Archive for October 15th, 2020

Oct

15

Prabhupada's eyes

(from a lecture of Swami Tirtha, 6.09.2015 morning, Sofia)

(continues from the previous Friday) 

Sometimes Prabhupad was very funny. For example his remark about the American society was that “You have a wush-wush civilization”. Because the big cars – this is the late 60’s when in America they had very huge cars – they were just wush-wush like this on the highways. So, “you have a wush-wush civilization”. And you know when he arrived in New York this was the first time to encounter with winter and snow. He hasn’t seen snow before. There is no snow in Bengal, nor in Vrindavana. Remember this very touching photo of him in dhoti and a big-big coat in the wintertime in New York – it is so charming! His devotees asked him: “Oh Prabhupada, is there snow in the spiritual sky?” A challenging question. Then he was thinking for a while and he said: “Yes, but it’s not cold.”

Other times he was flying inside America to certain places and he was always treated as a VIP – special receptions and interviews, interviews by the hundreds. And you know this was the time when ladies started to use these mini skirts. So, there was one reporter lady interviewing Shrila Prabhupada and she had some very profound questions: “Why is your head bald? Why are you shaved?” Then Prabhupada said: “Because our philosophy is cool head, but warm legs. And why are your legs bald?” He was smiling while answering; he was like a kid, joking. Stupid question – catchy answer. There are many unlimited stories.

He was also very witty, clever and practical. Once his devotees asked: “Prabhupada, what is the definition of intelligence?” Everybody was waiting for some very philosophical and very high, complicated answer. And then Prabhupada said: “You know intelligence is that you always have some money in your pocket.” You wouldn’t expect such an answer from a sadhu, right? But he had this experience when he had no money in his pockets, when still in India he was approaching people, approaching some businessmen for donations and they were discussing about printing the Back to Godhead magazine. And it was eleven o’clock or twelve or something like this in the middle of the day. And while discussing finally one gentleman asked: “Swamiji, have you taken something today?” And then Prabhupad said: “No, I didn’t have the chance.” Then immediately the man brought some prasadam to him. So, he had his training to be penniless. Therefore he knew very well that intelligence means you always have some money in your pocket. Yesterday it came to my mind, in the early preaching times here in Sofia there were some hard times also, when we didn’t have enough resources to finance some halva. We didn’t have enough money to buy butter for the halva. Now we can afford some butter for the halva? We can. And you make big feasts. But don’t forget those times when the halva was prepared with oil. Maybe that means you are very intelligent.

And if I may share my favorite story about Shrila Prabhupada. If you watch the recordings of him, there is a very nice recording of how he takes prasadam. That’s a spiritual experience; please check out this video – pure transcendence! And there are some other recordings when he arrives at places where his devotees were expecting him. Hundreds of devotees were lining up on two sides in order for Shrila Prabhupad to walk between them, along with a huge jumping and dancing kirtan. And he was a short person, I mean not a tall person. He was walking with his danda and big garlands usually at a very peaceful pace. And you know sometimes the flowers fall from the garland. And when he passed by and there were these dropped flowers, the devotees from the lines were jumping over these flowers to obtain some maha-prasad. The devotees were dancing, smiling, crying, shouting – fully in ecstasy. And at that time he had one senior devotee who was a personal secretary of him, travelling with him all the time. And this young man’s heart was broken. Because although he was so close to Shrila Prabhupada, traveling with him, staying with him, serving him all the time, he didn‘t have this jumping and crying, and shouting – nothing! So, this was a heavy burden on his heart. Next time in the evening finally he decided ‘I have to share this with my spiritual master’. So, while giving a massage to Shrila Pabhupada he disclosed: “Prabhupada, your devotees love you so much! Wherever you arrive,they are greeting you with kirtan and jumping and smiling, and crying. They have so much feeling for you, but I have no jumping, no tears, no love. I have no love for you.” Just imagine yourself: with the burden on your heart you open up to your spiritual master… and then Shrila Prabhupada said nothing. After the massage he went to take a shower; no remarks, no answer, nothing. Then he was waiting for his evening prasadam and the young man brought the full plate – still no answer, no remark, nothing. Prabhupada started to eat and he was waiting by the door. After long, long moments of silence Prabhupada asked: “Do you like to serve me?” The boy said: “Yes, of course! Of course, I like it!” And then Prabhupad said: “This is love! Jumping and dancing – everybody can do that, but to do some service…”

So, he was very sweet, very deep, very funny and very heavy at the same time. A real guru! Shrila Prabhupada ki jay!

 

 Prabhupada's eyes

(Szvámí Tírtha 2015.09.06-i szófiai reggeli tanításából) 

(az előző hétfői tanítás folytatása) 

Néha Prabhupád nagyon vicces volt. Például az amerikai társadalommal kapcsolatos megjegyzése az volt, hogy „Nektek egy huss, huss civilizációtok van”. A nagy autók miatt – ez a 60-as évek vége felé történt Amerikában, amikor nagyon hatalmas autóik voltak és csak ezt a huss, huss hangot lehetett hallani az autópályán. Tehát „Nektek egy huss, huss civilizációtok van”. S tudjátok, amikor megérkezett New York-ba akkor találkozott életében először hóval, téllel. Azelőtt még nem látott havat. Bengálban nem esik hó, sem Vrndávanban. Emlékeztek arra a nagyon megindító képre, melyen New York-ban télen dhótit és egy hatalmas kabátot viselt – olyan bájos! A körülötte lévő bhakták megkérdezték tőle, hogy: „Ó, Prabhupád van hó a lelki világban?” Fogós kérdés. Majd gondolkodott egy darabig és azt mondta: „Igen, de ott nem hideg.”

Egy másik alkalommal Amerikán belül utazott különböző helyekre repülővel és mindig VIP ellátásban volt része – különféle fogadások és interjúk, több száz interjú. S tudjátok ekkoriban kezdtek a hölgyek ilyen rövid miniszoknyákat viselni. Tehát, éppen egy riporter hölgy készített interjút Sríla Prabhupáddal és nagyon profán kérdései voltak: „Miért kopasz az Ön feje? Miért van leborotválva?” Majd Prabhupád válaszolt: „Mert a mi filozófiánk az, hogy hideg fej, de meleg láb. S miért kopasz az Ön lába?” S Prabhupád mindvégig mosolygott, amig válaszolt; olyan volt, mint egy gyerek, mókás. Ostoba kérdés – jó visszavágás. Rengeteg történet van.

Nagyon szellemes, okos és gyakorlatias volt. Egyszer megkérdezték tőle a bhakták: „Prabhupád, mi az intelligencia definíciója?” Mindenki valami nagyon filozofikus, emelkedett és bonyolult választ várt. Majd Prabhupád így felelt: „Tudjátok az intelligencia az, hogy mindig van némi pénz a zsebedben.” Nem ilyen választ várnátok egy szádhutól, igaz? De ő ezt már megtapasztalta, amikor nem volt semmi pénze. Még Indiában felkeresett embereket, néhány üzletembert, hogy a Vissza Istenhez c. magazin nyomtatásáról tárgyaljanak ill. adományokat kérjen hozzá. Ez délelőtt 11-12 óra körül lehetett. S amíg beszélgettek végül az egyik úriember megkérdezte tőle, hogy: „Szvámídzsí, ettél ma már?” S Prabhupád így felelt: „Nem, még nem volt rá alkalmam.” Majd ez az ember azonnal elment és hozott valami praszádamot neki. Tehát, már megtanulta a nincstelenségről szóló leckét. Ezért ő nagyon is jól tudta, hogy az intelligencia azt jelenti, hogy mindig van pénz a zsebetekben. Tegnap épp eszembe jutott, hogy a korai prédikációs időkben, Szófiában, amikor még itt is nehéz idők jártak és nem volt elegendő forrásunk, hogy a halavát finanszírozzuk. Nem volt elég pénzünk, hogy vajat vásároljunk a halavához. Most megengedhetünk magunknak egy kis vajat a halavához? Most megtehetjük és nagy lakomát rendezhetünk. De ne feledjétek azokat az időket, amikor a halava még olajjal készült. Talán ez azt jelenti, hogy intelligensek vagytok.

S ha még megoszthatom a kedves történetemet Sríla Prabhupádról. Ha megnézitek a videókat akkor találtok egy nagyon szép felvételt róla, ahogy praszádázik. Az egy spirituális élmény; kérlek nézzétek meg azt a videót – tiszta transzcendencia! S van egy másik felvétel, amikor valahová megérkezik, ahol a bhakták várják. Több száz bhakta sorakozott fel kétoldalt, azért, hogy Sríla Prabhupád közöttük sétáljon el mialatt egy hatalmas ugrálós táncos kírtannal ünnepelték. S ő egy alacsony ember volt, egyáltalán nem volt magas. Ott sétált a dandájával és hatalmas virágfüzérrel a nyakában, legtöbbször nagyon békés léptekkel. S tudjátok néha leesnek virágok a virágfüzérről. S amikor elhaladt, ezeket a lehullott virágszirmokat, mahá-praszádákat a bhakták a sorokból kiugrálva próbálták megszerezni. A bhakták teljes eksztázisban táncoltak, örültek, sírtak és ujjongtak. Akkortájt volt egy szenior tanítványa, aki személyi titkára is volt egyben és állandóan vele utazott. S ennek a fiatalembernek össze volt törve a szíve, mert bár annyira közel állt Sríla Prabhupádhoz, vele utazott, mindig vele maradt, állandóan szolgálta, mégsem volt ez az ugrálós és könnyezős, kiabálós érzése – semmi! Tehát ez a szívszorító, nehéz teher volt a szívén. A következő este végül elhatározta ‘Ezt meg kell osztanom a lelki tanítómesteremmel’. Tehát, amíg masszírozta Sríla Prabhupádát bevallotta érzéseit: „Prabhupád, a bhaktáid nagyon szeretnek téged! Bárhová is érkezel rtannal üdvözölnek ugrálnak, boldogok és sírnak. Olyan sok érzés van bennük irántad, de nekem nincs ugrálhatnékom, nincsenek könnyeim és szeretet sincs bennem. Bennem nincs szeretet irántad.” Csak képzeljétek el magatokat: az égő érzéssel a szívetekben megnyíltok a lelki tanítómestereteknek… s akkor Sríla Prabhupád nem szólt semmit. A masszázs után elment, hogy fürdőt vegyen; semmi hozzáfűzni való, semmi válasz, semmi. Majd várt az esti praszádjára, s a fiatalember behozta az egész tálcát – még most sem kapott választ, semmi megjegyzést, semmit. Prabhupád hozzálátott az étkezéshez és a tanítvány pedig várt az ajtónál. Majd hosszú, hosszú hallgatás után Prabhupád megkérdezte: „Szeretsz-e szolgálni engem?” A fiú válaszolt: „Igen, természetesen! Természetesen szeretlek szolgálni!” S akkor Prabhupád azt mondta: „Ez a szeretet! Ugrálni és táncolni mindenki tud, de szolgálatot végezni…”

Tehát nagyon aranyos volt, nagyon mély, nagyon vicces és ugyanakkor nagyon súlyos. Egy valódi guru! Sríla Prabhupád ki dzsáj!

 

 Prabhupada's eyes

(от лекция на Свами Тиртха, 6.09.2015 сутрин, София)

(продължава от предишния петък) 

Понякога Прабхупад бил много забавен. Например, неговият коментар за американското общество бил: „Вие имате ууш-ууш цивилизация”. Защото големите коли – знаете края на шейсетте години в Америка с огромните коли – просто профучавали, ууш-ууш, по булевардите. Затова „вашата цивилизация е ууш-ууш”. И знаете, когато пристигнал в Ню Йорк, това била първата му среща със зимата и снега. Преди това той не бил виждал сняг. В Бенгал няма сняг, нито във Вриндавана. Спомняте си тази негова толкова трогателна снимка – с дхоти и дебело палто през зимата в Ню Йорк – толкова е очарователна! Неговите предани го питали: „Прабхупада, има ли сняг в духовното небе?” Предизвикателен въпрос. Той се замислил за малко, сетне отвърнал: „Да, но не е студен.”

Той летял на различни места из Америка и навсякъде се отнасяли с него като с ВИП персона – специални посрещания и интервюта, стотици интервюта. И знаете, именно по онова време жените започнали да носят мини поли. Имало една репортерка, която интервюирала Прабхупада и въпросите ѝ били изключително проникновени: „Защо главата ви е гола? Защо си бръснете главата?” Тогава Прабхупада казал: „Защото нашата философия е: хладна глава, но топли крака. А вашите крака защо са голи?” И се усмихвал докато отговарял, шегувал се досущ като дете. Глупав въпрос, закачлив отговор. Има много, безброй истории.

Бил е също много духовит, остроумен и практичен. Веднъж бхактите го попитали: „Прабхупада, каква е дефиницията за интелигентност?” Всички очаквали някакъв много философски, възвишен и сложен отговор. Тогава Прабхупада рекъл: „Знаете ли, интелигентност е винаги да имаш по някоя пара в джоба.” Не бихте очаквали подобен отговор от един садху, нали? Но той е знаел какво е да нямаш пукната пара в джоба, още когато бил в Индия и отивал при някои търговци да събира дарения, за да публикува списанието „Обратно при Бога”. Било около единадесет или дванадесет часа по пладне. Докато разговаряли, накрая един господин попитал: „Свамиджи, ти ял ли си нещо днес?” Прабхупад отвърнал: „Не, не съм имал възможността.” Тогава човекът незабавно му донесъл някакъв прасадам. Така че той е знаел какво е да нямаш пари. Затова и много добре знаел, че интелигентност означава винаги да имаш по нещо в джоба. Вчера се сетих, в началото на проповядването в София също имаше трудни времена, когато нямахме достатъчно средства да финансираме халва. Не ни стигаха парите да купим масло за халвата. Сега можем ли да си позволим масло за халва? Можем. И вие правите големи празненства. Но не забравяйте онези времена, когато халвата я правехме с олио. Може би това означава, че сте интелигентни.

И ако може да разкажа любимата си история за Шрила Прабхупада. Ако гледате записи с него, има много хубав запис как приема прасадам. Това е духовно преживяване, моля ви, погледнете това видео – напълно неземно! Има и други записи, как пристига на разни места, където преданите му го очакват. Стотици бхакти стоят от двете страни, за да мине Шрила Прабхупада между тях, всички скачат и танцуват в голям киртан. Той бил нисичък човек, невисок. Вървял с дандата си и с огромни гирлянди, обикновено с много спокойна крачка. И знаете, понякога цветчетата се сипят от гирляндите. Когато той минавал, ако паднели няколко цветчета, бхактите от двете страни се хвърляли върху тези цветчета, за да получат малко маха-прасад. Преданите танцували, смеели се, плачели, викали – в пълен екстаз. По онова време имало един по-отдавнашен предан, който му бил личен секретар и пътувал навсякъде с него. Сърцето на този младеж било разбито. Защото макар да бил толкова близко до Шрила Прабхупада – пътувал с него, живеел с него, през цялото време му служел – той нито скачал, нито плачел, нито викал, нищо! Това му тежало като камък на сърцето. Една вечер най-сетне се решил: „Трябва да говоря за това с моя духовен учител”. И така, докато масажирал Шрила Прабхупада, той му разкрил: „Прабхупада, твоите бхакти те обичат толкова много! Където и да пристигнеш те посрещат с киртан, подскачане, смях и сълзи. Изпитват толкова силни чувства към теб, а аз нито скачам, нито плача, нито те обичам. Аз не изпитвам любов към теб.” Представете си себе си на негово място: разкривате сърдечната си мъка пред своя учител… ала Шрила Прабхупада не отговорил нищо. След масажа отишъл да вземе душ; нито коментирал, нито отвърнал – нищо. После очаквал вечерята, младежът му донесъл пълна чиния с прасадам – все още нито дума. Прабхупада започнал да се храни, а момъкът чакал до вратата. След дълги, дълги мигове мълчание, Прабхупада попитал: „Обичаш ли да ми служиш?” Младежът отвърнал: „Да, разбира се! Разбира се, че обичам!” Тогава Прабхупада казал: „Ами, това е любов! Да скача и да танцува всеки може, но да свърши някакво служене…”

Така че той бил много сладостен, много дълбок, много забавен и едновременно с това много строг. Истински гуру! Шрила Прабхупада ки джай!

 

 Prabhupada's eyes 

(Conferencia matutina de Swami Tirtha, el 6.09.2015, Sofía) 

(Continua la conferencia del pasado viernes) 

A veces Prabhupad era una persona muy divertida. Por ejemplo, su comentario de la sociedad americana: “Tenéis una civilización wush-wush ”. Puesto que los enormes coches – estamos en los 60 en los EEUU con los enormes coches – zumbando en los oídos de la gente en las avenidas con su wush-wush. De esto viene lo de “Tenéis una civilización wush-wush”. Y ya sabéis, habiendo llegado a Nuewa York por primera vez ha tomado conocimiento del frio y de la nieve. No había visto nieve en su vida. No hay nieve en Bengal, tampoco en Vrindavana. Recordad su primera foto tan conmovedora – con dhoti y larguísimo gabán en el invierno de Nueva York! Los devotos preguntaron: “Oh Prabhupada, hay nieve en el cielo espiritual? Una pregunta de desafío. Luego de haber pensado algún rato Prabhupad respondió: “Si, hay, pero no es nieve fría.”

Ha sobrevolado varios sitios en América y ha sido tratado como VIP- persona: centenas de encuentros oficiales, entrevistas. Ya sabéis, en aquella época estaban de moda las mini-faldas. Una periodista ha entrevistado a Prabhupada para un reportaje y sus preguntas eran muy profundas: “Por qué su cabeza esta sin cabellos? Por qué usted se la afeita?” Prabhupada respondió diciendo: “Nuestra filosofía reza: cabeza fría, pies calientes. Y por que usted anda descalza?” Respondía con sonrisa, burlón, igual que un niño. A pregunta estúpida, una respuesta burlona. Hay un sinnúmero de historias.

Era así mismo muy chistoso, ingenioso y practico. Una vez los devotos bhakta preguntaron: “Prabhupada, cual es la definición de la inteligencia?” Todos estaban esperando una respuesta filosófica, muy elevada y complicadísima. Entonces Prabhupada dijo: “Ya sabéis, inteligencia es tener siempre alguna blanca en el bolsillo.” No esperabais semejante respuesta de un sadhu, verdad? Por lo tanto, el sabía muy bien lo que es no tener ni una blanca en el bolsillo, lo sabía todavía cuando estaba en India y visitaba a algunos comerciantes por ofrendas necesarias para la publicación de la revista La vuelta a Dios/ Back to Godhead. Eran más o menos las 11 del día. Durante la conversación un señor le ha preguntado: “Swamiji, has comido algo hoy?” Prabhupad respondió diciendo: “No, no he tenido la oportunidad.” Inmediatamente el señor le ha traído algo de prasadam. De modo que sabía muy bien lo que era estar sin una blanca. Por esta razón sabía que la inteligencia es tener Siempre alguna blanca en el bolsillo. Ayer he recordado los tiempos difíciles en Sofía, cuando no teníamos recursos para financiar la compre de turrones. No teníamos suficiente dinero para comprar mantequilla y preparar turrones. Ahora podemos permitirnos la compra de mantequilla? Lo podemos. Y llegáis a realizar festejos. Sin embargo, no hay que olvidar los tiempos cuando preparábamos turrones con aceite. Tal vez esto significaría que sois inteligentes.

Podría narrar mi historia preferida relacionada con Shrila Prabhupada. Si veis Las grabaciones, ya veréis una muy buena en la que está tomando prasadam. Es un vivencia espiritual, mirad por favor la video – pura trascendencia! Hay otras grabaciones de como acaba de llegar a diferentes sitios en los que están esperando los devotos. Centenas de devotos bhakta están de pie a ambos lados para ver pasar a Shrila Prabhupad, todos danzando y saltando en gran kirtan. En medio de ellos está el, un hombre bajito. Andando con su danda, llevando grandes guirnaldas y sus pasos solian ser moderados y tranquilos. Ya sabéis, a veces de las guirnaldas se desprenden unas florecillas. Cuando Prbhubada pasaba en medio de los devotos se echaban a recoger las florecillas para recibir algo de maha-prasad. Los devotos danzaban, reían, lloraban o gritaban – plena éxtasis. En aquellos tiempos un devoto bhakta era su secretario y viajaba siempre a su lado. Su corazón estaba roto. A pesar de estar siempre tan cerca de Shrila Prabhupada viajando, viviendo y sirviendo a su lado – el joven devoto ni saltaba, ni lloraba o gritaba, nada! Toda la algarabía pesaba como una piedra en su corazón. Una noche decidió: tenía que hablar a su gurú. Y mientras estaba haciendo el masaje de Shrila Prabhupada le dijo: “Prabhupada, tus devotos te quieren mucho! En cualquier lugar te acogen con kirtan, salteando, sonriendo o llorando. Sus sentimientos son tan fuertes pero y ni salto, ni lloro ni te quiero. No siento amor por ti. “Imaginad estar en su lugar: descubriendo a vuestro gurú el dolor que pesaba en vuestro corazón. Shrila Prabhupada no respondió. Después del masaje fue a tomar una ducha, sin ningún comentario, sin nada. Luego esperaba su cena y el joven bhakta le trajo un plato lleno de prasadam y sin ninguna palabra de comentario. Prabhupada comenzó a comer mientras que el joven estaba esperando al lado de la puerta. Después de larguísimo rato de silencio Prabhupada ha preguntado: “Te gusta servirme?” El joven respondió: “Si, claro que me gusta! Claro que te amo !” Entonces A Prabhupada dijo: “Esto si que es amor! Cualquiera puede saltar y danzar, pero servir…”

Así que él era una persona dulce, muy profunda, muy divertida y en el mismo tiempo era alguien muy severo. Un verdadero gurú! Shrila Prabhupada ki jay!

 Prabhupada's eyes

(из лекции Свами Тиртхи, 6.09.2015 утром, София)

(продолжение с предыдущей пятницы)

 

Иногда Прабхупада был очень забавным. Например, его коментарий об американском обществе был: „У вас ууш-ууш цивилизация”. Потому что большие машины – это конец 60-х, когда в Америке были очень большие машины – они просто грохотали по бульварам. Поэтому „ваша цивилизация ууш-ууш”. И знаете, когда он приехал в Нью Йорк, это была его первая встреча с зимой и снегом. Прежде он не видел снега. В Бенгале нет снега, ни во Вриндаване. Вы наверное помните это очень трогательное фото, на котором он в дхоти и в большом пальто зимой в Нью-Йорке – это так очаровательно! Его преданные спрашивали: „Прабхупада, есть ли снег в духовном небе?” Вопрос вызывающий. Он призадумался, а потом ответил: „Да, но он не холодный.”

Он летал не раз внутри Америки в разные места и к нему всегда относились как к ВИП персоне – специальные приемы и интервью, интервью сотнями. Именно в то время женщины стали носить мини юбки. Итак, женщина репортер брала интервью у Прабхупады и вопросы ее были исключительно глубокие: „Почему у вас лысая голова? Почему вы бреете голову?” Тогда Прабхупада сказал: „Потому что наша философия: холодная голова, но теплые ноги. А ваши ноги почему голые?” Он улыбался, отвечая; он был как ребенок, шутил. Глупый вопрос – цепляющий ответ. Есть много, бесконечно много историй.

К тому же он был очень остроумен, умен и практичен. Однажды бхакты его спросили: „Прабхупада, каково определение интеллигентности?” Все ждали очень философского, высокого и сложного ответа. Тогда Прабхупада сказал: „Вы знаете, интеллигентность это всегда иметь денег в кармане.” Вы бы не ожидали подобного ответа от садху, верно? Но у него был этот опыт, когда у него не было денег в карманах, когда он был еще в Индии, он подходил к людям, обращался к некоторым бизнесменам за пожертвованиями, и они обсуждали выпуск журнала „Обратно к Богу”.

Было около одинадцати или двенадцати часов в полдень. Пока разговаривали, наконец один джентльмен спросил: „Свамиджи, ты ел что-то сегодня?” Прабхупад ответил: „Нет, не имел возможности.” Тогда тот человек немедленно ему принес прасадам. Так что он знал что это такое быть без гроша в кармане. Поэтому он очень хорошо знал, что интеллект означает, что в кармане всегда есть деньги. Вчера мне пришло в голову, что в ранние годы проповеди здесь, в Софии, тоже были трудные времена, когда у нас не было достаточно средств, чтобы профинансировать халву. На масло для халвы не хватило денег. Теперь мы можем позволить себе сливочное масло для халвы? Мы можем. И вы устраиваете большие пиршества. Но не забывайте те времена, когда халву готовили на оливковом масле. Может быть, это значит, что вы очень интеллигентны.

И позвольте мне поделиться моей любимой историей о Шриле Прабхупаде. Если вы посмотрите его записи, есть очень хорошая запись того, как он принимает прасад. Это духовный опыт; пожалуйста, посмотрите это видео – чистая трансцендентность! Есть и другие записи, когда он прибывает в места, где его ждали преданные. Сотни преданных выстроились в ряд с двух сторон, чтобы Шрила Прабхупада прошел между ними, и все вместе прыгают и танцуют киртаном. И он был низеньким человеком, я имею в виду не высоким. Обычно он шел со своей дандой и большими гирляндами в очень спокойном темпе. И знаете, иногда цветки падают с гирлянд. Когда он проходил, если падало несколько цветков, бхакты с двух сторон бросались на эти цветки, чтобы получить немного маха-прасада. Преданные танцевали, смеялись, плакали, кричали – в полном экстазе. В то время был один старший преданный, который был его личным секретарем и ездил везде с ним. Сердце этого молодого человека было разбито. Потому что, хотя он был так близко к Шриле Прабхупаде, путешествовал с ним, оставался с ним, все время служил ему, у него не было этих прыжков, плача и криков – ничего!

Так что это было тяжелым бременем на его сердце. Однажды вечером он, наконец, решил: „Надо поделиться этим с моим духовным учителем”. И так, пока делал массаж Шрила Прабхупаде, он сказал: „Прабхупада, твоите бхакты так любят тебя! Куда бы ты ни приехал, тебя встречают киртаном, прыгают, улыбаются и плачут. У них так много чувств к тебе, но у меня нет ни прыжков, ни слез, ни любви. Я не люблю тебя.” Только представьте себя: с бременем на сердце вы открываетесь своему духовному учителю… а затем Шрила Прабхупада ничего не сказал. После массажа он пошел принимать душ; без замечаний, без ответа, ничего. Затем он стал ждать своего вечернего прасада, и молодой человек принес полную тарелку – по-прежнему ни ответа, ни замечания, ничего. Прабхупада начал есть и парень ждал у двери. После долгих, долгих минут молчания Прабхупада спросил: „Ты любишь служить мне?” Молодой человек сказал: „Да, конечно! Конечно, люблю!” А потом Прабхупада сказал: „Вот это любовь! Прыжки и танцы – это может каждый, но чтобы совершать какое-то служение …”

Итак, он был очень милым, очень глубоким, очень забавным и очень строгим одновременно. Настоящий гуру! Шрила Прабхупада ки джай!