Archives

Calendar

August 2020
M T W T F S S
« Jul   Sep »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  Archive for August 6th, 2020

full moon over clouds and dark water with reflections

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia)

 

Question of Nelly: My question is: as in the material world everyone is conditioned -and I do not want to make any offense, but just want to know – can it be that guru is also conditioned or has some prejudice inside him?

Swami Tirtha: Possible. I mean prejudice is possible….Guru as a principle doesn’t make any mistake, doesn’t have any shortcoming. Guru as a practitioner, as a simple human being, in my understanding might have some limitations. But it is suggested that we shouldn’t criticize the full moon for its dark spots. Because still it gives the light.

Yet I have to tell you that our shadow comes with us for a long, long, long time. And who is a pure devotee? That only a pure devotee can judge, no other. But it doesn’t mean that we should give up our desire to become pure devotees. Because our goal is not to become famous swamis or big gurus, or this and that. No, our ambition is to become a simple dancer. And as we heard, purity depends on love. So, if that spiritual person, or any person, loves God – sooner or later he will be purified. And if we love that person, sooner or later we shall have a pure vision. Because it’s not only his purity, it’s also my purity. Whether I can see, whether I can perceive his purity, right. Or I only see the spots. Do you agree?

Of course in the Gita it is very strongly expressed that in this material world everybody is under the influence of the gunas, everybody[1]. Yet, in the 9th Chapter Krishna says: mahatmanas tu mam partha daivim prakrtim asritah – “But the great souls, they have surrendered themselves under the protection of the divine principle, divine energy”[2]. And then what is their engagement? They permanently try to glorify the Supreme[3]. So, where we see that principle – that somebody tries to glorify God, tries to serve, tries to do everything for Him – there we should search very deeply. Because most probably he is a very much surrendered soul. And by his company we can also qualify ourselves more and more in devotion.

So, the guru as a principle never makes mistakes. And you know there are two rules in the spiritual life: Paragraph 1. Guru never makes mistakes! Paragraph 2. In case he makes mistakes, automatically the first paragraph comes in power.

[1] Bhagavad Gita 18.40

[2] Bhagavad Gita 9.13

[3] Bhagavad Gita 9.14full moon over clouds and dark water with reflections

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából) 

Nelly kérdése: A következő lenne a kérdésem: az anyagi világban mindenki feltételekhez kötött – és nem akarok semmilyen sértést elkövetni, csak tudni akarom, hogy – lehetséges-e az, hogy a guru is feltételhez kötött vagy elfogult?

Szvámí Tírtha: Lehetséges. Úgy értem lehetséges, hogy előítélettel rendelkezik…. A guru, mint elv nem hibázik, nem téved. A gurunak, mint gyakorlónak, mint egyszerű emberi lénynek, megértésem szerint lehetnek korlátai. De azt javasolják, hogy ne kritizáljuk a teliholdat azért, ha vannak sötét foltjai.  Hiszen még akkor is világosságot ad.

Mégis azt kell mondjam nektek, hogy az árnyékunk hosszú, hosszú ideig elkísér bennünket. S ki tiszta bhakta? Azt csak egy tiszta bhakta tudja megítélni, senki más. De ez nem jelenti azt, hogy fel kellene adnunk azt a vágyunkat, hogy tiszta bhaktákká váljunk. Mivel nem az a célunk, hogy híres szvámíkká vagy nagy gurukká váljunk, vagy ezzé és azzá. Nem, a mi vágyunk az, hogy egyszerű táncossá váljunk. S amint hallottuk, a tisztaság a szeretet függvénye. Tehát, ha az a lelki személy vagy bárki más, aki szereti Istent – előbb vagy utóbb megtisztul. S ha mi szeretjük azt a személyt, akkor előbb vagy utóbb tiszta lesz a látásmódunk. Ugyanis az nem csak az ő tisztasága, az az én tisztaságom is. Akár látom vagy akár képes vagyok-e érzékelni a tisztaságát, ugye? Vagy csak a hibákat, foltokat látom a Holdon? Egyetértetek?

Természetesen a Gítá nagyon határozottan kijelenti, hogy ebben az anyagi világban mindenki a gunák befolyása alatt áll, mindenki[1]. Mégis a 9. fejezetben Krsna azt mondja, hogy: mahátmánasz tu mám pártha, daivím prakrtim ásrtáh– „De a nagy lelkek, akik nincsenek illúzióban, az Isteni természet védelme alatt állnak. Teljesen elmerülnek az odaadó szolgálatban, mert az Istenség Legfelsőbb Személyiségeként, eredetinek és kimeríthetetlennek ismernek Engem.”[2]. S mi az ő elfoglaltságuk? Állandóan igyekeznek dicsőíteni a Legfelsőbbet[3]. Tehát, ahol látjuk ezt az alapelvet – ha valaki megpróbálja Istent dicsőíteni, megpróbálja szolgálni, megpróbál mindent Érte tenni – ott nagyon mélyen kell kutatnunk, mert valószínűleg ő egy nagyon meghódolt lélek. S a társasága által mi is feljogosítjuk magunkat az egyre nagyobb odaadásra.

Tehát a guru, mint alapelv soha nem hibázik. És tudjátok, két szabály létezik a lelki életben: 1 szabály: A guru sohasem téved! 2. szabály: Abban az esetben, ha mégis tévedne, automatikusan az első paragrafus lép érvénybe.

 

[1] Bhagavad-gítá 18.40.

[2] Bhagavad-gítá 9.13.

[3] Bhagavad-gítá 9.14.full moon over clouds and dark water with reflections

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София) 

Въпрос на Нели: Въпросът ми е: тъй като в материалния свят всеки е обусловен – не бих искала да оскърбя никого, просто искам да знам – възможно ли е гуру също да е обусловен или да има някакви вътрешни предразсъдъци?

Свами Тиртха: Възможно е. Имам предвид, възможно е да има предразсъдъци. Гуру като принцип не допуска никакви грешки, няма никакви недостатъци. Гуру като практикуващ, като обикновено човешко същество, според моето разбиране е възможно да има известни ограничения. Но препоръчано е да не критикуваме пълната луна заради тъмните ѝ петна. Защото въпреки тях тя свети.

Но трябва да ви кажа, че нашата сянка ни следва дълго, дълго, дълго време. И кой е чист предан? Това може да отсъди само един чист предан, никой друг. Ала не значи да се откажем от желанието да станем чисти предани. Защото целта ни не е да бъдем известен свами, велик гуру, това или онова. Не, стремежът ни е да станем един обикновен танцьор. И както чухме, чистотата зависи от любовта. Така че ако този духовен човек, или който и да е човек, обича Бога – рано или късно той ще бъде пречистен. А ако ние обичаме този човек, рано или късно ще добием пречистено виждане. Защото въпросът не е само в неговата чистота, но и в моята. Дали съм способен да доловя, дали съм способен да съгледам неговата чистота? Или виждам само петната. Съгласни ли сте?

Разбира се, в „Гита” съвсем ясно е заявено, че в този материален свят всеки се намира под влиянието на гуните, всеки[1]. Въпреки това, в Девета глава Кришна казва: махатманас ту мам партха дайвим пракритим ашритах – „Но великите души са се отдали под закрилата на божествения принцип, на божествената енергия”[2]. И тогава какво е тяхното занимание? Те постоянно се стремят да славят Бога[3]. Така че където видим този принцип – че някой се опитва да прославя Бога, опитва се да служи, опитва се да прави всичко за Него – там трябва да търсим много надълбоко. Защото най-вероятно това е една много отдадена душа. И в неговата компания и ние ще можем да се квалифицираме все повече и повече в предаността.

Така че гуру като принцип никога не допуска грешки. И знаете, има две правила в духовния живот: Параграф 1 – гуру никога не греши! Параграф 2 – в случай, че сгреши, автоматично параграф 1 влиза в сила.

[1] „Бхагавад Гита” 18.40

[2] „Бхагавад Гита” 9.13

[3] „Бхагавад Гита” 9.14full moon over clouds and dark water with reflections

Вопрос Нели: Мой вопрос: так как в материальном мире все обусловлены – и я не хотела бы кого-нибудь обидеть, а просто хочу знать – может ли быть гуру тоже обусловлен или иметь какие-то предрассудки внутри себя?

Свами Тиртха: Возможно. Имею ввиду, возможно, чтоб он имел предрассудки. Гуру как принцип не допускает никакие ошибки, у него нет недостатков. Гуру как практикующий, как обычное человеческое существо, в моем понимании может иметь некоторые ограничения. Но предполагается,  что мы не станем критиковать полную луну за ее темные пятна. Потому что несмотря на них она дает свет.

Но я должен вам сказать, что наша тень следует за нами долго, долго, долгое время. И кто чистый преданный? Об этом может судить только другой чистый преданный, никто другой. Но это не значит, что мы должны отказаться от нашего желания стать чистыми преданными. Потому что наша цель не быть известным свами, великим гуру, то или другое. Нет, наше стремление это стать обычным танцором. И как мы слышали, чистота зависит от любви. Так что если этот духовный человек, или какой бы то ни было человек, любит Бога – рано или поздно он очистится. А если мы любим этого человека, рано или поздно у нас тоже будет чистое видение. Потому что это не только его чистота, это еще и моя чистота. Могу ли я видеть, могу ли я чувствовать его чистоту, верно. Или я вижу только пятна. Вы согласны?

Конечно, в „Гите” совсем ясно сказано, что в этом материальном мире каждый находится под влиянием гун, каждый[1]. Все таки, в Девятой главе Кришна говорит: махатманас ту мам партха дайвим пракритим ашритах – „Но великие души, они сдались под защитой божественного принципа, божественной энергии”[2]. И тогда чем они заняты? Они постоянно стремятся славить Бога[3]. Итак, там, где мы видим этот принцип – что кто-то пытается прославлять Бога, пытается служить, пытается делать все для Него – мы должны искать очень глубоко. Потому что, скорее всего, он очень сильно отдавшаяся душа. И благодаря его компании мы можем все больше и больше квалифицировать себя в преданности.

Так что, гуру как принцип никогда не делает ошибок. И вы знаете, что в духовной жизни есть два правила: Параграф 1. Гуру никогда не ошибается! Параграф 2. Если он делает ошибки, автоматически вступает в силу первый параграф.

[1] „Бхагавад Гита” 18.40

[2] „Бхагавад Гита” 9.13

[3] „Бхагавад Гита” 9.14