Archive for October, 2020

2016-05-26_10-26-55-586x800

(from a lecture of Swami Tirtha, 6.09.2015 pm, Sofia)

(continues from the previous Friday) 

If we want to be really intelligent and learned fellows, then from the general knowledge we have to come to the specific. The basic general perception is matter, that material realm exists. But even at the first step we have a hope that there is something beyond. Because all that we observe is sure to perish. Yet we have a hope that something must remain. We have a universal fear of death and devastation. And the solution to this problem is to have a glimpse of eternal existence, divine existence. Then we understand that all that we have perceived before is only a reflection. So instead of the darkness of matter now we see the brightness of the spirit. Sometimes it is so bright that it blinds us. But don’t stop with this blindness of the spirit, the spiritual blindness. Many times it is said in the scriptures: “Oh, my Lord, Your real face is covered by divine splendor. Please, remove this splendor! I don’t want to see the splendor, I want to see You!”

So, if you have this desire to find the source of all spiritual greatness and majesty, then you are on a proper path. Because there, beyond this supreme, majestic, powerful and just God there is somebody else. Ultimately this is Lord Krishna, the All-attractive. His name means ‘attractive for all’, including Himself. It’s a very interesting point! You know when Krishna, sometimes sees His own reflection, He is mesmerized by the vision. He says: ‘Who is that beautiful guy? What is this so extremely beautiful! How it is possible that it exists!’ Of course, I don’t want to say that narcissism is coming from a divine source. But what does it say symbolically – that His own beauty is beyond His conception even! Can we imagine such a beauty that perplexes the beauty Himself? I think now we have some words, but we don’t have the conception. Therefore a teacher says: “Krishna’s path is full of miracles. Be prepared for miracles!” Just imagine to get a vision of this ultimate beauty and harmony – you’ll just faint! Better not to have such a vision, because what can I do with so many fainted devotees? Who will clean the temple? Who will cook the prasadam? So, please don’t faint! But this is not only a joke. It proves that it is far-far beyond anything that we can imagine.

So, to be really intelligent and really learned means that we are connected to that plane of reality. There are three steps of observation. One is the facts; the second is the truth. Facts are many, truth is one. But the third grade is reality, beyond facts and beyond the truth. We should be connected to that superior realm of existence. Material life is a fact, as we have this bodily birth. Eternal life is a truth. And loving worship is a reality. I hope now you see the difference between all these different gradations. Therefore, if we are intelligent, we have to be connected to this ultimate level of existence.

Then how to judge whether we are intelligent enough, or not? We have to pass an IQ test. Are you ready to make a spiritual IQ test? I will ask some questions and you have to answer. Actually, now we shall remember a very profound discussion between Chaitanya Mahaprabhu and one of His very, very elevated followers -– Ramananda Raya. Lord Chaitanya was asking questions and Ramanada was answering. Chaitanya Mahaprabhu, a very special avatar of Krishna and Radha together, is enquiring. Just imagine yourself in this situation: God asks you questions. Usually we ask questions: “Oh, my God! Please, tell me how is this? Please, tell me how is that?” But now He is posing the questions.

The first question is: “What is the essence of learning in the field of educational activities?”[1] So, what is learning, what is knowledge? What is your answer? ‘I don’t know!’ – that is a proper answer! We have no idea what real knowledge is. The answer – please, pay attention – is “There is no superior quality of learning than the knowledge pursued in regard to devotional service to Krishna.” So, the supreme science is how to serve God. And service means connection, service means relationship. There is no theoretical service. Theoretically I serve you, but… No way! Service is always personal. Service is always based on relationship. I have learned something from you yesterday. What is the main mantra of the small children? “Mom, mom, mom!” The more they repeat this main mantra, something will be included there. What?

Answer: Om.

Swami Tirtha: Om. So, some sacred knowledge is hidden in this basic mantra of your children. And they become more and more ecstatic by repeating it more. You see, divine reality is hidden so much even in the most basic little things that we accomplish in this life. In the same way, if you somehow reflect on the supreme truth in any way, sooner or later you will be connected there. And fortunately, our superiors and our Chaitanya Mahaprabhu told us one mantra: hare krishna hare krishna, krishna krishna hare hare, hare rama hare rama, rama rama hare hare. Hopefully by this chanting process we can approach and we can come closer to this supreme science of the spirit.

 

(to be continued)

 

[1] In Search of the Ultimate Goal of Life, by Bhaktivedanta Swami Prabhupada

 2016-05-26_10-26-55-586x800

(Szvámí Tírtha 2015.09.06-i szófiai délutáni tanításából)                                                             

(az előző hétfői tanítás folytatása) 

Ha intelligens és tanult emberek akarunk lenni, akkor az általános ismeretektől el kell jutnunk a specifikusabb tudásig. Az alapvető általános felfogás az anyagi, hogy az anyagi valóság létezik. De már ennél az első lépésnél reménykedünk abban, hogy létezik valami ezen túl, mivel mindaz, amit megfigyelünk biztos, hogy elpusztul. Azonban reménykedünk benne, hogy valaminek meg kell maradnia. Él bennünk egy egyetemes félelem a haláltól és a pusztulástól. S ennek a problémának a feloldásához az kell, hogy bepillantást nyerjünk az öröklétbe, az isteni valóságba. Majd ezt követően megértjük, hogy mindaz, amit korábban tapasztaltunk csupán tükröződés volt. Tehát az anyag sötétsége helyett, most a szellem fényességét látjuk. Néha ez olyan fényes, hogy elvakít bennünket. De ne álljunk meg itt a lélek vakságánál, a lelki vakságnál. Sokszor azt mondják a szentírások, hogy: „Ó Uram, valódi arcodat isteni fényár fedi. Kérlek, távolítsd el ezt a ragyogást! Nem ezt a fényt akarom látni, hanem Téged!”

Tehát, ha ez a vágyatok, hogy rátaláljatok valamennyi lelki nagyság és fenség forrására, akkor a jó úton jártok. Mivel ezen a legfelsőbb, fenséges, hatalmas és igazságos Istenen túl, van még valaki. Végső soron az Úr Krsna, a mindenkit Vonzó. Krsna nevének jelentése az, hogy “mindenkit vonzó,” saját magát is beleértve. Ez egy nagyon érdekes kérdés! Tudjátok, amikor Krsna, néha megpillantja saját tükörképét, teljesen elbűvöli a látvány, s azt mondja: ‘Ki ez a gyönyörű személy? Mitől olyan rendkívülin szép! Hogyan lehetséges, hogy létezik ilyes valaki!’ Természetesen, nem azt akarom mondani, hogy a nárcizmus isteni eredetű. De miről is szól ez szimbolikusan – arról, hogy szépsége még a saját elképzelését is felülmúlja! El tudunk képzelni olyan szépséget, akit önmaga szépsége is zavarba ejt? Azt gondolom vannak erre szavaink, hogy most beszélünk erről, de nem igazán tudjuk elképzelni. Ezért mondja az egyik tanító azt, hogy: „Krsna útja tele van csodákkal. Álljatok készen a csodákra!” Csak képzeljétek el a látványát ennek a végső szépségnek és harmóniának – el fogtok ájulni! Jobb, ha nem lesz ilyen látomásban részetek, mert mihez is kezdhetnék annyi elalélt bhaktával. Ki fogja a templomot kitakarítani? Ki fogja megfőzni a praszádamot? Tehát, kérlek ne ájuljatok el! De ez nem csupán vicc. Csak azt bizonyítja, hogy mindez messze meghaladja, amit el tudunk képzelni.

Tehát valóban intelligensnek és valóban tanultnak lenni, azt jelenti, hogy kapcsolatban vagyunk a valóságnak ezzel a síkjával. A megfigyelésnek három lépése van. Az első a tények; a második az igazság. Tényből számtalan van, míg az igazságból csak egy. De a valóság harmadik foka, mind a tényeken, mind az igazságon túl van. Kapcsolatban kell lennünk a létezés felsőbb valóságával. Az anyagi élet az tény, mivel testben születtünk. Az örök élet egy igazság. S a szeretetteljes imádat a valóság. Remélem, most már látjátok a különbséget ezek között a különböző fokozatok között. Ezért, ha intelligensek vagyunk, kapcsolódnunk kell a létezés ezen végső szintjéhez.

Akkor miként lehet megítélni, hogy eléggé intelligensek vagyunk-e vagy sem? Sikeresen teljesítenünk kell egy IQ tesztet. Készen álltok egy spirituális IQ tesztre? Felteszek pár kérdést, nektek pedig válaszolnotok kell. Valójában, most visszaemlékezünk egy nagyon mély beszélgetésre, mely Csaitanja Maháprabhu és egyik nagyon-nagyon emelkedett követője Rámánanda Ráj között hangzott el. Az Úr Csaitanja kérdéseket tett fel és Rámánanda pedig válaszolt. Csaitanja Maháprabhu, aki egy nagyon különleges avatárja Krsnának és Rádhának együtt, tudakozódik. Csak képzeljétek el magatokat ebben a helyzetben: Isten tesz fel kérdéseket Nektek. Általában mi szoktunk kérdezni: „Ó, Istenem! Kérlek, mondd el, hogy van ez? Kérlek, mondd meg, hogy van az?” Most azonban Ő teszi fel a kérdéseket.

Az első kérdés: „Mi a legfontosabb tudnivaló?”[1] Tehát mit tanuljunk, miféle tudást? Ti mit válaszolnátok? ‘Nem tudom!’ – ez a helyes válasz! Fogalmunk sincs mi az igazi tudás. A válasz – kérlek figyeljetek – a következő „Srí Krsna odaadó szolgálata a legmagasztosabb tudnivaló.” Tehát a legfőbb tudomány az, hogyan lehet Istent szolgálni. S a szolgálat összekapcsolódást jelent, a szolgálat kapcsolatot jelent. A szolgálat nem elméleti. Elméletileg szolgállak, de … Ez így nem megy! A szolgálat mindig személyes. A szolgálat alapja mindig a kapcsolat. Tegnap tanultam tőletek valamit. Mi a fő mantrája egy kisgyereknek? „Mom, mom, mom! Anya, Anya, Anya!” Minél többet ismétlik ezt a fő mantrát, annál inkább benne lesz a lényeg. Mi az?

Válasz: Óm.

Szvámí Tírtha: Óm. Tehát valamiféle szent tudás van elrejtve gyermekeiteknek ebben az alapvető mantrájában. S egyre eksztatikusabbá válnak az ismétlése által. Látjátok, az isteni valóság mennyire ott rejtőzik még a legalapvetőbb dolgokban is, melyeket életünk során teszünk. Hasonló módon, ha valamiképpen visszatükrözöd az isteni valóságot előbb vagy utóbb kapcsolódni fogsz hozzá. S szerencsére, elöljáróink és a mi Csaitanja Maháprabhunk elmondott nemünk egy mantrát: Haré Krsna Haré Krsna Krsna Krsna Haré Haré, Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré. Remélhetőleg a mantrazengésnek ezzel a folyamatával közelíthetünk és közelebb juthatunk a léleknek ehhez a legfőbb tudományához.

 

(folytatása következik)

 

[1] Bhaktivédánta Szvámí Prabhupád: Az élet végső célja

 

 2016-05-26_10-26-55-586x800

(от лекция на Свами Тиртха, 6.09.2015 вечер, София)

(продължава от предишния петък) 

Ако искаме наистина да сме интелигентни и начетени, тогава от общото знание трябва да стигнем до специфичното. Основното, генерално възприятие е материята – че материалната сфера съществува. Но дори на това първо стъпало имаме надежда, че съществува и нещо повече. Защото всичко, което е пред очите ни, със сигурност ще отмине. При все това имаме надеждата, че нещо би трябвало да остава. Ние изпитваме всеобщ страх от смъртта и унищожението. Решението за този проблем е да надзърнем във вечното съществуване, в божественото битие. Тогава разбираме, че всичко, което сме възприемали дотогава е просто отражение. Така вместо мрака на материята вече виждаме сиянието на духа. Понякога то е толкова блестящо, че ни заслепява. Но недейте да спирате до тази слепота на духа, духовната слепота. Често се казва в писанията: „О, мой Господи, истинският Ти лик е покрит от божествено великолепие. Моля Те, махни това великолепие! Не искам да виждам него, искам да виждам Теб!”

Така че ако изпитвате това желание – да намерите източника на цялото духовно величие и великолепие – тогава сте на прав път. Защото там, зад този върховен, величествен, могъщ и справедлив Бог стои някой друг. В крайна сметка това е Бог Кришна, Всепривличащият. Неговото име означава „привлекателен за всички”, включително и за самия Него. Това е нещо много интересно! Знаете, когато Кришна понякога вижда собственото си отражение, Той е хипнотизиран от тази гледка. Казва: „Кой е този красавец? Как може да е толкова изключително красив! Нима е възможно да съществува?!” Разбира се, не искам да кажа, че нарцисизмът идва от божествен източник. Но какво е символичното значение – че Неговата красота е отвъд даже собственото Му разбиране! Можем ли да си въобразим такава красота, която смайва дори самата красота? Мисля, че сега говорим някакви думи, но нямаме разбирането. Затова един учител е казал: „Пътеката на Кришна е изпълнена с чудеса. Бъдете готови за чудеса!” Само си представете да съзрете тази върховна красота и хармония – та вие бихте припаднали! По-добре да не добиваме тази визия, защото какво ще правя с толкова много припаднали бхакти. Кой ще чисти храма? Кой ще готви прасадам? Затова моля ви, не губете свяст! Но това не е само шега. Доказва, че то е далеч-далеч отвъд всичко, което можем да си представим.

Така че да сме истински интелигентни и начетени означава да сме свързани с онази равнина на реалността. Има три степени в наблюдението. Едната са фактите; втората е истината. Фактите са много, истината е една. Обаче третата степен е реалността – отвъд фактите и отвъд истината. Трябва да сме в досег с това най-висше ниво на съществуване. Материалният живот е факт, тъй като сме се родили в тяло. Вечният живот е истина. А любящото обожание е реалността. Надявам се сега да виждате разликата между всички тези различни градации. Затова, ако сме интелигентни, трябва да сме свързани с този най-висш план на битието.

Тогава как да отсъдим дали сме интелигентни или не? Трябва да преминем тест за интелигентност. Готови ли сте да направим такъв тест? Ще ви задам някои въпроси, а вие трябва да отговорите. Всъщност сега ще си припомним един много проникновен разговор между Чайтаня Махапрабху и един от Неговите много, много възвишени последователи -–  Рамананда Рая. Бог Чайтаня задавал въпросите, а Рамананда отвръщал. Чайтаня Махапрабху, този толкова специален аватар на Радха и Кришна в едно, пита. Представете си себе си в такава ситуация: Бог да ви задава въпроси. Обикновено ние сме тези, които питат: „О, мой Господи, моля Те, кажи ми как е това, как е онова?” Обаче сега Той поставя въпросите.

Първият въпрос е: „Каква е есенцията на знанието в областта на просветителните дейности.”[1] И така, какво е знание? Какъв е вашият отговор? „Не знам” – това е верен отговор! Ние си нямаме и представа какво е истинско знание. Отговорът – моля ви, внимавайте – гласи: „Няма по-висша наука от преследването на знание, свързано с преданото служене към Кришна.” Така че най-висшата наука е как да се служи на Бога. А служене означава връзка, служене означава взаимоотношения. Не съществува теоретично служене. „На теория ти служа, обаче…” Няма как да е така! Служенето винаги е лично. Служенето винаги се основава на взаимосвързаност. Вчера научих нещо от вас. Каква е главната мантра на малките деца? “Мамо, мамо, мамо.” Колкото повече повтарят тази мантра, толкова нещо зазвучава в нея. Какво е то?

Отговор: Ом.

Свами Тиртха: Ом. Така че в тази толкова основна мантра на децата ви е скрито свещено знание. И те стават все по-екстатични, докато я повтарят все повече. Виждате ли, божествената реалност е скрита дори в тези толкова основни, дребнички, житейски неща. По същия начин, ако някак отразявате върховната истина, рано или късно ще влезете в досег с нея. За щастие, нашите наставници и нашият Чайтаня Махапрабху са ни казали една мантра: харе кришна, харе кришна, кришна кришна, харе харе, харе рама, харе рама, рама рама, харе харе. Надяваме се, че чрез този процес на мантруване можем да се доближим до тази висша наука за духа.

 

(следва продължение)

[1] „Търсейки съвършената цел в живота” от Бхактиведанта Свами Прабхупада

 2016-05-26_10-26-55-586x800

(из лекции Свами Тиртхи, 6.09.2015 вечером, София)

(продолжение с предыдущей пятницы) 

Если мы хотим быть действительно умными и образованными, то от общих знаний мы должны перейти к конкретным. Основное общее восприятие – это материя, материальная реальность существует. Но даже на первом этапе у нас есть надежда, что есть что-то за ее пределами. Потому что все, что мы наблюдаем, обязательно погибнет. Однако у нас есть надежда, что что-то должно остаться. У нас есть всеобщий страх смерти и уничтожения. И решение этой проблемы – получить проблеск вечного существования, божественного бытия. Тогда мы понимаем, что все, что мы воспринимали раньше, – это только отражение. Итак, вместо тьмы материи теперь мы видим сияние духа. Иногда оно настолько яркое, что ослепляет нас. Но не останавливайтесь на этой слепоте духа, слепоте духовной. В Священных Писаниях много раз сказано: „О, мой Господи, Твой настоящий лик покрыт божественным великолепием. Прошу Тебя, убери это великолепие! Не хочу видеть его, хочу видеть Тебя!”

Итак, если у вас есть желание найти источник всего духовного величия и великолепия, значит, вы на правильном пути. Потому что там, за пределами этого верховного, величественного, могущественного и справедливого Бога, есть еще кто-то. В конечном итоге это Господь Кришна, Всепривлекающий. Его имя означает „привлекательный для всех”, включая Его самого. Это очень интересный момент! Вы знаете, когда Кришна иногда видит собственное отражение, он заворожен этим видением. Говорит: „Кто этот красавец? Как может быть такая исключительная красота! Неужели это возможно?!” Конечно, я не хочу сказать, что нарциссизм исходит из божественного источника. Но что это символически говорит о том, что Его собственная красота превосходит даже Его представления! Можем ли мы себе представить такую красоту, которая сбивает с толку даже саму красоту? Думаю, что сейчас мы говорим какие-то слова, но не имеем понимания. Поэтому один учитель сказал: „Путь Кришны исполнен чудес. Будьте готовы к чудесам!” Только представьте себе что вы увидите эту верховную красоту и гармонию –вы просто упадете в обморок! Лучше не обретать такое видение, потому что что я стану делать с таким количеством павших в обморок бхакт. Кто будет чистить храм? Кто будет готовить прасадам? Так что, пожалуйста, не падайте в обморок! Но это не только шутка. Это доказывает, что это намного превосходит все, что мы можем себе представить.

Итак, быть действительно умными и действительно образованными означает, что мы связаны с этим планом реальности. Есть три степени наблюдения. Одна это факты; вторая это истина. Фактов много, истина одна. Но третья степень это реальност, – за пределами фактов и истины. Мы должны быть связаны с этой высшей сферой существования. Материальная жизнь – это факт, поскольку мы имеем это телесное рождение. Вечная жизнь – это правда. И любящее обожание – это реальность. Надеюсь, теперь вы видите разницу между всеми этими разными градациями. Следовательно, если мы разумны, мы должны быть связаны с этим высшим уровнем существования.

Тогда как судить, достаточно ли мы умны или нет? Мы должны пройти тест на интеллигентность. Вы готовы пройти тест на духовную интеллигентность? Я задам несколько вопросов, и вы должны ответить. На самом деле, теперь мы вспомним очень глубокую беседу между Чайтаньей Махапрабху и одним из Его очень, очень возвышенных последователей – Раманандой Райем. Господь Чайтанья задавал вопросы, и Рамананда отвечал. Чайтанья Махапрабху, особый аватар Кришны и Радхи вместе, задает вопросы. Только представьте себя в этой ситуации: Бог задает вам вопросы.

Обычно это мы задаем вопросы: „О, мой Господи, прошу Тебя, скажи мне как это, как то?” Но теперь Он задает вопросы.

Первый вопрос: „В чем суть знания в области образовательной деятельности.”[1] И так, что такое учеба, знание? Каков ваш ответ? „Не знаю” – это есть верный ответ! Мы понятия не имеем, что такое настоящее знание. Ответ – пожалуйста, обратите внимание: „Нет лучшего качества обучения, чем знание, приобретаемое в отношении преданного служения Кришне”. Итак, высшая наука – как служить Богу. А служение означает связь, служение означает отношения. Теоретической службы нет. „Теоретически я служу вам, но… Так не бывает! Служение всегда индивидуально. Служение всегда основано на взаимоотношениях. Вчера я узнал у вас что-то новое. Какая главная мантра маленьких детей? “Мама, мама, мама.” Чем больше они будут повторять эту главную мантру, тем больше  будет звучать в ней. Что?

Ответ: Ом.

Свами Тиртха: Ом. Итак, в этой основной мантре ваших детей скрыто какое-то священное знание. И они становятся все более и более восторженными, повторяя ее все больше. Видите ли, божественная реальность так сильно скрыта даже в самых элементарных мелочах, которые мы совершаем в этой жизни. Точно так же, если вы каким-либо образом размышляете о высшей истине, рано или поздно вы будете связаны с ней. К счастью, наши наставники и наш Чайтанья Махапрабху сказали нам одну мантру: харе кришна, харе кришна, кришна кришна, харе харе, харе рама, харе рама, рама рама, харе харе. Надеюсь, что через этот процесс воспевания мантры мы сможем приблизиться к этой высшей науке о духе.

 

(продолжение следует)

 

[1] „В поисках совершенной цели  жизни”  Бхактиведанта Свами ПрабхупадыПрабхупад като птиче

(from a lecture of Swami Tirtha, 05.01.2016, morning, Sofia)

(continues from the previous Monday) 

“Every living entity under the spell of the material energy is held (considered) to be in an abnormal condition of madness. In the Shrimad Bhagavatam it is said: Generally the conditioned soul is mad, because he is always engaged in activities, which are causes of bondage and suffering.”[1]

Once I met a sociologist and he had some questions to be answered. Like how did your movement start, how many practitioners are there, etc. – basic stuff. And then he came up with some difficult questions. He quoted Shrila Prabhupada. He asked: “What is your opinion about the following fundamental expression: “The majority of human beings are mad”? Sometimes Shrila Prabhupad said that “90% of humanity is simply mad.” “This is too fundamental!” said the guy. What could I say? I told him: “Well, I have read the official health statistics. It says that more than 60% of the Hungarian population is affected by some mental disease like depression and this and that. So, it’s only 30% left. How is it that you don’t take the official statistics as fundamental? To claim that the majority of your population is crazy – isn’t that fundamental?! Sorry! You are not upset at that, but if a saintly person says: “If you lose your chance for being happy, you are crazy” – then you take it as offensive? So wait a minute! Come to your senses, don’t read only the words! Try to catch the essence, the meaning – why does he say like that? Sometimes, please, you also have to be able to defend the dignity of our process if some stupid opinions come.

But here Prabhupad is even more fundamental, he says: “Every living entity under the spell of the material energy – all are in madness. Spirit soul in his original position is joyful, blissful, eternal and full of knowledge. Only by his implication in material activities has he become miserable, temporary and full of ignorance. This is due to vikarma. Vikarma means ‘actions which should not be done’.” 

(to be continued) 

[1] Nectar of Devotion, Chapter 2

 Прабхупад като птиче

(Szvámí Tírtha 2016.01.05-i szófiai reggeli tanításából) 

(az előző hétfői tanítás folytatása) 

“Azok az élőlények, akik az anyagi energia bűvöletében élnek, rendellenes állapotban vannak: tébolyodottak. A Srímad Bhágavatam kijelenti: „A feltételekhez kötött lélek általában őrült, hiszen egyre-másra olyan tetteket végez, amelyek lekötik és szenvedést okoznak neki.”[1]

Egyszer találkoztam egy szociológussal, aki feltett néhány megválaszolandó kérdést, mint például hogyan indult a missziója, hány gyakorolója van, stb. – alapvető dolgokra kérdezett rá. Majd utána néhány nehéz kérdés következett, Prabhupádot idézve így szólt: „Mi a véleménye a következő fundamentalista kijelentésről? „Az emberek többsége őrült.”? Sríla Prabhupád néha azt mondta, hogy „az emberiség 90 % – a egyszerűen őrült.”.  „Ez túlzott fundamentalizmus!” – fakadt ki a férfi. Mit is mondhatnék? Így válaszoltam: „ Nos, olvastam a hivatalos egészségügyi statisztikákat. Az áll bennük, hogy a magyar népesség 60 %- a valamiféle mentális betegséggel küzd, mint a depresszió, miegymás. Vagyis csak 30% maradt. Hogyan lehetséges az, hogy ti még a hivatalos statisztikát sem veszitek alapvető fontosságúnak (fundamentalistának)? Azt állítani, hogy a népességetek nagy része őrült – ez talán nem fundamentalizmus?! Sajnálom, ez benneteket nem háborít fel, ám ha egy szent ember azt mondja: „Ha elszalasszátok a lehetőséget, hogy boldoggá váljatok, akkor őrültek vagytok.” – ezt vajon sértésnek veszitek? Álljunk csak meg itt egy percre! Térjetek már észhez, ne szó szerint értelmezzétek a dolgokat! Próbáljatok meg a lényegre, az értelmére koncentrálni! Miért is mondja ezt? Néha képesnek kell lennetek arra, hogy megvédjétek folyamatunk méltóságát, ha valamiféle ostoba vélemény merül fel.

Ám itt Prabhupád még inkább fundamentalista, ezt mondja: „Azok az élőlények, akik az anyagi energia bűvöletében élnek, rendellenes állapotban vannak: tébolyodottak.. A szellemi lélek eredeti állapotában örömteli, boldog, örök életű, valamint teljes tudással rendelkezik. Csupán azért vált boldogtalanná, halandóvá és teljesen tudatlanná, mert anyagi tettekbe bonyolódott. Mindez a vikarmának tudható be. Vikarma tiltott tetteket jelent’. 

(folytatása következik)

[1] Az odaadás nektárja, 2. fejezet, 21. oldal 

 

 

 Прабхупад като птиче

(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2016, сутрин, София)

(продължава от предишния понеделник)

 

„Всяко живо същество под магията на материалната енергия се счита, че е в ненормално състояние на безумие. В „Шримад Бхагаватам” се казва: В общия случай обусловената душа е луда, понеже се занимава с дейности, водещи до робство и страдание.”[1]

Веднъж срещнах един социолог и той искаше отговори на някои въпроси. Например, как е започнало движението, колко практикуващи има и т.н. – основни неща. Но след това постави и някои трудни въпроси. Цитира Шрила Прабхупада; попита: „Какво е мнението ви за следното фундаменталистко изказване: „Болшинството от човешките същества са безумци”? Понякога Шрила Прабхупада е казвал, че “90% от човечеството просто са луди.” „Това е твърде фундаменталистко!” каза този човек. Какво можех да му река? Отвърнах: „Ами, аз съм чел официалната здравна статистика. В нея се казва, че повече от 60% от населението на Унгария страда от някаква форма на умствено заболяване, като депресия и тем подобни. Така че остават още само 30%. Как така не считате официалната статистика за фундаменталистка? Да се твърди, че болшинството от населението на страната са луди – нима това не е фундаменталистко?! Извинявайте! Не сте разстроени от това, обаче когато един свят човек казва: „Ако пропускаш шанса си да бъдеш щастлив, значи си луд” – приемате това за оскърбително? Чакайте малко! Елате на себе си, недейте да гледате само думите! Стремете се да доловите същината, смисъла – защо той казва така.” Понякога, моля ви, вие също трябва да сте способни да защитите достойнството на нашия процес пред някакви глупави мнения.

Но тук Шрила Прабхупада е дори още по-голям фундаменталист, той казва: „Всяко живо същество, омагьосано от материалната енергия – всичките са луди. Духовната душа в своята изначална позиция е радостна, блажена, вечна и изпълнена със знание. Единствено заради замесването си в материални дела тя става нещастна, временна и пълна с невежество. Това се дължи на викарма. Викарма означава ‘дейности, които не бива да се извършват.”

 

(следва продължение)

 

[1] „Нектара на предаността”, Глава 2Krishna-and-His-devotees

(from a lecture of Swami Tirtha, 6.09.2015 pm, Sofia)

It is said, our Lord is never alone. He always likes the company of His beloved ones. Therefore wherever our Lord Krishna appears, some others will also accompany Him. And this is symbolically so nice that first God comes and after one day Shrila Prabhupada appeared. He was jagad-guru, teacher of the whole world. He brought the message of Chaitanya Mahaprabhu to the West. And by this message we are so fortunate to sit here.

What is the best way to celebrate such a great personality and such an event? If we listen to the advise of such a grand teacher. In a short 11 years he practically accomplished his mission to establish Krishna-bhakti in the world. How much did we achieve during the last eleven years in our lives? A worldwide influence? Maybe not. Yet if we could improve our life and our mood – that is similarly a great achievement. But it’s not only the past eleven years; we still have some upcoming eleven years. And I hope during this decade ahead of us we shall accomplish something great.

Shrila Prabhupada was a very eloquent speaker; he had written many books and translated many works of sacred literature. Even on his deathbed he was translating the Shrimad Bhagavatam. This is such a nice example for us – that even in the last moments he was attached to service. And one of his early books is a treasure-house. He discusses the gradual development of our conception, of our belief. This book is called The Ultimate Goal of Life. I think we all have to identify what is the goal of our life. Live, love, leave? Three steps: live, love and then leave. If we can do that in a proper manner – it’s enough. Because if we have come here, definitely we should leave this place. So, coming and going – that’s for sure. What will we do in between the entrance and the exit – this is the question. So, in these funny three words love, divine love is the duty that we have to accomplish. And how to do that – this is the question. Therefore we shall read from this very essential book of Shrila Prabhupada. And you know, to identify our goal we have to be intelligent. Therefore this chapter is titled The most learned fellow.

“The gradual development of educational activities should be estimated in the following manner. Brahma-vidya, or knowledge of the spirit soul, is superior of the knowledge to the physical world. Knowledge about the personality of Godhead is superior to the knowledge of the impersonal Brahman, or spirit. And knowledge of Shri Krishna and His pastimes is superior to the knowledge of the personality of Godhead, Vishnu”[1].

So, here we get a gradual explanation of higher and higher realms and achievements of spiritual knowledge. The first level of knowledge or perception is the external world. How much we know about our material environment? Not so much. We think that everything is discovered on this planet Earth. But it’s not! Any moment even this planet Earth can show you some new miracles. Yet beyond this type of material knowledge there is the knowledge of the soul – that there is something more. This is called brahma-vidya – to know that there is a live spiritual principle behind all material revelations. This is like a very general conception about divinity. But if we want to focus more our attention, then we shall come to a personal concept of God, we shall see the source of all divine powers and energies. And so many have personal concepts of the Supreme Lord, but from all these different approaches – aradhananam sarvesam visnor aradhanam param[2]the best way of worship is the worship of Lord Vishnu, who is pervading all existence. Is there anything beyond that? Beyond that is a very specific conception of the Supreme. The playful God; this is Shri Krishna with His pastimes. And the pastimes also include devotees. So this is the way – approach Him and you will find everybody there. Krishna is always surrounded by His beloved devotees.

 

(to be continued)

 

[1] In Search of the Ultimate Goal of Life, by Bhaktivedanta Swami Prabhupada

[2] Padma Purana

 Krishna-and-His-devotees

(Szvámí Tírtha 2015.09.06-i szófiai délutáni tanításából)

Azt mondják, hogy a Jóisten sohasincs egyedül. Mindig örül kedves hívei társaságának. Ezért bárhol is jelenjen meg az Úr Krsnánk, mások is jönnek Vele. S szimbolikusan ez olyan szép, hogy először Isten jött el és egy nappal utána pedig Sríla Prabhupád jelent meg. Ő dzsagad-guru volt, az egész világ tanítója. Csaitanja Maháprabhu üzenetét hozta el Nyugatra. S ennek az üzenetnek köszönhetően ülünk most itt valamennyien. 

Mi a legjobb módja annak, hogy egy ilyen kiváló személyiséget és ezt a különleges eseményt megünnepeljük? Az, ha hallgatunk egy ilyen  nagyhatású tanító tanácsára. Röpke tizenegy év alatt, gyakorlatilag teljesítette a küldetését, hogy megalapozza a Krsna-bhaktit a világban. Mi az amit mi elértünk életünk elmúlt tizenegy évében? Világméretű befolyást? Talán nem. Mégis, ha képesek lennénk az életünkön és a hozzáállásunkon javítani – akkor már az is hasonlóan nagy lépés lenne. De ne csak az elmúlt tizenegy évet nézzük, hanem az elkövetkezendő tizenegyet is. S remélem a majdan előttünk álló évtizedben mi is valami nagyot fogunk elérni.

Sríla Prabhupád egy nagyon ékesszóló szónok volt; sok könyvet írt és számos szakrális irodalmi művet fordított. Még a halálos ágyán is a Srímad Bhágavatamot fordította. Ez egy nagyon szép példa a számunkra – hogy még az utolsó pillanatban is a szolgálattal foglalkozott. S egyik korai műve egy kincsestár. Ebben elképzeléseink, hitünk fokozatos fejlődését taglalja. Ez a könyv: Az élet végső célja. Azt hiszem mindannyian meg kell határozzuk, mi is az életünk célja. Live, love, leave – élni, szeretni, távozni? Három lépés: élni, szeretni és majd távozni. Ha ezt megfelelő módon tudjuk megtenni – az elég. Mert, ha már idejöttünk, mindenképpen el is kell hagynunk ezt a helyet. Tehát jövünk és megyünk – ez bizonyos. S hogy mit fogunk tenni a bejárat és a kijárat között – ez a kérdés. Tehát ebben a három furcsa szóban: a szeretet, az istenszeretet ez a feladat, amit meg kell valósítanunk. S hogyan lehet ezt megtenni – ez a kérdés. Ezért olvassunk Sríla Prabhupádnak ebből az alapvető fontosságú könyvéből. S tudjátok, ahhoz, hogy meghatározhassuk a célunkat intelligensnek kell lennünk. Ezért ennek a fejezetnek a címe: Tökéletes kérdések, tökéletes válaszok.

 „A megismerés fejlődése imígyen követhető nyomon: az anyagi világ ismereténél magasabb rendű a lélekről szóló tudás (brahma-vidja); Isten Személyének ismerete feljebb való, mint a személytelen Brahman, a Lélek megismerése; Srí Krsnának s az Ő kedvteléseinek tudománya pedig magasztosabb, mint Srí Visnu ismerete.”[1].

Tehát itt egy fokozatos magyarázatot kapunk a lelki tudás egyre magasabb szintjeiről és eredményeiről. A tudás vagy érzékelés első szintje a külső világ. Mennyit is tudunk a bennünket körülvevő anyagi világról? Nem túl sokat. Azt gondoljuk, hogy már mindent felfedeztek ezen a Föld bolygón. De ez nem így van! Bármelyik pillanatban még ez a Föld is képes új csodákat mutatni. Azonban az ilyen típusú anyagi tudáson túl ott van a lélekről szóló tudás, ami több ennél. Ezt hívják brahma-vidjának – ez az a tudás, hogy valamennyi anyagi megnyilvánuláson túl létezik egy eleven lelki alapelv. Ez az istenségről alkotott nagyon általános elképzelés. De, ha szeretnénk jobban összpontosítani a figyelmünket, akkor eljutunk Isten személyes koncepciójához, meglátjuk minden isteni erő és energia forrását. S olyan sokaknak van személyes elképzelése a Legfelsőbb Úrról, de ezekből a különböző megközelítésekből az – árádhanánám szarvésám visnór árádhanám param[2]az imádat a legjobb mód, az Úr Visnu imádata, aki minden létezőt áthat. Létezik bármi is ezen túl? Ezen túlmenően a Legfelsőbbnek egy nagyon sajátos koncepciója létezik. A játékos Isten; ez pedig Srí Krsna, kedvteléseivel együtt. S a kedvtelésekben benne vannak a bhakták is. Tehát ez az út – találjatok Őrá és ott majd megtaláltok mindenkit. Krsnát mindig szeretett hívei veszik körül.

 

(folytatása következik)

 

[1] Bhaktivédánta Szvámí Prabhupád: Az élet végső célja

[1] Padma-purána

 

 Krishna-and-His-devotees

(от лекция на Свами Тиртха, 6.09.2015 вечер, София)

Казва се, че нашият Бог никога не е сам. Той винаги харесва компанията на тези, които обича. Затова където и да се появи нашият Бог Кришна, с Него има и още някой. И в символичен смисъл е толкова красиво, че първо идва Богът, а след един ден се появява Шрила Прабхупада. Той е бил джагад-гуру, учител на целия свят. Донесъл е посланието на Чайтаня Махапрабху на Запад. И благодарение на това послание ние имаме голямото щастие да седим тук.

Кой е най-добрият начин да честваме такава велика личност и такова едно събитие? Ако слушаме напътствията на този велик учител. За едни кратки единадесет години той на практика е осъществил своята мисия да установи Кришна-бхакти в света. А ние колко сме постигнали през последните единадесет години от живота си? Световно влияние? Може би не. При все това, ако сме успели да усъвършенстваме живота си и своето настроение – това също е голямо постижение. И не са само изминалите единадесет години; предстоят ни още единадесет години напред. И се надявам през това предстоящо десетилетие да осъществим нещо велико.

Шрила Прабхупада бил много красноречив оратор; написал е много книги и е превел много свещена литература. Дори на смъртния си одър е продължавал да превежда „Шримад Бхагаватам”. Това е такъв красив пример за нас – че дори в последните си мигове той е бил привързан към служенето. А една от неговите ранни книги е съкровищница. В нея се разглежда постепенното развитие на разбирането ни, на нашата вяра. Книгата се нарича „Търсейки съвършената цел в живота”. Мисля, че всички трябва да определим каква е целта на живота ни. Да живеем, да обичаме, да си идем? Три стъпки: живей, обичай и след това си тръгни. Ако съумеем да изпълним тези неща по верния начин – това е достатъчно. Защото след като сме дошли тук, несъмнено ще трябва и да напуснем това място. Така че идването и заминаването са сигурни. Какво ще направим помежду входа и изхода – в това е въпросът. Така от тези три забавни думички, любовта, божествената любов е онова, което трябва да осъществим. А как да го постигнем – това е въпросът. Затова ще прочетем от тази толкова важна книга на Шрила Прабхупада. И знаете, за да определим целта си е нужна интелигентност. Затова тази глава се казва „Най-начетеният”.

„Постепенното развитие на образованието трябва да бъде оценявано по следния начин: първо е брахма-видя, или знанието за душата, което е по-висше от това за физическия свят. Знанието за Божествената Личност е още по-висше от знанието за безличностния Брахман, или Духа. А знанието за Шри Кришна и Неговите забавления е по-висше и от знанието за Божествената Личност Вишну[1].

Тук получаваме едно постепенно обяснение на все по-висши и висши сфери и постижения на духовното знание. Първото ниво на знание или възприятие е външният свят. Колко знаем за материалното си обкръжение? Не особено много. Мислим си, че всичко е открито на тази планета Земя. Обаче то не е! Всеки миг дори тази планета Земя може да ни разкрие нови чудеса. Ала отвъд този тип материално знание съществува знанието за душата – че има нещо повече. Това се нарича брахма-видя – да знаеш, че има жив, духовен принцип, скрит зад всички материални проявления. Това е една съвсем обща концепция за божественото. Но ако искаме да фокусираме вниманието си повече, ще достигнем до личностната концепция за Бога, ще видим извора на всички божествени сили и енергии. Мнозина имат личностни концепции за Върховния Бог, но сред всички тези различни подходи – арадханам сарвешам вишнор арадханам парам[2]най-добрият начин на обожание е обожанието на Бог Вишну, който прониква цялото битие. Има ли нещо отвъд това? Отвъд това е една много специфична концепция за Бога. Игривият Бог; това е Шри Кришна с Неговите забавления. А забавленията включват и преданите. Така че това е начинът – потърсете Него и ще намерите там и всички останали. Кришна винаги е заобиколен от Своите любящи предани.

 

(следва продължение)

[1] „Търсейки съвършената цел в живота” от Бхактиведанта Свами Прабхупада

[2] „Падма Пурана”