Archive for October 5th, 2020

Oct

5

six goswamis

(from a lecture of Swami Tirtha, 05.01.2016, morning, Sofia)

We continue our readings from this very important book – The Ocean of Bhakti-rasa. What do we expect from an ocean? To be big. And also? It must be deep; with some living animals inside; to be an ocean of nectar; to be secret. And also to have waves. So this book is divided into waves. So you can see how innovative our Rupa Goswami was. Not simply following the pattern to divide the book into chapters, but waves. One of the features of the vaishnava is that he is poetic. And how can we describe the nectarean ocean of bhakti-rasa in a composed or in a boring manner? Chapters, subchapters and this and that – no, impossible! Waves! You can see that even from these very simple contents of the book we can learn a lot.

Our goswamis, our teachers are of very diverse character. One was very strict on the rules, regulations and all the necessary elements of the practice. Hari-bhakti-vilasa – this is like the law-book, the code of the conduct of the practitioner. I tell you, it’s very difficult. There it is mentioned something like this that if you follow varnashrama-dharma for 25000 lifetimes without a mistake, then you can qualify yourself to go further. According to that standard we have had 24999 lifetimes before and now we have to qualify ourselves fully. And also all the details of the ritualistic part of our process is described. All the necessary qualities of a prospective disciple are described; what is the meaning of initiation, etc. So, you can see that Sanatan Goswami gives very detailed information on the rules and regulations.

Then Rupa Goswami, who is another top senior of the goswamis; sometimes he starts with very simple instructions. Like vacho vegam manasa krodha-vegam jihva-vegam udaropastha-vegam[1] – those who have controlled the speech, the tongue, the genitals, they are qualified to be like masters. And then what are the necessary elements of practicing bhakti, like enthusiasm, some knowledge, some renunciation, etc[2]. Or what are the features of the relationships between the devotees, like exchange and opening up the mind, etc[3]. Then from the very basic information he quickly jumps to some very ecstatic topic – to describe the Radha-kunda: “If once you immerse yourself into Radha-kunda, then ecstatic prema is provided.”[4] What does it mean? Is he a spiritual tour-operator? If we visit Radha-kunda as a tourist and if we jump into it – shall we get it? You will not get it. We have to have the proper mood. Taking a sacred bath purifies not only the body, but the subtle body where your karmic action-reaction data is kept. So, in order to be purified and to receive something higher, we must have the proper mood. Therefore Rupa Goswami describes the preliminary steps, like control and practices, dos and don’ts, and things like this. Nevertheless this is just like a very difficult discipline for him – to speak about ABC. Because he wants to speak about XYZ. He wants to tell the secret; but in order to provide the secret, he wants to prepare us to be able to receive it. And in many other books Rupa Goswami describes very essential points. Just like here in this Bhakti-rasamrita-sindhu.

But let’s take some other goswamis. Let’s take a neophyte from them – Jiva Goswami, the young one. Jiva Goswami is a very high class philosopher. He is not only an eloquent speaker and the best person in arguments, but he is a very profuse writer. So in case you have any trouble in philosophy, you can refer to him. His famous books – the Sandarbhas – are like containers of essential philosophical points and debates and arguments, etc. He is describing the glories of the Bhagavatam and establishing it as the ultimate scriptural authority. And he defends the dignity of his senior teachers and of the whole sampradaya with these philosophical points.

Let’s take another goswami – Raghunath Das. The title of one of his books is Vilapa-kusumanjali – the Bouquet of Flowers of Separation. Now we have reached the pinnacle of titles.

So, these scriptures are very important for us. These books contain not only very delicate information, but very delicate insights into spiritual reality. And some of the books of the goswamis can be found online in the 21st century. But you will find some of the books of the goswamis buried in Vrindavan. Because they are so high that the followers decided to bury them, to protect the content from being widespread. There is a grantha-samadhi – samadhi for the books of the goswamis, buried under it. So we can understand from this that there is some very high class information concerning our process. And therefore we should appreciate Rupa Goswami’s books also in the same manner.

 

 

(to be continued)

 

[1] Upadeshamrita, verse 1

[2] Upadeshamrita, verse 3

[3] Upadeshamrita, verse 4

[4] Upadeshamrita, verse 11

 Oct

5

six goswamis

(Szvámí Tírtha 2015.09.06-i szófiai reggeli tanításából) 

(az előző hétfői tanítás folytatása) 

Folytassuk felolvasásunkat ebből a nagyon fontos könyvből: The Ocean of Bhakti-rasa! Mit várunk egy óceántól? Hogy nagy legyen. És még? Bizonyára mély is, lakozik benne néhány élőlény, egy nektáróceán és titkok rejteke. S persze hullámzik – így hát ez a könyv is hullámokból áll. A vaisnavák egyik tulajdonsága, hogy költőiek. S hogyan jellemezhetnénk a bhakti-rasza nektáróceánját rendszerezett, unalmas stílusban? Fejezetek, alfejezetek, és így tovább – na nem, ez lehetetlen! Hullámok! Látjátok, pusztán a tartalomból kiindulva mennyire sokat tudhatunk meg!

A gószvámík, a mi tanáraink nagyon különböző karakterűek. Az egyikük nagyon szigorú volt a szabályokat, és a gyakorlat más részeit tekintve. Hari-bhakti-vilász – olyan ez, mint egy törvénykönyv, a gyakorlók magatartási kódexe. Mondom, nagyon nehéz. Olyasmit is említenek benne, hogy ha 25 000 életen át hibátlanul követitek a varnásram-dharmát, akkor már továbbmenőnek minősültök. E mérce szerint már 24 999 életen vagytok túl, így most itt az ideje, hogy teljesen éretté váljatok. Itt találjátok folyamatunk rituális részének részleteit is, illetve a jövendőbeli tanítvány tulajdonságait is, az avatás jelentőségét, stb. Láthatjátok hát, hogy Szanátan gószvámí nagyon részletesen ír a szabályokról.

Majd Rúpa gószvámí, a gószvámík egyik elöljárója néhány nagyon egyszerű utasítással kezdi, mint a vácsó-végam manasza-kródha-végam dzsihvá-végam udarópasztha-végam- „Aki képes uralkodni szavain és gondolatain, legyőzte a nyelv, a gyomor, a nemi vágyak ösztönző erejét, valamint a haragnak is ellenáll, méltó arra, hogy szerte a világon tanítványai legyenek.”[1] Majd arról ír, hogy mik a bhakti gyakorlásának kötelező elemei, mint például „a szívből jövő lelkesedés, némi tudás, némi lemondás…”[2] Vagy hogy mik a tanítványok közötti kapcsolat jellemzői, mint például „a bizalmas gondolatok feltárása, bensőséges tudakozódás…”.[3] Majd a nagyon is alapvető információkból indulva hirtelen sokkal extatikusabb témára ugrik – a Rádhá-kunda jellemzése következik: „Aki csak egyszer is megfürdik a habjaiban, annak szívében nyomban feltámad és kiteljesedik a tiszta istenszeretet.”[4] Vajon ez mit jelenthet? Ő talán egy spirituális túravezető? Ha turistaként ellátogatunk a Rádhá-kundhoz, és ha beleugrunk – vajon be fogunk jutni? Nem fogtok bejutni, ehhez megfelelő hangulatra van szükség. Ha szent fürdőt veszünk, akkor nemcsak a testünk, hanem a finomtestünk is megtisztul, ahol a karmikus adatok is tárolódnak. Ahhoz tehát, hogy megtisztuljunk, s valami magasabbat kapjunk, megfelelő hangulattal kell rendelkeznünk. Éppen ezért Rúpa gószvámí leírja az előzetes lépéseket, mint például ellenőrzés és gyakorlatok, szabályok és tiltások, meg ilyesmi. Mindazonáltal nagy önfegyelem számára az ABC-ről beszélni, hiszen Ő az XYZ-ről szeretne írni. Fel akarja fedni a titkot, ám ehhez fel kell minket készítenie annak befogadására. S sok másik könyvében Rúpa gószvámí a nagyon is lényeges dolgokról ír, mint például az Odaadás nektárja címűben is.

Ám nézzünk most néhány másik gószvámít! Emeljük ki közülük a neofítát, Dzsíva gószvámít, a fiatalt! Dzsíva gószvámí filozófiai munkássága kiemelkedő. Nem csupán kiváló szónok és a legjobb érvelő, hanem mesteri író is. Ha bármi bajotok adódna a filozófiával kapcsolatban, hivatkozzatok csak Rá! Híres könyvei, a Szandarbhák magvas filozófiai nézőpontok, viták és érvelések gyűjteményei. Dicsőíti a Bhágavatamot, és a szentírások végső tekintélyeként említi. Ezekkel a filozófiai érvelésekkel megvédi élenjáró mesterei, s ezáltal az egész szampradája nemes jellemét.

Nézzünk egy másik gószvámít – Raghunáth Dászt! Egyik könyvének címe Vilápa-kuszumánydzsali (A bánat bokrétája) – ezzel el is érkeztünk a címek csúcsához.

Ezek a szentírások tehát nagyon fontosak számunkra. Ezek a könyvek nemcsak finomságokat tartalmaznak, hanem nagyon kifinomult betekintést nyújtanak a lelki valóságba. A gószvámík néhány könyvét online is megtalálhatjátok a 21. században, ám néhány könyvüket Vrndávanban temették el, mert annyira magas szintűek, hogy követőik úgy döntöttek, eltemetik azokat, ezáltal védve meg tartalmukat. Ott van egy grantha-szamádhi is, a gószvámík könyveinek szamádhija – ebből is világos, hogy a mi lelki folyamatunk valami nagyon magas szintű információval bír, s ezért Rúpa gószvámí könyveit is értékeljük hasonlóan nagyra!

(folytatása következik)

[1] Srí Upadésámrta, 1. fejezet

[2] Srí Upadésámrta, 3. fejezet

[3] Srí Upadésámrta, 4. fejezet

[4] Srí Upadésámrta, 11. fejezetsix goswamis

(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2016, сутрин, София)

Продължаваме нашето четене от тази толкова важна книга – „Океана на бхакти-раса”. Какво очакваме от един океан? Да бъде голям. И още? Трябва да е дълбок; да е населен с животни; да е океан от нектар; да е потаен. И също да има вълни. Така че тази книга е разделена на вълни. Можете да видите какъв новатор е бил нашият Рупа Госвами. Той не просто следва шаблона да раздели книгата на глави, а на вълни. Едно от качествата на ваишнавата е, че е поетичен. Та нима бихме могли да опишем нектарния океан на бхакти-раса по хладнокръвен или скучен начин? Глави, под-глави и т.н – не, невъзможно! Трябва да са вълни! Виждате, че дори само от съдържанието на книгата можем да научим много.

Нашите госвами, нашите учители са с много разнообразен характер. Един от тях много строго указва правилата, предписанията и всички необходими елементи на практиката. „Хари Бхакти Виласа” е като устав, като кодекс за поведението на практикуващия. Казвам ви, много е трудно. Там се споменава нещо от рода на това, че ако следвате варнашрама-дхарма в продължение на 25 000 живота без грешка, едва тогава можете да се квалифицирате да минете нататък. Според този стандарт ние вече сме имали 24 999 живота преди, и сега трябва напълно да се усъвършенстваме. Описани са също и всички подробности от ритуалистичната част на нашия процес; всички необходими качества на бъдещия ученик; какво е значението на посвещението и т.н. Виждате, че Санатан Госвами дава много детайлна информация за правилата и предписанията.

После Рупа Госвами, който е друг от най-старшите сред госвамите; понякога той започва със съвсем простички напътствия. Като вачо вегам манаса кродха-вегам джихва-вегам ударопастха-вегам[1] – тези, които са овладели речта, езика, гениталиите си имат качествата да бъдат учители. След това какви са необходимите елементи за практикуване на бхакти, като ентусиазъм, някакво знание, някакво отречение[2]. Или какви са характеристиките на взаимоотношенията между преданите, като обмен, разкриване на мислите и т.н.[3]. И изведнъж след тази толкова основна информация, той бързо прескача на екстатичната тема да опише Радха Кунда: „Ако веднъж се потопиш в Радха Кунда, ще получиш екстатична према.”[4] Какво означава това? Той да не би да е някакъв духовен тур оператор? Нима ако посетим Радха Кунда като туристи и скочим в нея ще получим према? Няма да получим. Трябва да имаме правилното отношение. Свещеното къпане пречиства не само тялото, но и финото тяло, където се съхраняват данните за кармичните действия и последици. Така че, за да бъдем пречистени и да получим нещо по-висше, трябва да имаме вярното настроение. Затова Рупа Госвами описва подготвителните стъпки, като контрол и практики, правила и забрани, и подобни неща. Но това за него е много трудна, самоналожена дисциплина – да говори за АБВ. Защото той иска да говори за края на азбуката. Той иска да разкрие тайните; ала за да ни разкрие тайните, иска да ни подготви да сме способни да ги получим. И в много други книги Рупа Госвами описва много есенциални въпроси. Както тук, в тази „Бхакти Расамрита Синдху”.

Обаче нека вземем някой друг от госвамите. Да вземем някой младши –Джива Госвами, младежът. Джива Госвами е философ от много висша класа. Не само е красноречив оратор, убедителен в спора, но и много плодотворен писател. В случай, че имате някакви проблеми с философията, можете да се обърнете към него. Неговите прославени книги – „Сандарбхите” – са като сборници с най-съществени философски въпроси, дебати, аргументи и т.н. Той описва славата на „Бхагаватам”, обрисувайки го като най-големия авторитет сред писанията. И с тези философски аргументи защитава достойнството на своите по-старши учители и на цялата сампрадая.

Да вземем друг госвами – Рагхунатх дас. Заглавието на една от неговите книги е „Вилапа Кусуманджали”„Букет от цветята на раздялата”. Сега вече достигнахме връхната точка сред заглавията.

И така, тези писания са много важни за нас. Тези книги съдържат не само много деликатна информация, но изключително фини проникновения в духовната реалност. Някои от книгите на госвамите можете да намерите онлайн в 21 век. Но други от книгите им са погребани във Вриндавана. Защото те са толкова възвишени, че последователите са решили да ги заровят, да запазят съдържанието им от широко разпространение. Има грантха-самадхигробница, в която са погребани книгите на госвамите. От това можем да разберем, че съществува много висша класа информация, касаеща нашия процес. Затова нека ценим книгите на Рупа Госвами по същия начин.

 

(следва продължение)

 

[1] „Упадешамрита”, стих 1

[2] „Упадешамрита”, стих 3

[3] „Упадешамрита”, стих 4

[4] „Упадешамрита”, стих 11