His pastimes is superior to the knowledge of the personality of Godhead, Vishnu”[1].

So, here we get a gradual explanation of higher and higher realms and achievements of spiritual knowledge. The first level of knowledge or perception is the external world. How much we know about our material environment? Not so much. We think that everything is discovered on this planet Earth. But it’s not! Any moment even this planet Earth can show you some new miracles. Yet beyond this type of material knowledge there is the knowledge of the soul – that there is something more. This is called brahma-vidya – to know that there is a live spiritual principle behind all material revelations. This is like a very general conception about divinity. But if we want to focus more our attention, then we shall come to a personal concept of God, we shall see the source of all divine powers and energies. And so many have personal concepts of the Supreme Lord, but from all these different approaches – aradhananam sarvesam visnor aradhanam param[2]the best way of worship is the worship of Lord Vishnu, who is pervading all existence. Is there anything beyond that? Beyond that is a very specific conception of the Supreme. The playful God; this is Shri Krishna with His pastimes. And the pastimes also include devotees. So this is the way – approach Him and you will find everybody there. Krishna is always surrounded by His beloved devotees.

 

(to be continued)

 

[1] In Search of the Ultimate Goal of Life, by Bhaktivedanta Swami Prabhupada

[2] Padma Purana

 Krishna-and-His-devotees

(Szvámí Tírtha 2015.09.06-i szófiai délutáni tanításából)

Azt mondják, hogy a Jóisten sohasincs egyedül. Mindig örül kedves hívei társaságának. Ezért bárhol is jelenjen meg az Úr Krsnánk, mások is jönnek Vele. S szimbolikusan ez olyan szép, hogy először Isten jött el és egy nappal utána pedig Sríla Prabhupád jelent meg. Ő dzsagad-guru volt, az egész világ tanítója. Csaitanja Maháprabhu üzenetét hozta el Nyugatra. S ennek az üzenetnek köszönhetően ülünk most itt valamennyien. 

Mi a legjobb módja annak, hogy egy ilyen kiváló személyiséget és ezt a különleges eseményt megünnepeljük? Az, ha hallgatunk egy ilyen  nagyhatású tanító tanácsára. Röpke tizenegy év alatt, gyakorlatilag teljesítette a küldetését, hogy megalapozza a Krsna-bhaktit a világban. Mi az amit mi elértünk életünk elmúlt tizenegy évében? Világméretű befolyást? Talán nem. Mégis, ha képesek lennénk az életünkön és a hozzáállásunkon javítani – akkor már az is hasonlóan nagy lépés lenne. De ne csak az elmúlt tizenegy évet nézzük, hanem az elkövetkezendő tizenegyet is. S remélem a majdan előttünk álló évtizedben mi is valami nagyot fogunk elérni.

Sríla Prabhupád egy nagyon ékesszóló szónok volt; sok könyvet írt és számos szakrális irodalmi művet fordított. Még a halálos ágyán is a Srímad Bhágavatamot fordította. Ez egy nagyon szép példa a számunkra – hogy még az utolsó pillanatban is a szolgálattal foglalkozott. S egyik korai műve egy kincsestár. Ebben elképzeléseink, hitünk fokozatos fejlődését taglalja. Ez a könyv: Az élet végső célja. Azt hiszem mindannyian meg kell határozzuk, mi is az életünk célja. Live, love, leave – élni, szeretni, távozni? Három lépés: élni, szeretni és majd távozni. Ha ezt megfelelő módon tudjuk megtenni – az elég. Mert, ha már idejöttünk, mindenképpen el is kell hagynunk ezt a helyet. Tehát jövünk és megyünk – ez bizonyos. S hogy mit fogunk tenni a bejárat és a kijárat között – ez a kérdés. Tehát ebben a három furcsa szóban: a szeretet, az istenszeretet ez a feladat, amit meg kell valósítanunk. S hogyan lehet ezt megtenni – ez a kérdés. Ezért olvassunk Sríla Prabhupádnak ebből az alapvető fontosságú könyvéből. S tudjátok, ahhoz, hogy meghatározhassuk a célunkat intelligensnek kell lennünk. Ezért ennek a fejezetnek a címe: Tökéletes kérdések, tökéletes válaszok.

 „A megismerés fejlődése imígyen követhető nyomon: az anyagi világ ismereténél magasabb rendű a lélekről szóló tudás (brahma-vidja); Isten Személyének ismerete feljebb való, mint a személytelen Brahman, a Lélek megismerése; Srí Krsnának s az Ő kedvteléseinek tudománya pedig magasztosabb, mint Srí Visnu ismerete.”[1].

Tehát itt egy fokozatos magyarázatot kapunk a lelki tudás egyre magasabb szintjeiről és eredményeiről. A tudás vagy érzékelés első szintje a külső világ. Mennyit is tudunk a bennünket körülvevő anyagi világról? Nem túl sokat. Azt gondoljuk, hogy már mindent felfedeztek ezen a Föld bolygón. De ez nem így van! Bármelyik pillanatban még ez a Föld is képes új csodákat mutatni. Azonban az ilyen típusú anyagi tudáson túl ott van a lélekről szóló tudás, ami több ennél. Ezt hívják brahma-vidjának – ez az a tudás, hogy valamennyi anyagi megnyilvánuláson túl létezik egy eleven lelki alapelv. Ez az istenségről alkotott nagyon általános elképzelés. De, ha szeretnénk jobban összpontosítani a figyelmünket, akkor eljutunk Isten személyes koncepciójához, meglátjuk minden isteni erő és energia forrását. S olyan sokaknak van személyes elképzelése a Legfelsőbb Úrról, de ezekből a különböző megközelítésekből az – árádhanánám szarvésám visnór árádhanám param[2]az imádat a legjobb mód, az Úr Visnu imádata, aki minden létezőt áthat. Létezik bármi is ezen túl? Ezen túlmenően a Legfelsőbbnek egy nagyon sajátos koncepciója létezik. A játékos Isten; ez pedig Srí Krsna, kedvteléseivel együtt. S a kedvtelésekben benne vannak a bhakták is. Tehát ez az út – találjatok Őrá és ott majd megtaláltok mindenkit. Krsnát mindig szeretett hívei veszik körül.

 

(folytatása következik)

 

[1] Bhaktivédánta Szvámí Prabhupád: Az élet végső célja

[1] Padma-purána

 

 Krishna-and-His-devotees

(от лекция на Свами Тиртха, 6.09.2015 вечер, София)

Казва се, че нашият Бог никога не е сам. Той винаги харесва компанията на тези, които обича. Затова където и да се появи нашият Бог Кришна, с Него има и още някой. И в символичен смисъл е толкова красиво, че първо идва Богът, а след един ден се появява Шрила Прабхупада. Той е бил джагад-гуру, учител на целия свят. Донесъл е посланието на Чайтаня Махапрабху на Запад. И благодарение на това послание ние имаме голямото щастие да седим тук.

Кой е най-добрият начин да честваме такава велика личност и такова едно събитие? Ако слушаме напътствията на този велик учител. За едни кратки единадесет години той на практика е осъществил своята мисия да установи Кришна-бхакти в света. А ние колко сме постигнали през последните единадесет години от живота си? Световно влияние? Може би не. При все това, ако сме успели да усъвършенстваме живота си и своето настроение – това също е голямо постижение. И не са само изминалите единадесет години; предстоят ни още единадесет години напред. И се надявам през това предстоящо десетилетие да осъществим нещо велико.

Шрила Прабхупада бил много красноречив оратор; написал е много книги и е превел много свещена литература. Дори на смъртния си одър е продължавал да превежда „Шримад Бхагаватам”. Това е такъв красив пример за нас – че дори в последните си мигове той е бил привързан към служенето. А една от неговите ранни книги е съкровищница. В нея се разглежда постепенното развитие на разбирането ни, на нашата вяра. Книгата се нарича „Търсейки съвършената цел в живота”. Мисля, че всички трябва да определим каква е целта на живота ни. Да живеем, да обичаме, да си идем? Три стъпки: живей, обичай и след това си тръгни. Ако съумеем да изпълним тези неща по верния начин – това е достатъчно. Защото след като сме дошли тук, несъмнено ще трябва и да напуснем това място. Така че идването и заминаването са сигурни. Какво ще направим помежду входа и изхода – в това е въпросът. Така от тези три забавни думички, любовта, божествената любов е онова, което трябва да осъществим. А как да го постигнем – това е въпросът. Затова ще прочетем от тази толкова важна книга на Шрила Прабхупада. И знаете, за да определим целта си е нужна интелигентност. Затова тази глава се казва „Най-начетеният”.

„Постепенното развитие на образованието трябва да бъде оценявано по следния начин: първо е брахма-видя, или знанието за душата, което е по-висше от това за физическия свят. Знанието за Божествената Личност е още по-висше от знанието за безличностния Брахман, или Духа. А знанието за Шри Кришна и Неговите забавления е по-висше и от знанието за Божествената Личност Вишну[1].

Тук получаваме едно постепенно обяснение на все по-висши и висши сфери и постижения на духовното знание. Първото ниво на знание или възприятие е външният свят. Колко знаем за материалното си обкръжение? Не особено много. Мислим си, че всичко е открито на тази планета Земя. Обаче то не е! Всеки миг дори тази планета Земя може да ни разкрие нови чудеса. Ала отвъд този тип материално знание съществува знанието за душата – че има нещо повече. Това се нарича брахма-видя – да знаеш, че има жив, духовен принцип, скрит зад всички материални проявления. Това е една съвсем обща концепция за божественото. Но ако искаме да фокусираме вниманието си повече, ще достигнем до личностната концепция за Бога, ще видим извора на всички божествени сили и енергии. Мнозина имат личностни концепции за Върховния Бог, но сред всички тези различни подходи – арадханам сарвешам вишнор арадханам парам[2]най-добрият начин на обожание е обожанието на Бог Вишну, който прониква цялото битие. Има ли нещо отвъд това? Отвъд това е една много специфична концепция за Бога. Игривият Бог; това е Шри Кришна с Неговите забавления. А забавленията включват и преданите. Така че това е начинът – потърсете Него и ще намерите там и всички останали. Кришна винаги е заобиколен от Своите любящи предани.

 

(следва продължение)

[1] „Търсейки съвършената цел в живота” от Бхактиведанта Свами Прабхупада

[2] „Падма Пурана”

 Krishna-and-His-devotees

(Conferencia vespertina de Swami Tirtha, el 6.09.2015, Sofía)

Se dice que nuestro Dios nunca esta solo. Siempre Le gusta estar acompanado por personas amadas. Por esta razon por doquiera aparezca nuestro Dios Krishna, siempre alguien esta a Su lado.Es tan hermoso el simbolo que Dios es el primero en llegar y luego, despues de un dia aparece Shrila Prabhupada. El ha sido un jagad-guru, maestro del mundo entero. Ha traido el mensaje de Chaitanya Mahaprabhu al Occidente. Y gracias a este mensaje tenemos la felicidad de estar sentados aquí.

Cual es el mejor modo para celebrar a una persona tan grandiosa y un evento semejante? Es de escuchar las instrucciones de este gran maestro.

Dentro de unos brevisimos once anos el ha sabido realizar en practica su mision de establecer a Krishna-bhakti en el mundo. Y nosotros, que es lo que hemos sabido realizar en los ultimos once anos de nuestras vidas? Impacto mundial? Tal vez no. sin embargo, si hemos llegado a perfeccionar nuestra vida y nuestro modo de actuar – ello tambien seria una adquisicion importante. Y no se trata tan solo de los ultimos once anos pasados, sino los once anos venideros. Espero relicemos algo importante y grndioso en la decada venidera.

Shrila Prabhupada era un locutor muy elecuente; Habia escrito varios libros y habia traducido unas obras de la literatuga sagrada. Incluso en su cama mortuaria seguia traduciendo la Shrimad Bhagavatam. Es un magnifico ejemplo para nosotros – hasta en sus ultimos instantes de vida se dedicaba al servicio. Uno de sus primeros libros es verdadero tesoro.Estaba discutiendo el adelntar paso a paso de nuestros conceptos, de la fe. El titulo de libro es The Ultimate Goal of Life/ En busqueda del objetivo supremo de la vida. Creo que todos debemos definir el objetivo supremo y definitivo de nuestra vida. Vivir, amar, irnos? Son tres pasos: vive, ama y luego vete. Si supieramos cumplir debidamente con estas metas – ya seria suficiente. Puesto que si hemos venido, asi mismo deberiamos irnos. Venida e ida son cosas seguras. La cuestion es lo que hariamos entre la entrada y la salida. Estos tres vocablos son tan amenos, pero el amor, el amor divino es lo que deberiamos llegar a realizar. La cuestion es como llegar a realizar este objetivo. Por esta razon vamos a leer algo de este notable libro de Shrila Prabhupada.Ya sabeis, para definir el objetivo necesitamos intelecto. De aquí el titulo de este capitulo : The most learned fellow/ El companero mas leido, mas instruido.

“El desarrollo gradual de la educación debería apreciarse del siguiente modo: primero viene el Brahma-vidya, el saber relativa al alma, es un saber superior al del mundo físico. El saber relativo al Alma Divina es aun superior. Y el saber relativo al Godhead / la Divina personalidad es superior al del saber impersonal Brahman, o Espíritu. El saber relativo a Shri Krishna y sus pasatiempos es superior al del saber relativo a Godhead, Vishnu”[1].

Aquí llegamos a obtener una explicación gradual de esferas siempre más y más superior de las adquisiciones espirituales. El primer nivel de saber o de percepción es el saber relativo al mundo ambiente. Que es lo que sabemos de nuestro ambiente material? No es mucho. Pensamos que todo ya está descubierto en el Planeta. Pero no es verdad! A cada instante el Planeta nos descubre nuevas maravillas. Más allá del saber material existe el saber relativo al Alma – siempre hay algo más! A esto se le llama brahma-vidya – saber que existe un principio vivo, spiritual, Escondido detrás de las revelaciones materiales. Es un concepto muy general de lo divino. Si queremos enfocar la atención aún más, llegaremos al concepto personal de Dios, veríamos el manantial de los poderes divinos y de las divinas energías. Numerosos son los humanos que tienen concepto personal del Supremo, por lo tanto son aproches- aradhananam sarvesam visnor aradhanam param[2]sea que la mejor adoración es la adoración de Dios Visnú, que prevalece en la existencia. Acaso hay algo más allá? Lo más allá es un concepto muy específico de Dios. El Dios juguetón es Krishna con Sus pasatiempos. Sus pasatiempos incluyen a los devotos dedicados. Este es pues el mejor modo de adoración – Buscad a Él y ya encontrareis los demás. Krishna siempre está rodeado De Sus afectuosos devotos.

 

 

(Sigue continuación)

 

[1] In Search of the Ultimate Goal of Life, by Bhaktivedanta Swami Prabhupada

[2] Padma Purana

 Krishna-and-His-devotees

(из лекции Свами Тиртхи, 6.09.2015 вечером, София)

Говорят, что наш Бог никогда не бывает одиноким. Он всегда радуется компании Своих возлюбленных. Поэтому, где бы ни появился наш Господь Кришна, кое кто также будет сопровождать Его. И это так красиво символически, что сначала приходит Бог, а через день появился Шрила Прабхупада. Он был джагад-гуру, учителем всего мира. Он принес послание Чайтаньи Махапрабху на Запад. И благодаря этому посланию нам очень повезло и мы можем сидеть здесь.

Как лучше всего отпраздновать такую великую личность и такое событие? Если мы послушаем напутствия этого великого учителя. За короткие 11 лет он практически выполнил свою миссию по установлению Кришна-бхакти в мире. Чего мы достигли за последние одиннадцать лет своей жизни? Мировое влияние? Может быть нет. Но все таки если мы смогли улучшить свою жизнь и настроение – это тоже большое достижение. Но это не только последние одиннадцать лет; у нас впереди еще есть ближайшие одиннадцать лет. И я надеюсь, что за это десятилетие мы добьемся чего-то великого.

Шрила Прабхупада был очень красноречивым оратором; он написал много книг и перевел много произведений священной литературы. Даже на смертном одре он переводил „Шримад Бхагаватам”. Для нас это такой хороший пример, что даже в последние минуты он был привязан к службе. А одна из его ранних книг – настоящая сокровищница. Он обсуждает постепенное развитие нашего понимания, нашей веры. Эта книга называется „Высшая цель жизни”. Я думаю, мы все должны определить, в чем состоит цель нашей жизни. Живи, люби, уходи? Три шага: жить, любить и уходить. Если мы сможем сделать это должным образом – этого достаточно. Потому что если мы приехали сюда, то обязательно должны покинуть это место. Так что приход и уход – это точно будет. Что будем делать между входом и выходом – вот в чем вопрос. Итак, в этих забавных трех словах любовь, божественная любовь – это то, что мы должны выполнить. А как это сделать – вот в чем вопрос. Поэтому мы будем читать из этой очень важной книги Шрилы Прабхупады. И вы знаете, чтобы определить нашу цель, мы должны быть умными. Поэтому эта глава называется „Самый ученый”.

 „Постепенное развитие образовательной деятельности следует оценивать следующим образом. Брахма-видья, или знание духовной души, превосходит знание физического мира. Знание о личности Бога выше знания безличного Брахмана или Духа. А знание о Шри Кришне и Его играх превосходит знание личности Бога, Вишну.[1].

Итак, здесь мы получаем постепенное объяснение все более и более высоких сфер и достижений духовного знания. Первый уровень знания или восприятия – это внешний мир. Что мы знаем о нашем материальном окружении? Не так много. Мы думаем, что на этой планете Земля открыто все. Но это не так! В любой момент даже эта планета Земля может показать вам новые чудеса. Однако помимо этого типа материального знания есть знание души – что есть нечто большее. Это называется брахма-видйа – знать, что за всеми материальными проявлениями стоит живой духовный принцип. Это вроде бы очень общее представление о божественности. Но если мы хотим больше сосредоточить наше внимание, тогда мы придем к личному представлению о Боге, мы увидим источник всех божественных сил и энергий. И у очень многих есть личные представления о Верховном Господе, но из всех этих различных подходов – арадханам сарвешам вишнор арадханам парам[2] – лучший способ поклонения – это поклонение Господу Вишну, который пронизывает все существование. Есть ли что-нибудь помимо этого?

За этим стоит очень специфическая концепция Всевышнего. Игривый Бог; это Шри Кришна с Его играми. В игры также входят и преданные. Итак, это путь – подойдите к Нему, и вы найдете там всех остальных. Кришну всегда окружают Его возлюбленные преданные.

 

(продолжение следует)

[1] „В поисках совершенной цели  жизни”  Бхактиведанта Свами Прабхупады

[2] „Падма Пурана”