Archive for October 1st, 2020

ШПШМ

(from a lecture of Swami Tirtha, 6.09.2015 morning, Sofia)

(continues from the previous Monday)

Then in 1965 finally Shrila Prabhupada arrived in New York. And you know, just between you and me, Indians have a very special conception about the West. Just recently, 10-15 years ago, when one other Indian sannyasi started to travel to the West with his disciples, they brought some potatoes with them for security reasons. ‘In case there are no potatoes in the West, we can cook something.’ So innocent!

It also happened to us once when we had a flight from India to Sri Lanka. There was a stewardess and when she saw the kanti-malas[1], she was very satisfied: “Oh, you are following dharma, so nice!” And then she started to supply us extra of these little orange juices and peanuts. “Because you are going to a very strange place, Sri Lanka! Who knows what is there!” I asked: “Have you gone out from the airport?” She said: “Never! And please, take this to be safe!”

So, Prabhupada also arrived with his ammunition, so to say, and he started his individual life in the States. First he took shelter with some Indian family and finally he rented a place in a very bad quarter in New York full of drinkers. He had a room upstairs and a shop downstairs. You see how symbolic it was – the title of the shop by the previous owner was “Matchless gifts”. And he was giving his lectures in the room of this shop “Matchless gifts”. So symbolic! And you know, the people who started to attend were like general guys from this suburb of New York. Shrila Prabhupad started his preaching, and started to have some little accessories for worship, like an altar, a ghee-lamp, etc. And once it happened that somebody was smoking in the temple room and he started to put out his cigarette in the ghee-lamp. I think Prabhupada was tested for his tolerance. But he didn’t consider that too offensive – to use the sacred ghee-lamp for an ashtray, ah my God! Another time somebody brought one roll of toilet paper to the ashram. And you know, the devotees were little surprised: “What’s this?” But Prabhupada was very satisfied, he said: “It’s a very nice donation!” This is the start, somewhere we have to start. Bring something to the temple! Bring something to the ashram! So, in these early times some young people gathered around this old sadhu. And they were listening, they were trying to follow and practice what he suggested.

Then in 1966 he established an organization – the International Society for Krishna Consciousness (ISKCON). And then the Golden years of Shrila Prabhupada came. In the upcoming few years thousands joined him. It is not clear whether finally he had 3000 or 5000 disciples initiated. But anyway this is like a small village – 3000 people. Yet this village’s preaching had a worldwide effect. Therefore his god-brothers understood and identified that he is a person chosen for this purpose. He was travelling first inside the United States, then he went back to India, then he started his worldwide campaign.

And then came the next decade. What happened in 1977? He passed away. So, in a very short 11 years he could finally accomplish the desire of his spiritual master after these 44 years of meditation. Then again this was another disaster for the devotees when their beloved Shrila Prabhupada has left. And then another 11 years passed and what happened in 1988? Shrila Shridhar Maharaja left. Because actually Prabhupada had many friends among the god-brothers, but with Shridhar Maharaja he was cooperating and preaching together very much. They had an agreement between them. Prabhupada said: “I will play the mridanga and you will preach!” You see, so nice. Cooperation means distribute the duties. Then later on they were serving together and preaching together. So, naturally he considered his god-brother, Shridhar Maharaj like a very senior person. Once they were discussing in Bengali when the western devotees were only trying to catch some words, but they didn’t understand. And Shrila Prabhupad told the westerners: “Oh, if you listened to his conclusions, you would faint”. So, naturally after Shrila Prabhupada passed away some of his disciples took shelter of Shrila Shridhar Maharaja. Just like our Gurudev has taken. And then also a new chapter started.

But even if we had hundreds of mouths, that wouldn’t be enough to glorify him properly. So, maybe you have some comments about him, or some realizations?

Nandakumar: I have only one very strong impression of Shrila Prabhupada because I was fortunate enough to meet a devotee of him just in 1988. It was really only 11 years after Shrila Prabhupada left and it is very hard to put in words this atmosphere that was there in Nandafalva at that time. This was the power of Shrila Prabhupada. I feel very fortunate to taste this, despite of so many contradictions which came after. This is really a matchless gift. I feel that this is something living inside me. It is impossible to express, but I have memories, I have tastes, I have smells and colors, and so many impressions. I don’t know whether the next generations can experience this or not. Maybe not, I don’t know. But I am sure that God takes care of everyone and He will give other beautiful tastes and memories to everybody.

Swami Tirtha: I don’t know if you have information about that: he was supposed to come to Hungary. Hungary was on the list to be visited in 1977, yet ultimately it didn’t happen. But as Nandakumar Prabhu said, devotees from those times tell: “Whenever preachers, devotees of Prabhupada came, they had a very special flame in their eyes. And they brought the presence of their master with them.” So, this is another proof that we believe in the presence of the soul, not in the presence of the body. Actually without his efforts, without his sacrifice we wouldn’t be able to sit here and discuss. I think we are eternally indebted to him.

 

(to be continued)

 

[1] Kanti-mala – devotional necklace of tulasi beads

 ШПШМ

(Szvámí Tírtha 2015.09.06-i szófiai reggeli tanításából) 

(az előző hétfői tanítás folytatása)

Majd végül 1965-ben Sríla Prabhupád megérkezett New Yorkba. S tudjátok, csak köztünk szólva, az indiaiak nagyon különleges elképzelésekkel rendelkeznek Nyugatról. A közelmúltban, 10-15 évvel ezelőtt, amikor egy másik indiai szannjászí tanítványaival együtt Nyugatra utazott, a biztonság kedvéért vittek magukkal burgonyát. ‘Arra az esetre, ha nem lenne burgonya Nyugaton, tudjunk főzni valamit.’ Annyira ártatlan!

Egyszer velünk is megtörtént, amikor Indiából Srí Lankára repültünk, hogy amikor az egyik stewardess meglátta a kanti-málánkat[1], nagyon felderült az arca: „Ó, ti követitek a dharmát, nagyon szép!” S kedvesen hozott nekünk azokból a kis üveges narancslevekből és mogyorókból. „Mert ti, oda az igencsak nehéz helyre utaztok, Srí Lankára! Ki tudja mi vár rátok ott!” Ekkor megkérdeztem: „Elhagyta már egyszer is a repteret?” Ő így felelt: „Soha! S kérem kezelje ezt bizalmasan!”

Tehát Prabhupád is úgymond „felfegyverkezve” érkezett és elkezdte az önálló életét az Államokban. Először egy indiai családnál kapott menedéket, majd végül New York egyik nagyon rossz hírű negyedében, mely tele volt alkoholistákkal, bérelt egy helyet. Az emeleten volt egy szobája, lent pedig agy ajándékbolt. Láthatjátok, hogy mennyire szimbolikus az előző tulaj által adott neve a boltnak „Páratlan ajándék”. S Ő a „Páratlan ajándék” nevű bolt egyik helyiségében tartotta leckéit. Annyira szimbolikus! S tudjátok, az emberek, akik elkezdtek járni olyan átlagos new yorki külvárosi srácok voltak. Sríla Prabhupád prédikálni kezdett és apró kellékeket használt az imádathoz, mint egy oltár, egy ghí-lámpás, stb. Egyszer az történt, hogy valaki épp dohányzott a templomszobában és a ghí-lámpán nyomta el a cigarettáját. Úgy hiszem, ekkor Prabhupád toleranciáját tesztelték az égiek. De Ő ezt nem tartotta annyira nagy sértésnek – hamutálcának használni a szent ghí-lámpást, Atya ég! Egy másik alkalommal valaki egy guriga wc papírt hozott az ásramnak. S tudjátok, a bhakták kissé meg voltak lepődve: „Ez meg mi?” De Prabhupád nagyon elégedett volt és így szólt: „Ez nagyon szép adomány!” Valakinek ez volt a kezdet, valahol el kell kezdenünk. Hozzatok valamit a templomba! Hozzatok valamit az ásramnak! Tehát ezekben a korai években néhány fiatal gyűlt e köré az idős szádhu köré, hallgatták Őt és megpróbálták követni és gyakorolni mindazt, amit tanácsolt.

Aztán 1966-ban létrehozott egy szervezetet – a Krsna-tudatú hívők Nemzetközi Közösségét (ISKCON), ekkor jöttek el Sríla Prabhupád Aranyévei. A következő néhány évben ezrek csatlakoztak hozzá. Nem igazán lehet tudni, hogy végül 3000 vagy 5000 tanítványt avatott-e fel, mindenesetre ez körülbelül annyi, mint egy kis falu lélekszáma – 3000 ember. Mégis ennek a falunak a prédikációja az egész világra hatással volt. Ebből hittestvérei is megérthették és beazonosították, hogy Ő az a személy, akit erre a célra kiválasztottak. Eleinte csak az Egyesült Államokon belül utazott, majd visszatért Indiába és belekezdett a világméretű mozgalmába.

S akkor jött a következő évtized. Mi történt 1977-ben? Eltávozott. Tehát röpke 11 év alatt végül, 44 év meditáció után, megvalósította lelki tanítómestere álmát. Akkor az a katasztrófa érte a bhaktákat, hogy szeretett Sríla Prabhupádájuk eltávozott. Majd mi történt újabb 11 esztendő elteltével 1988-ban? Sríla Srídhar Mahárádzs távozott el. Valójában Prabhupádnak számos barátja volt a hittestvérei között, de Srídhar Mahárádzzsal működött szorosabban együtt és prédikáltak sokat. Volt egy megállapodás közöttük. Prabhupád azt mondta, hogy: „Én fogok mrdangázni, te pedig prédikálsz!” Látjátok, milyen szép. Az együttműködés azt jelenti, hogy megosszák a feladatokat. Aztán később együtt végeztek szolgálatokat és együtt prédikáltak. Természetesen hittestvérét, Srídhar Mahárádzsot feljebbvalójaként tisztelte. Egyszer bengáliul beszélgettek, amikor a nyugati bhakták próbáltak néhány szót elcsípni, de semmit sem értettek belőle. S Sríla Prabhupád az mondta a nyugati bhaktáknak: „Ó, ha hallottátok volna a végkövetkeztetését, elájultatok volna”. Természetesen, miután Sríla Prabhupád eltávozott, néhány tanítványa oltalmat vett Sríla Srídhar Mahárádzsnál. Mint, ahogy Gurudévánk is tette. S akkor szintén egy új fejezet kezdődött.

De még, ha több száz ajkunk is lenne, az sem volna elegendő, hogy megfelelőképpen dicsőíthessük Őt. Talán volna némi hozzáfűzni valótok Prabhupádhoz, vagy valami megvalósításotok?

Nandakumár: Nekem van egy nagyon meghatározó emlékem Sríla Prabhupádhoz kötődően, mert elég szerencsés voltam ahhoz, hogy 1988-ban találkozhattam egy tanítványával. Ez valójában Sríla Prabhupád eltávozása után 11 évvel történt. Nagyon nehéz szavakkal megfogalmazni azt a légkört, amely akkoriban volt Nandafalván. Az Sríla Prabhupád ereje volt. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ezt megízlelhettem, a sok ellentmondás ellenére, mely utána következett, valóban egy páratlan ajándék. Úgy érzem, hogy ez olyasvalami, mely bennem él. Lehetetlen kifejezni, de vannak emlékeim, vannak lelki ízeim, illataim és színeim és még oly sok élményem. Nem tudom, hogy a következő generáció megtapasztalhatja-e ezt vagy sem. Talán nem, nem tudom. De bizonyos vagyok abban, hogy a Jóisten mindenkiről gondoskodik és Ő az, aki másfajta gyönyörű ízeket és emlékeket ad mindenkinek.

Szvámí Tírtha: Nem tudom, arról tudtok-e, hogy: állítólag Magyarországra kellett volna jönnie akkoriban. Magyarország 1977-ben rajta volt azon a listán, melyet tervezett meglátogatni, de végül ez meghiúsult. Ám ahogy Nandakumár Prabhu mondta, az akkori bhakták úgy mesélték, hogy: „Amikor Prabhupád tanítványai jöttek prédikálni, akkor egy egészen különleges láng izzott a szemükben, s magukkal hozták gurujuk jelenlétét is.” Tehát ez egy újabb bizonyíték arra, amiben hiszünk: a lélek jelenléte, nem pedig a testi jelenlét. Valójában az Ő erőfeszítése és áldozata nélkül nem tudnánk most itt ülni és beszélgetni, azt hiszem örökre adósai vagyunk.

 

(folytatása következik)

 

[1] Kantí-málá – az odaadás nyaklánca tulaszí gyöngyökből

 ШПШМ

(от лекция на Свами Тиртха, 6.09.2015 сутрин, София)

(продължава от предишния понеделник)

После в 1965 г. Шрила Прабхупада най-сетне пристигнал в Ню Йорк. И да ви кажа поверително, индийците имат много особено разбиране за Запада. Съвсем наскоро, преди 10-15 години, когато един друг индийски санняси искаше да пътува на Запад с учениците си, те носеха със себе си картофи за всеки случай. „Ако случайно на Запад няма картофи, поне да можем да си готвим нещичко.” Такава невинност!

И на нас ни се случи подобно нещо когато летяхме от Индия към Шри Ланка. Имаше една стюардеса, която като видя кантималите[1] ни, много се зарадва: „О, вие следвате дхарма, колко хубаво!” И започна да ни носи още портокалови сокчета и фъстъци. „Понеже отивате на това странно място, Шри Ланка! Кой знае какво има там!” Попитах я: „Вие излизали ли сте от летището?” Тя отвърна: „Никога! Моля ви, вземете това за всеки случай!”

И така, Прабхупада също пристигнал със своите амуниции, така да се каже, и заживял самичък в Щатите. Най-напред се приютил у едно индийско семейство, но сетне наел квартира в един много лош квартал на Ню Йорк, пълен с пияници. На горния етаж имал стая, а на долния – магазин. И вижте колко символично – табелата на магазина, останала от предишния собственик, била „Несравними подаръци”. И той изнасял лекциите си в помещението на този магазин, „Несравними подаръци”. Какъв символ! Онези, които започнали да идват, били съвсем обикновени хора от предградията на Ню Йорк. Шрила Прабхупада започнал своето проповядване и се сдобил с някои дребни аксесоари за обожание като олтар, гхи-лампа и т.н. Веднъж се случило един човек да пуши в храмовата стая и изгасил цигарата си в гхи-лампата. Мисля, че това е било изпитание за търпението на Шрила Прабхупада. Но той не го приел за твърде голямо оскърбление – да използваш свещената гхи-лампа за пепелник, Боже мой! Друг път някой донесъл руло тоалетна хартия в дар за ашрама. Бхактите били леко шокирани: „Какво е това?” Но Прабхупада бил много доволен, той казал: „Много добро дарение!” Това е началото, отнякъде трябва да започнем. Да донесем нещичко в храма, в ашрама! Така, в тези ранни години неколцина младежи се събирали около стария свами и го слушали, стремели се да следват и практикуват онова, което им предлагал.

Сетне през 1966 г. той учредил организация – Международното общество за Кришна съзнание (Искон). Тогава настъпили златните години на Шрила Прабхупада. В последвалите няколко години, хиляди се присъединили към него. Не е ясно дали в крайна сметка е имал 3000 или 5000 хиляди посветени ученици. Но тъй или инак, това си е едно малко село – 3000 човека. Обаче проповядването на това село достигнало целия свят. Затова неговите духовни братя разбрали и разпознали, че той е бил избран за тази цел. Отначало пътувал из Съединените Щати, после се върнал в Индия, а след това започнал околосветска кампания.

И тогава настъпило следващото десетилетие. Какво се случило през 1977 г.? Той напуснал този свят. Така за някакви кратки 11 години, най-сетне успял да сбъдне желанието на своя духовен учител след като 44 години медитирал върху него. Сетне отново преданите били сполетени от бедствие, когато техният любим Шрила Прабхупада си отишъл. После изминали още 11 години и какво се случило през 1988 г.? Шрила Шридхара Махарадж си отишъл. Защото всъщност Шрила Прабхупад имал мнозина приятели сред своите духовни братя, но с Шрихара Махарадж взаимодействал и проповядвали заедно много. Имали си споразумение помежду си. Прабхупада казал: „Аз ще свиря на мридангата, а ти ще проповядваш!” Виждате ли, толкова е хубаво! Сътрудничество означава разпределение на задълженията. И по-късно те служели заедно и проповядвали заедно. Така по естествен начин той считал своя духовен брат Шридхара Махарадж за много старши. Веднъж разговаряли помежду си на бенгалски, докато западните му ученици се опитвали да доловят по някоя дума, но не разбирали нищо. Шрила Прабхупада казал на западняците: „Ако можехте да чуете неговите заключения, щяхте да припаднете”. Затова било естествено, че след напускането на Шрила Прабхупада, някои от неговите ученици намерили подслон при Шрила Шридхара Махарадж. Както направил нашият Гурудев. Тогава също започнала една нова глава.

Но дори да имахме хиляди усти, те не биха ни стигнали да го прославим подобаващо. Може би имате някакви коментари за него или реализации?

Нанда Кумар: Имам само едно много силно впечатление от Шрила Прабхупада, защото имах щастието да срещна един негов предан през 1988 г. Това бе само 11 години след като Шрила Прабхупада си беше отишъл и е много трудно да се изкаже с думи атмосферата, която цареше в Нандафалва по онова време. Такава беше мощта на Шрила Прабхупада. Много съм щастлив, че вкусих това, въпреки многото противоречия, които последваха. Това наистина беше несравним подарък. Чувствам, че то продължава да живее вътре в мен. Невъзможно е да се изрази, но имам спомени, имам усещания, аромати, цветове – толкова много впечатления. Не зная дали следващото поколение може да почувства това или не. Може би не, не зная. Но съм сигурен, че Господ се грижи за всички и Той ще даде всекиму други различни прекрасни вкусове и спомени.

Свами Тиртха: Не зная дали имате информация за това, но той е трябвало да дойде в Унгария. Унгария е била в списъка за посещения през 1977 г., обаче в крайна сметка това не се е случило. Ала както Нанда Кумар спомена, преданите от онези времена казваха: „Всеки път, когато идваха проповедници, ученици на Прабхупад, имаха един много специален блясък в очите. Те донасяха присъствието на своя учител със себе си.” Това е още едно доказателство, че ние вярваме в съществуването на душата, а не в съществуването на тялото. И всъщност, без неговите усилия, без неговата жертва, нямаше да седим тук и да разговаряме. Мисля, че сме му вечно задължени.

 

(следва продължение)

 

[1] Кантимала – огърлица от мъниста туласи, каквато носят преданите

 ШПШМ

(Conferencia matutina de Swami Tirtha, el 6.09.2015 Sofía) 

(Continuación de la conferencia del pasado lunes)

Luego en 1965 Shrila Prabhupada vino en New York. Ya sabéis, hay algo confidencial entre vosotros y yo, es muy especial el concepto de los Indios referente al Occidente. Muy recientemente, hace 10-15 años, otro sannyasi de India, comenzó un periplo al Occidente junto con sus discípulos y llevaban patata Nos s por si acaso, por razones de seguridad. ‘Por si acaso en el Occidente no tuvieran patatas, podríamos cocinar algo para nosotros.’ Que inocencia!

Nos ocurrió algo parecido durante nuestro vuelo por avión de India a Sri Lanka.

Una aeromoza se allegro mucho al ver nuestros kanti-malas[1]: “Oh, sois seguidores de dharma, qué bueno!” Y se puso a servirnos jugo de naranjas y alcahuetas. . “Puesto que van ustedes a un sitio tan extraño, Sri Lanka! Quien sabe que es lo que hay por allí!” He preguntado: “Ha salido usted del aeropuerto?” Respondio: “Nunca! Tomen esto por si acaso!”

 Prabhupada también llevaba consigo sus amuniciones y así comenzó su vida en les Estados Unidos. Primero se ha alojado en casa de una familia india y después ha alquilado morada en un barrio de mala fama en Nueva York, un barrio con numerosos borrachos. En el piso superior Tenia su habitación y en el piso inferior había una tienda. Y un símbolo – el letrero de la tienda heredada de anteriores propietarios decía: “Regalos incomparables” Prabhupada daba sus conferencias en la tienda “Regalos incomparables ”. Tan simbolico!

 Ya sabéis. La gente que venía a escuchar las conferencias venia de los suburbios de Nueva York. Shrila Prabhupad comenzó a predicar y adquirió para su altar unos acceorios, una ghee-lampara, etc. Una vez un fumador ha apagado su cigarrillo en la ghee-lampara del temple. Creo que fue un test de tolerancia para Prabhupada. Él no ha considerado como ultraje el hecho de usar la ghee-lampara por cenicero, por amor de Dios. Otra vez alguien trajo un rollo de papel higiénico como regalo para el Ashram. Los bhaktas se sintieron algo estaban asombrados: “Que es esto” Pero Prabhupada se sintió muy satisfecho y dijo: „Muy Buena donación!” Es tan solo el comienzo, hay que comenzar una vez. Donar algo para et templo, para el ashram! En aquellos años unos jóvenes se reunieron su Swami para obedecerle, aspirando a seguir y a practicar lo que se les sugería….

Luego, en 1966 fue constituida la organización – la Comunidad Internacional de Krishna-Consciencia (ISKCON). Llegaron los anos de oro para Shrila Prabhupada. En los anon que siguieron se unieron miles devotos. No queda claro si eran 3000 o 5000 los discípulos iniciados.

Con todo, es una pequeña aldea – 3000 aldeanos. Por lo tanto, la predicación en aquella aldea ha llegado a alcanzar el mundo entero. Por esta razón los hermanos espirituales se dieron cuenta y reconocieron su elegido .Se fue a los Estados Unidos y luego volvió a India y comenzó a organizar una campana propagandista a través del mundo.

 Vino la década siguiente. Que es lo que ocurrio en 1977? El maestro se fue del mundo terráqueo. En tan solo unos breves 11 años, había realizado el ensueño de su gurú espiritual luego de haber meditado durante 44 años. Los devotos debían sobrevivir de una adversidad cuando se fue el tan amado gurú Shrila Prabhupada .Pasaron otros 11 años y que es lo que ocurrió en 1988?

Shrila Shridhar se ha ido a su vez. En realidad Prabhupada tenía numerosos amigos entre sus hermanos espirituales, pero con Shridhar Maharaja cooperaba y predicaban juntos. Tinian un acuerdo. Prabhupada decía: “Yo voy tocar mridanga y tú vas a predicar!” Ya veis que buen ha sido aquel acuerdo! La cooperación significa reparto de los deberes. Mas tarde siguieron serviendo y predicando juntos. De un modo muy natural Shridhar Maharaja fue considerado por hermano mayor. Una vez estaban conversando en Bengalí y los discípulos occidentales trataban de descifrar algún vocablo sin entender nada. Y entonces Shrila Prabhupad dijo a los occidentales: “Oh, si hubierais oído sus conclusiones podriais desmayaros. Así, luego de haberse ido del mundo terráqueo Shrila Prabhupada, sus discípulos encontraron asilo con Shridhar Maharaja. Al igual que nuestro Gurudev. También comenzó un nuevo capítulo. Aun teniendo mil bocas, no nos resultarían suficientas para gkorificarlo debidamente. Hay comentarios sobre El o Sus realizaciones?

Nandakumar: Tengo una impresión muy fuerte de Shrila Prabhupada puesto que he sido tan feliz de encontrar a un devote suyo en 1988. Hacían tan solo 11 años después de haberse ido Shrila Prabhupada y siempre resulta difícil describir con palabras adecuadas la atmosfera que reinaba en aquellos tiempos en Nandafalva.Tal era el poder de Shrila Prabhupada. Soy verdaderamente dichoso del hecho a pesar de las contradicciones que siguieron. Fue realmente un regalo incomparable. Siento todavía que todo ello sigue vivo en mí. Es imposible expresarlo verbalmente, pero tengo recuerdos, sensaciones de aromas, sabores, colores – tantas impresiones! No se si la generación siguiente llegaría a sentirlo o no. Acaso tal vez. no lo sé.

Por lo tanto, estoy seguro que Dios nos está cuidando a todos y El daría a cada uno y cada una diferentes maravillosos sabores y recuerdos.

Swami Tirtha: No sé si estáis informados, El debía haber llegado a Hungría. Hungría estaba en Su lista de visitas en 1977 pero la visita no se realizó. Como acaba de mencionar Nandakumar Prabhu, los devotos de aquellos tiempos solían decir: “Cada vez que venían predicadores, devotos discípulos de Prabhupada, se les notaba un brillo muy especial en los ojos. Traían la presencia de su maestro espiritual.” Una prueba más que creemos en la existencia del Alma, no en la existencia del cuerpo. Y en realidad, sin sus esfuerzos y sin su sacrificio, no podríamos quedar sentados aquí para conversar. Creo que Le estamos eternamente endeudados.

 

(sigue continuacion)

 

[1] Kanti-mala – devotional necklace of tulasi beads

  ШПШМ

(из лекции Свами Тиртхи, 6.09.2015 утром, София)

(продолжение с предыдущей пятницы)

Потом в 1965 г. Шрила Прабхупада наконец-то приехал в Ню Йорк. И скажу вам под секретом, у индийцев очень особое понимание Запада. Совсем недавно, 10-15 лет тому назад, когда другой индийский санняси хотел путешествовать на Запад со своими учениками, они несли с собой картошку на всякий случай. „Если случайно на Западе нет картошки, сможем себе готовить хоть что-то.” Такая невинность!

И с нами произошло нечто подобное, когда мы летели из Индии в Шри Ланку. Была одна стюардеса, которая когда увидела наши кантималы[1] , очень обрадовалась: „О, вы следуете путем дхармы, как хорошо!” И стала нам приносить еще маленькие апельсиновые соки и арахиса. „Так как вы идете в это странное место, Шри Ланка! Кто знает что там будет!” Я спросил у нее: „Вы выходили когда-нибудь из аэропорта?” Она ответила: „Никогда! Прошу вас, возьмите это на всякий случай!”

И так, Прабхупада тоже приехал со своими амунициями, так сказать, и зажил один в Щатах. Сначала его приютила индийская семья, но потом он снял квартиру в очень плохом квартале Ню Йорка, полном пьяницами. На верхнем этаже у него была комната, а на нижнем – магазин. Видите как символично – прежний владелец магазина, назвал его „Бесподобные подарки”. И он читал свои лекции в помещении этого магазина „Бесподобные подарки”. Так символично! Те, которые стали приходить, были совсем обычными людьми из этого пригорода Ню Йорка. Шрила Прабхупада стал проповедовать и приобрел некоторые небольшие аксессоары для обожания как алтарь, гхи-лампа и т.д. Однажды случилось так, что кто-то курил в храмовой комнате, и он начал тушить сигарету в гхи-лампе. Я думаю, что Прабхупада прошел испытание на свою терпимость. Но он не считал это слишком оскорбительным – использовать священную лампу вместо пепельницы, о Боже!

В другой раз кто-то принес рулон туалетной бумаги для ашрама. Бхакты были удивлены: „Что это такое?” Но Прабхупада был очень доволен, он сказал: „Очень хорошее дарение!” Это начало, с чего-то надо начать. Принести что-нибудь в храм, в ашрам! Так, в эти ранние годы несколько молодых людей собирались вокруг этого старого свами и слушали его, стремились следовать и практиковать то, что он им предлагал.

Потом в 1966 г. он учредил организацию – Международное общество сознания Кришны (ИСККОН). Тогда наступили золотые годы Шрилы Прабхупады. В последующие несколько лет к нему присоединились тысячи. Неясно, было ли у него в конце концов посвящено 3000 или 5000 учеников. Но все равно это похоже на маленькое село – 3000 человек. Однако проповедование этому селу имело всемирный эффект. Поэтому его духовные братья поняли и определили, что он был человеком выбранный для этой цели. Сначала путешествовал по Соединенным Щатам, потом вернулся в Индию, а затем начал всемирную кампанию.

И тогда наступило следующее десятилетие. Что случилось в 1977 г.? Он покинул этот мир. Так за эти короткие 11 лет, наконец-то он успел осуществить желание своего духовного учителя после этих 44 года медитации на этом. Преданные были постигнуты бедствием, когда их любимый Шрила Прабхупада ушел.

Потом прошло еще 11 лет и что случилось в 1988 г.? Шрила Шридхара Махарадж ушел. Потому что всущности у Шрилы Прабхупады было много друзей среди его духовных братьев, но с Шридхара Махараджем он много взаимодействал и проповедовал вместе. Между ними было соглашение. Прабхупада сказал: „Я буду играть на мриданге, а ты будешь проповедовать!” Видите как хорошо! Сотрудничество означает распределение обязанностей. И позже они служили вместе и проповедовали вместе. Так, естественно, он считал своего духовного брата Шридхара Махараджа очень старшим. Однажды они разговаривали меж собой на бенгальском, пока его западные ученики пытались уловить некоторые слова, но ничего не успели понять. Шрила Прабхупада сказал жителям запада: „Если бы вы могли услышать его выводы, вы бы упали в обморок”. Итак, было естественно, что после того, как Шрила Прабхупада ушел, некоторые из его учеников приняли прибежище у Шрилы Шридхара Махараджа. Также как наш Гурудев принял. А потом началась новая глава.

Но даже если бы у нас были сотни ртов, этого было бы недостаточно для его должным образом прославления. Может быть у вас есть какие-то комментарии о нем или какие-то реализации?

Нанда Кумар: У меня осталось только одно очень сильное впечатление о Шриле Прабхупаде, потому что мне посчастливилось встретить его преданного в 1988 году. Это было всего через 11 лет после ухода Шрилы Прабхупады, и очень трудно выразить словами ту атмосферу, которая была в Нандафалве в то время. Такова была мощь Шрила Прабхупады. Мне очень повезло попробовать это, несмотря на столько противоречий, которые возникли после этого. Это действительно бесподобный подарок. Я чувствую, что это продолжает жить во мне. Это невозможно выразить, но у меня есть воспоминания, у меня есть вкусы, у меня есть запахи и цвета – так много впечатлений. Я не знаю, смогут ли это испытать следующие поколения. Может, нет, не знаю. Но я уверен, что Бог заботится обо всех и каждому подарит другие прекрасные вкусы и воспоминания.

Свами Тиртха: Не знаю, есть ли у вас информация об этом: он должен был приехать в Венгрию. Венгрия была в списке для посещения в 1977 году, но в конечном итоге этого не произошло. Но, как сказал Нандакумар Прабху, преданные тех времен рассказывают: „Когда бы ни приходили проповедники, преданные Прабхупады, в их глазах горел особый огонь. И они принесли с собой присутствие своего учителя”. Это еще одно доказательство того, что мы верим в присутствие души, а не в присутствие тела. Фактически, без его усилий, без его жертвы мы не смогли бы сидеть здесь и разговаривать. Я думаю, мы в вечном долгу перед ним.

 

(продолжение следует)

 

[1] Кантимала – ожерелье из бусинок туласи, какие носят преданные