Archive for October 8th, 2020

Gurudev&Prabhupada

(from a lecture of Swami Tirtha, 6.09.2015 morning, Sofia)

(continues from the previous Monday) 

Kripadham: This is the first time when I dare to share something about Shrila Prabhupada, although I never met him. And although we appreciate him in a different way, not like in ISKCON where he is on a big pedestal, I have noticed that somehow each and every devotee has some connection with him and many are having dreams about him. He appears in their dreams as chaitya-guru who guides them. In my life he appeared like this two times. The first time was before I met the devotees. I was dreaming a very strong, wild kirtan with many devotees and in the center was Shrila Prabhupada. I woke at 4 o’clock whole wet and I thought that this was some nightmare. I am sharing this because sometimes the things we think nightmares are the most beautiful things we’ve ever experienced.

The second time was in a period when chanting was not my priority, but I wanted to improve this and then Swami Prabhupad appeared in my dream. Sometimes in a dream it happens that you appear in one place with many, many spiritually elevated persons and you don’t know how you can be there among them. They are discussing their things and there was Swami Prabhupada, but not in his body, in another body with black hair. Yet inside you know that this is him. It happens. And he was telling me why I should chant, how I should chant and very enthusiastically showing me how to chant. Then I awoke and I was chanting very nicely in the morning, and this was my association with Shrila Prabupada. I wanted to ask if you, Gurudev, have some vision why Shrila Prabhupada appears in dreams.

Swami Tirtha: I will tell you. Because if your direct spiritual master is very weak and very insignificant, then the great-grandfather will come and correct all the mistakes. Now this is not only a show of humility, but it’s really like this; in case I commit some mistakes, my superiors will come and help you. Why? Because the institution is with you. Not only me personally. I’m your servant, this is my identity. I’m your servant. But as a servant I can commit some mistakes, I can do some harm. I am limited, but they are not. This is the parampara system. Therefore we worship this principle, because it’s never mistaken. Never!

Question of Damodar: I would like to ask something. One of the mantras to Shrila Prabhupada is: namas te saraswate deve/ gaura-vani-pracarine/ nirvishesha-shunyavadi/ pashchatya-desha-tarine. In this mantra it is said that Shrila Prabhupada is opposing the shunyavadi teachings. Yet these schools are always existing and I cannot understand whether Shrila Prabhupada is fighting against these schools, or against this philosophy?

Swami Tirtha: Very nice topic. What is the sannyas name of Shrila Prabhupada? Actually his sannyas name is Swami. So, if you want to call him, he is Swami Swami. Like Swami Tirtha, he is Swami Swami, because his sannyas name is Swami, Bhaktivedanta Swami. And then what is the middle part of his name? Bhakti signifies the school, so he belongs to the school of divine love. And the middle part is in his case Bhaktivedanta – it’s always of three syllables – vedanta in this case. When he arrived in America, he wrote a poem and he said in this poem: “Oh, my dear Lord, my name is Bhaktivedanta, but I have neither bhakti, love, nor vedanta, knowledge. Yet I am deeply convinced that the holy name can make the miracles.”

So, he is vedanta, he is very much in possession of the divine knowledge. We don’t accept his humble opinion about himself. And therefore he usually presented very strongly the personal concept of worship of God, opposing impersonal concept. Basically I think that his deep conviction was that this loving personal approach to Krishna is more satisfying for the soul and for God; therefore he was against the impersonal conception.

Once with his devotees he discussed these topics; he discussed them many times, but there was one occasion, when he told the disciples to have the books of Shankara in their devotional libraries. They were surprised: “The books of Shankara! The main leader of Mayavada school?” Then Prabhupada said: “Well, Shankara is 99% right. He is a great philosopher of India and he has some place. But these nonsense nowadays followers – their preaching is incorrect!” So, he appreciated the sadhu, even with a different opinion like Shankara. Therefore he gave some commentaries to Shankara’s verses. But he was very much against the distortion that happens nowadays in the name of Shankara. And basically I think he was not fighting against something, but he was fighting for something. This is a much better approach.

Sometimes we think that he demanded so much from his devotees. This is true in one sense, but at the same time he was very open-minded. His preaching was very open. When people asked him: “Well, if I want to join you, shall I give up my religion?” He said: “No. It’s not necessary”. “Shall I give up my job?” He said: “No. It’s not necessary.” “Shall I leave my family?” “No. It’s not necessary”. “Shall I shave up?” “It’s not necessary” Why? Because the real connection is beyond these formalities. And his idea was: if you meet a Christian, help that person to become a better Christian; if you meet a Muslim, help him to become a better Muslim. And of course help yourself to become a better devotee. This is the goal that we have to fight for. We all improve in our respective stages of life conditions.

 

(to be continued)

 Gurudev&Prabhupada

(Szvámí Tírtha 2015.09.06-i szófiai reggeli tanításából) 

(az előző hétfői tanítás folytatása) 

Krpadhámá: Ez az első alkalom, amikor meg merek osztani valamit Sríla Prabhupáddal kapcsolatban, bár sohasem találkoztam vele. S ugyan másképpen tiszteljük őt, nem úgy, mint az ISKCON-ban, ahol nagy piedesztálon helyezkedik el a méretarányos szobra, mégis észrevettem, hogy minden egyes bhaktának van valamilyen kapcsolata vele és sokak álmodnak is róla. Csaitja-guruként, útmutatást adva jelenik meg az álmukban. Két alkalommal jelent meg nekem ilyen formában. Az első alkalom még azelőtt volt, hogy találkoztam a bhaktákkal. Egy erőteljes, vad kírtannal álmodtam, ahol sok bhakta volt és középütt Sríla Prabhupád. Hajnali négy órakor teljes verejtékben ébredtem és azt gondoltam, hogy ez valami rémálom volt. Azért osztom meg ezt most veletek, mert néha azok a dolgok, amiket rémálomnak hiszünk a legcsodálatosabb történések, amit valaha is tapasztalhattunk.

A második alkalom egy olyan időszak volt, amikor a mantrázás nem volt prioritásban az életemben, de szerettem volna javítani ezen, s akkor Szvámí Prabhupád megjelent álmomban. Néha az álomban megtörténik, hogy sok-sok lelkileg emelkedett személlyel együtt jelensz meg és fogalmad sincs hogyan kerültél közéjük. Ők a dolgaikról beszélgetnek és ott volt Szvámí Prabhupád, de nem a saját testében, hanem másfajta testben, fekete hajjal. Mégis belül tudod, hogy ő az. Ez előfordul. S arról beszélt nekem, hogy miért is kellene mantráznom, hogyan kellene mantráznom és nagy lelkesedéssel mutatja nekem, hogy hogyan mantrázzak. Aztán felébredtem és reggel nagyon szépen mantráztam, és ez volt a társulásom Sríla Prabhupáddal. Szerettelek volna megkérdezni, hogy ha esetleg Gurudév Neked van valami elképzelésed, hogy miért jelenik meg Sríla Prabhupád a bhakták álmaiban?

Szvámí Tírtha: Elárulom nektek, ha a közvetlen lelki tanítómesteretek annyira gyenge és igencsak jelentéktelen, akkor a dédapátok el fog jönni és kijavítja a valamennyi hibát. Ez nem pusztán az alázatossággal való kérkedés, hanem ez valóban így van; abban az esetben, ha én elkövetek valami hibát, akkor az én feljebbvalóim fognak eljönni és segítenek nektek. Miért? Mert az intézmény veletek van. Nem csak én személy szerint. A szolgátok vagyok ez az én feladatom. Én a szolgátok vagyok. De, mint szolga, követhetek el hibákat, sértéseket. Nekem is vannak korlátaim, nekik viszont nincsenek. Ez a parampará rendszere. Ezért imádjuk ezt az elvet, mert sohasem téved. Sohasem!

Dámódar: Szeretnék kérdezni valamit. Az egyik Sríla Prabhupádhoz szóló mantra a következő: namasz té száraszvaté dévé gaura-váni-pracsáriné nirvisésa-súnjavádi-páscsátja-désa-táriné. Ez a mantra úgy szól, hogy Sríla Prabhupád szembeszáll a súnjavádi tanításokkal. Mégis ezek az iskolák mindig léteztek, és nem tudom megérteni, hogy vajon Sríla Prabhupád ezen iskolák ellen harcol vagy éppen a filozófia ellen?

Szvámí Tírtha: Ez egy nagyon szép téma. Mi Sríla Prabhupád szannjász neve? Valójában az ő szannjász neve Szvámí. Tehát, ha szeretnéd megszólítani őt, akkor ő Szvámí Szvámí. Mint ahogy engem Szvámí Tírthának hívnak, ő pedig Szvámí, Szvámí Szvámí, mert az ő szannjász neve Szvámí, Bhaktivédánta Szvámí. S akkor mi a középső neve? A bhakti jelenti az iskolát, tehát ő az istenszeretet iskolájához tartozik. S a középső név az ő esetében Bhaktivédánta – mindig három szótagból áll – ebben az esetben védánta. Amikor Amerikába érkezett, akkor írt egy verset és ebben azt mondja, hogy: „Ó, drága Uram, Bhaktivédántának neveznek, de sem bhakti, odaadás; sem védánta, tudás nincs bennem. De erős hitem van Krsna szent nevében, hogy az csodákra képes.”  

Tehát, ő védánta, igen is birtokolja az isteni tudást. Nem fogadjuk el az ő alázatos véleményét saját magáról. Ezért általában nagyon erősen képviselte az imádat személyes koncepcióját, szemben a személytelen koncepcióval. Alapvetően azt gondolom, hogy mély meggyőződése szerint Krsna szeretetteljes személyes megközelítése sokkal inkább elégedetté teszi mind a lelket, mind pedig Istent – ezért szállt szembe a személytelen koncepcióval.

Egyszer ezekről a témákról beszélgetett a bhaktákkal; sokszor beszélgetett velük, de egy alkalommal azt mondta a tanítványainak, hogy szerezzék be a bhakta könyvtár számára Shankarának a könyveit. Ezen igencsak meglepődtek a tanítványok: „Shankara könyveit! A májáváda iskola fő vezetőjének a könyveit?” Majd Prabhupád így szólt: „Nos, Shankarának 99%-ban igaza van. Ő India egyik kiváló filozófusa és van némi tekintélye. De manapság ezek az ostoba követői – nos, az ő prédikációjuk helytelen!” Tehát, Prabhupád tisztelte a szádhukat, még akkor is, ha más véleményen voltak, mint például Shankara. Ezért Shankara verseit néhány kommentárral látta el, de nagyon ellenezte a torzításokat, melyeket manapság Shankara nevében elkövetnek. S alapvetően azt hiszem, hogy nem valami ellen, hanem valamiért harcolt. Ez sokkal kedvezőbb megközelítés.

Néha azt gondoljuk, hogy nagyon sokat követelt a tanítványaitól. Ez egyrészt igaz is, de ugyanakkor nagyon nyitott is volt. A prédikálása nagyon nyílt volt. Amikor azt kérdezték tőle az emberek, hogy: „Nos, ha csatlakozni szeretnék hozzád, akkor fel kell adnom a vallásomat?” Mire ő így felelt: „Nem. Erre nincs szükség”. „Adjam fel a munkámat?” Mire ő: „Nem. Nem szükséges.” „Hagyjam ott a családomat?” „Nem. Nem kell”. „Borotváljam le a hajamat?” „Nem muszáj” Miért? Mert a valódi kapcsolat túlvan ezeken a formaságokon. Az ő gondolata az volt, hogy: ha találkozol egy kereszténnyel, akkor segítsd őt abban, hogy jobb keresztény váljon belőle; ha találkozol egy muzulmánnal, akkor segítsd, hogy jobb muzulmán legyen. S természetesen, segíts magadon, hogy jobb bhakta legyél. Ez a cél, amiért harcolnunk kell.  Mindannyian fejlődünk a saját szintünkön személyes körülményeinknek megfelelően.

 

(folytatása következik)

 

 Gurudev&Prabhupada

(от лекция на Свами Тиртха, 6.09.2015 сутрин, София)

(продължава от предишния петък) 

Крипадхам: За пръв път се осмелявам да споделя нещо за Шрила Прабхупада, макар никога да не съм го срещал. И въпреки че ние го почитаме по различен начин, не както в Искон, където е поставен на голям пиедестал, забелязал съм, че някак всеки предан има някаква връзка с него и мнозина го сънуват. Той се появява в сънищата им като чайтя-гуру, който ги насочва. В моя живот се е появявал по такъв начин два пъти. Първият път беше преди да срещна бхактите. Сънувах много мощен, див киртан с много бхакти, а в центъра беше Шрила Прабхупад. Събудих се в 4 ч. сутринта целия мокър и помислих, че това е някакъв кошмар. Споделям това, защото понякога нещата, които мислим за кошмари, са най-прекрасните неща, които някога сме преживявали.

Вторият път беше в период, когато мантруването не ми беше приоритет, но исках това да се подобри и тогава Шрила Прабхупада се появи в съня ми. Понякога насън се случва да се намираш на едно място с мнозина духовно извисени личности и не знаеш как си се озовал сред тях. Те си обсъждат своите неща; там беше и Свами Прабхупада, но не в своето тяло, а в друго тяло с черна коса. Обаче вътре в себе си знаеш, че това е той. Случва се. Той ми казваше защо трябва да мантрувам, как да мантрувам и много ентусиазирано ми показваше. После се събудих и мантрувах много хубаво сутринта – това беше второто ми общуване с Шрила Прабхупада. Исках да попитам дали ти, Гурудев, имаш някаква визия защо Шрила Прабхупада се явява насън?

Свами Тиртха: Ще ти кажа. Защото ако прекият ти духовен учител е много слаб и много незначителен, тогава прадядото ще дойде и ще поправи всички грешки. Сега това не е просто шоу на смирение, но наистина е така; в случай, че аз допусна някакви грешки, моите наставници ще дойдат и ще ви помогнат. Защо? Защото цялата тази институция е с вас. Не само аз лично. Аз съм ваш слуга, това е моята идентичност. Аз съм ваш слуга. Но като слуга мога да допусна някакви грешки, мога да причиня някаква вреда. Аз съм ограничен, обаче те не са. Това е системата парампара. Затова ние обожаваме този принцип, защото той никога не греши. Никога!

Въпрос на Дамодар: Бих искал да попитам нещо. Една от мантрите към Шрила Прабхупада е: намас те сарасвате деве/ гоура-вани-прачарине/ нирвишеша-шунявади/ пашчатя-деша-тарине. В тази мантра се казва, че Шрила Прабхупада се противопоставя на шунявади ученията. Но тези школи винаги си съществуват и аз не мога да разбера дали Шрила Прабхупада се бори срещу самите школи или срещу философията им?

Свами Тиртха: Много добра тема. Какво е санняс името на Шрила Прабхупада? Всъщност неговото санняс име е Свами. Така че ако искате да го повикате, той е Свами Свами. Както Свами Тиртха, той е Свами Свами, защото неговото санняс име е Свами, Бхактиведанта Свами. А каква е средната част на името му? Бхакти обозначава школата – той принадлежи на школата на божествената любов. А средната част в неговия случай, Бхактиведанта, е веданта – винаги е с три срички. Когато пристигнал в Америка, той написал една поема, в която казва: „О, скъпи Господи, моето име е Бхактиведанта, но аз нямам нито бхакти, любов, нито веданта, знание. Въпреки това съм дълбоко убеден, че святото име може да прави чудеса.”

Така че той е веданта, в изключителна степен притежава духовното знание. Ние не приемаме смиреното му мнение за самия него. Именно заради това той обикновено много ясно представя личностната концепция за обожание на Върховния, противопоставяйки се на безличностните концепции. Защото, мисля, дълбоката му убеденост била, че този любящ, личностен подход към Кришна е по-удовлетворяващ за душата и за Бога; затова е бил против инперсоналната концепция.

Веднъж той разговарял по тези теми със своите предани; той ги е обсъждал много пъти, но имало един случай, когато казал на учениците си, че трябва да имат книгите на Шанкара в своите библиотеки. Те били смаяни: „Книгите на Шанкара! Главния водач на школата Маявада?” Тогава Прабхупад казал: „Всъщност Шанкара е 99% прав. Той е велик индийски философ и има своето място. Обаче тези негови глупави последователи в наши дни – тяхното проповядване е неправилно!” Така че той цени садху, макар и да е на различно мнение, като Шанкара. Затова и е давал някои коментари към стихове на Шанкара. Но е бил много против изкривяването, което се случва понастоящем в името на Шанкара. И като цяло мисля, че той не се е борил против нещо, а се е борил за нещо. Това е далеч по-добър подход.

Понякога мислим, че е изисквал прекалено много от учениците си. Това е вярно в един смисъл, но в същото време той е бил с много широко скроен ум. Проповядването му е било много открито. Когато хората го питали: „Ако искам да се присъединя към вас, трябва ли да се откажа от религията си?” Той казал: „Не. Не е необходимо”. „Трябва ли да напусна работата си?” Той казал: „Не. Не е необходимо”. „Трябва ли да напусна семейството си?” „Не. Не е необходимо”. „Трябва ли да си обръсна главата?” „Не е необходимо”. Защо? Защото истинската връзка е отвъд тези формалности. И неговата идея била: ако срещнете християнин, помогнете му да стане по-добър християнин; ако срещнете мюсюлманин, помогнете му да стане по-добър мюсюлманин. И разбира се, помагайте на себе си да станете по-добри бхакти. Това е целта, за която трябва да се борим, всеки да напредва в съответните си житейски условия.

 

(следва продължение)

 Gurudev&Prabhupada

(Conferencia matutina de Swami Tirtha, el 6.09.2015, Sofía ) 

(Continua la conferencia del pasado viernes) 

Kripadham: Por primera vez me atrevo a compartir algo relacionado con Shrila Prabhupada, a pesar de que no le he encontrado. Y a pesar de que nunca le he encontrado. Y a pesar de que nosotros le apreciamos diferentemente, no como en ISKON en la que se ubica en gran pedestal y he notado que cada devoto mantiene conexión con él y algunos están sonando con él. Aparece en sus sueños como chaitya-guru que los guía. En mi vida ha aparecido dos veces de este modo. La primera vez era antes de mi encuentro con los devotos bhakta. He visto en mi sueño un poderoso, salvaje kirtan con numerosos devotos y en el centro estaba Shrila Prabhupada. He despertado a las 4 de la madrugada completamente mojada y he pensado que había sido una pesadilla. Comparto este recuerdo pues creo que algunas veces lo que consideramos ser una pesadilla resulta ser la más hermosa vivencia jamás experimentada..

La segunda vez era un periodo en el que cantar mantras no era prioridad para mí pero deseaba mejorar y entonces Swami Prabhupad apareció en mis sueños. A veces mientras uno este soñando, se le parece estar en un sitio junto a personas muy espirituales y elevadas sin saber cómo has podido alcanzar tal sitio. Las personas del sueño van discutiendo de sus asuntos; allí aparece también Swami Prabhupada, pero no en su propio cuerpo, sino en otro y tiene cabellos negros. Interiormente sabes que es él. Son cosas que ocurren. Y el Swami me decía cómo y por qué yo debía cantar y recitar mantras y me lo ensenaba con gran entusiasmo. Luego de haber despertado he cantado muy bien mis mantras por la mañana – esta fue mi segunda oportunidad de conexión con Shrila Prabupada. Quería preguntar si usted, Gurudev, tiene una visión del por qué Shrila Prabhupada aparece en los sueños.

 Swami Tirtha: Te lo diré. Si tu maestro espiritual es débil o insignificante, vendrá el tartar-abuelo para corregir los errores. Ahora esto no es un show/ espectáculo de humildad, es algo real. Si yo acometo errores, vendrán los tutores, mis superiores para ayudarte. Por qué? Toda la institución está contigo, No solo yo personalmente. Yo soy vuestro servidor – esta es mi identidad. Vuestro servidor. En el aspecto/ en la cualidad de servidor puedo acometer errores, puedo causar daño. Estoy limitado pero ellos no lo están. Es el sistema parampara. Por esto adoramos el principio, puesto que nunca acomete error. Nunca, jamás!

Pregunta de Damodar: Quisiera preguntar algo .Una de las mantras dirigida a Shrila Prabhupada es: namas te saraswate deve/ gaura-vani-pracarine/ nirvishesha-shunyavadi/ pashchatya-desha-tarine. En esta mantra se dice que Shrila Prabhupadase opone a las doctrinas shunyavadi .

Por lo tanto estas escuelas permanecen y no puedo comprender si Shrila Prabhupada está luchando contra las escuelas o contra las doctrinas filosóficas?

Swami Tirtha: Muy buen tópico. Cuál es el sannyas nombre de Shrila Prabhupada? En realidad su sannyas nombre es Swami. Entonces, si queréis llamarle, el seria Swami Swami. Al igual que Swami Tirtha, él es Swami Swami, puesto que su nombre sannyas es Swami, Bhaktivedanta Swami. Que es lo que indica la parte mediana del nombre? Bhakti indica la escuela – pertenece a la escuela del Amor divino. Y la parte mediana del nombre en este caso, Bhaktivedanta – consta siempre de tres silabas – vedanta. Habiendo llegado en América escribió un poema en el que dice: “Oh, querido Dios mío, mi nombre es Bhaktivedanta, pero no tengo bhakti, amor, ni el saber de vedanta. A pesar de ello, estoy convencido que el Nombre santo puede realizar milagros!.”

Así que, él es vedanta, posee el Saber divino. No aceptamos esta humilde opinión de sí mismo. Por esta razón el suele explicar muy claramente el concepto personal de adoración del Supremo, oponiéndose a conceptos impersonales. Su más profunda convección ha sido la del aproche personal por Krishna, un aproche más satisfactorio para el Alma divina, contrario al aproche impersonal.

Una vez estaba discutiendo del tópico con sus devotos; habían discutido ya varias veces, pero en uno de los casos recomendó a sus discípulos que debían tener en sus bibliotecas los libros de Shankara. Ellos estaban asombrados: “Los libros de Shankara! El principal líder de la escuela de Mayavada ?” Entonces Prabhupada dijo: “Bueno, Shankara tiene razón en los 99%. Es un gran filósofo de India y tiene su merecido sitio. Por lo tanto, sus tontos seguidores en nuestros días – su predicación es incorrecta!” El apreciaba al sadhu, a pesar de tener su opinión diferente, al igual que Shankara. Estaba contra la distorsión que ocurre actualmente con el nombre y los versos de Shankara. En resumen creo que no estaba luchando contra algo sino por algo. Es desde luego un mucho mejor aproche.

 A veces pensamos que exigía demasiado de sus discípulos. Es verdad en un sentido pero el poseía una mente muy amplia. Su predication era abierta. Cuando la gente preguntaba: “Bueno, si yo quisiera juntarme con vosotros, acaso debo abandonar mi religión?” El respondía diciendo: “No. No es necesario”. “Debo abandonar mi puesto de trabajo ?” La respuesta: “No. No es necesario ”. ” “Tendré que abandonar mi familia?” “No. No es necesario”. Tendré que afeitar mi cabeza? “No. No es necesario”. “No. It’s not necessary”. Por que? Es que la conexión real está más allá de las formalidades. Su idea era: luego de haber encontrado un buen Cristiano, ayudadle a que sea aún mejor Cristiano, ayudad a un buen musulmán a ser aún mejor musulmán. Y naturalmente, ayudad a vosotros mismos, ayudad a ser aún mejores devotos bhakta. Este es el objetivo, por esto debemos luchar, para que cada uno pueda ir en adelante en sus respectivas condiciones de vida.

 

(Sigue continuacion)

 Gurudev&Prabhupada

(из лекции Свами Тиртхи, 6.09.2015 утром, София)

(продолжение с предыдущей пятницы) 

Крипадхам: Это первый раз, когда я осмеливаюсь рассказать что-то о Шриле Прабхупаде, хотя никогда с ним не встречался. И хотя мы ценим его по-другому, не так, как в ИСККОН, где он стоит на большом пьедестале, я заметил, что каким-то образом каждый преданный имеет с ним какую-то связь и многим он снился.

Он появляется в их снах как чайтя-гуру, который их направляет. В моей жизни от появлялся таким образом дважды. В первый раз это было до моей встречи с бхактами. Мне снился очень мощный, дикий киртан с множеством бхакт, а в центре был Шрила Прабхупад. Я проснулся в 4 ч. утра весь взмокший и подумал, что это какой-то кошмар. Я делюсь этим, потому что иногда вещи, которые мы считаем кошмарами – это самые прекрасные вещи, которые мы когда-либо испытывали.

Второй раз был в период, когда повторение мантры не было моим приоритетом, но я хотел улучшить это, и тогда во сне мне явился Свами Прабхупада. Иногда во сне случается, что ты оказываешься в одном месте со многими духовно возвышенными личностями и не знаешь, как оказался среди них.

Они обсуждали свои вещи; там был и Свами Прабхупада, но не в своем теле, а в другом теле с черными волосами. Однако внутри себя я знал, что это он. Бывает такое. И он говорил мне, почему я должен повторять мантру, как я должен ее повторять, и с большим энтузиазмом показывал мне как повторять. Потом я проснулся и утром очень хорошо воспевал, и это было моим общением со Шрилой Прабхупадой. Я хотел спросить, есть ли у вас, Гурудев, какое-то видение того, почему Шрила Прабхупада появляется во снах.

Свами Тиртха: Я скажу тебе. Потому что если ваш непосредственный духовный учитель очень слаб и очень незначительный, тогда прадед прийдет и поправит все ошибки. Это не просто показ моего смирения, но это воистину так; в случай, что я сделаю какие-то ошибки, мои наставники прийдут и помогут вам. Почему? Потому что весь этот институт с вами. Не только я лично. Я ваш слуга, это моя идентичност. Я твой слуга. Но как слуга я могу совершить какие-то ошибки, могу причинить вред. Я ограничен, но они нет. Это система парампары. Поэтому мы почитаем этот принцип, потому что он никогда не ошибается. Никогда!

Вопрос  Дамодара: Я бы хотел спросить что-то. Одна из мантр к Шрила Прабхупаде это: намас те сарасвате деве/ гоура-вани-прачарине/ нирвишеша-шунявади/ пашчатя-деша-тарине. В этой мантре сказано, что Шрила Прабхупада противостоит шуньявади учению. Но эти школы существуют всегда, и я не могу понять, борется ли Шрила Прабхупада против этих школ или против их философии?

Свами Тиртха: Очень хорошая тема. Какое санньяс имя Шрила Прабхупады? На самом деле его санньяс имя Свами. Так что если хотите его позвать, он Свами Свами. Как Свами Тиртха, он же Свами Свами, потому что его санняс имя Свами, Бхактиведанта Свами. А как же средняя часть его имени? Бхакти означает школу – он принадлежит к школе божественной любви. А средняя часть в его случае, Бхактиведанта, веданта – всегда из трех слогов. Когда он прибыл в Америку, он написал стихотворение, в котором он сказал: „О, мой дорогой Господь, меня зовут Бхактиведанта, но у меня нет ни бхакти, любви, ни веданты, знания. Но я глубоко убежден, что святое имя может творить чудеса”.

Так что он веданта, в исключителной степени обладает духовным знанием. Мы не принимаем его смиренное мнение о самом себе. И поэтому он обычно очень сильно представлял личную концепцию поклонения Богу, противопоставляя ее безличной концепции. По сути, я думаю, что его глубокое убеждение заключалось в том, что этот любящий личный подход к Кришне приносит большее удовлетворение душе и Богу; поэтому он был против безличной концепции.

Однажды со своими преданными он обсудил эти темы; он обсуждал их много раз, но был один случай, когда он сказал ученикам иметь книги Шанкары в их религиозных библиотеках.

Они были удивлены: „Книги Шанкары! Главного лидера школы Маявада?” Тогда Прабхупад сказал: „На самом деле Шанкара 99% прав. Он великий индийский философ и у него есть свое место. Но эти его глупые последователи в наши дни – их проповедование неправильно!” Так что он ценил садху, хотя и с другим мнением, как Шанкара. Поэтому он дал некоторые комментарии к стихам Шанкары. Но он был очень против того искажения, которое сейчас происходит во имя Шанкары. И в основном я думаю, что он боролся не против чего-то, а за что-то. Это гораздо лучший подход.

Иногда нам кажется, что он так многого требовал от своих преданных. В каком-то смысле это правда, но в то же время он был очень непредубежденным. Его проповедование было очень открытым. Когда люди его спрашивали: „Если я хочу присоединиться к вам, надо ли мне отказаться от своей религии?” Он сказал: „Нет. Не обязательно”. „Надо ли мне бросить свою работу?” Он сказал: „Нет. Не обязательно”. „Нужно ли мне уйти от семьи?” „Нет. Не обязательно”. „Надо ли побрить свою голову?” „Не обязательно”. Почему? Потому что настоящая связь выходит за рамки этих формальностей. Его идея заключалась в следующем: если вы встретите христианина, помогите этому человеку стать лучшим христианином; если вы встретите мусульманина, помогите ему стать лучшим мусульманином. И, конечно же, помогите себе стать лучшим преданным. Это цель, за которую мы должны бороться. Чтоб на каждом этапе жизни каждый совершенствовался в своих конкретных обстоятельствах жизни.

 

(продолжение следует)